« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1268—1273

УДК 398.2(477)161.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1268

HORROR І АМОРАЛЬНІСТЬ У «КАЗКАХ ПОКУТТЯ» ОСКАРА КОЛЬБЕРҐА

ГАЛАЙЧУК Оксана

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8052-6616

канд. філол. наук, молодший науковий співробітник

Міжнародний інститут освіти, культури і

зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»

вул. Степана Бандери, 32, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: ok_halaychuk@ukr.net

Анотація. У статті на основі казок, які записав на Покутті Оскар Кольберґ, виокремлено і проаналізовано явища, що викликають у слухача відчуття жаху і огиди. Здійснено порівняння цих явищ із аналогічними у польських народних казках та оповіданнях. Запропоновано розглядати їх у категорії казок для дорослих, так званих жахівок чи оповідань-horror, і це є об’єктом нашого дослідження. Опрацьовано оприлюднені в «Pokucie» Oskara Kolberga 1889-го року і подані польською транслітерацією дві казки, які «з етичних міркувань» не увійшли до українського видання «Казки Покуття», що побачило світ у видавництві «Карпати» у 1991 році. Ці казки і є предметом дослідження нашої статті.

Мета нашої статті — показати, що слов’янські народні казки, а точніше — українські й польські, зображають не менш жорстокі й аморальні історії та явища. Надмірна натуралістична деталізація цих явищ викликає жах і відразу навіть у дорослої людини, у них іноді важко відшукати навіть натяк на дидактику чи естетику, що є основними жанророзрізнювальними факторами казкової прози.

Авторка доходить висновку, що якщо одні з казок ще можна розповідати дітям з повчально-виховною метою, то є тексти, які категорично не підпадають під категорію дитячої казки. Ймовірно, це міг бути окремий жанр оповідань для дорослих, які розповідали з метою налякати, викликати жах, страх, застерегти від аморальних вчинків.

Ключові слова: казка, жах, horror, батьковбивство, дітовбивство, каліцтво, казіродство, канібалізм, зоофілія.

Надійшла 3.10.2019

Список використаних джерел

  1. Кольберг О. Казки Покуття. Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., приміт. та слов. І.В. Хланти; худож.-оформл. Е.Ф. Медвецька. Ужгород: Карпати, 1991. 327 с.
  2. The Origional Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm. The Complete First Edition Jacob & Wilhelm Grimm. Edited and translated by Jack Zipes. Illustr. by Andrea Dezsц. Princeton University Press. 2015. 568 p.
  3. The Origional Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm. The Complete First Edition Jacob & Wilhelm Grimm. URL: https://press.princeton.edu/titles/10300.html (дата звернення: 10.08.2019).
  4. Щеткина Е. Як старі казки заново стирають межу між добром та злом. URL: http://www.dsnews.ua/society/yak-stari-kazki-zanovo-stirayut-mezhu-mizh-dobrom-ta-zlom-12112014202800 (дата звернення: 10.08.2019).
  5. Sіownik polskiej bajki ludowej. Red. nauk. V. Vrуblewska. Toruс: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2018. T. 1: a—e. 482 s.
  6. Sіownik polskiej bajki ludowej. Red. nauk. V. Vrуblewska. Toruс: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2018. T. 2: f—o. 480 s.
  7. Sіownik polskiej bajki ludowej. Red. nauk. V. Vrуblewska. Toruс: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2018. T.3: p—z. 584s.
  8. МушкетикЛ. Персонажі української народної казки: монографія. Київ: Український письменник, 2014. 360с.
  9. ПроппВ. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки (Собрание трудов В.Я. Проппа). Москва: Лабиринт, 1998. 512с.
  10. Kolberg O. Pokucie: Obraz etnograficzny. Krakьw: Dru­karnia Uniwersytetu Jagielloсskiego, 1889. T. IV. 328 s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »