« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 995—1000

УДК 398(=161.2)(091)”19″О.Роздольський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.995

ОСИП РОЗДОЛЬСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (до 150-річчя з дня народження)

СОКІЛ Ганна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • докторка філологічних наук, професорка,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • кафедра української фольклористики,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто головні етапи фольклористичної діяльності українського дослідника, його внесок в цю ділянку науки. Актуальність теми обумовлена 150-річним ювілеєм науковця, який відзначається 2022 року. Мета статті — узагальнити наукову діяльність українського фольклориста, розкрити основні напрями його студій, показати роль у внесок в науку. Об’єктом дослідження є постать Осипа Роздольського, а предметом — його наукова діяльність в царині фольклористики першої половини ХХ ст., спрямована на розвиток народознавчої науки. Наукова діяльність Осипа Роздольського тісно пов’язана з Науковим товариством ім. Шевченка. Тому дослідження фокусується на виданнях Етнографічної комісії — «Етнографічного збірника» та «Матеріалах до української етнології», в яких опубліковано записи у зібраннях вченого, а також на його архівних матеріалах. Головні принципи наукової діяльності, що розробили представники НТШ, впровадження їх у тогочасну науку та сприйняття нашими сучасниками склали методологічну основу дослідження. Новизна полягає у підходах до вивчення наукової біографії фольклориста, аналізу нових поглядів, оцінок, які появилися за роки незалежності щодо діяльності вченого та його ролі в царині народознавства. Застосовано методи дослідження: текстологічний, біографічний, метод узагальнення, хронологічний, порівняльно-історичний. Географія студій О. Роздольського: Опілля, Бойківщина, Буковина, Наддніпрянщина, Лемківщина.

Ключові слова: фольклор, збірники, принципи класифікації, система жанрів, сучасне осмислення.

Надійшла 29.08.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сокіл Г. Осип Роздольський. Життя і діяльність. Львів, 2000. 165 с.
 • 2. Довгалюк І. Осип Роздольський. Музично-етногра­фічний доробок. Львів, 2000. 154 с.
 • 3. Сокіл Г. Із неопублікованого листування О. Роздольського. Народознавчі зошити. 1995. № 4. С. 235—240; № 5. С. 308—313.
 • 4. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кін­ця ХІХ— першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. Львів, 2011. 588 с.
 • 5. Дей О.І. Проспект п’ятдесятитомного видання українського фольклору. Народна творчість та етнографія. 1970. № 4. С. 49—55.
 • 6. Казки та легенди Бродівщини. Зібрав та записав Осип Роздольський. Львів, 2002. 208 с. (Від упорядника — Юрій Винничук. Видавець Василь Гутковський. Меценат Володимир Кожан).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »