« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 372–384

УДК 391.4:687.38.03](477.85/.87)”19/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.372

Надійшла 20.02.2018

ТРАДИЦІЯ ПЛЕТІННЯ ПОЯСІВ НА ГУЦУЛЬЩИНІ В ХХ — НА ПОЧ. ХХІ СТОЛІТТЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail kozakevych.olena@gmail.com

 Анотація. Зроблено спробу дослідити традиції плетіння й оздоблення гуцульських поясів ХХ — поч. ХХІ століття. Увагу зосереджено на унікальних і універсальних ознаках техніки «сітчастого плетіння». В основі вивчення способів носіння, типів, технологічних прийомів виготовлення і художніх особливостей поясів — авторські польові дослідження (2004—2017) та опрацювання музейних колекцій різних рівнів. Визначено головні етапи побутування традиційних плетених поясів на Гуцульщині, осередки їх виготовлення, локальні відмінності, зафіксовано імена майстрів. Один з головних практичних результатів студій — фіксація давніх та сучасних зразків техніки сітчастого плетіння від носіїв традиції й авторська спроба реконструкції сітчастих поясів.

Ключові слова: народний одяг, пояс, витоки, Гуцульщина, порівняльний аспект, локальні особливості, плетення, сітчаста структура, колористика, оздоблення, універсальність, унікальність, традиція, реконструкція, майстриня.

Список використаних джерел

 1. ГаюкІ. Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні. З каталогізованим додатком переліку пам’яток вірменської культури в музеях та заповідниках : в 2-х т. / І. Гаюк. — Львів, 2012. — С. 175—177 : іл.
 2. Здоровега Н. Плетіння чи брання? / Н. Здоровега // НТЕ. — 1968. — № 2. — С. 68—69.
 3. Кайндль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Р. Кайндль ; переклад з нім. Пенюк З.Ф. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — С. 82 : з іл.
 4. Козакевич О. Локальні особливості народного одягу «кольорових» сіл Надвірнянщини ХХ — початку ХХІ століття: порівняльний аспект (на польових матеріалах) / О. Козакевич // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали ХХІМіжнародної наукової конференції в рамках ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 1 серпня 2017 року) / правопис, стилістика, редагування — авторське ; наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько ; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. — Коломия : Вік, 2017. — С. 42—47.
 5. Козакевич О. Косівщина — осередок в’язання ХХ ст. / О. Козакевич // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Краєзнавство. — Т.ІІ. — Косів, 2006. — С. 270—280.
 6. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей) / О. Козакевич // Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. — Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 2011. — С. 503—524.
 7. Козакевич О. Типологія українських народних в’яза­них та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання / О. Козакевич // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 6 (120). — С. 1403—1419.
 8. Козакевич О. Брання / О. Козакевич // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : Афіша, 2007. — С. 65—66.
 9. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання / О. Козакевич // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5 (119). — С. 951—966.
 10. Козакевич О. Вплив соціально-політичних явищ на розвиток та формування української моди (в контексті історії західноєвропейського костюма) / О. Козакевич // Народознавчі зошити. — 2002. — № 1—2. — С. 146—153.
 11. Козакевич О. Мереживні народні вироби на Волині та Поліссі кінця ХІХ — ХХ ст.: регіональні особливості / О. Козакевич // Матеріали Всеукраїнської нау­ко­во-етнографічної конференції «Минуле і сучасне Во­лині й Полісся: народна культура і музеї», присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича. Науковий збірник. — Вип. 44. — Луцьк, 2013. — С. 139—143.
 12. Козакевич О. Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.) / О. Козакевич // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5 (125). — С. 1127—1149.
 13. СидоровичС. Художня тканина Західних областей УРСР / С. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 153 с.
 14. Charewiczowa L. Lwowskie organizacje zawodowe za czasów Polski Przedrozbiorowej / Charewiczowa L. — Lwów, 1929.
 15. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyzny / Falkowski J. // Prace Etnograficzne, wydaw­nictwo Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. — № 4. — Lwów, 1938. — 112 s. : z 2 mapami, 28 rycinami і 5 tablicami. — S. 50.
 16. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Do­lina­mi Prutu, Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy So­łotwińskiej і Łomnicy / Falkowski J. — Lwów, 1937. — 170 s. : z 1 mapą, 54 rycinami і 19 tablicami.
 17. Kopernicki I. O Góralach Ruskich w Galicyi. Zarys etnograficzny wędług spostrzeźeń w podróźy, odbytej w końcu lata 1888 r. / Kopernicki I. — Kraków, 1889. — S. 28.
 18. Loziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku / Loziński W. — Lwów, 1902.
 19. Українці Правобережжя в національних костюмах: фо­то 1870-хроків. Фото: Тетяна Яцечко-Бла­жен­ко. — Режим доступу: http://tyzhden.ua/Gal­le­ry/ 204219.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »