« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 372–384

УДК 391.4:687.38.03](477.85/.87)”19/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.372

Надійшла 20.02.2018

ТРАДИЦІЯ ПЛЕТІННЯ ПОЯСІВ НА ГУЦУЛЬЩИНІ В ХХ — НА ПОЧ. ХХІ СТОЛІТТЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail kozakevych.olena@gmail.com

 Анотація. Зроблено спробу дослідити традиції плетіння й оздоблення гуцульських поясів ХХ — поч. ХХІ століття. Увагу зосереджено на унікальних і універсальних ознаках техніки «сітчастого плетіння». В основі вивчення способів носіння, типів, технологічних прийомів виготовлення і художніх особливостей поясів — авторські польові дослідження (2004—2017) та опрацювання музейних колекцій різних рівнів. Визначено головні етапи побутування традиційних плетених поясів на Гуцульщині, осередки їх виготовлення, локальні відмінності, зафіксовано імена майстрів. Один з головних практичних результатів студій — фіксація давніх та сучасних зразків техніки сітчастого плетіння від носіїв традиції й авторська спроба реконструкції сітчастих поясів.

Ключові слова: народний одяг, пояс, витоки, Гуцульщина, порівняльний аспект, локальні особливості, плетення, сітчаста структура, колористика, оздоблення, універсальність, унікальність, традиція, реконструкція, майстриня.

Список використаних джерел

 1. ГаюкІ. Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні. З каталогізованим додатком переліку пам’яток вірменської культури в музеях та заповідниках : в 2-х т. / І. Гаюк. — Львів, 2012. — С. 175—177 : іл.
 2. Здоровега Н. Плетіння чи брання? / Н. Здоровега // НТЕ. — 1968. — № 2. — С. 68—69.
 3. Кайндль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Р. Кайндль ; переклад з нім. Пенюк З.Ф. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — С. 82 : з іл.
 4. Козакевич О. Локальні особливості народного одягу «кольорових» сіл Надвірнянщини ХХ — початку ХХІ століття: порівняльний аспект (на польових матеріалах) / О. Козакевич // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали ХХІМіжнародної наукової конференції в рамках ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 1 серпня 2017 року) / правопис, стилістика, редагування — авторське ; наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько ; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. — Коломия : Вік, 2017. — С. 42—47.
 5. Козакевич О. Косівщина — осередок в’язання ХХ ст. / О. Козакевич // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Краєзнавство. — Т.ІІ. — Косів, 2006. — С. 270—280.
 6. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей) / О. Козакевич // Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. — Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 2011. — С. 503—524.
 7. Козакевич О. Типологія українських народних в’яза­них та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання / О. Козакевич // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 6 (120). — С. 1403—1419.
 8. Козакевич О. Брання / О. Козакевич // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : Афіша, 2007. — С. 65—66.
 9. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання / О. Козакевич // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5 (119). — С. 951—966.
 10. Козакевич О. Вплив соціально-політичних явищ на розвиток та формування української моди (в контексті історії західноєвропейського костюма) / О. Козакевич // Народознавчі зошити. — 2002. — № 1—2. — С. 146—153.
 11. Козакевич О. Мереживні народні вироби на Волині та Поліссі кінця ХІХ — ХХ ст.: регіональні особливості / О. Козакевич // Матеріали Всеукраїнської нау­ко­во-етнографічної конференції «Минуле і сучасне Во­лині й Полісся: народна культура і музеї», присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича. Науковий збірник. — Вип. 44. — Луцьк, 2013. — С. 139—143.
 12. Козакевич О. Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.) / О. Козакевич // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5 (125). — С. 1127—1149.
 13. СидоровичС. Художня тканина Західних областей УРСР / С. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 153 с.
 14. Charewiczowa L. Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski Przedrozbiorowej / Charewiczowa L. — Lwów, 1929.
 15. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyzny / Falkowski J. // Prace Etnograficzne, wydaw­nictwo Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. — № 4. — Lwów, 1938. — 112 s. : z 2 mapami, 28 rycinami і 5 tablicami. — S. 50.
 16. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Do­lina­mi Prutu, Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy So­łotwińskiej і Łomnicy / Falkowski J. — Lwów, 1937. — 170 s. : z 1 mapą, 54 rycinami і 19 tablicami.
 17. Kopernicki I. O Góralach Ruskich w Galicyi. Zarys etnograficzny wędług spostrzeźeń w podróźy, odbytej w końcu lata 1888 r. / Kopernicki I. — Kraków, 1889. — S. 28.
 18. Loziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku / Loziński W. — Lwów, 1902.
 19. Українці Правобережжя в національних костюмах: фо­то 1870-хроків. Фото: Тетяна Яцечко-Бла­жен­ко. — Режим доступу: http://tyzhden.ua/Gal­le­ry/ 204219.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »