« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 917—932

УДК [061.22:027.9](477.83-22Дуліби):930.2

DOI https://doi.org/

ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИТАЛЬНІ «ПРОСВІТИ» В СЕЛІ ДУЛІБИ НА СТРИЙЩИНІ (1898—1944): ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ (ДО 125-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ)

ТАРАС Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466
 • доктор історичних наук, професор,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • завідувач відділу етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Мета публікації — охарактеризувати культурно-освітню діяльність читальні «Просвіти» в селі Дуліби Стрийського району від 1898 до 1944 року, окреслити її громадсько-політичну роботу за Австро-Угорщини, Польщі, німецької окупації, показати її вплив на свідомість дулібчан, висвітлити діяльність її засновників, голів та членів.

Об’єкт дослідження — читальня «Просвіти» в селі Дуліби та особливості, які з нею пов’язані; предмет — загальні обставини та напрямки діяльності читальні «Просвіти».

Методи дослідження — порівняльно-історичний аналіз, використаний для проведення реконструкції діяльності читальні «Просвіти» від заснування до завершення її роботи в 1944 році; порівняльно-типологічний для верифікації залученої інформації.

Відзначено роль у заснуванні читальні «Просвіти» в селі Дуліби Є. Олесницького, О. Бобикевича; прослідкована діяльність читальні, коли її головами були отці Лев і Петро Шанковські, отець М. Матковський; висвітлена участь дулібчан в її роботі; проаналізована її діяльність за 1899 р., 1903 р., 1908/1909 рр., 1925 р., 1933/1934 рр. та література читальні; розглянуто зв’язок читальні з філією «Просвіти» в Стрию, матірною «Просвітою» у Львові та будівництво нової читальні; окреслено роботу її аматорського гуртка, хору, дитячого садка, співпрацю з «Рідною школою», «Сільським господарем», кооперативом «Русалка», «Союзом українок», спілкою «Добробут», товариством «Сокіл», касою «Райфайзен».

Ключові слова: Товариство «Просвіта», Українське освітнє товариство, читальня товариства «Просвіта» в с. Дуліби, Є. Олесницький, О. Бобикевич, отці Лев та Петро Шанковські, отець М. Матковський.

Надійшла 17.07.2023

Список використаних джерел

 • 1. Пеленська І. Освітнє життя Стрийщини. Стрийщина: Історично-мемуарний збірник Стрийщини, Скіль­щини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини: в 3 т. Нью-Йорк: Комітет Стрийщини, 1990. Т. 1. С. 390—403.
 • 2. «Просвіта». Стрийщина. Гол. ред. В. Романюк. Стрий: Щедрик, 2009. Кн. 1. Сторінки історії. С. 122—154.
 • 3. Ковба Ж. «Просвіта» — світло, знання, добро і воля українського народу (До 125-річчя заснування). Дрогобич: Відродження, 1993. 124 с.
 • 4. ЦДІА України у Львові. Ф. 348. Опис 1. Од. зб. 2350. 47 арк.
 • 5. Олесницький Є. Сторінки з мого життя. Передрук видання 1935 р. з додатковими матеріалами. Стрий: Щедрик, 2007. 381 с.
 • 6. Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини. Стрийщина: Історично-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини: в3 т. Нью-Йорк: Комітет Стрийщини, 1990—1993. Т. 1. 1990. С. 69—192.
 • 7. Мандрик М. Сторінки історії «Просвіти» Стрийщини. Стрий: Т-во «Просвіта»; Щедрик, 1998. 176 с.
 • 8. Галів М., Батюк Т. Діяльність товариства «Просвіта» на Стрийщині в період німецької окупації (1941—1944 рр.): за матеріалами періодичних видань. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 2014. Вип. 9. С. 11—23.
 • 9. Перський С. Популярна історія Товариства «Просвіта» у Львові: з ілюстраціями. Львів: Накладом Т-ва «Просвіта», 1932. 268 с.: іл.
 • 10. Іваничук Р., Комаринець Т., Мельник І., Середяк А. Нарис історії «Просвіти». Львів; Краків; Париж: Просвіта, 1993. 232 с.
 • 11. Мандрик М. З історії «Просвіти» на Cтрийщині. Ук­раїна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. пр. Львів: Інститут україно­знавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 2010. Вип. 19. С. 278—286.
 • 12. Діло. 1898. Ч. 243.
 • 13. Сокільський празник в Стрию. Свобода. Політична, просвітна і господарська часопись. Львів, 1907. 6 вересня. Число 38. С. 4—5.
 • 14. Козак Е. Як ми добували артилерійські казарми. В своїй хаті своя правда: Збірник. Київ: Всеукраїнська музична спілка; Стрий: Мале підприємство «Опришки», 1992. С. 72—73
 • 15. Фур Б. Той самий Еко. В своїй хаті своя правда: Збірник. Київ: Всеукраїнська музична спілка; Стрий: Мале підприємство «Опришки», 1992. С. 71.
 • 16. Учасник. Вистава п’єси «Про що тирса шелестіла». Стрийські вісті. 1941. № 28. 28 жовтня. С. 4.
 • 17. Дробіняк Д. Оснування куреня тв-а «Січ» в Дулібах. Стрийські вісті. 1941. № 12. 31 серпня. С. 4.
Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »