« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 873—885

УДК 39:745.52]:[37.091.33-027.22:7.036](477)”19/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.873

РОЛЬ ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ЕТНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ТЕКСТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛАХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ПРАКТИК КАФЕДРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ ЛНАМ)

ЦУРКАН Катерина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3964-0844
 • Викладач кафедри художнього текстилю
 • Львівської національної академії мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна
 • Контакти: e-mail: ktsurkan@ukr.net

Анотація. Одним з актуальних для українського суспільства питань протягом всієї історії є національна самоідентичність. Заохочення студентів до вивчення етнографії на кафедрі художнього текстилю ЛНАМ відбувається через етнографічні практики. Формування етнічної складової сучасного текстилю з позиції етнографічних практик донині не вивчалося, відтак дослідження є актуальним. Протягом історії кафедри художнього текстилю ЛНАМ ці практики мали різні форми.

Метою статті є виявити форми етнографічних практик кафедри художнього текстилю ЛНАМ та їх роль у формуванні художників текстилю — випускників кафедри художнього текстилю ЛНАМ. Об’єктом статті є етнографічні практики кафедри художнього текстилю ЛНАМ, а предметом значення цих практик для сучасних художників текстилю, випускників кафедри художнього текстилю ЛНАМ та формування етнічної складової їх творчості.

Для висвітлення зазначеної проблематики використані першоджерела (документи архівів ЛНАМ та ДАЛО) та наукова література, опрацьовані із застосуванням таких методів як порівняльно-історичний, аналітичний. З емпіричних застосовуються методи спостереження та інтерв’ю.

Ключові слова: етнографічна практика, наукове студентське товариство, народне мистецтво, мистецька освіта, ткацтво, наукове дослідження.

Надійшла 2.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Храмова В. До проблеми української ментальності. Українська душа: зб. наук. праць. Відп. ред. В. Храмова. Київ: Фенікс, 1992. С. 3—35.
 • 2. Онацький Є. Українська емоцiйнiсть. Українська душа: зб. наук. праць. Відп. ред. В. Храмова. Київ: Фенікс, 1992. С. 36—47.
 • 3. Кульчицький О. Свiтовiдчування українця. Українська душа: зб. наук. праць. Відп. ред. В. Храмова. Київ: Фенікс, 1992. С. 48—65.
 • 4. Янів В.О. Нариси до історії української етнопсихології. Упоряд. М. Шафовал. 3-тє вид., стер. Київ: Знання, 2006. 341 c.
 • 5. Національний університет «Києво-Могилянська ака­демія». Наукова бібліотека. Науковий архів. Фонд № 12. Ярема Яким Якимович (1884—1964)  — літературознавець, педагог, психолог, громадський діяч. Опис 1. 2014.
 • 6. Щербаківський В. Формація української нації. Нарис праісторії України. Нью-Йорк, 1958. 147 с.
 • 7. Луковська О.І., Цимбалюк О.К. Синтез традиційного та професійного у гобеленах Наталі Паук. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. 2013. № 3. С. 49—56.
 • 8. Луковська О.І. Художній текстиль: через традицію до сучасності. Вікова спадщина українського народу: регіональний аспект. Львів: СПОЛОМ, 2018. С. 47—54.
 • 9. Художній текстиль. Львівська школа. Уклад. Т.Г. Печенюк. Львів: Поллі, 1998. 160 с.
 • 10. Кусько Г.Д. Становление и развитие украинского советского гобелена (опыт историко-теоретического освещения проблемы): дис. … канд. искусствовед.: 17.00.06; Львовское отделение Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского АН УССР. Львов, 1987. 189 с.
 • 11. Печенюк Т.Г. Розпис тканин в Україні (20-і — початок 90-х рр. ХХ ст.): дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.06. Львівська національна академія мистецтв. Львів, 1996. 168 с.
 • 12. Луковська О.І. Художнє ткацтво Львова другої половини ХХ ст. (художні особливості, традиції, новації): дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.06. Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2007. 161 с.
 • 13. Чегусова З.А., Печенюк Т.Г. Художній текстиль як складова національно-культурного простору (про Пер­шу та Другу всеукраїнські трієнале художнього текстилю). Студії мистецтвознавчі. Київ: ІМФЕ НАН України, 2009. № 1 (25). С. 79—99.
 • 14. Чегусова З.А. Всеукраїнські трієнале художнього текстилю національної спілки художників України: історія виникнення, мистецькі спрямування. URL: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2018/4/77.pdf (дата звернення: 27.06.2021).
 • 15. Кусько Г.Д. Кафедра художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв: становлення, розвиток, потенціал. Вісник ЛНАМ. 2006. Вип. 17. С. 25—40.
 • 16. Історія декоративного мистецтва України. Т. 5. Мистецтво ХХ — початку ХХІ ст. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016. 542 с.
 • 17. Чегусова З. Професійний художній текстиль України ХХ — початку ХХІ століть. Образно-пластична і стильова ситуація. Декоративне мистецтво України ІХ—ХХІ століть: стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст. Київ: видавництво ІМФЕ. 2019. С. 408—495.
 • 18. Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації. Київ: видавництво ІМФЕ. 2019. 240 c.
 • 19. Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України другої половини ХХ — початку ХХІ століть: еволюція, трансформації, персоналії: дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. Київ, 2021. 396 с.
 • 20. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 305. 234 арк. Наказ № 96 від 23 червня 1959 року. арк. 107.
 • 21. ДАЛО. Ф. Р. 1653 (ЛДІПДМ). Оп. 1. Спр. 225. Поч. 1956 р. Доклад ст. преподвателя Вторушина о методике преподавания композиции на кафедре текстиля. 14 арк.
 • 22. Яким Прохорович Запаско (28.08.1923—01.11. 2007). URL: http://www.etnolog.org.ua/index.php? option=com_content&task=view&id=1808 (дата звернення: 27.06.2021).
 • 23. Факультет історії і теорії мистецтва ЛНАМ. С. 116. URL: http://www.logos.biz.ua/proj/lnam/on­line/lnam–110-129.pdf (дата звернення: 27.06.2021).
 • 24. Жоголь Л. Солнце в зените. «Зеркало недели». № 19. 1997. 17 мая.
 • 25. Чегусова З. Титан монументального искусства. «Зеркало недели». № 28. 2001. 28 июля.
 • 26. Ільєнко Л. «Колючий» Іван Литовченко. Слово просвіти. 2011. 29 липня.
 • 27. Андріяшко А. Київська школа художнього текстилю ХХ століття (Джерела. Розвиток. Перспективи): дис. … канд. мистецтвознав.: Київ, 2007. 333 арк.
 • 28. Андріяшко А. Гобелен київських художників 1950—1970-х рр. URL: https://docplayer.net/52257788-Gobelen-kiyivskih-hudozhnikiv-h-rokiv.html (дата звернення: 27.06.2021).
 • 29. Дьомін М. Національні художні традиції у творчості династії художників-монументалістів Литовченків (до 95-річчя від дня народження Івана Литовченка). Світогляд. 2016. № 5 (61). С. 54—64.
 • 30. Гассанова Н. Гобелени Івана Литовченка. Народна творчість та етнографія. 1987. № 1. С. 43—46.
 • 31. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 34. 206 арк. Наказ № 146 від 25 грудня 1960 року.
 • 32. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 337. 223 арк. Наказ № 48 від 21 квітня 1961. Арк. 63.
 • 33. Цуркан К.С. Викладачі кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ). Вісник ХДАДМ. 2015. № 7. С. 72—81.
 • 34. Жиліна М.П., Зальоток О.В. Каталог. Львів: [б. вид.], [б. р.]. 38 с.
 • 35. Оголошення: в Острозькій академії відкрилась персональна виставка ремізного ткацтва. URL: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2010/12-05-2010 (дата звернення: 27.06.2021).
 • 36. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 337. 223 арк. Наказ № 60 від 23 травня 1961 р. Арк. 77.
 • 37. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 337. 223 арк. Наказ № 86 від 1 липня 1961 р. Арк. 111.
 • 38. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. 1962 рік. Наказ № 75 від 29 травня 1962 р. Арк. 81.
 • 39. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. 1962 рік. Наказ № 78 від 2 червня 1962 р. Арк. 113.
 • 40. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 479. 223 арк. Наказ № 165 від 9 листопада 1964 р. Арк. 212.
 • 41. Анотація виставки «Текстиль як зброя» (листопад 2016 р.) «Олександра Крип’якевич». URL: http://stwf.org.ua/pro-nas/zasnovnyky/ (дата звернення: 27.06.2021).
 • 42. Фонди музею ЛНАМ. Інвентарна картка дипломної роботи О. Крип’якевич № 63/379.
 • 43. Кафедра художнього текстилю. 1946—2016. Каталог. Львів. ЛНАМ. 2016. 36 с.
 • 44. Історія українського мистецтва: в 6 т. Гол. ред. кол.: М.П. Бажан та ін., ред. П.Г. Юрченко. Т. 6. Київ: АН УРСР. 1968. 331 с.
 • 45. Кусько Г.Д. Монументально-декоративна творчість та педагогічна діяльність Сергія Бабкова. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвипуск IV. Львів: ЛНАМ, 2007. С. 261—277.
 • 46. Мистецтво текстилю. Методи творення.3. Уклад. Шульга З.М. Львів; Сургут: Компанія Ґердан, 2005. 48 с.
 • 47. Харковина Є. Мистецтво килимарства Полтавщини XVIII — початку ХХІ століть в художній культурі України. дис. … канд. мистецтвознав: 26.00.01. Київський національний університет культури і мистецтв; Міністерство освіти і науки України; Київ. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, 2021. 238 с. 
 • 48. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 479. 223 арк. Наказ № 154 від 14 листоп. 1964 р. Арк. 199.
 • 49. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 512. 243 арк. Наказ № 51 від 4 травня 1965. Арк. 61.
 • 50. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 543. 269 арк. Наказ № 58 від 19 квітня 1966 р. Арк. 205.
 • 51. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 543. 269 арк. Наказ № 49 від 12 квітня 1966. Арк. 210.
 • 52. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. спр. 1278 (Т. 1). 274 арк. Наказ № 38 від 28 лютого 1981 р. Арк. 86.
 • 53. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 1278 (Т. 1). Наказ № 46 від 13 березня 1981 р. Арк. 101.
 • 54. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 1315 (Т. 1). 261 арк. Наказ № 47 від 19 березня 1982 р.
 • 55. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 351 (Т. 1). 247 арк. Наказ № 47 від 24 березня 1983 р. Арк. 126.
 • 56. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 351 (Т. 1). 247 арк. Наказ № 66 від 29 квітня 1983. Арк. 171.
 • 57. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 1387 (Т. 1). 291 арк. Наказ № 38 від 2 березня 1984 р. Арк. 88.
 • 58. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 512. 243 арк. Наказ № 170 від 27 грудня 1965. Арк. 240.
 • 59. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР. Київ: Наукова думка, 1979. 156 с.
 • 60. Орнамент української вибійки (альбом). Укладач В.А. Дзугаєв. Київ: вид-во Академії архітектури УРСР, 1950. 100 с.
 • 61. ДАЛО. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 1099. 73 арк. Документы об участии студентов в различных выставках и конкурсах на лучшую творческую работу и теоретических научных студенческих конференций по общественным наукам (протоколы, тематики, рецензии и т. д.) 1976—1977 гг.
 • 62. Печенюк Т.Г., Семчишин О.І. До питання розвитку текстилю Галичини першої половини ХХ століття. Художній текстиль. Львівська школа. Львів: Поллі, 1998. С. 12—17.
 • 63. Мисюга Б. Євхаристія Ігоря Боднара. URL: https://zbruc.eu/node/64924 (дата звернення: 27.06.2021).
 • 64. Інтерв’ю К.С. Цуркан з М.М. Шереметою 16.09.2015 р. (публікується вперше).
 • 65. ДАЛО. Ф. Р-1653. Оп. 1. Спр. 596. 12 арк. Обзор Арофикина Е.В. о подготовке художников по оформлению тканей и изделий из них в институте, 1967 год. 
 • 66. Цуркан К.С. Становлення та розвиток кафедри художнього текстилю ЛНАМ у 1946—1960-х рр. Вісник ХДАДМ. 2015. № 5. С. 84—91.
 • 67. Мисюга Б. Львівське неофіційне мистецтво 1950-х—1980-х рр. Київ, 2020. 213 с. 
 • 68. Архів «Львівське неофіційне мистецтво 1950-х—1980-х рр.». URL: http://archive-uu.com/ua/golovna (дата звернення: 27.06.2021).
 • 69. У Львові відкрили Музей модернізму. URL: https://zbruc.eu/node/104970 (дата звернення: 27.06.2021).
 • 70. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1-Ос. Спр. 482. 130 арк. Наказ № 24 від 28.05.1990. С. 55—56.
 • 71. Архів ЛНАМ. Ф. Р-1653. Оп. 1-Ос. Спр. 489. 178 арк. Наказ № 27 від 31.05.1991.
 • 72. Інтерв’ю К.С. Цуркан з Т.В. Килівник 29.06.2021. Публікується вперше.
 • 73. Михайло Білас. Альбом. Упорядник Б.С. Бутник-Сіверський. Київ: Мистецтво, 1972.
 • 74. Михайло Білас. Народний художник України. Альбом. Дрогобич: Коло, 2013.
 • 75. Білас-Березова О. Михайло Білас — народний художник України. Художній текстиль. Львівська школа. Уклад. Т.Г. Печенюк. Львів: Поллі, 1998. С. 50—53.
 • 76. Кусько Г.Д. Фольклорний напрямок в українському гобелені другої половини ХХ ст. Edukacja estetyczna a ksztaіcenie postawy kreatywnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skіodowskiej. 2017. S. 229—236.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »