« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 555—562

УДК 392.10 (477.88) 394.2″18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.555

НАРОДНИЙ ОДЯГ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ В ОБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ

КОРОЛЬ Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0471-2115
 • кандидат історичних наук,
 • старший науковий співробітник відділу фонів
 • КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР,
 • вул. Капітульна, 33а, 88000, м. Ужгород, Україна,
 • Контакти: e-mail: anshamach@gmail.com

КОЦАН Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0644-9725
 • кандидат історичних наук, директор КЗ «Закарпатський
 • музей народної архітектури та побуту» ЗОР,
 • доцент кафедри археології, етнології та культурології,
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
 • вул. Капітульна, 33а, 88000, м. Ужгород, Україна,
 • Контакти: e-mail: vasilkotsan@ukr.net

Анотація. У статті йдеться про використання окремих складових традиційного народного вбрання в обрядовій культурі та традиційних віруваннях українців Закарпаття. Метою дослідження є спроба розглянути такі, відносно слабо досліджені функції одягу, як магічна та ритуальна. На основі джерельного матеріалу та наявної літератури окреслено особливості застосування народного вбрання в обрядових діях, пов’язаних з народженням дитини, весіллям, похоронами, а також з окремими святами річного календарного циклу. Перспективи подальших досліджень полягають в уточненні та доопрацюванні ряду знакових функцій одягу, окресленні обрядових функцій, таких складових народного вбрання як спідниці, верхній одяг, чоловічі та жіночі головні убори, прикраси, доповнювальні елементи народного костюму.

У дослідженні використано історико-порівняльний (компаративний), типологічний, структурно-функціональний методи та метод польових досліджень.

Ключові слова: народний одяг, обрядовість, вірування, звичаї, спосіб виготовлення та носіння, родинна та календарна обрядовість, сорочка, пояс, хустка, вінок, штани, гуня.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Гнатюк В. Гуцули. Подкарпатска Русь. 1924. Р. І. Ч. 3. С. 79—85.
 • 2. Гнатюк В. Похоронні звичаї та обряди. Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. 32. С. 303—432.
 • 3. Головацький Я.Ф. О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Вос­точной Венгрии. Отечественные записки. 1867. № 1. С. 471—503; № 2. С. 810—844.
 • 4. Головацький Я.Ф. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии. СПб., 1877. 85 с.
 • 5. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання. Ужгород: Мистецька лінія, 2007. 392 с.
 • 6. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси. Етнографічний збірник. Львів, 1896. Т. 2. С. 32—45.
 • 7. Тумова М. Народная одежа на Пфдкарпатскфй Руси. Подкарпатска Русь. 1924. Р. І. Ч. 3. С. 72—79; Ч. 4. С. 102—110.
 • 8. Koћminovб A. Podkarpatska Rus. Prбce a ћivot lidu. Praha, 1922. 124 s.
 • 9. Потушняк Ф. Руський народний одяг (переклад з угорської: Хр. Кліса-Гальчак; передмова та примітки: Михайло Тиводар). Науковий і мистецький світ Федора Потушняка: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого. Ужгород: Ліра, 2010. С. 421—450.
 • 10. Коцан В. Обрядова роль традиційного народного вбрання українців Закарпаття (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Збірник наукових праць «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 14 квіт. 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 2. С. 70—76.
 • 11. Коцан В.В. Похоронні обряди та звичаї на Іршавщині кінця ХІХ — початку ХХ ст. (на прикладі сіл Осій, Білки, Великий Раковець, Малий Раковець, Нижнє Болотне, Заболотне). Історичні студії: Збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології. Ужгород: Ліра, 2008. Вип. 2. С. 95—113.
 • 12. Коцан В. Традиційне весільне вбрання Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. Народознавчі зошити. 2015. № 2. С. 402—413.
 • 13. Коцан В. Традиційний дитячий одяг Закарпаття у родинній обрядовості (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. Ужгород: Говерла, 2014. Вип. 3. С. 89—104.
 • 14. Коцан В. Традиційний народний одяг Закарпаття у календарно-побутовій обрядовості ХІХ — першої половини ХХ ст. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. 2016. Вип. 34. С. 107—114.
 • 15. Король В. Домашні демонічні персонажі в традиційному світогляді українців Закарпаття. Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. Ужгород: Говерла, 2008. Вип. 21. С. 136—138.
 • 16. Король В. Етнографічні замітки із Закарпатської Гуцульщини в записах Г. Стрипського. Етніка Карпат. Науковий щорічник: ст. та матеріали етнографічних експедицій. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. Вип. 3. С. 182—195.
 • 17. Король В. Обряди відбирання молока в народній магії українців повіту Марамуреш. Румунсько-українські відносини історія та сучасність: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наукової конференції «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність» (30 червня — 1 липня 2009 р., м. Сату Маре, Румунія). Ужгород; Сату Маре, 2011. С. 129—135.
 • 18. Черленяк (Керечанин) І.В. Апотропеїчні заходи для живих та магічні дії, пов’язані зі спорядженням мерця. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. Вип. 4. С. 290—302.
 • 19. Фонди Комунального закладу «Закарпатський музей народної архітектури і побуту» Закарпатської обласної ради (КЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ). 15585/1597. Польові матеріали до теми «Народна демонологія та народна магія», зафіксовані Королем Василем Васильовичем 27 серпня — 02 вересня 2008 р. в Мараморошському повіті Румунії. 46 арк.
 • 20. Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 8. Од. зб. 1. 56 арк.
 • 21. ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15755/1706. Польові матеріали до теми «Народна демонологія та народна магія», зафіксовані Королем Василем Васильовичем 23—30 квітня 2018 р. в Рахівському р-ні Закарпатської обл. 98 арк.
 • 22. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. Москва: Астель: АСТ, 2006. 528 с.
 • 23. ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15583/1595. Польові матеріали до теми «Народна демонологія та народна магія», зафіксовані Королем Василем Васильовичем 2017 р. в Рахівському р-ні Закарпатської обл. 79 арк.
 • 24. Вархол Н. Народна демонологія українців Словаччини. Свидник, 2017. 448 с.
 • 25. Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Обувь. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 475—479.
 • 26. Босий О. Символічно-магічні функції пояса у звичаєво-обрядовій культурі українців. Народна культура України: традиції і сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю Національного музею народної архітектури та побуту України. Київ, 2010. С. 486—487.
 • 27. Чубинський П. Мудрість віків: українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: у 2 кн. Київ: Мистецтво, 1995. Кн. 2. 222 с.
 • 28. Толстая С.М. Одежда. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 523—533.
 • 29. Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2010. Вип. 34. С. 71—79.
 • 30. Архів лабораторії етнології, фольклористики та краєзнавства ім. М.П. Тиводара ДВНЗ «Ужгородський національний університет», далі Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 13. Од. зб. 7. 60 арк.
 • 31. Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 8. Оп. 1. Од. зб. 2. 63 арк.
 • 32. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис. Ужгород: Ґражда, 2011. 416 с.
 • 33. Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 1. Од. зб. 1. 67 арк.
 • 34. Потушняк Ф. Нагота при ворожінню. Літературна неділя. Ужгород, 1942. Р. ІІ. С. 113—115.
 • 35. Агапкина Т.А. Нагота. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 355—360.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »