« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1137—1149

УДК 392.34:37.018.1.03(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1137

ВИКИДАННЯ МОЛОЧНОГО ЗУБА НА ДАХ В ОБРЯДАХ НАРОДІВ СВІТУ

РАХНО Костянтин

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0973-3919
 • доктор історичних наук, провідний науковий співробітник,
 • Національний музей-заповідник
 • українського гончарства в Опішному,
 • вул. Партизанська, 102, 38164, Опішне,
 • Зіньківський район, Полтавська область, Україна,
 • Контакти: e-mail: krakhno@ukr.net

Анотація. Для етнографів і фольклористів велику цікавість становить дах у світоглядних уявленнях різних культур, образ якого присутній у міфах, легендах, епосі, казках, обрядових текстах тощо. Будинок був не тільки матеріальним об’єктом, але й одним із ключових символів культури, тож постійно знаходився в центрі уваги людських переживань. Тому особливо актуальним є дослідження його ролі в обрядах життєвого циклу. Дах особливо часто фігурував у обряді повернення зуба, який полягав у певному ритуальному поводженні з молочним зубом дитини, що випав. Різні семіотичні й символічні аспекти даху та обрядодій з ним, які становили собою закидання та перекидання через дах молочного зуба, значення покриття даху, стають зрозумілі через обрядові формули та вірування, що вибудовували майбутнє здоров’я малюка, появу в нього здорових постійних зубів, прихід у родину добробуту. Усі деталі обряду повернення зуба були семантично значущими і мали багато спільного у віддалених один від одного народів. Дослідити їх є метою автора.

Об’єктом дослідження євикидання молочного зуба в обрядах народів світу, що мало регіональні варіанти, а предметом — роль у цих обрядах даху та його покриття, що проявлялася в обрядодіях, обрядових формулах і супутніх віруваннях, маючи свої етнічні й регіональні варіації.

 Методологічною основою дослідження є історико-порівняльний метод у поєднанні з філософсько-антропологічним підходом і методами герменевтики.

Ключові слова: етнографія дитинства, обряди переходу, будинок, дах, молочні зуби, міфологія.

Надійшла 5.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Sartori P. Sitte und Brauch. Leipzig: Verlag von Wilhelm Heims, 1910. Erster Teil: Die Hauptstufen des Menschendaseins. 186 s.
 • 2. Березина Т.А. Норвежцы. Рождение ребенка в обы чаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. Мос ква: Наука, 1999. С. 438—447.
 • 3. Шмыгина Н.В. Финны. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. Москва: Наука, 1999. С. 460—476.
 • 4. Bronner S. Explaining Traditions: Folk Behavior in Modern Culture. Lexington: University Press of Kentucky, 2011. XIV. 544 p.
 • 5. Frazer J.G. The Golden Bough: Afternath. A Supplement to the Golden Bough. London; Basingtoke: The MacMillan Press Ltd, 1936. XX. 494 p.
 • 6. Makilam. Symbols and Magic in the Arts of Kabyle Women. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2007. 195 p.
 • 7. Svanberg I. The Folklore of Teeth Among Turkic and Adjacent Peoples. Central Asiatic Journal. Wiesbaden, 1987. Vol. 31. № 1/2. P. 111—137.
 • 8. Tanner J. The Teeth in Folklore. Western Folklore. Berkeley; Los Angeles, 1968. Vol. 27. № 2. P. 97—105.
 • 9. Решина М.И. Народы Бельгии и Нидерландов. Рож дение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зару бежной Европы. Москва: Наука, 1999. С. 342—384.
 • 10. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979. Tom 57. Ruś Czerwona. Część II. Z. 2. 1436 s.
 • 11. Kaindl R.F. Lieder, Neckreime, Abzählverse, Spiele, Geheimsprachen und allerei Kunterbunt aus der Kinderwelt. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Berlin, 1898. Achter Jahrgang. S. 314—322.
 • 12. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статис тической экспедиции в западно-русский край, снаряжённой Императорским Русским Географическим Обществом. Санкт-Петербург: типография В. Безобразова, 1872. Том первый. Верования и суеверия. Загадки и пословицы. Колдовство. ХОХ. 467 с.
 •        13.Nowosielski A. Lud ukraiński. Wilno: księgarza i typografa Wileńskego Naukowego okręgu,  
 •             nakład i druk Teofila Glücksberga, 1857. Tom drugi. 282 s.
 • 14. Schnaider J. Lud peczeniżyński. Szkic etnograficzny. Сzęść II. Lud. Lwów, 1907. Tom III. S. 21—33, 98—117, 202—215.
 • 15. Коваленко Г., Манжура И. К народной медицине ма ло руссов. Этнографическое обозрение. Москва, 1891. № 4. С. 169—183.
 • 16. Ви, зорі-зориці…: українська народна магічна поезія (замовляння). Упорядкування М.Г. Василенка, Т.М.Шев чук, автор передмови та редактор М.Г. Василенко. Київ: Молодь, 1991. 334 с.
 • 17. Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. Москва: Университетская типография, 1874. Кн. 1. Генварь-март. С. 1—70.
 • 18.Hovorka O., Kronfeld A. Vergleichende Volksmedizin: eine Darstellung volksmedizinischer Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin. Stuttgart: Verlag von Strecker & Schröder, 1909. Zweiter Band. 960 s.
 • 19. Харламов М. Суеверия, поверья, приметы, заго воры…., собранные в г. Ейске. Сборник мате риалов для описания местностей и племён Кавказа. Тифлис: типографии Главноначальствующего гражд. частию на Кавказе и К. Козловского, 1901. Выпуск двадцать девятый. Отдел третий. С. 1—48.
 •      20.Weissenberg S. Kinderfreud und -leid bei den südrussischen Juden. Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Braunschweig, 1903. Bd. LXXXIII. S. 315—320.
 • 21. Frazer J.G. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. London: MacMillan and Co., Limited, 1920. Part I: The Magic Art and the Evolution of Kings. Vol. I. XXVII. 426 p.
 • 22. Кашуба М.С., Мартынова М.Ю. Югославянские на роды. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Стра ны зарубежной Европы. Москва: Наука, 1999. С. 59—97.
 • 23. Маркова Л.В. Болгары. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. Москва: Наука, 1999. С. 98—125.
 • 24. Маринов Д. Избрани произведения в два тома. София: Наука и изкуство, 1981. Т. 1. Народна вяра и религиозни народни обичаи. 815 с.
 • 25. Трефилова О.В. Этнолингвистические материалы из с. Стакевцы, район г. Белоградчика (Северо-Западная Болгария). Исследования по славянской диалекто логии. Москва: Институт славяноведения РАН, 2004. Вып. 10: Терминологическая лексика материальной и духовной культуры балканских славян. С. 354—398.
 • 26. Младенов С., Кодов Х., Вакарелски Х. Бит и език на тракийските и малоазийските българи. София: Тракийскиятъ наученъ институтъ, 1935. Часть 1. Бит. VI. 234 с.
 • 27. Генчев С. Семейни обичаи и обреди. Добруджа: етнографски, фолклорни и езикови проучвания. Со фия: издателство на Българската академия на науките, 1974. С. 265—300.
 • 28. Гаврилюк Н.К. Общесоветское и этнически-спе ци фическое в современной обрядности болгарского населения Украины. Единение народов — единение культур: Украинско-болгарские культурные связи: История и современность. К Х Международному съезду славистов. Киев: Наукова думка, 1987. С. 102—126.
 • 29. Стрезева Н. Празнично-обредната система на на селението от с. Главан в Бесарабия. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и мате риали. Велико Търново: Аста, 1995. Том четвърти. С. 363—375.
 • 30. Курогло С.С. Семейная обрядность гагаузов в XIX начале XX в. Кишинев: Штиинца, 1980. 138 с.
 • 31. Караџић В.С. Српске народне пословице и друге различне као оне у обичај узете ријечи. Беч: У штамп. Јерменског манастира, 1849. LIII. 388 с.
 • 32. Schneeweis E. Serbokroatische Volkskunde. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., 1961. Erster Teil: Volksglaube und Volksbrauch. 225 s.
 • 33. Abbott G.F. Macedonian Folklore. Cambridge: University Press, 1903. XI. 372 p.
 • 34. Кожановский А.Н. Народы Испании. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. Москва: Наука, 1999. С. 302—326.
 • 35. Попова Е.В. Семейные обычаи и обряды бесермян (конец XIX — 90-е годы XX вв.). Ижевск: Уд муртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1998. 241 с.
 • 36. Черных А.В. Пермские цыгане: очерки этнографии цыганского табора (по материалам исследований цыган микрорайона «Чапаевский» г. Перми). Пермь: ПГУ, 2003. 60 с.
 • 37. Чочиев Г.В. Сведения турецкого этнографа Я. Кала фата о народных верованиях сарыкамышских осетин. Известия СОИГСИ. Владикавказ, 2007. № 1 (40). С. 193—200.
 • 38. Акиева П. Рождение, свадьба, смерть. Историко-этнографические архетипы ингушей. Санкт-Петер бург: Алеф-пресс, 2014. 292 с.
 • 39. Калмыков И.Х., Кереитов Р.Х., Сикалиев А.И. Но гайцы. Черкесск: Ставропольское книжное изда тель ство, Карачаево-Черкесское отделение, 1988. 232 с.
 • 40. Сефербеков Р.И. Современные обряды, связанные с рождением ребенка у горожан Дагестана: синкретизм ислама, традиционных и новых обычаев. Ислам и исламоведение в современной России: Сборник до кладов Всероссийского исламоведческого форума (г. Махачкала, 27—28 сентября 2019 г.). Ма хачкала: Алеф, 2019. С. 192—201.
 • 41. Курбанов М.-З.Ю. Сюргинцы. XIX — начало ХХ в.: историко-этнографическое исследование. Ма хачкала: Институт ИАЭ ДНЦ РАН, 2006. 186 с.
 • 42. Чеснов Я.В. Мужское и женское начала в рождении ребенка по представлениям абхазо-адыгских народов. Этнические стереотипы мужского и женского по ведения. Санкт-Петербург: Наука, 1991. С. 132—158.
 • 43. Кунижева Л.З. Семейная обрядность. Абазины: ис торико-этнографический очерк. Черкесск: Кара ча ево-черкесское отделение Ставропольского книж ного издательства, 1989. С. 164—181.
 • 44. Аршба С.Г. Народная медицина абхазов. Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, 2007. 216 с.
 • 45. Тарба С.З. Вербальная магия абхазов (единство слова и действия в заговоре). Материалы международной научной конференции «Кавказоведение: опыт ис следований» (13—14 октября 2005 г.). Владикавказ: СОИГСИ, 2006. С. 380—394.
 • 46. Куначева Ф.Г. Религиозные воззрения абазин (с древнейших времен до наших дней). Москва: АИРО-XXI, 2006. 144 с.
 • 47. Мафедзев С.Х. Очерки трудового воспитания ады гов: (XIX — начало XX века). Нальчик: Эль брус, 1984. 170 с.
 • 48. Мафедзев С.Х. О народных играх адыгов (XIX — начало XX в.). Нальчик: Эльбрус, 1986. 141, [2] с.
 • 49. Мафедзев С.Х. Межпоколенная трансмиссия тра диционной культуры адыгов в XIX — начале XX века: (Этнографическое исследование). Нальчик: Эльбрус, 1991. 253, [1] с.
 • 50. Хабекирова Х.А. К вопросу о магических обрядах и действиях в народной медицине адыгов. Из тради ционной этнографии народов Карачаево-Черкесии. Черкесск: Карачаево-Черкесский НИИ истории, фи ло логии и экономики, 1993. С. 78—96.
 • 51. Тхагапсова Г.Г. Народная медицина адыгов: Историко-этнографический аспект. Майкоп: АРИГИ, 1996. 148 с.
 • 52. Джандар М. Остались адыгами: Этнографические исследования. Майкоп: Адыгское республиканское книжное издательство, 2007. 88 с.
 • 53. Соловьева Л.Т. Грузия. Этнография детства. Мос ква: Институт этнологии и антропологии РАН, 1995. 139 c.
 • 54. Машурко М. Из области народной фантазии и быта (Тифлисской и Кутаисской губ.). Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Тифлис: типографии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе и Козловского, 1894. Выпуск восемнадцатый. Отдел третий. С. 228—410.
 • 55. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. Kraków: w drukarni uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882. Tom I. ІX. 360 s.
 • 56. Мардонова А. Обычаи и обряды таджиков верховьев Зеравшана, связанные с появлением и выпадением молочных зубов у детей. Известия Академии наук Таджикской ССР. Душанбе, 1973. № 1 (74). С. 25—31.
 •       57.Straube H. Reifung und Reife: eine ethnologische Studie in einem sunnitischen Dorf der
 •           Westtürkei. Berlin: Reimer Verlag, 2002. 435 s.
 • 58. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика крымско татар ского народа. Киев: Науковий світ, 2002. 335 с.
 • 59. Хайруддинов М.А., Усеинов С.М. Этикет крымских татар. Эдепнаме. Симферополь: СОНАТ, 2001. 288 с.
 • 60. Сванберг И. Казахские беженцы в Турции. Иссле дования по культурному выживанию в условиях со циальных перемен. История Казахстана в запад ных источниках XII—XX вв. Алматы: Санат, 2005. Том III: Казахи Китая. Очерки по этническому мень шинству. С. 260—451.
 • 61. Steffens C. Negeraberglaube in den Südstaaten der Union. Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder und Völkerkunde. Braunschweig, 1895. Band LXVII. S. 321—322.
 • 62. Benton P. Fight for the Drylands: Struggle and Achievement in Brazil. London: Collins, 1977. 188 p.
 • 63. Cole G.J. Passport Indonesia: Your Pocket Guide to Indonesian Business, Customs & Etiquette. San Rafael: World Trade Press, 1997. 96 p.
 • 64. Много добра, мало зла. Китайская проза конца ХХ  начала ХХI века. Сост. А.А. Родионов, Н.Н. Власова, И.А. Егоров. Санкт-Петербург: Ин сти тут Конфуция в СПбГУ, КАРО, 2013. 464 с.
 • 65. Green R. Buddhism Goes to the Movies: Introduction to Buddhist Thought and Practice. New York: Routledge, 2014. 166 p.
 • 66. Bird I.L. Unbeaten Tracks in Japan: An Account of Travels in the Interior Including Visits to the Aborigines of Yezo and the Shrines of Nikkô and Isé. London: John Murray, 1881. Volume 1. XXIII. 397 p.
 • 67. Biegeleisen H. Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Lwów: nakładem towarzystwa wydawniczego «Ateneum», 1927. 414 s.
 • 68. Garis F. de, Sakai A. We Japanese, Being Descriptions of Many of the Customs, Manners, Ceremonies, Festivals, Arts and Crafts of the Japanese Besides Numerous Other Subjects. Yokohama: Yamagata Press, 1950. 591 p.
 • 69. Schneeweis E. Feste und Volksbräuche der Lausitzer Wenden. Leipzig: In Kommission bei Markert und Petters, 1931. VIII. 251 s.
 • 70. Филимонова Т.Д. Лужичане. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. Москва: Наука, 1999. С. 49—58.
 • 71. Сумцов Н.Ф. Мышь в народной словесности. Мос ква: Высочайше утв. Т-во Скоропечат. А.А. Ле венсон, 1891. 94 с.
 • 72. Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Москва: университетская типография Каткова и Кє, 1865. 310 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »