« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1096—1105

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1096

Надійшла 12.10.2018

ХЛІБ І ТКАНИНА В ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ: ФУНКЦІЇ ТА ЗМІСТОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу народного мистецтва

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглянуто семантику та локальні відміни хліба та тканини у контексті обрядової практики українців. Проведено паралелі з обрядовістю слов’янських народів.

Ключові слова: обряд, звичай, хліб, тканина, функція, семантика.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 338. — Зош. 1. — С. 15.
 2. Байбурин А.К. Послесловие. Николай Федорович Сумцов и его работы в области обрядовой символики  / А.К. Байбурин, В.З. Фрадкин // Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов: Избранные труды. — Москва, 1996. — 294 с.
 3. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. Історико-етнографічне дослідження / В.К. Бо­ри­сенко. — Київ, 1988. — 192 с. : іл.
 4. Борисенко В.К. Родильні звичаї та обряди / В.К. Борисенко // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 211—217.
 5. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди / В.К. Борисенко // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 217—228.
 6. Борисенко В.К. Обряди життєвого циклу людини / Валентина Борисенко // Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1997. — С. 280—309.
 7. Боряк О.Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина ХІХ — початок ХХ ст.) / Олена Боряк. — Київ, 1997. — 190 с.
 8. Булгакова Л. Поліський рушник ХХ ст. / Людмила Булгакова // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 1999. — Вип. 2: Овруччина. 1995. — С. 329—340.
 9. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні / Хведір Вовк // Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. — Київ, 1995.— С. 219—323.
 10. Галайчук В. «Взаємини» людини та домовика у віруваннях українців Полісся / Володимир Галайчук  // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2003. — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 568—584.
 11. Герус Л.М. Обрядовий хліб «карачун» (взаємозв’язок символіки та пластичного трактування форми) / Л.М. Герус // Јemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, wspуlczеsnoњж, kultura materialna i duchowa. — Zielona Gуra ; Slupsk : Drukarnia wydawnictwo «Druk-ar», 2009. — T.II. — S.145—150.
 12. Герус Л.М. Украинский обрядовый хлеб «кресты»: пластика, семантика, функции / Л.М. Герус // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19—20 лістапада 2015) / гал. рэд. А.І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2016. — С. 23—26.
 13. Гребінь І.Ф. Обряди, пов’язані з будівництвом сільського житла / І.Ф. Гребінь // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 243—250.
 14. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / Митрополит Іларіон. — Київ. 1992. — 424 с.
 15. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини / Г.К. Кожолянко. — Чернівці, 2001. — Т. 2. — 424 с.
 16. Кутельмах К.М. Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / Корнелій Кутельмах // Полісся України. — Львів, 1997. — Вип. 1. Київське Полісся. 1994. — С. 172—203.
 17. Кутельмах К.М. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / Корнелій Кутельмах // Полісся України. — Львів, 1999. — Вип. 2. Овруччина. 1995. — С. 191—210.
 18. Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура / Е.Е. Левкиевская. — Москва, 2002. — 336 с.
 19. Никорак О.І.Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості / Олена Никорак. — Львів, 2004. — Ч. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — 584 с. : іл.
 20. 20. ОнищукА. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до поодиноких днів у році, записав у 1907—10р[оках] в Зеленци, Надвірнянського пов[іту] народ[ний] учитель / Антін Онищук // Материяли до українсько-руської етнольоґіїї. — Львів, 1912. — Т. ХV. — С.  1—61.
 21. Паньків М. Сучасні традиційні обряди на Покутті / М. Паньків // Етнос і культура. — 2003. — № 1. — С. 32—37.
 22. Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1997. — С. 251—269.
 23. Сілецький Р. «Закладщина» хати на Поліссі: Обрядово-звичаєвий аспект / РоманСілецький // Полісся України. — Львів, 1997. — Вип. 1. Київське Полісся. 1994. — С. 83—96.
 24. Сілецький Р.Б. Звичаї та обряди, пов’язані з будівництвом / РоманСілецький // Полісся України. Матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 2003. — Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. — С. 95—124.
 25. Сілецький Р.Б.Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів, 2011. — 428 с. : іл.
 26. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков, 1885. — 140 с.
 27. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість / Є.І. Сявавко // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1987. — С. 302—319.
 28. Топорков А.Л. Стол / А.Л. Топорков // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н.И. Толстого : в 5 т. — Москва, 2012. — Т. 5 (С—Я). — С. 165—170.
 29. Щербаківський В. Українське народне мистецтво. Орнаментація української хати / Вадим Щербаківський // Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці / упоряд., вст. ст. В. Ульяновського ; додатки П. Герчанівської, В. Ульяновського. — Київ, 1995. — С. 149—180.
 30. Ясинская М.В. Скатерть / М.В. Ясинская // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н.И. Толстого : в 5 т. — Москва, 2012. — Т. 5 (С—Я). — С. 8—12.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »