Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 886–901

УДК 72:061(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.886

Надійшла 17.05.2018

З ІСТОРІЇ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ АРХІТЕКТОРІВ ЛЬВОВА

Віталій Шуляр – старший викладач

кафедри  «Архітектура та реставрація»

Національного університету «Львівська політехніка»

Вул. Степана Бандери, 12, Львів, Україна, 79000

Контакти: e-mail: arcvis@bigmir.net

Анотація. Розглянута та проаналізована діяльність фахових об’єднань, які створювали, або в яких брали участь архітектори Львова, починаючи зі створення у 1877 р. Політехнічного товариства, Кола польських архітекторів у Львові, пізніше, у 1934 р. — відділу Спілки архітекторів Польської республіки у Львові, Львівського відділення Спілки архітекторів УРСР та Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Ключові слова: фахове об’єднання, Коло архітекторів, Спілка архітекторів.

Список використаних джерел

 1. Державний архів Львівської області (ДАЛО). — Ф. Р-6. — Оп. 2. — Спр. 4. — Арк. 66.
 2. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 3.
 3. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 1.
 4. ДАЛО. — Ф. 1657. — Оп. 1.
 5. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 35. — Арк. 1.
 6. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 1.
 7. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 7.
 8. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 87.
 9. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 13.
 10. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 130. — Арк. 25.
 11. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 6.
 12. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 15.
 13. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 120. — Арк. 1—3.
 14. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 185. — Арк. 3.
 15. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 16.
 16. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 14—15.
 17. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 17.
 18. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 15.
 19. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 3.
 20. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 17.
 21. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 130. — Арк. 7.
 22. Генега Р. Формування радянського соціального простору у Львові (1944—1953 рр.) / Генега Роман // Український історичний журнал. — 2014. — № 6. — С. 77—91.
 23. Нога О. Іван Левинський: архітектор — підприємець — меценат / Олександр Нога. — Львів : Центр Європи, 2009. — 192 с.
 24. Скубченко Г.М. История Львовской организации Союза архитекторов УССР / Скубченко Г.М. — Львов, 1983. — 50 c. — (Рукопис. Бібліотека Львівського бу­динку архітектора).
 25. Шуляр А. Свірзький замок. Хроніка реставраційних робіт / Андрій Шуляр // Архітектурний вісник. — № 1 (2). — 1997. — С. 23—25.
 26. Шуляр А. 45 років Львівському будинку архітектора / Андрій Шуляр // Архітектурний вісник. — № 1—2 (21). — 2004. — С. 46—47.
 27. Architekt. — Rok X. — 1909. — Czerwiec. — Zesz. 6. — S. 100.
 28. Architekt. — Rok XXII. — 1929. — Zesz. 2—3. — S. 118.
 29. Architektura i Budownictwo. Miesiecznik ilustrowany. — Wydawnictwo «Spoldzielni Wydawniczej Architektow Pol­skich», 1934. — № 11. — S. 364.
 30. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVI. — 1908. — № 18. — S. 284.
 31. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — 1909. — № 21. — S. 261—266.
 32. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVIII. — 1910. — № 24. — S. 12.
 33. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXXIV. — 1916. — № 2. — S. 18.
 34. Fiedler Tadeusz. Zarys powstania i 50-letniej dziaіalnosci Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (1877—1927) — Polskie Towarzystwo Techniczne we Lwowie. Ksiкga Pami№tkowa. — wydana przez komisjк. — wybran№ z іona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie / Fiedler Tadeusz ; pod redakcj№ dr. Maksy­miljana Matakiewicza. — 1927. — Nakіadem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsza zwi№z­kowa drukarnia we Lwowie. — 153 s.
 35. Gazeta Lwowska. — 1937. — 13 kwietnia. — № 82.
 36. Konkurs na dom Bromilskich // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — 1909. — 25 paџdziernika. — № 20. — S. 247—250.
 37. Konkursy // Architekt. — Rok XII. — 1912. — Maj. — Zesz. 5. — S. 59.
 38. Kozlowski Stanislaw. Wystawy i konkursy. — Polskie Towarzystwo Techniczne we Lwowie. Ksiega Pamiatkowa wydana przez komisje. — wybrana z lona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie / Kozlowski Stanislaw ; pod redakcja dr. Maksymiljana Matekiewicza.  — 1927. — Nakladem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsza zwiazkowa drukarnia we Lwowie. — 153 s.
 39. Kronika // Architekt. — Rok XII. — 1912. — Maj. — Zesz. 5. — S. 55.
 40. Kronika // Architekt. — 1925. — Rok XX. — Zesz. 8. — S. 32.
 41. Pamiкtnik Jubileuszowy. Towarzystwo politechniczne we Lwowie. 1877—1902 / pod redakci№ Edmunda Bronislawa Grzкbskiego. — Lwуw, 1902. — 99 s.
 42. Piіatowicz Jуzef. Ruch stowarzyszeniowy inїynierуw i technikуw polskich do 1939 r. — T. II. Sіownik polskich stowarzyszeс technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r. / Piіatowicz Jуzef. — Warszawa, 2005. — 523 s.
 43. Protokуl I Zjazdu delegatуw Kуl architektonicznych polskich w Krakowie 1908 // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 10 stycznia. — № 1. — S. 5—7.
 44. 44. Rozmaitosci // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 25 grudnia. — № 24. — S. 320.
 45. Wybуr nowego Wydziaіu Koіa Architektуw Polskich we Lwo­wie // Architektura i Budownictwo. — 1926. — № 12. — S. 29.
 46. Zasady konkursуw architektonicznych // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 10 kwietnia. — № 7. — S. 82—84.
 47. Луцький О. Інтелігенція в планах утвердження радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях (вересень 1939 — червень 1941 / Олександр Луцький. — Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21638-inteligenciya-v-planax-utverdzhennya-radyanskogo-totalitarnogo-rezhimu-na-zaxidnoukrainskix-zemlyax-veresen-1939-cherven-1941.html].
 48. Нагірний Євген Васильович. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нагірний _Євген_Васильович.
 49. Національні творчі спілки України: перспективи участі в культурній політиці. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Відділ гуманітарної політики (О.П. Розумна). — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1413/.
 50. Marjan Osinski. — Режим доступу: https://pl.wikipe­dia.org/wiki/Marian_Osinski.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »