« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 875–885

УДК 004:027.7 (477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.875

Надійшла 13.05.2018

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ЦИФРОВОГО РЕСУРСУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ПРАКТИКА

Шмагало Ростислав Тарасович — доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, ЛНАМ.

Вул. Кубійовича, 38, Львів, 79000

Контакти: тел. (032) 276–14–75; e–mail: nds@lnam.edu.ua

Анотація. Аналізуються тенденції і можливості використання цифрових ресурсів у сучасній культурі та мистецько-освітній сфері. На основі зібраної джерельної бази формується методика реалізації проекту освітньо-цифрового ресурсу художньої культури і мистецтва в історичній ретроспективі. Теоретико-практичний досвід учасників проекту дає змогу для творення сучасної багаторівневої бази наукових даних і оперування ними.

Ключові слова: цифровий ресурс, мистецька освіта, культура, мистецтвознавство, методологічні основи.

Список використаних джерел

 1. Громов И. Западная социология / И. Громов. — Москва : ДНК, 2003. — 560 с. — ISBN 5-901562-41-0.
 2. Ерохин С. Эстетика цифрового изобразительного искусства / С. Ерохин. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. — 538 с. — ISBN 978-5-91419-426-7.
 3. Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали 2-ї Міжнар. конф. мол. науковців CSE-2007, 4—6 жовт., 2007 (Україна, Львів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Львівська політехніка, 2007. — 231 с. — ISBN 978-966-553­649-9.
 4. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. — Москва : Праксис, 2005. — 256 с. — ISBN 5-901574-46-Х.
 5. Луман Н. Социальные системы / Н. Луман. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. — 648 с. — ISBN 978-5-02-026871-5.
 6. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего / М. Маклюэн. — Москва : Ака­демический Проект, 2005. — 496 с. — ISBN 5­8291-0548-9.
 7. Морено Я. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе / Я. Морено. — Москва : Академический Проект, 2004. — 320 с. — 5-8291-0380-Х.
 8. Орєшок Д. Соціально-медійний маркетинг у сфері мистецької освіти: стан і перспективи розвитку : дипломна наукова робота магістра / Д. Орішок ; наук.кер.: Шмагало Р.Т. — Львів, 2012. — 172 с.
 9. Терешкович П.В. Антропология культурная / П.В. Терешкович // Новейший философский словарь: Энци­клопедия / сост. А.А. Грицанов. — Мн. : В.М. Скакун, 1998. — С. 896. — ISBN 985-6235-17-0.
 10. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художнього металу. — Т. 2. Художній метал України ХХ — початку ХХІ ст. / Р.Т. Шмагало. — Львів : Апріорі, 2015. — 276 с.
 11. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художньої культури. — Кн. 1. Мистецька освіта: Бібліографія, документи, теорія / Р.Т. Шмагало. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 518 с.
 12. Tomlin P. Every Man His Book? An Introduction to Open Access in the Arts Art Documentation / Tomlin P. // Journal of the Art Libraries Society of North America. — 2011. — Vol. 30. — № 1. — P. 4—11.
 13. Ultan Boudewyns D. Scholarly Electronic Publishing in Art History: Nineteenth-Century Art Worldwide Art Documentation / Ultan Boudewyns D. // Journal of the Art Libraries Society of North America. — 2010. — Vol. — №2. — P. 21—25.
 14. Бауман Ч. Measuring the Impact of Social Media [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://arts-marke­ting.blogspot.com/2009/05/measuring-impact-of-social-media.html.
 15. БеркоА. Застосування маркетингових методів для аналізу життєвого циклу комерційного web-контенту А. Берко, В. Висоцька [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnul p/ISM/2011_699/01.pdf.
 16. Градосельська Г. Анализ социальных сетей [Електронний ресурс] / Режимдоступу: http://www.ecsoc.ru/db/msg/8352yanko.lib.ru/books/cultur/luman-ob_kak_soc-sistema-8l.pdf.
 17. Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: социоструктурный взгляд [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/17/ 1215001435/Granovetter_labourma rkets.pdf.
 18. Дейнека О. Ознаки нової парадигми маркетингу в контексті еволюції споживчої цінності [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ww w.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_683/46.pdf.
 19. Динелло Н. От плана к клану: социальные сети и гражданское общество [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.prof.msu.ru/publ/book3/din.htm#shttp://ecsocman.hse.ru/text/23448085.
 20. Дюркгейм Е. Норма и патология. — Москва : Прогресс, 1966. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gumer.info/bibliotek_Buks/Soc iolog/Durk­geim/Norm_Pat.php.
 21. Ефимов Е. Виды кризисного потенциала социальных интернет-сетей как региональных социально-экономи­ческих систем / Е. Ефимов, А. Кузнецов [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.slideshare.net/EzEfimov/ss-10252417.
 22. Золотовицький Р. Социометрия Я.Л. Морено: мера общения [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://flogiston.ru/articles/social/moreno_z olotovitsky.
 23. Исхаков Р. Социологическая концепция Фердинанда Тенниса [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://iskhakov.narod.ru/tennis.html.
 24. Інструментальне мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Onkp/2009_13/13.52_Labunec.htm.
 25. Каплан А. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media / А. Каплан, М. Хейнлейн [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000768130900122.
 26. Кац Я. Використання соціальних мереж у політиці: український досвід [Електронний ресурс] / Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/slv/2010_9/st19.pdf.
 27. Колерман Р. Guide to Getting Started with Social Media For Artists and Arts Organizations [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rebeccac ole­man.ca/services/guide-to-getting-started-in-social-media.
 28. Кудашкина Т. 10 показателей социальных медиа, ко­торые необходимо отслеживать вашей компании [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://vashigroshi.com/home/recommendations-and-advices/ 1339-social-media-data.
 29. Ландман М. Георг Зиммель: контуры его мышления [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sbiblio.com/biblio/archive/landman_georg.
 30. Малинкин А. О жизни и творчестве Фердинанда Тенниса [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www.nir.ru/sj/sj/34-malin.htm.
 31. Малярчук А. Социальный эффект [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.reklamaster.com/articles/show/mark_articles/year/2011/id/28441/index.html.
 32. Манголд В. Social media: The new hybrid element of thepromotion mix В. Манголд, Д. Фаулдс [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.iaadiplom.dk/Billeder/MasterClass07/071SocialMediainthePromotionalMix.PDF.
 33. Мороз М. Реклама в соціальних мережах — сутність і дилеми [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/ 2010_690/67.pdf.
 34. Нестеренко Г. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти Г. Нестеренко, О. Тишкова [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_49/Gileya49/F37_doc.pdf.
 35. Омельченко Т. Використання соціальних сервісів веб 2.0 для проектування інформаційних систем [Електронний ресурс] / Режим доступу:http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em12/content/09otgsio.htm.
 36. Офіційний веб-сайт журналу «Marketing Media Review» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mmr.ua.
 37. Офіційний веб-сайт інтернет-видання «ITnews» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://itnews.com.ua.
 38. Офіційний веб-сайт компанії «Nords PR Ukraine» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nordspr.com.ua.
 39. Офіційний веб-сайт компанії «Wiley» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.wiley.com.
 40. Офіційний веб-сайт компанії «Аmazon» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.amazon.com.
 41. Офіційний веб-сайт компанії-власника домену UA «Hostmaster Ltd» [Електронний ресурс] / Режим дос­тупу: http://hostmaster.net.ua.
 42. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «All About Market Research» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.allaboutmarketrese arch.com.
 43. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «Forrester Research, Inc.» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.forrester.com.
 44. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «IDC» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.idc.com.
 45. Офіційний веб-сайт консалтингової компанії «Nielsen» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nielsen.com.
 46. Офіційний веб-сайт конференції ООН по торгівлі та розвитку [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www.un.org/ru/ga/unctad.
 47. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
 48. Офіційний веб-сайт Організації об’єднаних націй [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.un.org.
 49. Офіційний веб-сайт проекту «ASE» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ase.signum.sns.it.
 50. Офіційний веб-сайт проекту «BTSmarketing» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://btsmarketing.com.
 51. Офіційний веб-сайт проекту «Internet World Stats» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://internetworldstats.com.
 52. Офіційний веб-сайт проекту «ПСИ-ФАКТОР» [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://psyfactor.org.
 53. Офіційний веб-сайт рекламної агенції «Bazaarvoice» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.bazaarvoice.com.
 54. Офіційний веб-сайт рекламної агенції «ReklaMasters» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.reklamaster.com.
 55. Офіційний веб-сайт рекламної агенції «Social Media Ukraine» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.social-media-ukraine.net.
 56. Офіційний веб-сайт Світової наукової соціальної мережі [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.ssrn.com.
 57. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Science and Technology Social Networking Services» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://scite chnet.blogspot.com.
 58. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Scientific Social Community» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://scipeople.ru.
 59. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «SciPeople» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sci­people.ru.
 60. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Українська Наукова Інтернет-Спільнота» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nauka-online.org.
 61. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Українські науковці у світі» [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.usw.com.ua.
 62. Офіційний веб-сайт соціальної мережі «Учёные России» [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.russian-scientists.ru.
 63. Офіційний веб-сайт Узбекського агентства по друку та інформації [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uzapi.gov.uz.
 64. Офіційний веб-сайт факультету Історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв [Електрон­ний ресурс] / Режим доступу: http://itmlnam.org.ua.
 65. Офіційний довідково-інформаційний веб портал Living History Of Internet [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.livinghistoryinternet.com.
 66. Офіційний довідково-інформаційний портал about.com [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://email.about.com.
 67. Офіційний довідково-інформаційний портал WhoYOUgle [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://whoyougle.ru.
 68. Офіційний сайт журналу «Forbes» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.forbes.ru.
 69. Офіційний сайт університету «McMaster» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mcmaster.ca.
 70. Офіційний сайт університету штату Алабама [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.as.ua.edu.
 71. Попова Ю. Сущность и технические инструменты Интернет-маркетинга [Електронний ресурс] / Режим дос­тупу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/ 2011_6/u1106pop.pdf.
 72. Рубен Р. The Use of Social Media in Higher Education for Marketing and Communications: A Guide for Pro­fessionals in Higher Education [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://doteduguru.com/id423-social-media-uses-higher-education-marketing-communication.html.
 73. Сова В. Маркетингові комунікації підприємств у соціальних медіа [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/ 2011_2/276.pdf.
 74. Федоров В. Интерактивные информационные блага и перспективы их использования в туриндустрии [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2011_1/Fedorov.pdf.
 75. Фісенко Т. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbu v.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2010_41/Fisenko.pdf.
 76. Хабермас Ю. Зиммель как диагност времени [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sbiblio.com/ biblio/archive/habermas_simmel.
 77. Шинкарук А. New concepts of civic participation in social electronic environment [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/port al/soc_gum/slv/2011_12/st60.pdf.
 78. Яблонський С. Количество пользователей Интернет достигло двух миллиардов [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://delo.ua/tech/koliches tvo-pol­zo­vatelej-inter-150253.
 79. Якименко А. Особенности оптимизации сайтов для социальных сетей и продвижение сайтов в них А. Якіменко, А. Костромицький [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vejp t/2011_5_2/2011_5_2/28_31.pdf.
 80. Long M. Preparing for the Future of Research Services for Art History: Recommendations from the Ithaka S+R Report Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America / Long M., Schonfeld R. — 2014. — Vol. 33. — № 2. — P. 192—205 ; Supporting the Changing Reasearch Practices of Art Historians [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sr.ithaka.org/research-publications/supporting-changing-research-practices-art-historians.
 81. Maron N., Pickle S. Sustaining the Digital Humanities. Host Institution Support Beyond the Start-Up Phase [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: http://sr.ithaka.org/research-publications/sustaining-digital-humanities.
 82. Meyer , Eccles K. Ten highlights from The Impacts of Digital Collections: Early English Books Online and House of Commons Parliamentary Papers // [Елек­тронний ресурс] / Режим доступу: https://digitisation.jiscinvolve.org/wp/files/2016/04/JR0069_CONTENT_USAGE_IMPACT_REPORT_FINAL_PRINT.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »