« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 535–549

УДК 327.8:341.241.5]:355(470-651.1:477)”201”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.535

ЧИ МОЖЛИВА РЕГІОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ БЕЗ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОГУМАНІСТИЧОЇ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН?

Вовканич Степан Йосипович, доктор економічних наук, професор, економіст, соціолог, Заслужений діяч науки і техніки України, політолог, провідний науковий співробітник
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна
Контакти: Тел. (097)074-6071; e-mail: lsvovkanych@gmail.com

Анотація. Чи не вперше звертається увага на те, що за умов ескалації Росією гібридної війни проти України дедалі більше актуалізується нагальність потреби глобалізації соціально-економічної, духовно-інформаційної, етнокультурної, політично-правової та іншої відповідальності Заходу перед Україною в системі верифікації нової соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин та використання для цього синергійного ефекту цивілізованого людства, отриманого від колективної мобілізації його зусиль на протистояння сучасним імпершовіністичним викликам світовому правопорядку, агресіям на суверенітет і суб’єктність ослаблених націй. Ці нації, окрім того, що недостатньо обороноспроможні і захищені від добре озброєного загарбника, ще потерпають від його злочинно-підступного, гібридно-дезінформаційного голосу, який робить їх безголосими і прирікає бути вічно недочутими.

Ключові слова: історична відповідальність перед Україною, національна ідея, соціогуманістична парадигма, стратегеми і максими розвитку країни.

Надійшла 12.02.2018

Список використаних джерел

1. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. — Київ : Наш Формат, 2016. — 440 с.
2. Вовканич С.Й. Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці / C.Й. Вовканич // Стратегічна панорама. — 2015. — № 1. — С. 76—83.
3. Вовканич С. Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? / Степан Вовканич // Інформація. Інтелект. Нація. — Львів : Євросвіт, 1999. — 416 с.
4. Вовканич C. Чи лише одна Німеччина відповідальна? / Степан Вовканич // Україна молода. — № 118 (5279). — 2017. — 3 жовтня.
5. Донбас і Крим: ціна повернення / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової та ін. — Київ : НІСД, 2015. — 474 с.
6. Національна еліта та інтелектуальний потенціал України // Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» / за ред. С.Й. Вовканича. — Львів : ІРД НАН України ; Міжнародний центр освіти, науки і культури, 1996. — 312 с.
7. Пушкарик Н. Про помилки минулого і …сьогодення. Мат. міжнародної конференції ВР України «Німеччина та Україна в Європі: відповідальність за минуле — обов’язки на майбутнє» / Наталя Пушкарик // День. — № 123. — 2017. — 19 липня.
8. Розумний М.М. Виклики національного самовизначення / М.М. Розумний. — Київ : НІСД, 2016. — 196 с.
9. Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною / Тімоті Снайдер // День. — № 115—116. — 2017. — 7—8 липня.
10. Франко І.Я. Одвертий лист до галицької української молодежі / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 45: Філософські праці. — Київ : Наукова думка, 1986. — С. 401—409.
11. Франко І.Я. Поза межами можливого / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 45: Філософські праці. — Київ : Наукова думка, 1986. — С. 276—285.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »