« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1063—1077

УДК 94:[398.341:643.01](477.85)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1063

ТРАДИЦІЙНЕ СЕЗОННЕ БУДІВНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА БОЙКІВЩИНІ (перша половина XX ст.)  

БОЙКО Ігор

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3828-1835 
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: I.Boyko@nas.gov.ua 

ŁACH Janusz

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8451-5957
 • PHD, викладач, Інститут географії та регіонального розвитку,
 • факультет наук про Землю та управління навколишнім середовищем,
 • кафедра регіональної географії і туризму,
 • вул. З. Цибульського 32, кімната 152, 50-205, Вроцлав, Польща,
 • Контакти: e-mail: janusz.lach@uwr.edu.pl

Анотація. Традиційне сезонного будівництво на Бойківщині не було предметом окремої розвідки, що актуалізує дослідження. Сезонне будівництво у Карпатах було поширене на сінокосах, пасовиськах, молочних фермах («салашах»), у лісорубів, сплавників, ґонтарів, примітивні колиби були й на віддалених полях. Окрему групу сезонної господарки складали землі комплексного використання — поляни. У статті автори ставлять перед собою мету: з’ясувати деякі особливості традиційного полянського будівництва на Бойківщині першої половини ХХ ст., виявити його місцеву специфіку, загальнорегіональні риси та їх походження. Об’єктом дослідження обрано традиційне полянське будівництво бойків, предметом — планування, будівельний матеріал, система опалення тощо.

 Методологічною основою статті є культурно-еко ло гічний, компаративний та крос-культурний аналізи. Робота написана на основі польового матеріалу авторів, зібраних у Сколівському р-ні Львівської області, Міжгірському р-ні Закарпатської обл. та Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. упродовж 1998—2017 рр.

Ключові слова: Бойківщина, полянське будівництво, планування, хижка, колиба, осенівки, зимівки.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Бойко І. Скотарство та сезонне будівництво в Карпатах (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): спроба класифікації. Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). С. 1350—1361.
 • 2. Bojko I., Łach J. Glade Farming as a Product and a Factor in the Formation of Landscape (Using the Example of the Boikivshchyna Region in the Ukrainian Carpathians). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego — Dissertations Of Cultural Landscape Commission. 2020. № 43 (1). S. 73—96.
 • 3. Райнфус Р. Матеріали для вивчення матеріальної культури бойків. Львів, 2020.
 • 4. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX — першої половини XX ст. (житлово-господарський комплекс). Київ, 2015.
 • 5. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини XIX — першої половини XX ст. Ужгород, 1994.
 • 6. Kubijowycz W. Przyczynek do antropogeografii Gorga nów. Przegląd Geograficzny. Warszawa, 19201921. T. II. S. 146—149.
 • 7. Kubijowycz W. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich. Kraków, 1926.
 • 8. Král J. Boržava v Podkarpatske Rusi. D. I—III. Praha, 19321936.
 • 9. Кулицький М. Зимаркові оселі у Східних Карпатах. Життя і знання. Львів, 1934. № 2. C. 58—59.
 • 10. Langer J. a kol. Trstená 600-ročná. Martin, 1973.
 • 11.Łach J., Musiał M. Przeszłość i znaczenie tradycji dla wspуłczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego: zapis w krajobrazie. Wrocław, 2015.
 • 12. Бойко І. Літні стайні в Західних і Українських Кар патах: етноекологічні паралелі в культурах: укра їнців, словаків, поляків та чехів. Łemkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspуłczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk; Zielona Gуra; Svidnik. 2015. T. V. S. 361376.
 • 13. АІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 610 (Польові етно графічні матеріали до теми «Матеріальна культура Бой ківщини», зібрані у Старосамбірському, Турків ському, Сколівському р-нах Львівської обл., Воловець кому, Велико-Березнянському, Іршавському, Сваляв ському, Міжгірському р-нах Закарпатської обл., Ро ж нятівському, Богородчанському р-нах Івано-Фран ківської обл., І. Бойком, 20072011).
 • 14. Langer J. Stavební forma sezónních a stálých sídel v Karpatech z hlediska historického a sociálního. Slovenský národopis. 1981. № 8. S. 51—62.
 • 15. АІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 469 (Польові етнографічні матеріали до теми «Система матеріального забезпечення бойків», зібрані у Турківському, Сколівському р-нах Львівської обл., Воловецькому, Велико-Березнянському, Міжгірському р-нах За кар патсь кої обл., Рожнятівському, Долинському р-нах Іва но-Франківської обл., І. Бойком, 19982005).
 • 16. Дубина Р., Главацька Л. Експедиція на східну Бойківщину. Народна творчість та етнографія. 2008. № 5. C. 3940.
 • 17.Bednárik R. K štúdiu cholvarkov na Kysuciach. Sbornik Slovenského Národného Múzea    
 • Emografia. 1963. T. LVII. S. 28—39.
 • 18. Botík J. Vyšná Boca. Nižná Boca: vlastivedná monografia. Bratislava, 2004.
 • 19. Chlebana M. Prispevok k študiu letneho chovu hovadzieho dobytka v oblasti Spišskeho   
 • Zamaguria. Zborník Slo ven ského národného múzea. Martin, 1972. № 13. S. 173—197.
 • 20. Kubijowycz W. Życie pasterskie w Beskidach Magorskich. Kraków, 1927. 
 • 21. Langer J. Ľudové staviteľstvo severnej časti Oravy. Zborník Slovenského národného múzea. 1965. № 59. S. 23—59.
 • 22. Plessingerová A., Vařeka J. Letní stavby a jejich využití v oblasti slovenských Javorníků. Zborník  
 • Slovenského ná­rod ného múzea. Etnografia. № 14. 1973. S. 179—212.
 • 23. Podolák J. Tradičné spôsoby zimovania dobytka na Horehroní. Slovenský národopis. Bratislava. 1960. № 8. S. 268—322.
 • 24. Śliwiński W. Dawne budownictwo polaniarskie w pasmie Jaworzyny Krynickiej (kilka słуw porównania z szałasami w Gorcach). Zeszyty Sądecko-Spiskie. 2015. № 9. S. 113—122.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »