« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 995—1000

УДК 398(=161.2)(091)”19″О.Роздольський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.995

ОСИП РОЗДОЛЬСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (до 150-річчя з дня народження)

СОКІЛ Ганна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • докторка філологічних наук, професорка,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • кафедра української фольклористики,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто головні етапи фольклористичної діяльності українського дослідника, його внесок в цю ділянку науки. Актуальність теми обумовлена 150-річним ювілеєм науковця, який відзначається 2022 року. Мета статті — узагальнити наукову діяльність українського фольклориста, розкрити основні напрями його студій, показати роль у внесок в науку. Об’єктом дослідження є постать Осипа Роздольського, а предметом — його наукова діяльність в царині фольклористики першої половини ХХ ст., спрямована на розвиток народознавчої науки. Наукова діяльність Осипа Роздольського тісно пов’язана з Науковим товариством ім. Шевченка. Тому дослідження фокусується на виданнях Етнографічної комісії — «Етнографічного збірника» та «Матеріалах до української етнології», в яких опубліковано записи у зібраннях вченого, а також на його архівних матеріалах. Головні принципи наукової діяльності, що розробили представники НТШ, впровадження їх у тогочасну науку та сприйняття нашими сучасниками склали методологічну основу дослідження. Новизна полягає у підходах до вивчення наукової біографії фольклориста, аналізу нових поглядів, оцінок, які появилися за роки незалежності щодо діяльності вченого та його ролі в царині народознавства. Застосовано методи дослідження: текстологічний, біографічний, метод узагальнення, хронологічний, порівняльно-історичний. Географія студій О. Роздольського: Опілля, Бойківщина, Буковина, Наддніпрянщина, Лемківщина.

Ключові слова: фольклор, збірники, принципи класифікації, система жанрів, сучасне осмислення.

Надійшла 29.08.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сокіл Г. Осип Роздольський. Життя і діяльність. Львів, 2000. 165 с.
 • 2. Довгалюк І. Осип Роздольський. Музично-етногра­фічний доробок. Львів, 2000. 154 с.
 • 3. Сокіл Г. Із неопублікованого листування О. Роздольського. Народознавчі зошити. 1995. № 4. С. 235—240; № 5. С. 308—313.
 • 4. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кін­ця ХІХ— першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. Львів, 2011. 588 с.
 • 5. Дей О.І. Проспект п’ятдесятитомного видання українського фольклору. Народна творчість та етнографія. 1970. № 4. С. 49—55.
 • 6. Казки та легенди Бродівщини. Зібрав та записав Осип Роздольський. Львів, 2002. 208 с. (Від упорядника — Юрій Винничук. Видавець Василь Гутковський. Меценат Володимир Кожан).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »