Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1039—1061

УДК 7.072.2(092) Никорак О.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1039

Надійшла 16.07.2018

ПРАЦЯ НА БЛАГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (До ювілею Олени Іванівни Никорак)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Шпак Оксана Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. Висвітлюється життєвий і творчий шлях доктора мистецтвознавства, професора Олени Іванівни Никорак, — відомої вченої, етнолога і мистецтвознавця, художниці й педагога, провідного наукового співробітника Інституту народознавства Національної академії наук України. Простежено у хронологічному порядку найважливіші події та визначено основні напрями наукової діяльності вченої — теорія та історія декоративного мистецтва, зокрема традиційного ткацтва, ліжникарства, килимарства, вишивки та інших видів.

Список використаних джерел

 1. Атаманюк Ю. Залюблена в мистецтво і науку / Ю. Атаманюк // Час і події. — 2008. — 19.06. — № 2008—25.
 2. Бондар А. Відзнаки дванадцятого форуму видавців у Львові / А. Бондар // Дзеркало тижня. — № 37 (565). — 2005. — 24 вересня.
 3. Ганна Вінтоняк: Альбом / керівник проекту, автор вступ. ст., упоряд. О.І. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011. — 208 с.
 4. Герус Л. Відділ народного мистецтва: 25-ліття діяль­ності / Л. Герус // Народознавчі зошити. — 2017. — № 5 (137). — С. 1003—1018.
 5. Голубець  Г.В. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950—1990‑ті рр.) / Г. Голубець.— Львів : Колір-Про, 2015. — 240 с. : іл.
 6. Горинь Г.Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Г.Й. Горинь ; упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016. — 200 с.
 7. Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського : монографія / Д. Пожоджук, Я. Ткачук, О. Никорак, Р. Захарчук-Чугай, К. Сусак  ; загальна редакція: О. Никорак ; відповідальна за випуск: Л. Лихач. — Київ : Родовід, 2010. — 200 с. : іл.
 8. Дутка Р. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Українська народна тканина. — Львів : Афіша, 2004. — 584 с. : іл. / Р. Дутка // Мистецтвознавство’05 : науковий збірник. — Львів : СКІМ ; Інститут народознавства НАН України, 2005. — С. 208.
 9. Кара-Васильєва Т. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Українська народна тканина / Т. Кара-Васильєва// Народне мистецтво. — № 1—2. — 2007. — С. 80.
 10. Никорак О. (Гасла) Бердо, бесаги, верета, веретено, верстат ткацький та ін. (всього 33 гасла і 17 персоналій) / О. Никорак // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 56—57, 79—80, 80—81, 112—113, 222, 268—270, 291, 301—302, 308—309.
 11. Никорак О. Гришин Володимир Степанович / О. Никорак // Енциклопедія сучасної України. — Т. 6. — Київ, 2006. — С. 494—495.
 12. Никорак О.І. Деякі грані таланту вченої / О. Никорак // Горинь Г.Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016. — С. 17—23.
 13. Никорак О. Звичаєво-обрядова функція гуцульської вишивки / О. Никорак // Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського : монографія / загальна редакція: О. Никорак ; відповідальна за випуск: Л. Лихач. — Київ : Родовід, 2010. — С. 89—122.
 14. Никорак О. З історії розвитку ткацтва Гуцульщини (кін. ХІХ—ХХ ст.) / О. Никорак // Історія Гуцульщини : у 6 т. / голов. ред. М. Домашевський. — Львів : Логос, 2001. — Т. 6. — С. 262—296.
 15. Никорак О.І. Килими / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986.— C. 32—40.
 16. Никорак О.І. Осередки народних художніх промислів УРСР: Закарпатська обл. / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — C. 108—112.
 17. Никорак О.І. Осередки народних художніх промислів УРСР: Івано-Франківська обл. / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — C. 112—116.
 18. Никорак О.І. Осередки народних художніх промислів УРСР: Чернівецька обл. / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986.— C.  136—138.
 19. Никорак О. Роль і значення традиційної тканини в інтер’єрі гуцульської церкви / О. Никорак // Історія Гуцульщини : у 6 т. / голов. ред. М. Домашевський. — Львів : Логос, 2001. — Т. 6. — С. 574—583.
 20. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 222 с. : іл.
 21. Никорак О. Тканини українців Карпат / О. Никорак // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. / голов. ред. С. Павлюк. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — Т. ІІ. Етнологія та мистецтвознавство. — С. 668—693.
 22. Никорак О. Ткацтво / О. Никорак // Українське народознавство: Навч. посіб. / за ред. С.П. Павлюка. — Київ : Знання, 2004. — С. 40—51. — (2-ге вид.; перероб. і доп.).
 23. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / О.І. Никорак. — Львів : Національна Академія наук України ; Інститут народознавства, 2004. — 584 с. : іл.
 24. Ныкорак О.И. Художественное ткачество / О. Ныко­рак // Украинские Карпаты: Культура [Ю.Г. Гошко (отв. ред.), Я.П. Запаско, Р.Ф. Кирчив, К.М. Кутельмах и др.]. — Киев : Наукова думка, 1989. — C. 157—161.
 25. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О. Никорак // Гуцуль­щина: Історико-етнографічне дослідження. [Ю.Г. Гошко (відп. ред.), П.М. Жолтовський, Р.Ф. Кир­чів, М.І. Моздир, Р.В. Захарчук-Чугай]. — Київ : Наукова думка, 1987. — C. 364—379.
 26. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О. Никорак // Лемківщина : у 2 т. — Т. 2. Духовна культура.— Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — С. 242—255.
 27. Никорак О.І. Художні тканини / О.І. Никорак // Народні художні промисли УРСР: Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — C. 20—31.
 28. Сапеляк О. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Цілісний погляд на феномен традиційного ткацтва / О. Сапеляк // Народознавчі зошити. — 2006. — № 1—2. — С. 293—295.
 29. Сапеляк О. Рец. на кн. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 583 с. : іл. / О. Сапеляк // Наукові записки. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. — № 9—10. — С. 113—115.
 30. Стельмащук Г. Рец. на кн. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ століття: Типологія, локалізація, художні особливості. Част. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 583 с. / Г. Стельмащук // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Вип. 16. — Львів, 2005. — С. 268—273.
 31. Стельмащук Г. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Українська народна тканина / Г. Стельмащук // Мистецтвознавчий автограф.— Львів : ЛНАМ, 2007. — Вип. 2. — С. 271—273.
 32. Студенець Н. Рец. на кн. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 583 с. : іл. / Н. Студенець // Ант. — 2006. — №. 16—18.  — С. 131—132.
 33. Шпак О. Рец. на кн.: Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів, 2004. — 584 с. : іл. ; Монографія про українське народне ткацтво / О. Шпак // Народна творчість та етнографія. — 2006. — № 3. — С. 124—126.
 34. Turnau I. Elena Ivanovna Nykorak. Suиas’ni chudoћni tkanyny Ukraїns’kych Karpat / I. Turnau. — Kyїv, 1988. — 224 s. : ryc. 136, w tym barwnych 82 / I. Turnau // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. — 1990. — Vl. 38. — № 3—4. — S. 356—357.
 35. Федорчук О. Українсько-литовський грант «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» / О. Федорчук // URL: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/69.html (дата звернення: 12.04.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »