« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 995—1000

УДК 398(=161.2)(091)”19″О.Роздольський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.995

ОСИП РОЗДОЛЬСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (до 150-річчя з дня народження)

СОКІЛ Ганна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • докторка філологічних наук, професорка,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • кафедра української фольклористики,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто головні етапи фольклористичної діяльності українського дослідника, його внесок в цю ділянку науки. Актуальність теми обумовлена 150-річним ювілеєм науковця, який відзначається 2022 року. Мета статті — узагальнити наукову діяльність українського фольклориста, розкрити основні напрями його студій, показати роль у внесок в науку. Об’єктом дослідження є постать Осипа Роздольського, а предметом — його наукова діяльність в царині фольклористики першої половини ХХ ст., спрямована на розвиток народознавчої науки. Наукова діяльність Осипа Роздольського тісно пов’язана з Науковим товариством ім. Шевченка. Тому дослідження фокусується на виданнях Етнографічної комісії — «Етнографічного збірника» та «Матеріалах до української етнології», в яких опубліковано записи у зібраннях вченого, а також на його архівних матеріалах. Головні принципи наукової діяльності, що розробили представники НТШ, впровадження їх у тогочасну науку та сприйняття нашими сучасниками склали методологічну основу дослідження. Новизна полягає у підходах до вивчення наукової біографії фольклориста, аналізу нових поглядів, оцінок, які появилися за роки незалежності щодо діяльності вченого та його ролі в царині народознавства. Застосовано методи дослідження: текстологічний, біографічний, метод узагальнення, хронологічний, порівняльно-історичний. Географія студій О. Роздольського: Опілля, Бойківщина, Буковина, Наддніпрянщина, Лемківщина.

Ключові слова: фольклор, збірники, принципи класифікації, система жанрів, сучасне осмислення.

Надійшла 29.08.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сокіл Г. Осип Роздольський. Життя і діяльність. Львів, 2000. 165 с.
 • 2. Довгалюк І. Осип Роздольський. Музично-етногра­фічний доробок. Львів, 2000. 154 с.
 • 3. Сокіл Г. Із неопублікованого листування О. Роздольського. Народознавчі зошити. 1995. № 4. С. 235—240; № 5. С. 308—313.
 • 4. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кін­ця ХІХ— першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. Львів, 2011. 588 с.
 • 5. Дей О.І. Проспект п’ятдесятитомного видання українського фольклору. Народна творчість та етнографія. 1970. № 4. С. 49—55.
 • 6. Казки та легенди Бродівщини. Зібрав та записав Осип Роздольський. Львів, 2002. 208 с. (Від упорядника — Юрій Винничук. Видавець Василь Гутковський. Меценат Володимир Кожан).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »