« 2023. № 5 (173)

Народознавчі зошити. 2023. № 5 (173). С. 1153—1201

УДК 930.2:[355.09:179.6](477)”1914/2023″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.05.1153

«ТОЙ НЕ ЧОЛОВІК, ЩО НА ВІЙНІ НЕ БУВ»: ТРАНСФОРМАЦІЯ СТЕРЕОТИПУ ПРО ЧОЛОВІЧУ МУЖНІСТЬ В УКРАЇНІ (1914—2023 РОКИ)

КІЛАР Анастасія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3360-513X
 • аспірантка, Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: anastasiakilar@gmail.com

Анотація. Висвітлено питання трансформації поняття мужності українського воїна з кінця ХІХ ст. по сьогодення. Авторка розглядає різні періоди та обставини, в яких перебували українські воїни та воїтельки, умови формування поняття мужності, його місце в світоглядно-ціннісних орієнтирах українських військовослужбовців. Особливу увагу приділено періоду російсько-української війни (з 2014 року до сьогодні) з огляду на актуальність цієї теми. У статті висвітлено образ сучасного українського воїна, сприйняття суспільством нового іміджу Збройних Сил України як єдиної структури, яка гарантує безпеку країни. Зважаючи на те, що війна триває і знаходиться в активній фазі, надзвичайно важливо фіксувати різні аспекти сучасної історії, одним з яких є військовий досвід. Це і визначає актуальність нашої теми. Мета статті — з’ясувати особливості трактування поняття «мужність» в різні періоди історії України. Об’єктом дослідження є український воїн в період від ХІХ ст. по сьогодення, а предметом — уявлення про мужність в різні періоди та трансформація цього поняття. Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, який суттєво розширює межі дослідницьких перспектив. Ключову роль у вивченні цього питання є усна історія як джерело і метод. Територія дослідження охоплює всю сучасну територію України. Хронологічні межі дослідження: з кінця ХІХ ст. (українці в арміях Австро-Угорщини, російської* імперії) — і по нині (включно із періодом повномасштабного вторгнення росії в Україну після 24 лютого 2022 р.).

Ключові слова: Перша світова війна, Друга світова вій­на, війна в Афганістані, російсько-українська війна, мужність, медики, воїни, волонтери, віра, Галичина, ЗСУ, Україна, СРСР, рф.

Надійшла 15.08.2023

Список використаних джерел

 • 1. Рош А. Перша стать. Київ, 2018. 248 с.
 • 2. Борисенко М. Формування образу українського військовослужбовця в контексті україно-російського зброй­ного конфлікту. Від віктимізації до героїзації. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Ч. 1. Історичні науки. Київ, 2020. Вип. 159. С. 7—14.
 • 3. Перелом: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками: у двох книгах. Київ, 2022. Кн. 1. 800 с.; Кн. 2. 801—1555 с.; Кн. 3. 844 с.
 • 4. Марко Серж. Хроника гибридной войны. Киев: Альтерпрес, 2016. 248 с.
 • 5. Грицевич Т.Л., Гузенко І.М., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Романишин А.М. Психологія бою: Посібник. Львів: Астролябія, 2017. 352 с.
 • 6. Усна історія російсько-української війни (2014—2015 роки). За ред. В.В. Мороко. Вип. 1. Київ: К.І.С., 2015. 176 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2016 роки). За ред. Г. Васильчука та В. Мороко. Вип. 2. Київ: К.І.С., 2016. 464 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2016 роки). За ред. В. Мільчева та В. Мороко. Вип. 3. Київ: К.І.С., 2016. 200 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2018 роки). За ред. В.В. Мороко. Вип. 4. Київ: К.І.С., 2018. 384 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2019 роки). За ред. В.В. Мороко. Вип. 5. Київ: К.І.С., 2019. 432 с.
 • 7. АД 242. Історія мужності, братерства самопожертви. Харків: КСД, 2016. 352 с.
 • 8. Галущак М. За пів кроку до перемоги. Військове будівництво та операції Галицької Армії в 1918—1919 роках. Львів: Апріорі, 2020. 280 с.
 • 9. Лозинський А. Українці на службі в австро-угорській армії. Всеукр. наук. журн. «Мандрівець». Тернопіль, 2016. № 2 (122). С. 20—22.
 • 10. Адаменко Д. Все, що ви бажали знати про Австро-Угорщину, але соромилися запитати. Історична Правда. 9.02.2022. URL: https://cutt.ly/nwf0kPvL (дата зв. 30.05.2023).
 • 11. Стеців Я. Участь українських офіцерів-артилеристів Австро-Угорської армії в Першій світовій війні. Вій­ськово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 2022. Вип. 38. С. 103—120.
 • 12. Великий Р., Лозинський А. Становлення інститут українського військового душпастирства у збройних силах австро-угорської імперії. «Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор». Зб. матеріалів Других Християнських постових читань. Львів, 2014. С. 204—210.
 • 13. Попелюк Р. «Сокіл»: тренував тіло, а виховував український дух. Локальна історія. 6.04.2021. URL: https://cutt.ly/Uwf0yHBq (дата зв. 30.05.2023).
 • 14. Папенко Є. Українські Січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ, 2013. Вип. 39. С. 102—107.
 • 15. Зленко П. Українські Січові Стрільці (Матеріяли для бібліографічного покажчика). Варшава, 1936. 276 с.
 • 16. Українські січові стрільці, 1914—1920. Львів: Слово, 1991. 160 с.
 • 17. Чухліб Т. «Колективна біографія» генералітету Російської імперії українського походження. Українська біографістика. Київ, 2013. Вип. 10. С. 61—77.
 • 18. Денькович І., Лозинський А. Офіцери-українці випускники вищих військових навчальних закладів Російської імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Ін­формаційно-комунікаційні технології в сучасній ос­віті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Львів, 2017. Вип. 5. С. 105—110.
 • 19. Бурда В. Імперія завдає удару. Історія українського козацтва після зруйнування Січі. Chas.News. URL: https://cutt.ly/jwf0usct (дата зв. 30.05.2023).
 • 20. Явтушенко В. Українці у Першій світовій війні. Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ — на початку ХХІ ст. Харків, 2019. С. 48—49.
 • 21. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів, 2009. 296 с.
 • 22. Зінкевич Р. Початки формування армії УНР восени 1917 року. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2014. № 784. С. 107—113.
 • 23. 1917 — виступ полуботківців. Український інститут національної пам’яті. URL: https://cutt.ly/jwf0uQnJ (дата зв. 30.05.2023).
 • 24. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу. Торонто, 1995. 70 с.
 • 25. Кравчук М. Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення. Держава і право. Київ, 2010. № 48. С. 69—75.
 • 26. 1914 — у Львові було створено легіон Українських січових стрільців. Український Інститут національної пам’яті. URL: https://cutt.ly/Wwf0icqC (дата зв. 30.05.2023).
 • 27. Зі спогадів Северина Левицького про УСС. Історія Пласту. URL: https://cutt.ly/uwf0iGYm (дата зв. 20.05.2023).
 • 28. За волю України. Упоряд. Є. Гіщинський. Луцьк, 2007. 391 с.
 • 29. Тищик Б. Українська галицька армія — Збройні Сили ЗУНР. Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення). Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 2018. С. 36—40.
 • 30. Литвин М. Проект «Україна». Галичина в Українській революції 1917—1921 рр. Харків: Фоліо, 2015. 380 с.
 • 31. Лисенко О., Муковський I. Втрати людські України в Другій Світовій війні. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ, 2003. Т. 1. 688 с.
 • 32. Захарчук І. Друга світова війна: досвід історії — досвід літератури. Слово і Час. Київ, 2007. С. 15—24.
 • 33. Косів В. Чоловічі образи українців у плакаті УРСР 1945—1989 рр. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2018. Вип. 37. С. 117—134.
 • 34. Анонім. Жінка в Берліні. Київ, 2019. 304 с.
 • 35. Солодько П. Визволення Києва і битва за Дніпро. Як це було. ФОТО. Історична Правда, 6 листопада 2013. URL: https://cutt.ly/rwf0lKC1 (дата зв. 6.08.2023).
 • 36. Гнип І., Ілин Л. За що боролись українці в рядах німецьких збройних сил? (на основі спогадів Степана Мовчана). Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Київ, 2015. Вип. 4. С. 45—52.
 • 37. Гримич М. Антропологія війни. Casestudy: дивізія «Галичина». Київ, 2017. 256 с.
 • 38. Українська повстанська армія. Український Інститут національної пам’яті, 14.10.2016. URL: https://cutt.ly/Mwf0o2ee (дата зв. 30.05.2023).
 • 39. Антонюк Я., Трофимович В. Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронтового періоду» (1943—1944 рр.). Укра­їнський історичний журнал. 2020. № 3. С. 27—38.
 • 40. Пагіря О., Іванченко В. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України. Т. 18 (Нова серія). Київ; Торонто, 2011. 1160 с.
 • 41. Яким С. УПА — народна армія, борець за незалежність Української держави. Вісник Національного уні­верситету «Львівська політехніка». Львів, 2005. № 541. С. 122—124.
 • 42. Понипаляк О. Старшинська школа УПА «імені Героя Крут Георгія Пипського — Олені І/Олені ІІ» (бере­зень-жовтень 1944 р.). Етнічна історія народів Європи. Київ, 2015. № 46. С. 127—135.
 • 43. Сеньків М. Опір ОУН і УПА колективізації західноукраїнського села, 1944—1952 рр. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ, 2004. Вип. 12. С. 371—379.
 • 44. Борщик Я.В. Української Повстанської Армії присяга. Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Київ: Наукова думка, 2019. Кн. 2. С. 835.
 • 45. Сидоров С. Радянська армія. Енциклопедія історії України. Київ, 2012. Т. 9. С. 115—118.
 • 46. 1968 — придушення «Празької весни». Український Інститут національної пам’яті. URL: https://cutt.ly/Hwf0aSOI (дата зв. 30.05.2023).
 • 47. Дмитрук В. «Празька весна» і Україна. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Київ, 2008. № 1—2. С. 7—37.
 • 48. 40 років тому Радянський Союз увів війська в Афганістан — війна триває досі. Радіо Свобода. 25.12.2019. URL: https://cutt.ly/Xwf0stqv (дата зв. 10.05.2023).
 • 49. «Пам’ятаємо, але не пишаємося». УІНП про переосмислення війни в Афганістані. Історична Правда. 15.02.2019. URL: https://cutt.ly/ywf0zbyN (дата зв. 07.08.2023).
 • 50. Ковальков О. Афганістан і Афганська війна очима радянських «афганців». Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2014. Вип. 49. С. 143—147.
 • 51. Островик Д. Проблеми адаптації воїнів-«афганців» в умовах трансформаційних процесів у радянському соціумі 1980-х рр. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав, 2018. Вип. 44. С. 88—98.
 • 52. Гриневич Л. Збройні Сили України 1990-х років. Енциклопедія історії України. Київ, 2005. Т. 3. С. 310—311.
 • 53. Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності. РБК-Україна. 10.08.2021. URL: https://cutt.ly/iwf0djPH (дата зв. 14.05.2023).
 • 54. Розкрадання в ЗСУ у 2004—2017 рр. — звіт слідчої комісії ч. 1. Ukrainian Military Pages. 11.06.2019. URL: https://cutt.ly/owf0dSyG (дата зв. 08.05.2023).
 • 55. Стенограма засідання РНБОУ від 28 лютого 2014 року щодо ситуації в Криму. URL: https://cutt.ly/Gwf0foRv (дата зв. 08.05.2023).
 • 56. Олександр Турчинов: «Там, де у Криму виконували наказ, виходили і зі зброєю, і з прапорами». URL: https://cutt.ly/fwf0gj86 (дата зв. 08.05.2023).
 • 57. Повний текст стенограми засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням в. о. Президента України, Голови Верховної Ради України О.В. Турчинова від 28 лютого 2014`року. Militarnyi. URL: https://cutt.ly/twf0hkra (дата зв. 07.05.2023).
 • 58. Кілар А., Пікулицька Х., Булка С. Воїни світла: Уні­вер­ситет і війна. Львів, 2021. Ч. 1. 400 с.
 • 59. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 829. 40 арк.
 • 60. «Ми дуже хочемо сатисфакції»: бійці про свою мотивацію і звільнення Херсонщини. Радіо Свобода. 3.09.2022. URL: https://cutt.ly/twf0xiJK (дата зв.06.05.2023).
 • 61. «Змінив гаджет на автомат»: спецпризначенець і топ-блогер Кирило Сазонов. Армія Inform. 7.03.2023. URL: https://cutt.ly/9wf0xUwQ (дата зв. 08.05.2023).
 • 62. Головний військком Києва: у перші місяці війни черги до військкоматів були дуже великими. ТСН. 24.10.2022. URL: https://cutt.ly/Rwf0xMQe (дата зв. 04.05.2023).
 • 63. Указ президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію». Президент України. Офіційне інтер­нет-представництво. URL: https://cutt.ly/kwf0cfR8 (дата зв. 20.04.2023).
 • 64. Росія стягує війська до кордону з Україною. «Це не виглядає як навчання» — ЗМІ. BBC News Україна. 1.11.2021. URL: https://cutt.ly/Awf0cPpV (дата зв. 20.04.2023).
 • 65. Росія стягує до кордону України війська в «кількості, що насторожує» — CIT. Українська Правда. 24.11.2021. URL: https://cutt.ly/3wf0c7WY (дата зв. 21.04.2023).
 • 66. Російські військові вчергове починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. Укрінформ. 31.10.2021. URL: https://cutt.ly/Rwf0vlAt (дата зв. 21.04.2023).
 • 67. Russian troop movements near Ukraine border prompt concern in U.S., Europe. The Washington Post. 30.10. 2021. URL: https://cutt.ly/Gwf0bJDr (дата зв. 21. 04.2023).
 • 68. Закон України «Про основи національного спротиву». Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/uwf0nt7O (дата зв. 20.04.2023).
 • 69. В Україні пришвидшується формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ. Міністерство оборони України. Офіційний веб сайт. 18.01.2022. URL: https://cutt.ly/dwf0mwX1 (дата зв. 20.04.2023).
 • 70. Музикант Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. Цензор.Нет. 15.02.2022. URL: https://cutt.ly/Vwf0m2c3 (дата зв. 20.04.2023).
 • 71. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях. Цензор.Нет. 15.02.2022. URL: https://cutt.ly/Ywf0QsvE (дата зв. 20.04.2023).
 • 72. До лав тероборони вступили вже 37 тис. громадян, — Залужний. Цензор.Нет. 27.02.2022. URL: https://cutt.ly/twf0QT7I (дата зв. 20.04.2023).
 • 73. «Судова практика сформулювалась швидко». Що чекає на осіб, які ігнорують повістки — адвокат. NV Україна. 20.07.2022. URL: https://cutt.ly/rwf0QNGp (дата зв. 20.04.2023).
 • 74. Заплатили по $2000 тис.: прикордонники затримали втікачів на кордоні з Молдовою. ТСН. 1.04.2023. URL: https://cutt.ly/1wf0M9U4 (дата зв. 25.04.2023).
 • 75. На Житомирщині троє жінок уклали фіктивний шлюб для переправлення військовозобов’язаних через кордон: їм повідомлено про підозру. Bykvu. 1.02.2023. URL: https://cutt.ly/Bwf01hFR (дата зв. 25.04.2023).
 • 76. СБУ заблокувала десятки телеграм-каналів, де повідомляли про місця вручення повісток. Радіо Свобода. 8.03.2023. URL: https://cutt.ly/Awf01P72 (дата зв. 25.04.2023).
 • 77. МВС: В Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://cutt.ly/Vwf013QF (дата зв. 25.04.2023).
 • 78. «Подумайте, ви «нічтожество», чи у вас є гідність?»: в. о. командира «Азову» «Тавр» Кротевич про ухилянтів від повісток в ЗСУ — «Рандеву». 5. Перший Український Інформаційний. URL: https://cutt.ly/kwf00k1h (дата зв. 06.08.2023).
 • 79. «Страх — це нормально»: легендарний воїн ЗСУ Коваленко дав прості поради, що врятують життя у разі ворожих обстрілів. 5. Перший Український Інформаційний. 7.06.2022. URL: https://cutt.ly/Gwf00BnP (дата зв. 18.05.2023).
 • 80. Сергій Панас: Те, що відбувається під Бахмутом, нагадує зомбі-апокаліпсис. Ворог йде як на параді — у повний зріст, на забій. Волинь UA. 11.04.2023. URL: https://cutt.ly/2wf02sJR (дата зв. 16.08.2023).
 • 81. Командир штурмового загону Руслан «Пісня» Качуровський: У Бахмуті росіяни йдуть нахрапом, максимально нахабно, на повний зріст. Відповідно, повною мірою отримують. УНІАН. 15.12.2022. URL: https://cutt.ly/Bwf02GPd (дата зв. 14.05.2023).
 • 82. Пісні Війни. URL: https://cutt.ly/uwf09rpd (дата зв. 20.05.2023).
 • 83. «Черг до військкоматів вже нема, а на фронті потрібні люди»: командир Вишебаба — про необхідність мобілізації. ТСН. 12.03.2023. URL: https://cutt.ly/kwf09Qxf (дата зв. 25.05.2023).
 • 84. «Їдь у свій Бахмут»: черкасець на гірськолижному курорті втрапив у «мовний конфлікт». Суспільне Новини. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/5wf091Xe (дата зв. 07.05.2023).
 • 85. Конфлікт військового медика з відпочивальником в Буковелі: що відомо. ZAXID.NET. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/twf03cDb (дата зв. 07.05.2023).
 • 86. «Не хотів образити»: герой скандалу в Буковелі вибачився перед ЗСУ (відео). УНІАН. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/dwf03XFE (дата зв. 07.05.2023).
 • 87. Конфлікт у маршрутці під Харковом: боєць АТО тричі не зміг потрапити за посвідченням УБД до салону (відео). ТСН. 14.04.2021. URL: https://cutt.ly/Ywf08f3b (дата зв. 07.05.2023).
 • 88. 30 тисяч отримають не всі. Як змінилися зарплати та пенсії для військових з 1 лютого. Економічна Правда. 23.02.2023. URL: https://cutt.ly/Wwf08YUd (дата зв. 14.05.2023).
 • 89. Уряд скасував доплату в 30000 грн військовим у тилу. Чи правильне це рішення? Відповідають економіст, військовий та політик. Forbes. 1.02.2022. URL: https://cutt.ly/9wf08VSI (дата зв. 17.05.2023).
 • 90. Воїн порахував, наскільки зарплата на нулі відрізняється від доходів цивільних. Big Kyiv. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/mwf04w1d (дата зв. 17.05.2023).
 • 91. Для військових та цивільних стартував проєкт «Як ти, брате?», покликаний допомагати людям в час війни. Львівська ОВА. 13.04.2023. URL: https://cutt.ly/lwf04c8A (дата зв. 25.04.2023).
 • 92. Як адаптуватися до мирного життя після фронту, коли війна ще триває. Weche. URL: https://cutt.ly/uwf04PQj (дата зв. 25.05.2023).
 • 93. ЗАВДЯКИ ТОБІ. Національна кампанія подяки військовим і ветеранам України (офіційний сайт кампанії). URL: https://zt.org.ua/ (дата зв. 25.05.2023).
 • 94. Ініціатива «Завдяки тобі»: чи потрібна військовим жестова подяка «долоня до серця». Радіо Свобода. 10.08.2019. URL: https://cutt.ly/0wf07dyS (дата зв. 25.05.2023).
 • 95. Подобна Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів. Київ: Люта Справа, 2018. 346 с.
 • 96. Литвин М., Науменко К. Українські Січові Стрільці: до 500-річчя козацької слави. Київ, 1992. 48 с.
 • 97. Пісні війни. URL: https://cutt.ly/iwf07YcM (дата зв. 20.05.2023).
 • 98. Веб сайт «АрміяInform». Армія Inform. 4.12.2021. URL: https://cutt.ly/1wf07CX4 (дата зв. 20.05.2023).
 • 99. Зеленська назвала кількість жінок у ЗСУ. Громадське радіо. URL: https://cutt.ly/Vwf05ik7 (дата зв. 20.05.2023).
 • 100.     Допис на Facebook сторінці Української Асоціації Представниць Правоохоронних Органів — УАППО від 6 липня 2022 року. Facebook. 6.07.2022. URL: https://www.facebook.com/UAWLE/ (дата зв. 20.05.2023).
 • 101.     Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів. Мюнхен; Лондон, 1982. 239 с.
 • 102.     Перші години масштабної війни. Чому ЗСУ прийняли бій, але відступили? Радіо Свобода. 18.07.2022. URL: https://cutt.ly/Fwf05E78 (дата зв. 24.05.2023).
 • 103.     Витримали й не скорилися: річниця звільнення Київщини та Чернігівщини — кадри злочинів окупантів. 24 Канал. 2.04.2023. URL: https://cutt.ly/Jwf0593a (дата зв. 14.04.2023).
 • 104.     Всю Київську область звільнили від окупантів — Міноборони. Українська Правда. 2.04.2022. URL: https://cutt.ly/owf06d2i (дата зв. 23.05.2023).
 • 105.     2 квітня — річниця звільнення Київщини. Суспільне Новини. 2.04.2023. URL: https://cutt.ly/hwf06nJ9 (дата зв. 23.05.2023).
 • 106.     Вся Київська область звільнена від військ РФ — Міноборони. Радіо Свобода. 2.04.2022. URL: https://cutt.ly/Pwf06FFE (дата зв. 23.05.2023).
 • 107.     Звільнення Київщини стало «фундаментом подальших успішних операцій» — Сирський. Радіо Свобода. 2.04.2023. URL: https://cutt.ly/6wf2qqxT (дата зв. 23.05.2023).
 • 108.     «Коли поринаєш у стихію війни, задача — втримати рубіж»: командир «Чорних Запорожців» розповів, як у березні вдалося втримати Київ. 5. Перший Український Інформаційний. 20.06.2022. URL: https://cutt.ly/pwf2qhxz (дата зв. 04.05.2023).
 • 109.     Що відбувається у Маріуполі та на «Азовсталі». BBC News Україна. 21.05.2022. URL: https://cutt.ly/Awf2qSFW (дата зв. 04.05.2023).
 • 110.     Захисники Маріуполя дали брифінг із заблокованої «Азовсталі»: головне. Hromadske. 8.05.2022. URL: https://cutt.ly/Dwf2q0va (дата зв. 15.05.2023).
 • 111.     Командир «Азова» Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника. Українська Правда. 8.05.2022. URL: https://cutt.ly/xwf2wpjy (дата зв. 15.05.2023).
 • 112.     «Дощ» в квартирах та крадені вікна: жителі Маріуполя незадоволені «ремонтами» окупантів. УНІАН. 20.11.2022. URL: https://cutt.ly/owf2wnKn (дата зв. 15.05.2023).
 • 113.     Радник мера Маріуполя розповів, як загарбники змушують містян свідчити проти ЗСУ. Укрінформ. 15.06.2022. URL: https://cutt.ly/5wf2wHTC (дата зв. 15.05.2023).
 • 114.     «ЗСУ близько»: патріоти влаштували у Маріуполі флешмоб (фото). Главком. 13.02.2023. URL: https://cutt.ly/Owf2w9HH (дата зв. 20.05.2023).
 • 115.     У Маріуполі окупанти оголосили полювання на підлітка, який зірвав і назвав «ганчіркою» прапор РФ. Новинарня. 21.06.2022. URL: https://cutt.ly/mwf2eimD (дата зв. 20.05.2023).
 • 116.     13 червня — День звільнення Маріуполя. Український Інститут національної пам’яті. 13.06. 2020. URL: https://cutt.ly/4wf2eIlz (дата зв. 20. 05.2023).
 • 117.     Дружина командира полку «Азов» закликала визволити українських бійців з полону рф. Укрінформ. 23.01.2023. URL: https://cutt.ly/Uwf2rWxi (дата зв. 20.05.2023).
 • 118.     «Різдво в полоні»: на Софійській площі провели перформанс, щоб нагадати про полонених азовців (ФОТО). — Hromadske. 24.12.2022. URL: https://cutt.ly/7wf2rKdc (дата зв. 23.05.2023).
 • 119.     «Наша бригада визволяла Ізюм»: інтерв’ю з пораненим десантником з Одещини. Суспільне Новини. 23.10.2022. URL: https://cutt.ly/lwf2toTX (дата зв. 10.05.2023).
 • 120.     «Набридло відступати»: у ЗСУ розповіли, як проходив контрнаступ на Харківщині. УНІАН. 5.12.2022. URL: https://cutt.ly/vwf2tAab (дата зв. 10.05.2023).
 • 121.     Зі сльозами, навколішки і з гімном України: як місцеві зустрічають захисників в деокупованих селах і містах. ТСН. 6.10.2022. URL: https://cutt.ly/qwf2t1UW (дата зв. 10.05.2023).
 • 122.     «Ми дуже хочемо сатисфакції»: бійці про свою мотивацію і звільнення Херсонщини. Радіо Свобода. 3.09.2022. URL: https://cutt.ly/mwf2yKXB (дата зв. 07.08.2023).
 • 123.     На Бахмут ворог кидає усі боєздатні сили, тривають запеклі бої, — офіцер батальйону «Свобода» Іллєнко. Еспресо. 3.01.2023. URL: https://cutt.ly/Xwf2y6mr (дата зв. 15.05.2023).
 • 124.     Найтриваліша битва війни. Що відбувається в охопленому вогнем Бахмуті. BBC News Україна. 10.03.2023. URL: https://cutt.ly/twf2ule9 (дата зв. 16.05.2023).
 • 125.     ЗСУ відступили із Соледара: «Задля збереження життя особового складу». BBC News Україна. 25.01.2023. URL: https://cutt.ly/3wf2uUXR (дата зв. 18.05.2023).
 • 126.     За Соледар ідуть важкі бої — Ганна Маляр. Telegram. 10.01.2023. URL: https://cutt.ly/hwf2uCvu (дата зв. 20.05.2023).
 • 127.     Чи може РФ прорвати фронт: глава ЦРУ оцінив сили агресора. УНІАН. 9.03.2023. URL: https://cutt.ly/Xwf2if7B (дата зв. 20.05.2023).
 • 128.     Східний фронт: як розвиватиметься російський наступ на Донбасі? BBC News Україна. 11.04.2022. URL: https://cutt.ly/pwf2iDJa (дата зв. 20.05.2023).
 • 129.     Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, «Да Вінчі» — президент. Радіо Свобода. 7.03.2023. URL: https://cutt.ly/jwf2i9DU (дата зв. 4.05.2023).
 • 130.     Як зазначили в СБУ, слідчі встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. УНІАН. 12.03.2023. URL: https://cutt.ly/lwf2olWL (дата зв. 04.05.2023).
 • 131.     Розстріл українського полоненого за слова «Слава Україні». Що відомо. BBC News Україна. 6.03.2023. URL: https://cutt.ly/9wf2oPk1 (дата зв. 06.05.2023).
 • 132.     РФ вийшла з Женевської конвенції. ООН не зможе судити її за порушення прав цивільних під час війни. Суспільне Новини. 22.11.2019. URL: https://cutt.ly/iwf2o8Ff (дата зв. 06.05.2023).
 • 133.     СБУ почала розслідування щодо ймовірної страти українського військового. Hromadske. 12.04.2023. URL: https://cutt.ly/jwf2phUs (дата зв. 20.05.2023).
 • 134.     Обезголовили живого українського військового: російські окупанти шокували світ новим жорстоким відео. 5. Перший. Український. Інформаційний. 12.04.2023. URL: https://cutt.ly/zwf2pSF1 (дата зв. 26.05.2023).
 • 135.     18 лютого захопленим самооборонцям відрізали голови (відео). TEXTY.ORG.UA. 26.02.2014. URL: https://cutt.ly/Hwf2p9rh (дата зв. 15.05.2023).
 • 136.     Михайло Гаврилюк. Козакам відрізали голови. Youtube. 26.02.2014. URL: https://cutt.ly/Ewf2amCB (дата зв. 15.05.2023).
 • 137.     Захопленим 18 лютого майданівцям відрізали голови, — Гаврилюк. 24 Канал. 26.02.2014. URL: https://cutt.ly/fwf2aBCA (дата зв. 15.05.2023).
 • 138.     Убивства на Майдані: силовики кажуть про слід ФСБ. BBC News Україна. 3.04.2014. URL: https://cutt.ly/pwf2sfEg (дата зв. 17.05.2023).
 • 139.     Злочини проти Майдану: хто гальмує розслідування. BBC News Україна. 17.11.2015. URL: https://cutt.ly/twf2djqP (дата зв. 17.05.2023).
 • 140.     Як «вагнерівці» мародерять у Бахмуті. Чи побачить ці кадри Європа? Obozrevatel. 12.03.2023. URL: https://cutt.ly/iwf2dNGT (дата зв. 20.05.2023).
 • 141.     «ЧВК Putler»: разоблачение Евгения Пригожина и «Проекта «К», их военных преступлений и жестокости. Youtube. 17.04.2023. URL: https://youtu.be/vYqdso9Hx_8 (дата звернення 20.05.2023).
 • 142.     Вбивали дітей і підлітків у Бахмуті. Росіяни — «вагнерівці» розповіли про свої злочини. Як реагує Україна та Пригожин. BBC News Україна. 17.04.2023. URL: https://cutt.ly/Nwf2fmb8 (дата зв. 26.05.2023).
 • 143.     Дракуліч С. Вони б і мухи не скривдили. Воєнні злочинці на суді в Гаазі. Київ, 2022. 192 с.
 • 144.     У Бахмуті залишаються до 4000 мирних жителів, — Верещук. LB.UA. 7.03.2023. URL: https://cutt.ly/twf2fXQy (дата зв. 14.05.2023).
 • 145.     Багато цивільних хочуть виїхати з Бахмуту, але вже не можуть — волонтерка. Радіо Свобода. 29.03.2023. URL: https://cutt.ly/Swf2gaO7 (дата зв. 16.05.2023).
 • 146.     «Львів та Бахмут — це два різні світи»: військовий розповів, що цивільні роблять не так. Lviv Media. 18.03.2023. URL: https://cutt.ly/Lwf2gnup (дата зв. 20.05.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »