« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 353–362

УДК [746.4 + 391.4]:687.4(476.7-04 + 477.8-04)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.353

Надійшла 11.01.2018

ГОЛОВНІ УБОРИ В ТРАДИЦІЙНОМУ ЖІНОЧОМУ КОСТЮМІ БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ (ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1379-3922

Віннікава Марія, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Державної наукової установи

«Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі»

вул. Сурганова 1, корп. 2,  220072, м. Мінск, Республіка Білорусь.

Контакти: e-mail: samoilencovalentina@gmail.com

Анотація. Розглянуті чотири варіанти жіночих головних уборів, що побутували в традиційному костюмі на території білорусько-українського прикордоння (Західне Полісся) в кінці XIX  — середині ХХ в. Проаналізовано художньо-пластичні особливості, дані наукові реконструкції способів носіння, виконані автором на основі вивчення музейних предметів, архівних і польових матеріалів. Три з представлених реконструкцій публікуються вперше.

Ключові слова: жіночий головний убір, зачіска, очіпок, намітки, орнамент, народне мистецтво пластичного дизайну, реконструкція.

Список використаних джерел

 1. ГГМИР КП-4982.
 2. НИМРБ № 6247/18.
 3. НИМРБ № 6247/34.
 4. НИМРБ № 6247/36.
 5. ОДБК КП-2103, Т-776.
 6. ОДБК КП-1741, Т-400.
 7. ОДБК КП-2513, Т-1461.
 8. ОДБК КП-2514, Т-1461 (а).
 9. ОДБК КП-2515, Т-1461 (б).
 10. ОДБК КП-2516, Т-1461 (в).
 11. РЭМ № 8762—12160.
 12. Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911—1912 / склад., аўт. уступ. артыкула В.А. Лабачэўская ; рэд­кал. Т.У. Бялова (гал. рэд.). — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2012. — 456 с. : іл. — (Энцы­кла­педыя рарытэтаў).
 13. Валодзіна Т. Курыца / Т. Валодзіна, А. Садоўская // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік / навук. рэд. С. Санько. — Мінск, 2004. — С. 270—271.
 14. Валодзіна Т. Певень / Т. Валодзіна, Л. Дучыц, С. Сань­ко // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоў­нік / навук. рэд. С. Санько. — Мінск, 2004. — С. 370—372.
 15. Віннікава М.М. Мастацка-пластычныя асаблівасці тра­ды­цыйнага касцюма мястэчка Гародна Пінскага па­вета Мінскай губерні / М.М. Віннікава // Пытанні мас­тацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: вып. 14 / ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі» ; навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Беларуская навука, 2013. — С. 380—387.
 16. Віннікава М.М. Народны касцюм і тэкстыль / М.М. Віннікава, П.А. Богдан // Помнікі мастацкай культуры Беларусі: навук / выд. Б.А. Лазука ; уклад. Б.А. Лазука. — Мінск, 2012. — 415 с.
 17. Віннікава М.М. Скарбы з вясковых куфраў: Трады­цыйны касцюм і тэкстыль з калекцыі «Народнае мастацтва беларускага Палесся»: ілюстраваны каталог / М.М. Віннікава, П.А. Богдан. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. — 184 с.
 18. Віннікава М.М. Традыцыйнае адзенне / М.М. Віннікава // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. — Т. 4: Брэсцкае Палессе : у 2 кн. — Кн. 2 / А.М. Боганева ; пад агул. рэд. Т.Б. Варфаламеевай. — Мінск : Выш. шк., 2009. — С. 655—744.
 19. Віннікава М.М. Традыцыйны беларускі касцюм: альбом / М. Віннікава, П. Богдан. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 302 с. : іл.
 20. Вуглік І. Рог / І. Вуглік, Л. Дучыц // Беларуская міфа­ло­гія: Энцыклапедычны слоўнік / навук. рэд. С. Санько. — Мінск, 2004. — С. 428.
 21. Народні ужиткові форми Волинськоï області: вбрання. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Ди­зайн», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» / укладач І. Артушевська. — Луцьк : ЛДТУ, 2005. — 56 с.
 22. Раманюк М.Ф. Беларускае народнае адзенне / М.Ф. Ра­манюк. — Мінск : Беларусь, 1981. — 473 с.
 23. Рушчык Г. Палессе. Фотаздымкі з дваццатых і трыц­цатых гадоў / Г. Рушчык, Г. Энгелькінг. — Варшава : Інстытут мастацтва Польскай акадэміі навук ; Кафедра Беларускай культуры Ўніверсітэта ў Беластоку, 1999. — 255 с.
 24. Топоров В.Н. Петух / В.Н. Топоров // Мифы народов мира : в 2 т. — Т. 2 / гл. ред. С.А. Токарев. — Москва, 1992. — С. 309—310.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »