« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 346—353

УДК 392.1 (477.86)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.346

«АБИ ЗІЙТИСЯ З ДИТИНИ» (РОДИЛЬНИЙ ЦИКЛ ПОЛОГОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЖИТЕЛІВ ПОКУТТЯ)

ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА Леся

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8741-2467

кандидат історичних наук

старший науковий співробітник

відділу етнології сучасності,

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: e-mail: horoshyna@gmail.com

Анотація. У час посилення інтересу до вивчення явищ традиційної культури дослідження усіх її пластів актуалізується. Тому мету розвідки автор вбачає у висвітленні пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із народженням дитини. Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів Покуття, а предметом — власне родильний цикл пологової обрядовості, тобто ті обрядові реалії, які супроводжували появу на світ дитини на теренах Покуття і до яких вдавалися відразу після народження. Серед них — народні практики полегшення й пришвидшення народження дитини, відрізання і подальшого зберігання пуповини, звичаєві настанови щодо першого купелю і поводження з водою після купання немовляти тощо. Джерельною основою дослідження є матеріали власних польових досліджень автора впродовж 2013—2014 рр. у селах Коломийського, Городенківського, Снятинського, Тлумацького і Тисменицького р-нів Івано-Франківської обл., а також праці кінця ХІХ—ХХ ст. Методологія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнографічного спрямування. З’ясовано, що розглянутий етнолокальний варіант родильної звичаєвості Покуття має питомі українські риси, зберігаючи при цьому самобутній вияв.

Ключові слова: пологи, породілля, дитина, родильні звичаї, Покуття.

Надійшла 21.01.2019

Список використаних джерел

 1. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Wrocіaw; Poznaс: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spуіdzielnia Wydawnicza, 1961. T. 29: Pokucie. Cz. 1. 358 s.
 2. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Wrocіaw; Poznaс: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spуіdzielnia Wydawnicza, 1963. T. 31: Pokucie. Cz. 3. 241 s.
 3. Mroczko K. Fr. Њniatyсszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej). Przewodnik naukowy i literacki. 1897. T. XXV. Z. IV. S. 289—304; Z. V. S. 385—402; Z. VI. S. 481—498; Z. VII. S. 577—595.
 4. Piotrowicz S. Znachorka i wrуїka Jewdokia Bojczuk. Mat-іy folklorystyczne ze wsi Bortnik na Pokuciu. Lud. 1907. T. XIII. Z. II. S. 118—129; Z. III. S. 216—232.
 5. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 355 б. Арк. 1—188. Панькив М.И. Семья и семейный быт на Покутье (1850—1980). Дисерт. канд. истор. наук. Ивано-Франковск, 1988.
 6. Гвоздевич С. Деякі аспекти допологових звичаїв та обрядів українців Карпат. Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 278—280.
 7. ГвоздевичС. Родильна обрядовість українців. Народознавчі зошити. 1997. №2. С. 111—122.
 8. ВознякВ. Село моє — України цвіт. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003. 208 с.
 9. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 698. Арк. 1—116. Горошко Л.М. Польові матеріали з Покуття (Коломийський, Городенківський, Тлумацький, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 10. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704. Арк. 1—489. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Коломийському, Снятинському, Тлумацькому, Тисменицькому, Городенківському р-нах Івано-Франківської обл., 2013, 2014, 2016, 2017 рр.)
 11. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 736. Арк. 1—97. Горошко-Погорецька Л.М. Польові матеріали з Покуття (Тлумацький, Тисменицький, Городенківський р-ни Івано-Франківської обл., 2014 р.).
 12. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. Львів: ІН НАНУ, 2007. С. 225—226.
 13. Радович Р., Сілецький Р. Стеля та сволок у традиційному будівництві поліщуків (конструктивно-техноло­гічний та обрядовий аспекти). Народознавчі зошити. 1996. № 2. С. 78—93.
 14. Радович Р. Релікти архаїчного поліського житла. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: ІН НАН України, 1999. Вип.2. Овруччина. 1995. С.87—98.
 15. Узенева Е. Матица. Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3: К (Круг) — П (Перепелка). С. 201—203.
 16. БорисенкоВ. Родильні звичаї та обряди. Поділля: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1994. С.211—217.
 17. БорякО.О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. 400с. Бібліогр.: с. 295—341.
 18. ГаврилюкН. Народження дитини. Українська родина: Родинний і громадський побут. Київ, 2000. С.69—83.
 19. ГаврилюкН.К. Картографирование явлений духовной культуры (По материалам родильной обрядности украинцев). Київ: Наукова думка, 1981. 290с.
 20. ГвоздевичС. Локальні особливості родильної обрядовості українців Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород, 2004. Вип.10. С. 173—194.
 21. ГвоздевичС. Родильна обрядовість поліщуків. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1997. Вип.1. Київське Полісся. 1994. С. 164—171.
 22. Гвоздевич С. Родильні звичаї та обряди. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. Львів, 2002. Т.2. Духовна культура. С.64—74.
 23. ГузійР., Горошко Л. Родильні звичаї та обряди на Старосамбірщині (за матеріалами польових дослід­жень). Народознавчі зошити. 2010. №5—6. С. 611—617.
 24. Здоровега Н. Народні звичаї та обряди. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1983. С.232—248.
 25. Сявавко Є. Сімейна обрядовість. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1987. С. 302—319.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »