« 2023. № 5 (173)

Народознавчі зошити. 2023. № 5 (173). С. 1153—1201

УДК 930.2:[355.09:179.6](477)”1914/2023″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.05.1153

«ТОЙ НЕ ЧОЛОВІК, ЩО НА ВІЙНІ НЕ БУВ»: ТРАНСФОРМАЦІЯ СТЕРЕОТИПУ ПРО ЧОЛОВІЧУ МУЖНІСТЬ В УКРАЇНІ (1914—2023 РОКИ)

КІЛАР Анастасія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3360-513X
 • аспірантка, Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: anastasiakilar@gmail.com

Анотація. Висвітлено питання трансформації поняття мужності українського воїна з кінця ХІХ ст. по сьогодення. Авторка розглядає різні періоди та обставини, в яких перебували українські воїни та воїтельки, умови формування поняття мужності, його місце в світоглядно-ціннісних орієнтирах українських військовослужбовців. Особливу увагу приділено періоду російсько-української війни (з 2014 року до сьогодні) з огляду на актуальність цієї теми. У статті висвітлено образ сучасного українського воїна, сприйняття суспільством нового іміджу Збройних Сил України як єдиної структури, яка гарантує безпеку країни. Зважаючи на те, що війна триває і знаходиться в активній фазі, надзвичайно важливо фіксувати різні аспекти сучасної історії, одним з яких є військовий досвід. Це і визначає актуальність нашої теми. Мета статті — з’ясувати особливості трактування поняття «мужність» в різні періоди історії України. Об’єктом дослідження є український воїн в період від ХІХ ст. по сьогодення, а предметом — уявлення про мужність в різні періоди та трансформація цього поняття. Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, який суттєво розширює межі дослідницьких перспектив. Ключову роль у вивченні цього питання є усна історія як джерело і метод. Територія дослідження охоплює всю сучасну територію України. Хронологічні межі дослідження: з кінця ХІХ ст. (українці в арміях Австро-Угорщини, російської* імперії) — і по нині (включно із періодом повномасштабного вторгнення росії в Україну після 24 лютого 2022 р.).

Ключові слова: Перша світова війна, Друга світова вій­на, війна в Афганістані, російсько-українська війна, мужність, медики, воїни, волонтери, віра, Галичина, ЗСУ, Україна, СРСР, рф.

Надійшла 15.08.2023

Список використаних джерел

 • 1. Рош А. Перша стать. Київ, 2018. 248 с.
 • 2. Борисенко М. Формування образу українського військовослужбовця в контексті україно-російського зброй­ного конфлікту. Від віктимізації до героїзації. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Ч. 1. Історичні науки. Київ, 2020. Вип. 159. С. 7—14.
 • 3. Перелом: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками: у двох книгах. Київ, 2022. Кн. 1. 800 с.; Кн. 2. 801—1555 с.; Кн. 3. 844 с.
 • 4. Марко Серж. Хроника гибридной войны. Киев: Альтерпрес, 2016. 248 с.
 • 5. Грицевич Т.Л., Гузенко І.М., Капінус О.С., Мацевко Т.М., Романишин А.М. Психологія бою: Посібник. Львів: Астролябія, 2017. 352 с.
 • 6. Усна історія російсько-української війни (2014—2015 роки). За ред. В.В. Мороко. Вип. 1. Київ: К.І.С., 2015. 176 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2016 роки). За ред. Г. Васильчука та В. Мороко. Вип. 2. Київ: К.І.С., 2016. 464 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2016 роки). За ред. В. Мільчева та В. Мороко. Вип. 3. Київ: К.І.С., 2016. 200 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2018 роки). За ред. В.В. Мороко. Вип. 4. Київ: К.І.С., 2018. 384 с.; Усна історія російсько-української війни (2014—2019 роки). За ред. В.В. Мороко. Вип. 5. Київ: К.І.С., 2019. 432 с.
 • 7. АД 242. Історія мужності, братерства самопожертви. Харків: КСД, 2016. 352 с.
 • 8. Галущак М. За пів кроку до перемоги. Військове будівництво та операції Галицької Армії в 1918—1919 роках. Львів: Апріорі, 2020. 280 с.
 • 9. Лозинський А. Українці на службі в австро-угорській армії. Всеукр. наук. журн. «Мандрівець». Тернопіль, 2016. № 2 (122). С. 20—22.
 • 10. Адаменко Д. Все, що ви бажали знати про Австро-Угорщину, але соромилися запитати. Історична Правда. 9.02.2022. URL: https://cutt.ly/nwf0kPvL (дата зв. 30.05.2023).
 • 11. Стеців Я. Участь українських офіцерів-артилеристів Австро-Угорської армії в Першій світовій війні. Вій­ськово-науковий вісник. Львів: НАСВ, 2022. Вип. 38. С. 103—120.
 • 12. Великий Р., Лозинський А. Становлення інститут українського військового душпастирства у збройних силах австро-угорської імперії. «Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор». Зб. матеріалів Других Християнських постових читань. Львів, 2014. С. 204—210.
 • 13. Попелюк Р. «Сокіл»: тренував тіло, а виховував український дух. Локальна історія. 6.04.2021. URL: https://cutt.ly/Uwf0yHBq (дата зв. 30.05.2023).
 • 14. Папенко Є. Українські Січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ, 2013. Вип. 39. С. 102—107.
 • 15. Зленко П. Українські Січові Стрільці (Матеріяли для бібліографічного покажчика). Варшава, 1936. 276 с.
 • 16. Українські січові стрільці, 1914—1920. Львів: Слово, 1991. 160 с.
 • 17. Чухліб Т. «Колективна біографія» генералітету Російської імперії українського походження. Українська біографістика. Київ, 2013. Вип. 10. С. 61—77.
 • 18. Денькович І., Лозинський А. Офіцери-українці випускники вищих військових навчальних закладів Російської імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Ін­формаційно-комунікаційні технології в сучасній ос­віті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Львів, 2017. Вип. 5. С. 105—110.
 • 19. Бурда В. Імперія завдає удару. Історія українського козацтва після зруйнування Січі. Chas.News. URL: https://cutt.ly/jwf0usct (дата зв. 30.05.2023).
 • 20. Явтушенко В. Українці у Першій світовій війні. Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ — на початку ХХІ ст. Харків, 2019. С. 48—49.
 • 21. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів, 2009. 296 с.
 • 22. Зінкевич Р. Початки формування армії УНР восени 1917 року. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2014. № 784. С. 107—113.
 • 23. 1917 — виступ полуботківців. Український інститут національної пам’яті. URL: https://cutt.ly/jwf0uQnJ (дата зв. 30.05.2023).
 • 24. Мірчук П. Від Другого до Четвертого Універсалу. Торонто, 1995. 70 с.
 • 25. Кравчук М. Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення. Держава і право. Київ, 2010. № 48. С. 69—75.
 • 26. 1914 — у Львові було створено легіон Українських січових стрільців. Український Інститут національної пам’яті. URL: https://cutt.ly/Wwf0icqC (дата зв. 30.05.2023).
 • 27. Зі спогадів Северина Левицького про УСС. Історія Пласту. URL: https://cutt.ly/uwf0iGYm (дата зв. 20.05.2023).
 • 28. За волю України. Упоряд. Є. Гіщинський. Луцьк, 2007. 391 с.
 • 29. Тищик Б. Українська галицька армія — Збройні Сили ЗУНР. Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення). Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 2018. С. 36—40.
 • 30. Литвин М. Проект «Україна». Галичина в Українській революції 1917—1921 рр. Харків: Фоліо, 2015. 380 с.
 • 31. Лисенко О., Муковський I. Втрати людські України в Другій Світовій війні. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ, 2003. Т. 1. 688 с.
 • 32. Захарчук І. Друга світова війна: досвід історії — досвід літератури. Слово і Час. Київ, 2007. С. 15—24.
 • 33. Косів В. Чоловічі образи українців у плакаті УРСР 1945—1989 рр. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2018. Вип. 37. С. 117—134.
 • 34. Анонім. Жінка в Берліні. Київ, 2019. 304 с.
 • 35. Солодько П. Визволення Києва і битва за Дніпро. Як це було. ФОТО. Історична Правда, 6 листопада 2013. URL: https://cutt.ly/rwf0lKC1 (дата зв. 6.08.2023).
 • 36. Гнип І., Ілин Л. За що боролись українці в рядах німецьких збройних сил? (на основі спогадів Степана Мовчана). Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Київ, 2015. Вип. 4. С. 45—52.
 • 37. Гримич М. Антропологія війни. Casestudy: дивізія «Галичина». Київ, 2017. 256 с.
 • 38. Українська повстанська армія. Український Інститут національної пам’яті, 14.10.2016. URL: https://cutt.ly/Mwf0o2ee (дата зв. 30.05.2023).
 • 39. Антонюк Я., Трофимович В. Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронтового періоду» (1943—1944 рр.). Укра­їнський історичний журнал. 2020. № 3. С. 27—38.
 • 40. Пагіря О., Іванченко В. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України. Т. 18 (Нова серія). Київ; Торонто, 2011. 1160 с.
 • 41. Яким С. УПА — народна армія, борець за незалежність Української держави. Вісник Національного уні­верситету «Львівська політехніка». Львів, 2005. № 541. С. 122—124.
 • 42. Понипаляк О. Старшинська школа УПА «імені Героя Крут Георгія Пипського — Олені І/Олені ІІ» (бере­зень-жовтень 1944 р.). Етнічна історія народів Європи. Київ, 2015. № 46. С. 127—135.
 • 43. Сеньків М. Опір ОУН і УПА колективізації західноукраїнського села, 1944—1952 рр. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Київ, 2004. Вип. 12. С. 371—379.
 • 44. Борщик Я.В. Української Повстанської Армії присяга. Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Київ: Наукова думка, 2019. Кн. 2. С. 835.
 • 45. Сидоров С. Радянська армія. Енциклопедія історії України. Київ, 2012. Т. 9. С. 115—118.
 • 46. 1968 — придушення «Празької весни». Український Інститут національної пам’яті. URL: https://cutt.ly/Hwf0aSOI (дата зв. 30.05.2023).
 • 47. Дмитрук В. «Празька весна» і Україна. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Київ, 2008. № 1—2. С. 7—37.
 • 48. 40 років тому Радянський Союз увів війська в Афганістан — війна триває досі. Радіо Свобода. 25.12.2019. URL: https://cutt.ly/Xwf0stqv (дата зв. 10.05.2023).
 • 49. «Пам’ятаємо, але не пишаємося». УІНП про переосмислення війни в Афганістані. Історична Правда. 15.02.2019. URL: https://cutt.ly/ywf0zbyN (дата зв. 07.08.2023).
 • 50. Ковальков О. Афганістан і Афганська війна очима радянських «афганців». Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2014. Вип. 49. С. 143—147.
 • 51. Островик Д. Проблеми адаптації воїнів-«афганців» в умовах трансформаційних процесів у радянському соціумі 1980-х рр. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Переяслав, 2018. Вип. 44. С. 88—98.
 • 52. Гриневич Л. Збройні Сили України 1990-х років. Енциклопедія історії України. Київ, 2005. Т. 3. С. 310—311.
 • 53. Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності. РБК-Україна. 10.08.2021. URL: https://cutt.ly/iwf0djPH (дата зв. 14.05.2023).
 • 54. Розкрадання в ЗСУ у 2004—2017 рр. — звіт слідчої комісії ч. 1. Ukrainian Military Pages. 11.06.2019. URL: https://cutt.ly/owf0dSyG (дата зв. 08.05.2023).
 • 55. Стенограма засідання РНБОУ від 28 лютого 2014 року щодо ситуації в Криму. URL: https://cutt.ly/Gwf0foRv (дата зв. 08.05.2023).
 • 56. Олександр Турчинов: «Там, де у Криму виконували наказ, виходили і зі зброєю, і з прапорами». URL: https://cutt.ly/fwf0gj86 (дата зв. 08.05.2023).
 • 57. Повний текст стенограми засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням в. о. Президента України, Голови Верховної Ради України О.В. Турчинова від 28 лютого 2014`року. Militarnyi. URL: https://cutt.ly/twf0hkra (дата зв. 07.05.2023).
 • 58. Кілар А., Пікулицька Х., Булка С. Воїни світла: Уні­вер­ситет і війна. Львів, 2021. Ч. 1. 400 с.
 • 59. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 829. 40 арк.
 • 60. «Ми дуже хочемо сатисфакції»: бійці про свою мотивацію і звільнення Херсонщини. Радіо Свобода. 3.09.2022. URL: https://cutt.ly/twf0xiJK (дата зв.06.05.2023).
 • 61. «Змінив гаджет на автомат»: спецпризначенець і топ-блогер Кирило Сазонов. Армія Inform. 7.03.2023. URL: https://cutt.ly/9wf0xUwQ (дата зв. 08.05.2023).
 • 62. Головний військком Києва: у перші місяці війни черги до військкоматів були дуже великими. ТСН. 24.10.2022. URL: https://cutt.ly/Rwf0xMQe (дата зв. 04.05.2023).
 • 63. Указ президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію». Президент України. Офіційне інтер­нет-представництво. URL: https://cutt.ly/kwf0cfR8 (дата зв. 20.04.2023).
 • 64. Росія стягує війська до кордону з Україною. «Це не виглядає як навчання» — ЗМІ. BBC News Україна. 1.11.2021. URL: https://cutt.ly/Awf0cPpV (дата зв. 20.04.2023).
 • 65. Росія стягує до кордону України війська в «кількості, що насторожує» — CIT. Українська Правда. 24.11.2021. URL: https://cutt.ly/3wf0c7WY (дата зв. 21.04.2023).
 • 66. Російські військові вчергове починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. Укрінформ. 31.10.2021. URL: https://cutt.ly/Rwf0vlAt (дата зв. 21.04.2023).
 • 67. Russian troop movements near Ukraine border prompt concern in U.S., Europe. The Washington Post. 30.10. 2021. URL: https://cutt.ly/Gwf0bJDr (дата зв. 21. 04.2023).
 • 68. Закон України «Про основи національного спротиву». Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/uwf0nt7O (дата зв. 20.04.2023).
 • 69. В Україні пришвидшується формування підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ. Міністерство оборони України. Офіційний веб сайт. 18.01.2022. URL: https://cutt.ly/dwf0mwX1 (дата зв. 20.04.2023).
 • 70. Музикант Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. Цензор.Нет. 15.02.2022. URL: https://cutt.ly/Vwf0m2c3 (дата зв. 20.04.2023).
 • 71. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє участь тероборони у бойових діях. Цензор.Нет. 15.02.2022. URL: https://cutt.ly/Ywf0QsvE (дата зв. 20.04.2023).
 • 72. До лав тероборони вступили вже 37 тис. громадян, — Залужний. Цензор.Нет. 27.02.2022. URL: https://cutt.ly/twf0QT7I (дата зв. 20.04.2023).
 • 73. «Судова практика сформулювалась швидко». Що чекає на осіб, які ігнорують повістки — адвокат. NV Україна. 20.07.2022. URL: https://cutt.ly/rwf0QNGp (дата зв. 20.04.2023).
 • 74. Заплатили по $2000 тис.: прикордонники затримали втікачів на кордоні з Молдовою. ТСН. 1.04.2023. URL: https://cutt.ly/1wf0M9U4 (дата зв. 25.04.2023).
 • 75. На Житомирщині троє жінок уклали фіктивний шлюб для переправлення військовозобов’язаних через кордон: їм повідомлено про підозру. Bykvu. 1.02.2023. URL: https://cutt.ly/Bwf01hFR (дата зв. 25.04.2023).
 • 76. СБУ заблокувала десятки телеграм-каналів, де повідомляли про місця вручення повісток. Радіо Свобода. 8.03.2023. URL: https://cutt.ly/Awf01P72 (дата зв. 25.04.2023).
 • 77. МВС: В Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://cutt.ly/Vwf013QF (дата зв. 25.04.2023).
 • 78. «Подумайте, ви «нічтожество», чи у вас є гідність?»: в. о. командира «Азову» «Тавр» Кротевич про ухилянтів від повісток в ЗСУ — «Рандеву». 5. Перший Український Інформаційний. URL: https://cutt.ly/kwf00k1h (дата зв. 06.08.2023).
 • 79. «Страх — це нормально»: легендарний воїн ЗСУ Коваленко дав прості поради, що врятують життя у разі ворожих обстрілів. 5. Перший Український Інформаційний. 7.06.2022. URL: https://cutt.ly/Gwf00BnP (дата зв. 18.05.2023).
 • 80. Сергій Панас: Те, що відбувається під Бахмутом, нагадує зомбі-апокаліпсис. Ворог йде як на параді — у повний зріст, на забій. Волинь UA. 11.04.2023. URL: https://cutt.ly/2wf02sJR (дата зв. 16.08.2023).
 • 81. Командир штурмового загону Руслан «Пісня» Качуровський: У Бахмуті росіяни йдуть нахрапом, максимально нахабно, на повний зріст. Відповідно, повною мірою отримують. УНІАН. 15.12.2022. URL: https://cutt.ly/Bwf02GPd (дата зв. 14.05.2023).
 • 82. Пісні Війни. URL: https://cutt.ly/uwf09rpd (дата зв. 20.05.2023).
 • 83. «Черг до військкоматів вже нема, а на фронті потрібні люди»: командир Вишебаба — про необхідність мобілізації. ТСН. 12.03.2023. URL: https://cutt.ly/kwf09Qxf (дата зв. 25.05.2023).
 • 84. «Їдь у свій Бахмут»: черкасець на гірськолижному курорті втрапив у «мовний конфлікт». Суспільне Новини. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/5wf091Xe (дата зв. 07.05.2023).
 • 85. Конфлікт військового медика з відпочивальником в Буковелі: що відомо. ZAXID.NET. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/twf03cDb (дата зв. 07.05.2023).
 • 86. «Не хотів образити»: герой скандалу в Буковелі вибачився перед ЗСУ (відео). УНІАН. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/dwf03XFE (дата зв. 07.05.2023).
 • 87. Конфлікт у маршрутці під Харковом: боєць АТО тричі не зміг потрапити за посвідченням УБД до салону (відео). ТСН. 14.04.2021. URL: https://cutt.ly/Ywf08f3b (дата зв. 07.05.2023).
 • 88. 30 тисяч отримають не всі. Як змінилися зарплати та пенсії для військових з 1 лютого. Економічна Правда. 23.02.2023. URL: https://cutt.ly/Wwf08YUd (дата зв. 14.05.2023).
 • 89. Уряд скасував доплату в 30000 грн військовим у тилу. Чи правильне це рішення? Відповідають економіст, військовий та політик. Forbes. 1.02.2022. URL: https://cutt.ly/9wf08VSI (дата зв. 17.05.2023).
 • 90. Воїн порахував, наскільки зарплата на нулі відрізняється від доходів цивільних. Big Kyiv. 3.04.2023. URL: https://cutt.ly/mwf04w1d (дата зв. 17.05.2023).
 • 91. Для військових та цивільних стартував проєкт «Як ти, брате?», покликаний допомагати людям в час війни. Львівська ОВА. 13.04.2023. URL: https://cutt.ly/lwf04c8A (дата зв. 25.04.2023).
 • 92. Як адаптуватися до мирного життя після фронту, коли війна ще триває. Weche. URL: https://cutt.ly/uwf04PQj (дата зв. 25.05.2023).
 • 93. ЗАВДЯКИ ТОБІ. Національна кампанія подяки військовим і ветеранам України (офіційний сайт кампанії). URL: https://zt.org.ua/ (дата зв. 25.05.2023).
 • 94. Ініціатива «Завдяки тобі»: чи потрібна військовим жестова подяка «долоня до серця». Радіо Свобода. 10.08.2019. URL: https://cutt.ly/0wf07dyS (дата зв. 25.05.2023).
 • 95. Подобна Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів. Київ: Люта Справа, 2018. 346 с.
 • 96. Литвин М., Науменко К. Українські Січові Стрільці: до 500-річчя козацької слави. Київ, 1992. 48 с.
 • 97. Пісні війни. URL: https://cutt.ly/iwf07YcM (дата зв. 20.05.2023).
 • 98. Веб сайт «АрміяInform». Армія Inform. 4.12.2021. URL: https://cutt.ly/1wf07CX4 (дата зв. 20.05.2023).
 • 99. Зеленська назвала кількість жінок у ЗСУ. Громадське радіо. URL: https://cutt.ly/Vwf05ik7 (дата зв. 20.05.2023).
 • 100.     Допис на Facebook сторінці Української Асоціації Представниць Правоохоронних Органів — УАППО від 6 липня 2022 року. Facebook. 6.07.2022. URL: https://www.facebook.com/UAWLE/ (дата зв. 20.05.2023).
 • 101.     Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів. Мюнхен; Лондон, 1982. 239 с.
 • 102.     Перші години масштабної війни. Чому ЗСУ прийняли бій, але відступили? Радіо Свобода. 18.07.2022. URL: https://cutt.ly/Fwf05E78 (дата зв. 24.05.2023).
 • 103.     Витримали й не скорилися: річниця звільнення Київщини та Чернігівщини — кадри злочинів окупантів. 24 Канал. 2.04.2023. URL: https://cutt.ly/Jwf0593a (дата зв. 14.04.2023).
 • 104.     Всю Київську область звільнили від окупантів — Міноборони. Українська Правда. 2.04.2022. URL: https://cutt.ly/owf06d2i (дата зв. 23.05.2023).
 • 105.     2 квітня — річниця звільнення Київщини. Суспільне Новини. 2.04.2023. URL: https://cutt.ly/hwf06nJ9 (дата зв. 23.05.2023).
 • 106.     Вся Київська область звільнена від військ РФ — Міноборони. Радіо Свобода. 2.04.2022. URL: https://cutt.ly/Pwf06FFE (дата зв. 23.05.2023).
 • 107.     Звільнення Київщини стало «фундаментом подальших успішних операцій» — Сирський. Радіо Свобода. 2.04.2023. URL: https://cutt.ly/6wf2qqxT (дата зв. 23.05.2023).
 • 108.     «Коли поринаєш у стихію війни, задача — втримати рубіж»: командир «Чорних Запорожців» розповів, як у березні вдалося втримати Київ. 5. Перший Український Інформаційний. 20.06.2022. URL: https://cutt.ly/pwf2qhxz (дата зв. 04.05.2023).
 • 109.     Що відбувається у Маріуполі та на «Азовсталі». BBC News Україна. 21.05.2022. URL: https://cutt.ly/Awf2qSFW (дата зв. 04.05.2023).
 • 110.     Захисники Маріуполя дали брифінг із заблокованої «Азовсталі»: головне. Hromadske. 8.05.2022. URL: https://cutt.ly/Dwf2q0va (дата зв. 15.05.2023).
 • 111.     Командир «Азова» Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника. Українська Правда. 8.05.2022. URL: https://cutt.ly/xwf2wpjy (дата зв. 15.05.2023).
 • 112.     «Дощ» в квартирах та крадені вікна: жителі Маріуполя незадоволені «ремонтами» окупантів. УНІАН. 20.11.2022. URL: https://cutt.ly/owf2wnKn (дата зв. 15.05.2023).
 • 113.     Радник мера Маріуполя розповів, як загарбники змушують містян свідчити проти ЗСУ. Укрінформ. 15.06.2022. URL: https://cutt.ly/5wf2wHTC (дата зв. 15.05.2023).
 • 114.     «ЗСУ близько»: патріоти влаштували у Маріуполі флешмоб (фото). Главком. 13.02.2023. URL: https://cutt.ly/Owf2w9HH (дата зв. 20.05.2023).
 • 115.     У Маріуполі окупанти оголосили полювання на підлітка, який зірвав і назвав «ганчіркою» прапор РФ. Новинарня. 21.06.2022. URL: https://cutt.ly/mwf2eimD (дата зв. 20.05.2023).
 • 116.     13 червня — День звільнення Маріуполя. Український Інститут національної пам’яті. 13.06. 2020. URL: https://cutt.ly/4wf2eIlz (дата зв. 20. 05.2023).
 • 117.     Дружина командира полку «Азов» закликала визволити українських бійців з полону рф. Укрінформ. 23.01.2023. URL: https://cutt.ly/Uwf2rWxi (дата зв. 20.05.2023).
 • 118.     «Різдво в полоні»: на Софійській площі провели перформанс, щоб нагадати про полонених азовців (ФОТО). — Hromadske. 24.12.2022. URL: https://cutt.ly/7wf2rKdc (дата зв. 23.05.2023).
 • 119.     «Наша бригада визволяла Ізюм»: інтерв’ю з пораненим десантником з Одещини. Суспільне Новини. 23.10.2022. URL: https://cutt.ly/lwf2toTX (дата зв. 10.05.2023).
 • 120.     «Набридло відступати»: у ЗСУ розповіли, як проходив контрнаступ на Харківщині. УНІАН. 5.12.2022. URL: https://cutt.ly/vwf2tAab (дата зв. 10.05.2023).
 • 121.     Зі сльозами, навколішки і з гімном України: як місцеві зустрічають захисників в деокупованих селах і містах. ТСН. 6.10.2022. URL: https://cutt.ly/qwf2t1UW (дата зв. 10.05.2023).
 • 122.     «Ми дуже хочемо сатисфакції»: бійці про свою мотивацію і звільнення Херсонщини. Радіо Свобода. 3.09.2022. URL: https://cutt.ly/mwf2yKXB (дата зв. 07.08.2023).
 • 123.     На Бахмут ворог кидає усі боєздатні сили, тривають запеклі бої, — офіцер батальйону «Свобода» Іллєнко. Еспресо. 3.01.2023. URL: https://cutt.ly/Xwf2y6mr (дата зв. 15.05.2023).
 • 124.     Найтриваліша битва війни. Що відбувається в охопленому вогнем Бахмуті. BBC News Україна. 10.03.2023. URL: https://cutt.ly/twf2ule9 (дата зв. 16.05.2023).
 • 125.     ЗСУ відступили із Соледара: «Задля збереження життя особового складу». BBC News Україна. 25.01.2023. URL: https://cutt.ly/3wf2uUXR (дата зв. 18.05.2023).
 • 126.     За Соледар ідуть важкі бої — Ганна Маляр. Telegram. 10.01.2023. URL: https://cutt.ly/hwf2uCvu (дата зв. 20.05.2023).
 • 127.     Чи може РФ прорвати фронт: глава ЦРУ оцінив сили агресора. УНІАН. 9.03.2023. URL: https://cutt.ly/Xwf2if7B (дата зв. 20.05.2023).
 • 128.     Східний фронт: як розвиватиметься російський наступ на Донбасі? BBC News Україна. 11.04.2022. URL: https://cutt.ly/pwf2iDJa (дата зв. 20.05.2023).
 • 129.     Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, «Да Вінчі» — президент. Радіо Свобода. 7.03.2023. URL: https://cutt.ly/jwf2i9DU (дата зв. 4.05.2023).
 • 130.     Як зазначили в СБУ, слідчі встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. УНІАН. 12.03.2023. URL: https://cutt.ly/lwf2olWL (дата зв. 04.05.2023).
 • 131.     Розстріл українського полоненого за слова «Слава Україні». Що відомо. BBC News Україна. 6.03.2023. URL: https://cutt.ly/9wf2oPk1 (дата зв. 06.05.2023).
 • 132.     РФ вийшла з Женевської конвенції. ООН не зможе судити її за порушення прав цивільних під час війни. Суспільне Новини. 22.11.2019. URL: https://cutt.ly/iwf2o8Ff (дата зв. 06.05.2023).
 • 133.     СБУ почала розслідування щодо ймовірної страти українського військового. Hromadske. 12.04.2023. URL: https://cutt.ly/jwf2phUs (дата зв. 20.05.2023).
 • 134.     Обезголовили живого українського військового: російські окупанти шокували світ новим жорстоким відео. 5. Перший. Український. Інформаційний. 12.04.2023. URL: https://cutt.ly/zwf2pSF1 (дата зв. 26.05.2023).
 • 135.     18 лютого захопленим самооборонцям відрізали голови (відео). TEXTY.ORG.UA. 26.02.2014. URL: https://cutt.ly/Hwf2p9rh (дата зв. 15.05.2023).
 • 136.     Михайло Гаврилюк. Козакам відрізали голови. Youtube. 26.02.2014. URL: https://cutt.ly/Ewf2amCB (дата зв. 15.05.2023).
 • 137.     Захопленим 18 лютого майданівцям відрізали голови, — Гаврилюк. 24 Канал. 26.02.2014. URL: https://cutt.ly/fwf2aBCA (дата зв. 15.05.2023).
 • 138.     Убивства на Майдані: силовики кажуть про слід ФСБ. BBC News Україна. 3.04.2014. URL: https://cutt.ly/pwf2sfEg (дата зв. 17.05.2023).
 • 139.     Злочини проти Майдану: хто гальмує розслідування. BBC News Україна. 17.11.2015. URL: https://cutt.ly/twf2djqP (дата зв. 17.05.2023).
 • 140.     Як «вагнерівці» мародерять у Бахмуті. Чи побачить ці кадри Європа? Obozrevatel. 12.03.2023. URL: https://cutt.ly/iwf2dNGT (дата зв. 20.05.2023).
 • 141.     «ЧВК Putler»: разоблачение Евгения Пригожина и «Проекта «К», их военных преступлений и жестокости. Youtube. 17.04.2023. URL: https://youtu.be/vYqdso9Hx_8 (дата звернення 20.05.2023).
 • 142.     Вбивали дітей і підлітків у Бахмуті. Росіяни — «вагнерівці» розповіли про свої злочини. Як реагує Україна та Пригожин. BBC News Україна. 17.04.2023. URL: https://cutt.ly/Nwf2fmb8 (дата зв. 26.05.2023).
 • 143.     Дракуліч С. Вони б і мухи не скривдили. Воєнні злочинці на суді в Гаазі. Київ, 2022. 192 с.
 • 144.     У Бахмуті залишаються до 4000 мирних жителів, — Верещук. LB.UA. 7.03.2023. URL: https://cutt.ly/twf2fXQy (дата зв. 14.05.2023).
 • 145.     Багато цивільних хочуть виїхати з Бахмуту, але вже не можуть — волонтерка. Радіо Свобода. 29.03.2023. URL: https://cutt.ly/Swf2gaO7 (дата зв. 16.05.2023).
 • 146.     «Львів та Бахмут — це два різні світи»: військовий розповів, що цивільні роблять не так. Lviv Media. 18.03.2023. URL: https://cutt.ly/Lwf2gnup (дата зв. 20.05.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »