« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1096—1105

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1096

Надійшла 12.10.2018

ХЛІБ І ТКАНИНА В ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ: ФУНКЦІЇ ТА ЗМІСТОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу народного мистецтва

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглянуто семантику та локальні відміни хліба та тканини у контексті обрядової практики українців. Проведено паралелі з обрядовістю слов’янських народів.

Ключові слова: обряд, звичай, хліб, тканина, функція, семантика.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 338. — Зош. 1. — С. 15.
 2. Байбурин А.К. Послесловие. Николай Федорович Сумцов и его работы в области обрядовой символики  / А.К. Байбурин, В.З. Фрадкин // Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов: Избранные труды. — Москва, 1996. — 294 с.
 3. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. Історико-етнографічне дослідження / В.К. Бо­ри­сенко. — Київ, 1988. — 192 с. : іл.
 4. Борисенко В.К. Родильні звичаї та обряди / В.К. Борисенко // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 211—217.
 5. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди / В.К. Борисенко // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 217—228.
 6. Борисенко В.К. Обряди життєвого циклу людини / Валентина Борисенко // Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1997. — С. 280—309.
 7. Боряк О.Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина ХІХ — початок ХХ ст.) / Олена Боряк. — Київ, 1997. — 190 с.
 8. Булгакова Л. Поліський рушник ХХ ст. / Людмила Булгакова // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 1999. — Вип. 2: Овруччина. 1995. — С. 329—340.
 9. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні / Хведір Вовк // Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. — Київ, 1995.— С. 219—323.
 10. Галайчук В. «Взаємини» людини та домовика у віруваннях українців Полісся / Володимир Галайчук  // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2003. — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 568—584.
 11. Герус Л.М. Обрядовий хліб «карачун» (взаємозв’язок символіки та пластичного трактування форми) / Л.М. Герус // Јemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, wspуlczеsnoњж, kultura materialna i duchowa. — Zielona Gуra ; Slupsk : Drukarnia wydawnictwo «Druk-ar», 2009. — T.II. — S.145—150.
 12. Герус Л.М. Украинский обрядовый хлеб «кресты»: пластика, семантика, функции / Л.М. Герус // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19—20 лістапада 2015) / гал. рэд. А.І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2016. — С. 23—26.
 13. Гребінь І.Ф. Обряди, пов’язані з будівництвом сільського житла / І.Ф. Гребінь // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1994. — С. 243—250.
 14. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / Митрополит Іларіон. — Київ. 1992. — 424 с.
 15. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини / Г.К. Кожолянко. — Чернівці, 2001. — Т. 2. — 424 с.
 16. Кутельмах К.М. Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / Корнелій Кутельмах // Полісся України. — Львів, 1997. — Вип. 1. Київське Полісся. 1994. — С. 172—203.
 17. Кутельмах К.М. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / Корнелій Кутельмах // Полісся України. — Львів, 1999. — Вип. 2. Овруччина. 1995. — С. 191—210.
 18. Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура / Е.Е. Левкиевская. — Москва, 2002. — 336 с.
 19. Никорак О.І.Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості / Олена Никорак. — Львів, 2004. — Ч. І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — 584 с. : іл.
 20. 20. ОнищукА. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до поодиноких днів у році, записав у 1907—10р[оках] в Зеленци, Надвірнянського пов[іту] народ[ний] учитель / Антін Онищук // Материяли до українсько-руської етнольоґіїї. — Львів, 1912. — Т. ХV. — С.  1—61.
 21. Паньків М. Сучасні традиційні обряди на Покутті / М. Паньків // Етнос і культура. — 2003. — № 1. — С. 32—37.
 22. Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1997. — С. 251—269.
 23. Сілецький Р. «Закладщина» хати на Поліссі: Обрядово-звичаєвий аспект / РоманСілецький // Полісся України. — Львів, 1997. — Вип. 1. Київське Полісся. 1994. — С. 83—96.
 24. Сілецький Р.Б. Звичаї та обряди, пов’язані з будівництвом / РоманСілецький // Полісся України. Матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів, 2003. — Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. — С. 95—124.
 25. Сілецький Р.Б.Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів, 2011. — 428 с. : іл.
 26. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков, 1885. — 140 с.
 27. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість / Є.І. Сявавко // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ, 1987. — С. 302—319.
 28. Топорков А.Л. Стол / А.Л. Топорков // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н.И. Толстого : в 5 т. — Москва, 2012. — Т. 5 (С—Я). — С. 165—170.
 29. Щербаківський В. Українське народне мистецтво. Орнаментація української хати / Вадим Щербаківський // Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці / упоряд., вст. ст. В. Ульяновського ; додатки П. Герчанівської, В. Ульяновського. — Київ, 1995. — С. 149—180.
 30. Ясинская М.В. Скатерть / М.В. Ясинская // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н.И. Толстого : в 5 т. — Москва, 2012. — Т. 5 (С—Я). — С. 8—12.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »