« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1268—1273

УДК 398.2(477)161.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1268

HORROR І АМОРАЛЬНІСТЬ У «КАЗКАХ ПОКУТТЯ» ОСКАРА КОЛЬБЕРҐА

ГАЛАЙЧУК Оксана

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8052-6616

канд. філол. наук, молодший науковий співробітник

Міжнародний інститут освіти, культури і

зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»

вул. Степана Бандери, 32, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: ok_halaychuk@ukr.net

Анотація. У статті на основі казок, які записав на Покутті Оскар Кольберґ, виокремлено і проаналізовано явища, що викликають у слухача відчуття жаху і огиди. Здійснено порівняння цих явищ із аналогічними у польських народних казках та оповіданнях. Запропоновано розглядати їх у категорії казок для дорослих, так званих жахівок чи оповідань-horror, і це є об’єктом нашого дослідження. Опрацьовано оприлюднені в «Pokucie» Oskara Kolberga 1889-го року і подані польською транслітерацією дві казки, які «з етичних міркувань» не увійшли до українського видання «Казки Покуття», що побачило світ у видавництві «Карпати» у 1991 році. Ці казки і є предметом дослідження нашої статті.

Мета нашої статті — показати, що слов’янські народні казки, а точніше — українські й польські, зображають не менш жорстокі й аморальні історії та явища. Надмірна натуралістична деталізація цих явищ викликає жах і відразу навіть у дорослої людини, у них іноді важко відшукати навіть натяк на дидактику чи естетику, що є основними жанророзрізнювальними факторами казкової прози.

Авторка доходить висновку, що якщо одні з казок ще можна розповідати дітям з повчально-виховною метою, то є тексти, які категорично не підпадають під категорію дитячої казки. Ймовірно, це міг бути окремий жанр оповідань для дорослих, які розповідали з метою налякати, викликати жах, страх, застерегти від аморальних вчинків.

Ключові слова: казка, жах, horror, батьковбивство, дітовбивство, каліцтво, казіродство, канібалізм, зоофілія.

Надійшла 3.10.2019

Список використаних джерел

  1. Кольберг О. Казки Покуття. Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., приміт. та слов. І.В. Хланти; худож.-оформл. Е.Ф. Медвецька. Ужгород: Карпати, 1991. 327 с.
  2. The Origional Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm. The Complete First Edition Jacob & Wilhelm Grimm. Edited and translated by Jack Zipes. Illustr. by Andrea Dezsц. Princeton University Press. 2015. 568 p.
  3. The Origional Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm. The Complete First Edition Jacob & Wilhelm Grimm. URL: https://press.princeton.edu/titles/10300.html (дата звернення: 10.08.2019).
  4. Щеткина Е. Як старі казки заново стирають межу між добром та злом. URL: http://www.dsnews.ua/society/yak-stari-kazki-zanovo-stirayut-mezhu-mizh-dobrom-ta-zlom-12112014202800 (дата звернення: 10.08.2019).
  5. Sіownik polskiej bajki ludowej. Red. nauk. V. Vrуblewska. Toruс: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2018. T. 1: a—e. 482 s.
  6. Sіownik polskiej bajki ludowej. Red. nauk. V. Vrуblewska. Toruс: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2018. T. 2: f—o. 480 s.
  7. Sіownik polskiej bajki ludowej. Red. nauk. V. Vrуblewska. Toruс: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2018. T.3: p—z. 584s.
  8. МушкетикЛ. Персонажі української народної казки: монографія. Київ: Український письменник, 2014. 360с.
  9. ПроппВ. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки (Собрание трудов В.Я. Проппа). Москва: Лабиринт, 1998. 512с.
  10. Kolberg O. Pokucie: Obraz etnograficzny. Krakьw: Dru­karnia Uniwersytetu Jagielloсskiego, 1889. T. IV. 328 s.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »