Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 535–549

УДК 327.8:341.241.5]:355(470-651.1:477)”201”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.535

ЧИ МОЖЛИВА РЕГІОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ БЕЗ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОГУМАНІСТИЧОЇ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН?

Вовканич Степан Йосипович, доктор економічних наук, професор, економіст, соціолог, Заслужений діяч науки і техніки України, політолог, провідний науковий співробітник
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна
Контакти: Тел. (097)074-6071; e-mail: lsvovkanych@gmail.com

Анотація. Чи не вперше звертається увага на те, що за умов ескалації Росією гібридної війни проти України дедалі більше актуалізується нагальність потреби глобалізації соціально-економічної, духовно-інформаційної, етнокультурної, політично-правової та іншої відповідальності Заходу перед Україною в системі верифікації нової соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин та використання для цього синергійного ефекту цивілізованого людства, отриманого від колективної мобілізації його зусиль на протистояння сучасним імпершовіністичним викликам світовому правопорядку, агресіям на суверенітет і суб’єктність ослаблених націй. Ці нації, окрім того, що недостатньо обороноспроможні і захищені від добре озброєного загарбника, ще потерпають від його злочинно-підступного, гібридно-дезінформаційного голосу, який робить їх безголосими і прирікає бути вічно недочутими.

Ключові слова: історична відповідальність перед Україною, національна ідея, соціогуманістична парадигма, стратегеми і максими розвитку країни.

Надійшла 12.02.2018

Список використаних джерел

1. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. — Київ : Наш Формат, 2016. — 440 с.
2. Вовканич С.Й. Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці / C.Й. Вовканич // Стратегічна панорама. — 2015. — № 1. — С. 76—83.
3. Вовканич С. Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? / Степан Вовканич // Інформація. Інтелект. Нація. — Львів : Євросвіт, 1999. — 416 с.
4. Вовканич C. Чи лише одна Німеччина відповідальна? / Степан Вовканич // Україна молода. — № 118 (5279). — 2017. — 3 жовтня.
5. Донбас і Крим: ціна повернення / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової та ін. — Київ : НІСД, 2015. — 474 с.
6. Національна еліта та інтелектуальний потенціал України // Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» / за ред. С.Й. Вовканича. — Львів : ІРД НАН України ; Міжнародний центр освіти, науки і культури, 1996. — 312 с.
7. Пушкарик Н. Про помилки минулого і …сьогодення. Мат. міжнародної конференції ВР України «Німеччина та Україна в Європі: відповідальність за минуле — обов’язки на майбутнє» / Наталя Пушкарик // День. — № 123. — 2017. — 19 липня.
8. Розумний М.М. Виклики національного самовизначення / М.М. Розумний. — Київ : НІСД, 2016. — 196 с.
9. Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною / Тімоті Снайдер // День. — № 115—116. — 2017. — 7—8 липня.
10. Франко І.Я. Одвертий лист до галицької української молодежі / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 45: Філософські праці. — Київ : Наукова думка, 1986. — С. 401—409.
11. Франко І.Я. Поза межами можливого / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 45: Філософські праці. — Київ : Наукова думка, 1986. — С. 276—285.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »