« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1505–1527

УДК 655.533(477)»1917/1919»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1505

Надійшла 16.11.2018

«УКРАЇНСЬКА АБЕТКА» ГЕОРГІЯ НАРБУТА

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-0580-684X

Філевич Маркіян, куратор,

галерея «IconArt»,

вул. Вірменська, 26, 79008, Львів,Україна.

Контакти: e-mail: mfilevych@gmail.com

Анотація. Цикл ілюстрацій «Українська абетка» належить до найвизначніших творів у спадщині Георгія Нарбута. Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених творчості Нарбута, ця серія робіт не розглядалась окремо. Зазвичай її представляли в контексті інших творів художника, без надто глибокого аналізу окремих ілюстрацій. На основі численних спогадів та документів стаття представляє умови та історію створення «Української абетки», її перші експозиції та подальшу долю. Також стаття пропонує іконографічний аналіз кожної з робіт циклу: розглядаються ймовірні візуальні та літературні джерела впливу та приховані значення ілюстрацій. Аналіз ілюстрацій доводить, що, створюючи «Українську абетку», Нарбут використовував передусім візуальні образи зі своїх попередніх робіт, або ж з робіт своїх колег-художників з петербурзького середовища. В окремих випадках іконографія ілюстрацій «Абетки» сягає давніших джерел, таких як українська барокова графіка XVIII ст.

Ключові слова: Георгій Нарбут, книжкова графіка поч. ХХ ст., ілюстрація, «Українська абетка», «Мир искусства».

Список використаних джерел

 1. Баліцький П. Спогади про Нарбута. Бібліологічні вісті, 3 (12). 1926. С. 52—57.
 2. Безхутрий М. Георгій Нарбут в колекції Харківського художнього музею. Харків: Харківський художній музей, 1973, 46 с., іл.
 3. Белецкий П.И. Георгий Иванович Нарбут. Ленинград: Искусство, 1985. 239 с., іл.
 4. Бенуа А. Воспоминания, том 1. Москва: Наука, 1980. С. 710.
 5. Bertall. ABC. Trim, alphabet enchantй. Paris: L. Hachette, 1861, 54 с., іл.
 6. Білецький П. Георгій Нарбут. Нарис про життя і творчість. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958, 90 с., іл.
 7. Білецький П.О. Георгій Нарбут. Київ: Мистецтво, 1983, 119 с., іл.
 8. Білокінь С. Сторінками загиблого «Діаріуша». Пам’ятки України, 1, 1998. С.30—35.
 9. БілокіньС. Літопис життя й творчості Георгія Нар­бута. Сіверщина в історії України, 3. 2010. С. 263—281.
 10. Бурачек  М. Спогади про Г.І. Нарбута. Бібліологічні вісті, 1 (14).1927. С. 91—101.
 11. Бялосинская Н., Панченко Н. Косой дождь в кн.: Владимир Нарбут Стихотворения. Москва: Современник, 1990. 445с.
 12. Добужинський М. Воспоминания. Москва: Наука, 1987. 477 с.
 13. ДомбровскийА. Чехонин. Проектор, 3. 2010. С. 38—39.
 14. Ернст Ф. Посмертна виставка творів Г.І. Нарбута. Бібліологічні вісті, 1—2(8—9).1925. С.180—181.
 15. Ернст Ф. Георгій Нарбут та нова українська книга. Бібліологічні вісті, 3 (12). 1926. С. 5—35.
 16. Ернст Ф. Георгій Нарбут. Життя и творчість. Посмертна виставка творів. Київ: Державне видавництво України, 1926. С. 11—88.
 17. Зеров М. Мої зустрічі з Г.І. Нарбутом. Бібліологічні вісті, 1 (14). 1927. С.102—105.
 18. Кармазин-КаковськийВ. Юрій Нарбут. Нотатки з мистецтва, 22. 1982. С. 29—34.
 19. Ковалевська О. Портрети Петра Дорошенка: проблеми виявлення, дослідження, використання. Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 350-ї річниці початку гетьманування Петра Дорошенка (м. Київ, 16 жовтня 2015). Ніжин, 2015. С. 21—29.
 20. Кузьмин М. Г. Нарбут (По поводу посмертной выставки). Русское искусство, 1. 1923. С. 35.
 21. Лагутенко О. Нариси з історії української графіки ХХ століття. Київ: Грані-Т, 2007. 168 с.
 22. Митрохин Д. О Нарбуте. Аргонавты, 1. 1923. С. 19—21.
 23. Михайлів Ю. Фрагменти спогадів про Г.І. Нарбута. Бібліологічні вісті, 3 (12). 1926. С. 46—51.
 24. Модзалевський В. Грабуздови. Пам’ятки України, 1. 1998. С. 36—39.
 25. Нарбут Г. Автобиографические записки. Искусство. 2. 1977. С. 67.
 26. Нерадовский П. Г.И. Нарбут. Каталог выставки произведений Г.И. Нарбута. Петроград: Комитет популяризации художественных изданий при росийской академии истории материальной культуры, 1922. С. 13—26.
 27. Січинський В. Юрій Нарбут, 1886—1920. Краків-Львів: Українське Видавництво, 1943. 63 с., іл.
 28. Таранушенко С. Згадка про Г. Нарбута. Бібліологічні вісті, 1 (14). 1927. С. 106—107.
 29. Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута. Студії мистецтвознавчі, 2. 2016. С. 88—106.
 30. Чехонин С. Воспоминания о Г.И. Нарбуте. Арго­нав­ты, 1. 1923. С. 22—26.
 31. Чижов А. Азбука Г.И. Нарбута. История создания и особенности художественного стиля. Вестник Московского государственного университета печати, 3. 2014. С. 123—131.
 32. Щербаківський В. Деревляне будівництво і різьба на дереві. Т. 1. Київ-Львів, 1913. 63 с., іл.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »