« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 555—562

УДК 392.10 (477.88) 394.2″18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.555

НАРОДНИЙ ОДЯГ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ В ОБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ

КОРОЛЬ Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0471-2115
 • кандидат історичних наук,
 • старший науковий співробітник відділу фонів
 • КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР,
 • вул. Капітульна, 33а, 88000, м. Ужгород, Україна,
 • Контакти: e-mail: anshamach@gmail.com

КОЦАН Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0644-9725
 • кандидат історичних наук, директор КЗ «Закарпатський
 • музей народної архітектури та побуту» ЗОР,
 • доцент кафедри археології, етнології та культурології,
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
 • вул. Капітульна, 33а, 88000, м. Ужгород, Україна,
 • Контакти: e-mail: vasilkotsan@ukr.net

Анотація. У статті йдеться про використання окремих складових традиційного народного вбрання в обрядовій культурі та традиційних віруваннях українців Закарпаття. Метою дослідження є спроба розглянути такі, відносно слабо досліджені функції одягу, як магічна та ритуальна. На основі джерельного матеріалу та наявної літератури окреслено особливості застосування народного вбрання в обрядових діях, пов’язаних з народженням дитини, весіллям, похоронами, а також з окремими святами річного календарного циклу. Перспективи подальших досліджень полягають в уточненні та доопрацюванні ряду знакових функцій одягу, окресленні обрядових функцій, таких складових народного вбрання як спідниці, верхній одяг, чоловічі та жіночі головні убори, прикраси, доповнювальні елементи народного костюму.

У дослідженні використано історико-порівняльний (компаративний), типологічний, структурно-функціональний методи та метод польових досліджень.

Ключові слова: народний одяг, обрядовість, вірування, звичаї, спосіб виготовлення та носіння, родинна та календарна обрядовість, сорочка, пояс, хустка, вінок, штани, гуня.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Гнатюк В. Гуцули. Подкарпатска Русь. 1924. Р. І. Ч. 3. С. 79—85.
 • 2. Гнатюк В. Похоронні звичаї та обряди. Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. 32. С. 303—432.
 • 3. Головацький Я.Ф. О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Вос­точной Венгрии. Отечественные записки. 1867. № 1. С. 471—503; № 2. С. 810—844.
 • 4. Головацький Я.Ф. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии. СПб., 1877. 85 с.
 • 5. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання. Ужгород: Мистецька лінія, 2007. 392 с.
 • 6. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси. Етнографічний збірник. Львів, 1896. Т. 2. С. 32—45.
 • 7. Тумова М. Народная одежа на Пфдкарпатскфй Руси. Подкарпатска Русь. 1924. Р. І. Ч. 3. С. 72—79; Ч. 4. С. 102—110.
 • 8. Koћminovб A. Podkarpatska Rus. Prбce a ћivot lidu. Praha, 1922. 124 s.
 • 9. Потушняк Ф. Руський народний одяг (переклад з угорської: Хр. Кліса-Гальчак; передмова та примітки: Михайло Тиводар). Науковий і мистецький світ Федора Потушняка: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого. Ужгород: Ліра, 2010. С. 421—450.
 • 10. Коцан В. Обрядова роль традиційного народного вбрання українців Закарпаття (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Збірник наукових праць «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 14 квіт. 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 2. С. 70—76.
 • 11. Коцан В.В. Похоронні обряди та звичаї на Іршавщині кінця ХІХ — початку ХХ ст. (на прикладі сіл Осій, Білки, Великий Раковець, Малий Раковець, Нижнє Болотне, Заболотне). Історичні студії: Збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології. Ужгород: Ліра, 2008. Вип. 2. С. 95—113.
 • 12. Коцан В. Традиційне весільне вбрання Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. Народознавчі зошити. 2015. № 2. С. 402—413.
 • 13. Коцан В. Традиційний дитячий одяг Закарпаття у родинній обрядовості (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. Ужгород: Говерла, 2014. Вип. 3. С. 89—104.
 • 14. Коцан В. Традиційний народний одяг Закарпаття у календарно-побутовій обрядовості ХІХ — першої половини ХХ ст. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. 2016. Вип. 34. С. 107—114.
 • 15. Король В. Домашні демонічні персонажі в традиційному світогляді українців Закарпаття. Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. Ужгород: Говерла, 2008. Вип. 21. С. 136—138.
 • 16. Король В. Етнографічні замітки із Закарпатської Гуцульщини в записах Г. Стрипського. Етніка Карпат. Науковий щорічник: ст. та матеріали етнографічних експедицій. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. Вип. 3. С. 182—195.
 • 17. Король В. Обряди відбирання молока в народній магії українців повіту Марамуреш. Румунсько-українські відносини історія та сучасність: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наукової конференції «Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність» (30 червня — 1 липня 2009 р., м. Сату Маре, Румунія). Ужгород; Сату Маре, 2011. С. 129—135.
 • 18. Черленяк (Керечанин) І.В. Апотропеїчні заходи для живих та магічні дії, пов’язані зі спорядженням мерця. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. Вип. 4. С. 290—302.
 • 19. Фонди Комунального закладу «Закарпатський музей народної архітектури і побуту» Закарпатської обласної ради (КЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ). 15585/1597. Польові матеріали до теми «Народна демонологія та народна магія», зафіксовані Королем Василем Васильовичем 27 серпня — 02 вересня 2008 р. в Мараморошському повіті Румунії. 46 арк.
 • 20. Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 8. Од. зб. 1. 56 арк.
 • 21. ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15755/1706. Польові матеріали до теми «Народна демонологія та народна магія», зафіксовані Королем Василем Васильовичем 23—30 квітня 2018 р. в Рахівському р-ні Закарпатської обл. 98 арк.
 • 22. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. Москва: Астель: АСТ, 2006. 528 с.
 • 23. ФКЗ «ЗМНАіП» ЗОР ЛМ. 15583/1595. Польові матеріали до теми «Народна демонологія та народна магія», зафіксовані Королем Василем Васильовичем 2017 р. в Рахівському р-ні Закарпатської обл. 79 арк.
 • 24. Вархол Н. Народна демонологія українців Словаччини. Свидник, 2017. 448 с.
 • 25. Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Обувь. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 475—479.
 • 26. Босий О. Символічно-магічні функції пояса у звичаєво-обрядовій культурі українців. Народна культура України: традиції і сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю Національного музею народної архітектури та побуту України. Київ, 2010. С. 486—487.
 • 27. Чубинський П. Мудрість віків: українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: у 2 кн. Київ: Мистецтво, 1995. Кн. 2. 222 с.
 • 28. Толстая С.М. Одежда. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 523—533.
 • 29. Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2010. Вип. 34. С. 71—79.
 • 30. Архів лабораторії етнології, фольклористики та краєзнавства ім. М.П. Тиводара ДВНЗ «Ужгородський національний університет», далі Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 13. Од. зб. 7. 60 арк.
 • 31. Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 8. Оп. 1. Од. зб. 2. 63 арк.
 • 32. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис. Ужгород: Ґражда, 2011. 416 с.
 • 33. Архів ЛЕФК ім. М.П. Тиводара ДВНЗ УжНУ. Ф. 9. Оп. 1. Од. зб. 1. 67 арк.
 • 34. Потушняк Ф. Нагота при ворожінню. Літературна неділя. Ужгород, 1942. Р. ІІ. С. 113—115.
 • 35. Агапкина Т.А. Нагота. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 355—360.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »