« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 535–549

УДК 327.8:341.241.5]:355(470-651.1:477)”201”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.535

ЧИ МОЖЛИВА РЕГІОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ БЕЗ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СОЦІОГУМАНІСТИЧОЇ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН?

Вовканич Степан Йосипович, доктор економічних наук, професор, економіст, соціолог, Заслужений діяч науки і техніки України, політолог, провідний науковий співробітник
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна
Контакти: Тел. (097)074-6071; e-mail: lsvovkanych@gmail.com

Анотація. Чи не вперше звертається увага на те, що за умов ескалації Росією гібридної війни проти України дедалі більше актуалізується нагальність потреби глобалізації соціально-економічної, духовно-інформаційної, етнокультурної, політично-правової та іншої відповідальності Заходу перед Україною в системі верифікації нової соціогуманістичної парадигми міжнародних відносин та використання для цього синергійного ефекту цивілізованого людства, отриманого від колективної мобілізації його зусиль на протистояння сучасним імпершовіністичним викликам світовому правопорядку, агресіям на суверенітет і суб’єктність ослаблених націй. Ці нації, окрім того, що недостатньо обороноспроможні і захищені від добре озброєного загарбника, ще потерпають від його злочинно-підступного, гібридно-дезінформаційного голосу, який робить їх безголосими і прирікає бути вічно недочутими.

Ключові слова: історична відповідальність перед Україною, національна ідея, соціогуманістична парадигма, стратегеми і максими розвитку країни.

Надійшла 12.02.2018

Список використаних джерел

1. Аджемоглу Д. Чому нації занепадають / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. — Київ : Наш Формат, 2016. — 440 с.
2. Вовканич С.Й. Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці / C.Й. Вовканич // Стратегічна панорама. — 2015. — № 1. — С. 76—83.
3. Вовканич С. Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? / Степан Вовканич // Інформація. Інтелект. Нація. — Львів : Євросвіт, 1999. — 416 с.
4. Вовканич C. Чи лише одна Німеччина відповідальна? / Степан Вовканич // Україна молода. — № 118 (5279). — 2017. — 3 жовтня.
5. Донбас і Крим: ціна повернення / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової та ін. — Київ : НІСД, 2015. — 474 с.
6. Національна еліта та інтелектуальний потенціал України // Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» / за ред. С.Й. Вовканича. — Львів : ІРД НАН України ; Міжнародний центр освіти, науки і культури, 1996. — 312 с.
7. Пушкарик Н. Про помилки минулого і …сьогодення. Мат. міжнародної конференції ВР України «Німеччина та Україна в Європі: відповідальність за минуле — обов’язки на майбутнє» / Наталя Пушкарик // День. — № 123. — 2017. — 19 липня.
8. Розумний М.М. Виклики національного самовизначення / М.М. Розумний. — Київ : НІСД, 2016. — 196 с.
9. Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною / Тімоті Снайдер // День. — № 115—116. — 2017. — 7—8 липня.
10. Франко І.Я. Одвертий лист до галицької української молодежі / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 45: Філософські праці. — Київ : Наукова думка, 1986. — С. 401—409.
11. Франко І.Я. Поза межами можливого / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 45: Філософські праці. — Київ : Наукова думка, 1986. — С. 276—285.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »