« 2022. № 6 (168)

Народознавчі зошити. 2022. № 6 (168).  С. 1291—1299

УДК 930.2:[398.3/.4:631.55](477.82) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.06.1291

ФЕНОМЕН ЗАКРУТКИ У ЖНИВАРСЬКИХ ПОВІР’ЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ (НА ВЛАСНИХ ПОЛЬОВИХ МАТЕРІАЛАХ)

ЦИПИШЕВ Сергій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5924-8930
 • кандидат історичних наук,
 • заступник директора з наукової роботи,
 • Музей народної архітектури і побуту у Львові
 • імені Климентія Шептицького,
 • вул. Чернеча Гора, 1, 79014, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: SerhiyTsypyshev@gmail.com

Анотація. У розвідці, що базується на власних польових матеріалах, досліджується феномен сучасного побутування зловмисної аграрної магії. Зокрема, розглядається присутність реліктових архаїчних елементів у повір’ях, що стосуються жниварської магії на теренах Правобережного Полісся. Описується також механізм дії закрутки, а також комплекс захисних та знешкоджуючих дій. Акцентується на частому використанні потужної очисної дії вогню та біжучої води в актах нівелювання зловмисних чарів. Подається текст захисної вербальної формули, що, нібито, нейтралізувала негативний ефект, спричинений діями відьом. Додатково наводяться приклади зловмисної аграрної магії, яка твориться без використання закруток.

Актуальність проблематики цієї публікації обумовлена відсутністю узагальнюючої для Правобережного Полісся праці, дотичної до задекларованої теми, а також інтересом наукового товариства та широкого загалу до зникаючих явищ духовної культури поліщуків. Мета статті — комплексно дослідити феномен жниварської магії Правобережного Полісся. Об’єктом дослідження є жниварські повір’я, що стосуються спрямованих на завдання шкоди магічних дій, обов’язковим атрибутом яких є так звані закрутки, а предметом — загальнополіські риси, а також регіональні та локальні особливості таких повір’їв. Методологічним підґрунтям стали методи польових етнологічних досліджень та наявний у літературі доробок учених-етнологів, який прямо чи опосередковано стосується анонсованої теми.

Ключові слова: закрутка, жнива, відьма, відьмар, повір’я, зловмисна магія, шептуха, знахар.

Надійшла 4.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Довженок В.Й. Землеробство древньої Русі. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1961. 267 с.
 • 2. Кузышин Е.Е., Мандыбура М.Д., Молчанова Л.А. Земледелие. Полесье. Материальная культура. Ки ев: Наукова думка, 1988. С. 104—136.
 • 3. Мойсієнко В. Поліські замовляння. Древляни: Збір ник статей і матеріалів з історії та культури По ліського краю. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. Вип. 1. С. 121—166.
 • 4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. Москва: Наука, 1986. 608 с.
 • 5. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К8/17.
 • 6. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К7/16.
 • 7. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К8/28.
 • 8. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К6/9.
 • 9. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К2/24.
 • 10. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К6/24.
 • 11. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К10/34.
 • 12. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К2/5.
 • 13. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. З. Ципишева, АФ К3/19.
 • 14. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К4/3.
 • 15. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К3/30.
 • 16. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К5/3.
 • 17. Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і за ба боны беларусаў-палешукоў. Мінск: Вышэйшая шко ла, 2009. 478 с.
 • 18. Шкарбан А. Матеріали з народної медицини Житомирського Полісся. Полісся України: матеріали іс торико-етнографічного дослідження. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. Вип. 2 (Овруччина. 1995). С. 211—224.
 • 19. Виноградова Л.И., Толстая С.М. Залом. Славянские древности: этнолингвистический словарь. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 262—263.
 • 20. Виноградова Л.Н., Левкиевская Е.Е. Народная демонология Полесья. Москва: Языки славянских культур, 2010. Т. 1. 648 с.
 • 21. Вовк Хв.К. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.
 • 22. Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków: Nakład Akademii Umiejętności, 1897. T. 1. 465 s.
 • 23. Baranowski B. W kręgu upiorów i wilkołaków. Łódź: Wydawnictwo Łуdzkie, 1981. 328 s.
 • 24. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К12/21.
 • 25. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К12/8.
 • 26. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Мо сква: Наука, 1991. 507 с.
 • 27. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К5/26.
 • 28. Шейнъ П.В. Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія Сѣверо-Западнаго края. Санкт петер бургъ: Типографія Императорской академіи наукѣ, 1893. Т. 2. 715 с.
 • 29. Pietkiewicz Cz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Warszawa: Towarzystwo naukowe warszawskie, 1938. 459 s.
 • 30. Кутельмах К. Полісько-карпатські паралелі в загально українській календарно обрядовій сфері. Народознавчі зошити. Львів, 2006. № 3—4. С. 328—337.
 • 31. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Любешів-(VII-VIII)-2015. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д6 10.
 • 32. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володарка-(VI)-2012. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д5 11.
 • 33. Архів МНАіП у Львові. Зв 105, 2010 (Ципишев С.І. Звіт про відрядження у Воловецький та Міжгірський райони Закарпатської області). 12 арк.
 • 34. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К3/7.
 • 35. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К9/13.
 • 36. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К3/1.
 • 37. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К9/36.
 • 38. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К4/20.
 • 39. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К4/8.
 • 40. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К6/12.
 • 41. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Березне-(VII-VIII)-2013. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д10 14.
 • 42. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень. Рівне: Вид. Олег Зень, 2008. 200 с.
 • 43. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.
 • 44. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К12/1.
 • 45. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Зарічне-(VII-VIII)-2010. Од. зб. С. Ципишев, АФ К4/3.
 • 46. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К8/8.
 • 47. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володимирець-(VII-VIII)-2009. Од. зб. С. Ципишев, АФ К4/19.
 • 48. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Камінь-Каширський-(VII-VIII)-2012. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д9 11.
 • 49. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Зарічне-(VII-VIII)-2010. Од. зб. С. Ципишев, АФ К3/23.
 • 50. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Камінь-Каширський-(VII-VIII)-2012. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д8 9.
 • 51. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Любешів-(VII-VIII)-2015. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д5 11.
 • 52. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Сарни-(VII-VIII)-2008. Од. зб. С. Ципишев, АФ К10/13.
 • 53. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Зарічне-(VII-VIII)-2010. Од. зб. С. Ципишев, АФ К6/26.
 • 54. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Володарка-(VI)-2012. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д2 9.
 • 55. АА ДНЦЗКСТК. Ф. Березне-(VII-VIII)-2013. Од. зб. C. Ципишев, АФ Д13 11.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »