« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 875–885

УДК 004:027.7 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.875

Надійшла 13.05.2018

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ЦИФРОВОГО РЕСУРСУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ПРАКТИКА

Шмагало Ростислав Тарасович — доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, ЛНАМ.

Вул. Кубійовича, 38, Львів, 79000

Контакти: тел. (032) 276–14–75; e–mail: nds@lnam.edu.ua

Анотація. Аналізуються тенденції і можливості використання цифрових ресурсів у сучасній культурі та мистецько-освітній сфері. На основі зібраної джерельної бази формується методика реалізації проекту освітньо-цифрового ресурсу художньої культури і мистецтва в історичній ретроспективі. Теоретико-практичний досвід учасників проекту дає змогу для творення сучасної багаторівневої бази наукових даних і оперування ними.

Ключові слова: цифровий ресурс, мистецька освіта, культура, мистецтвознавство, методологічні основи.

Список використаних джерел

 1. Громов И. Западная социология / И. Громов. — Москва : ДНК, 2003. — 560 с. — ISBN 5-901562-41-0.
 2. Ерохин С. Эстетика цифрового изобразительного искусства / С. Ерохин. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. — 538 с. — ISBN 978-5-91419-426-7.
 3. Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали 2-ї Міжнар. конф. мол. науковців CSE-2007, 4—6 жовт., 2007 (Україна, Львів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2007. — 231 с. — ISBN 978-966-553­649-9.
 4. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. — Москва : Праксис, 2005. — 256 с. — ISBN 5-901574-46-Х.
 5. Луман Н. Социальные системы / Н. Луман. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. — 648 с. — ISBN 978-5-02-026871-5.
 6. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего / М. Маклюэн. — Москва : Ака­демический Проект, 2005. — 496 с. — ISBN 5­8291-0548-9.
 7. Морено Я. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе / Я. Морено. — Москва : Академический Проект, 2004. — 320 с. — 5-8291-0380-Х.
 8. Орєшок Д. Соціально-медійний маркетинг у сфері мистецької освіти: стан і перспективи розвитку : дипломна наукова робота магістра / Д. Орішок ; наук.кер.: Шмагало Р.Т. — Львів, 2012. — 172 с.
 9. Терешкович П.В. Антропология культурная / П.В. Терешкович // Новейший философский словарь: Энци­клопедия / сост. А.А. Грицанов. — Мн. : В.М. Скакун, 1998. — С. 896. — ISBN 985-6235-17-0.
 10. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художнього металу. — Т. 2. Художній метал України ХХ — початку ХХІ ст. / Р.Т. Шмагало. — Львів : Апріорі, 2015. — 276 с.
 11. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художньої культури. — Кн. 1. Мистецька освіта: Бібліографія, документи, теорія / Р.Т. Шмагало. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 518 с.
 12. Tomlin P. Every Man His Book? An Introduction to Open Access in the Arts Art Documentation / Tomlin P. // Journal of the Art Libraries Society of North America. — 2011. — Vol. 30. — № 1. — P. 4—11.
 13. Ultan Boudewyns D. Scholarly Electronic Publishing in Art History: Nineteenth-Century Art Worldwide Art Documentation / Ultan Boudewyns D. // Journal of the Art Libraries Society of North America. — 2010. — Vol. — №2. — P. 21—25.
 14. Бауман Ч. Measuring the Impact of Social Media [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://arts-marke­ting.blogspot.com/2009/05/measuring-impact-of-social-media.html.
 15. БеркоА. Застосування маркетингових методів для аналізу життєвого циклу комерційного web-контенту А. Берко, В. Висоцька [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnul p/ISM/2011_699/01.pdf.
 16. Градосельська Г. Анализ социальных сетей [Електронний ресурс] / Режимдоступу: http://www.ecsoc.ru/db/msg/8352yanko.lib.ru/books/cultur/luman-ob_kak_soc-sistema-8l.pdf.
 17. Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: социоструктурный взгляд [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/17/ 1215001435/Granovetter_labourma rkets.pdf.
 18. Дейнека О. Ознаки нової парадигми маркетингу в контексті еволюції споживчої цінності [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ww w.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_683/46.pdf.
 19. Динелло Н. От плана к клану: социальные сети и гражданское общество [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.prof.msu.ru/publ/book3/din.htm#shttp://ecsocman.hse.ru/text/23448085.
 20. Дюркгейм Е. Норма и патология. — Москва : Прогресс, 1966. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gumer.info/bibliotek_Buks/Soc iolog/Durk­geim/Norm_Pat.php.
 21. Ефимов Е. Виды кризисного потенциала социальных интернет-сетей как региональных социально-экономи­ческих систем / Е. Ефимов, А. Кузнецов [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.slideshare.net/EzEfimov/ss-10252417.
 22. Золотовицький Р. Социометрия Я.Л. Морено: мера общения [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://flogiston.ru/articles/social/moreno_z olotovitsky.
 23. Исхаков Р. Социологическая концепция Фердинанда Тенниса [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://iskhakov.narod.ru/tennis.html.
 24. Інструментальне мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Onkp/2009_13/13.52_Labunec.htm.
 25. Каплан А. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media / А. Каплан, М. Хейнлейн [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130900122.
 26. Кац Я. Використання соціальних мереж у політиці: український досвід [Електронний ресурс] / Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/slv/2010_9/st19.pdf.
 27. Колерман Р. Guide to Getting Started with Social Media For Artists and Arts Organizations [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rebeccac ole­man.ca/services/guide-to-getting-started-in-social-media.
 28. Кудашкина Т. 10 показателей социальных медиа, ко­торые необходимо отслеживать вашей компании [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://vashigroshi.com/home/recommendations-and-advices/ 1339-social-media-data.
 29. Ландман М. Георг Зиммель: контуры его мышления [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sbiblio.com/biblio/archive/landman_georg.
 30. Малинкин А. О жизни и творчестве Фердинанда Тенниса [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www.nir.ru/sj/sj/34-malin.htm.
 31. Малярчук А. Социальный эффект [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.reklamaster.com/articles/show/mark_articles/year/2011/id/28441/index.html.
 32. Манголд В. Social media: The new hybrid element of thepromotion mix В. Манголд, Д. Фаулдс [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.iaadiplom.dk/Billeder/MasterClass07/071SocialMediainthePromotionalMix.PDF.
 33. Мороз М. Реклама в соціальних мережах — сутність і дилеми [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/ 2010_690/67.pdf.
 34. Нестеренко Г. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти Г. Нестеренко, О. Тишкова [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_49/Gileya49/F37_doc.pdf.
 35. Омельченко Т. Використання соціальних сервісів веб 2.0 для проектування інформаційних систем [Електронний ресурс] / Режим доступу:http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em12/content/09otgsio.htm.
 36. Офіційний веб-сайт журналу «Marketing Media Review» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mmr.ua.
 37. Офіційний веб-сайт інтернет-видання «ITnews» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://itnews.com.ua.
 38. Офіційний веб-сайт компанії «Nords PR Ukraine» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nordspr.com.ua.
 39. Офіційний веб-сайт компанії «Wiley» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.wiley.com.
 40. Офіційний веб-сайт компанії «Аmazon» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.amazon.com.
 41. Офіційний веб-сайт компанії-власника домену UA «Hostmaster Ltd» [Електронний ресурс] / Режим дос­тупу: http://hostmaster.net.ua.
 42. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «All About Market Research» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.allaboutmarketrese arch.com.
 43. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «Forrester Research, Inc.» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.forrester.com.
 44. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «IDC» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.idc.com.
 45. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «Nielsen» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nielsen.com.
 46. Офіційний веб-сайт конференції ООН по торгівлі та розвитку [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www.un.org/ru/ga/unctad.
 47. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
 48. Офіційний веб-сайт Організації об’єднаних націй [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.un.org.
 49. Офіційний веб-сайт проекту «ASE» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ase.signum.sns.it.
 50. Офіційний веб-сайт проекту «BTSmarketing» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://btsmarketing.com.
 51. Офіційний веб-сайт проекту «Internet World Stats» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://internetworldstats.com.
 52. Офіційний веб-сайт проекту «ПСИ-ФАКТОР» [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://psyfactor.org.
 53. Офіційний веб-сайт рекламної агенції «Bazaarvoice» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bazaarvoice.com.
 54. Офіційний веб-сайт рекламної агенції «ReklaMasters» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.reklamaster.com.
 55. Офіційний веб-сайт рекламної агенції «Social Media Ukraine» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.social-media-ukraine.net.
 56. Офіційний веб-сайт Світової наукової соціальної мережі [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.ssrn.com.
 57. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Science and Technology Social Networking Services» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://scite chnet.blogspot.com.
 58. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Scientific Social Community» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://scipeople.ru.
 59. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «SciPeople» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sci­people.ru.
 60. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Українська Наукова Інтернет-Спільнота» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nauka-online.org.
 61. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Українські науковці у світі» [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.usw.com.ua.
 62. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Учёные России» [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.russian-scientists.ru.
 63. Офіційний веб-сайт Узбекського агентства по друку та інформації [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uzapi.gov.uz.
 64. Офіційний веб-сайт факультету Історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв [Електрон­ний ресурс] / Режим доступу: http://itmlnam.org.ua.
 65. Офіційний довідково-інформаційний веб портал Living History Of Internet [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.livinghistoryinternet.com.
 66. Офіційний довідково-інформаційний портал about.com [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://email.about.com.
 67. Офіційний довідково-інформаційний портал WhoYOUgle [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://whoyougle.ru.
 68. Офіційний сайт журналу «Forbes» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.forbes.ru.
 69. Офіційний сайт університету «McMaster» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mcmaster.ca.
 70. Офіційний сайт університету штату Алабама [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.as.ua.edu.
 71. Попова Ю. Сущность и технические инструменты Интернет-маркетинга [Електронний ресурс] / Режим дос­тупу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/ 2011_6/u1106pop.pdf.
 72. Рубен Р. The Use of Social Media in Higher Education for Marketing and Communications: A Guide for Pro­fessionals in Higher Education [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://doteduguru.com/id423-social-media-uses-higher-education-marketing-communication.html.
 73. Сова В. Маркетингові комунікації підприємств у соціальних медіа [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/ 2011_2/276.pdf.
 74. Федоров В. Интерактивные информационные блага и перспективы их использования в туриндустрии [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2011_1/Fedorov.pdf.
 75. Фісенко Т. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbu v.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2010_41/Fisenko.pdf.
 76. Хабермас Ю. Зиммель как диагност времени [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sbiblio.com/ biblio/archive/habermas_simmel.
 77. Шинкарук А. New concepts of civic participation in social electronic environment [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/port al/soc_gum/slv/2011_12/st60.pdf.
 78. Яблонський С. Количество пользователей Интернет достигло двух миллиардов [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://delo.ua/tech/koliches tvo-pol­zo­vatelej-inter-150253.
 79. Якименко А. Особенности оптимизации сайтов для социальных сетей и продвижение сайтов в них А. Якіменко, А. Костромицький [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vejp t/2011_5_2/2011_5_2/28_31.pdf.
 80. Long M. Preparing for the Future of Research Services for Art History: Recommendations from the Ithaka S+R Report Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America / Long M., Schonfeld R. — 2014. — Vol. 33. — № 2. — P. 192—205 ; Supporting the Changing Reasearch Practices of Art Historians [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sr.ithaka.org/research-publications/supporting-changing-research-practices-art-historians.
 81. Maron N., Pickle S. Sustaining the Digital Humanities. Host Institution Support Beyond the Start-Up Phase [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://sr.ithaka.org/research-publications/sustaining-digital-humanities.
 82. Meyer , Eccles K. Ten highlights from The Impacts of Digital Collections: Early English Books Online and House of Commons Parliamentary Papers // [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: https://digitisation.jiscinvolve.org/wp/files/2016/04/JR0069_CONTENT_USAGE_IMPACT_REPORT_FINAL_PRINT.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »