« 2019. № 6 (150)

Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1645—1657

УДК 391:63-055.1″196/197″(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1645

ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОГО СІЛЬСЬКОГО ВБРАННЯ 1960—1970‑х рр. НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ЧЕРВОНА СЛОБОДА ЗА ФОТОАРХІВОМ О. МЕДВЕДЄВА

ЧУБОТІНА Ірина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8436-0086

аспірантка,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, м. Київ, Україна

Контакти: e-mail: iri-s83@outlook.com

Анотація. Розглядаються особливості еволюції чоловічого одягу в українському селі за матеріалами краєзнавця О. Медведєва. Особливо цінними стають спогади та роздуми очевидців змін, які здійснювалися протягом 1960—1970‑х рр. в сільському побуті, адже саме їх здобутки найбільше вплинули на чоловічий одяг сьогодення. Цим, властиво, і зумовлена актуальність статті. Її метою є дослідження характеру цих змін, а також взаємовплив сільської та міської чоловічої моди протягом 1960—1970‑х рр. Об’єктом дослідження є чоловіче вбрання в селі Червона Слобода означеного періоду. Предметом дослідження є трансформація дизайну одягу, його образні, стильові та силуетно-структурні зміни. Територіально і хронологічно в статті зосереджується увага на еволюціях в чоловічому костюмі селах Макарівського району Київської області (Червона Слобода, Великий Карашин, Копієвка) і охоплює період з 1960‑х по 1970‑ті роки.

Методологічною основою дослідження є мистецтвознавчий аналіз міського та сільського українського костюма у поєднанні з принципом історизму та елементами структурно-функціонального аналізу. Важливу складову дослідження також становить використання методів етнологічної науки. Результати: на основі польових та архівних джерел, а також наукової та публіцистичної літератури, на прикладі села Червона Слобода проаналізовано український чоловічий костюм у зламний для країни період.

Ключові слова: українська сільська мода, чоловічий костюм, мода 1960—1970-х рр., дизайн одягу.

Надійшла 19.11.2019

Список використаних джерел

 1. СелівачовМ.Р. Про сільську моду в Україні середини ХХ століття. Народний костюм як виразник національної ідентичності: збірник наукових праць за ред. М. Селівачова. Київ: ХІК, 2008. С. 53—57.
 2. Воробєй О. Жіночий одяг 60—80‑х років ХХ століття (за експедиційними матеріалами сіл Поділля). Трибуна молодого дослідника; Народна творчість та етнологія. 2015. № 2. С. 103—112. ISSN 0130-6936.
 3. Кара-Васильєва Т.В., Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України XX століття. «У пошуках великого стилю». Київ: Либідь, 2005. 280 с.
 4. Тканко З.М. Мода в Україні ХХ століття. Львів: Артос, 2015. 236 с.
 5. Костельна М.В. Діяльність українських будинків моделей одягу в 60—80‑х рр. ХХ ст.: концепції розвитку модних тенденцій. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2013. № 24. С. 36—48.
 6. Кокоріна Г.В. Мода 1940—1990: український літопис. Вісник ХДАДМ. 2017. № 5. С. 73—79.
 7. Барлетт Дж. Fashion East: призрак, бродивший по Восточной Европе. Москва: Новое литературное обо­зрение, 2011. 356 с.
 8. Хоменко С. Якісні зміни в матеріально-побутових умо­вах Життя українських селян. Гілея: науковий вісник. 2013. № 74. С. 69—72.
 9. Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945—2000 рр.). Автореферат дисертації на здобуття науко­вого ступеня кандидата історичних наук. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003. 250 с.
 10. Олійник М. Український одяг у системі міської куль­тури Києва (друга половина ХІХ — початок ХХІ століття). Київ: НАН України, ІМФЕ. 2017. 312 с. ISBN 978-966-02-8365-7
 11. Вовк В.М. Побут і дозвілля міського населення України в 50‑х—80‑х рр. ХХ століття: дис. канд. історичних наук. Нац. пед. Ун‑т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2007. 222 с.
 12. Лебина Н.Б. Мужчина и женщина: тело, мода, куль­тура. СССР — оттепель. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 203 с.
 13. Моделі одягу. Київський будинок моделей. Альбом моделей одягу. Київ, 1962.
 14. Мода. Киев: Октябрь, 1966.
 15. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Апріорі, 2011. 316 с.
 16. Лерман Я. История мужской украинской моды: 70—80‑е годы. L`Officiel. Київ, 2018. URL: https://officiel-online.com/style/the-history-of-men-s-ukrainian-fashion-70-80-s/ (дата звернення: 17.09.2018).
 17. Мода. Київські будинки моделей пропонують. Київ: Реклама. 1970.
 18. Твій дім — Київ. Київ: Реклама, 1976. 200с.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »