« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1063—1077

УДК 94:[398.341:643.01](477.85)”18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1063

ТРАДИЦІЙНЕ СЕЗОННЕ БУДІВНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА БОЙКІВЩИНІ (перша половина XX ст.)  

БОЙКО Ігор

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3828-1835 
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: I.Boyko@nas.gov.ua 

ŁACH Janusz

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8451-5957
 • PHD, викладач, Інститут географії та регіонального розвитку,
 • факультет наук про Землю та управління навколишнім середовищем,
 • кафедра регіональної географії і туризму,
 • вул. З. Цибульського 32, кімната 152, 50-205, Вроцлав, Польща,
 • Контакти: e-mail: janusz.lach@uwr.edu.pl

Анотація. Традиційне сезонного будівництво на Бойківщині не було предметом окремої розвідки, що актуалізує дослідження. Сезонне будівництво у Карпатах було поширене на сінокосах, пасовиськах, молочних фермах («салашах»), у лісорубів, сплавників, ґонтарів, примітивні колиби були й на віддалених полях. Окрему групу сезонної господарки складали землі комплексного використання — поляни. У статті автори ставлять перед собою мету: з’ясувати деякі особливості традиційного полянського будівництва на Бойківщині першої половини ХХ ст., виявити його місцеву специфіку, загальнорегіональні риси та їх походження. Об’єктом дослідження обрано традиційне полянське будівництво бойків, предметом — планування, будівельний матеріал, система опалення тощо.

 Методологічною основою статті є культурно-еко ло гічний, компаративний та крос-культурний аналізи. Робота написана на основі польового матеріалу авторів, зібраних у Сколівському р-ні Львівської області, Міжгірському р-ні Закарпатської обл. та Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. упродовж 1998—2017 рр.

Ключові слова: Бойківщина, полянське будівництво, планування, хижка, колиба, осенівки, зимівки.

Надійшла 4.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Бойко І. Скотарство та сезонне будівництво в Карпатах (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): спроба класифікації. Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). С. 1350—1361.
 • 2. Bojko I., Łach J. Glade Farming as a Product and a Factor in the Formation of Landscape (Using the Example of the Boikivshchyna Region in the Ukrainian Carpathians). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego — Dissertations Of Cultural Landscape Commission. 2020. № 43 (1). S. 73—96.
 • 3. Райнфус Р. Матеріали для вивчення матеріальної культури бойків. Львів, 2020.
 • 4. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX — першої половини XX ст. (житлово-господарський комплекс). Київ, 2015.
 • 5. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини XIX — першої половини XX ст. Ужгород, 1994.
 • 6. Kubijowycz W. Przyczynek do antropogeografii Gorga nów. Przegląd Geograficzny. Warszawa, 19201921. T. II. S. 146—149.
 • 7. Kubijowycz W. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich. Kraków, 1926.
 • 8. Král J. Boržava v Podkarpatske Rusi. D. I—III. Praha, 19321936.
 • 9. Кулицький М. Зимаркові оселі у Східних Карпатах. Життя і знання. Львів, 1934. № 2. C. 58—59.
 • 10. Langer J. a kol. Trstená 600-ročná. Martin, 1973.
 • 11.Łach J., Musiał M. Przeszłość i znaczenie tradycji dla wspуłczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego: zapis w krajobrazie. Wrocław, 2015.
 • 12. Бойко І. Літні стайні в Західних і Українських Кар патах: етноекологічні паралелі в культурах: укра їнців, словаків, поляків та чехів. Łemkowie, Bojkowie, Rusini  historia, wspуłczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk; Zielona Gуra; Svidnik. 2015. T. V. S. 361376.
 • 13. АІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 610 (Польові етно графічні матеріали до теми «Матеріальна культура Бой ківщини», зібрані у Старосамбірському, Турків ському, Сколівському р-нах Львівської обл., Воловець кому, Велико-Березнянському, Іршавському, Сваляв ському, Міжгірському р-нах Закарпатської обл., Ро ж нятівському, Богородчанському р-нах Івано-Фран ківської обл., І. Бойком, 20072011).
 • 14. Langer J. Stavební forma sezónních a stálých sídel v Karpatech z hlediska historického a sociálního. Slovenský národopis. 1981. № 8. S. 51—62.
 • 15. АІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 469 (Польові етнографічні матеріали до теми «Система матеріального забезпечення бойків», зібрані у Турківському, Сколівському р-нах Львівської обл., Воловецькому, Велико-Березнянському, Міжгірському р-нах За кар патсь кої обл., Рожнятівському, Долинському р-нах Іва но-Франківської обл., І. Бойком, 19982005).
 • 16. Дубина Р., Главацька Л. Експедиція на східну Бойківщину. Народна творчість та етнографія. 2008. № 5. C. 3940.
 • 17.Bednárik R. K štúdiu cholvarkov na Kysuciach. Sbornik Slovenského Národného Múzea    
 • Emografia. 1963. T. LVII. S. 28—39.
 • 18. Botík J. Vyšná Boca. Nižná Boca: vlastivedná monografia. Bratislava, 2004.
 • 19. Chlebana M. Prispevok k študiu letneho chovu hovadzieho dobytka v oblasti Spišskeho   
 • Zamaguria. Zborník Slo ven ského národného múzea. Martin, 1972. № 13. S. 173—197.
 • 20. Kubijowycz W. Życie pasterskie w Beskidach Magorskich. Kraków, 1927. 
 • 21. Langer J. Ľudové staviteľstvo severnej časti Oravy. Zborník Slovenského národného múzea. 1965. № 59. S. 23—59.
 • 22. Plessingerová A., Vařeka J. Letní stavby a jejich využití v oblasti slovenských Javorníků. Zborník  
 • Slovenského ná­rod ného múzea. Etnografia. № 14. 1973. S. 179—212.
 • 23. Podolák J. Tradičné spôsoby zimovania dobytka na Horehroní. Slovenský národopis. Bratislava. 1960. № 8. S. 268—322.
 • 24. Śliwiński W. Dawne budownictwo polaniarskie w pasmie Jaworzyny Krynickiej (kilka słуw porównania z szałasami w Gorcach). Zeszyty Sądecko-Spiskie. 2015. № 9. S. 113—122.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »