« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 125–137

УДК 398 (=161.2): 355.48”19”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.125

Надійшла 28.12.2017

ФОЛЬКЛОРНІ ЗНАКИ ВОЄННОГО БУТТЯ У ТРІАДІ КОНЦЕПТІВ «ВОЛЯ» — «НЕВОЛЯ» — «ДОЛЯ»

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

Кузьменко Оксана Мирославівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

член та секретар Комісії фольклористики

Наукового товариства імені Шевченка.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел. + 38 (067)350 57 07; e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. Розглядаються поетичні особливості фольклору Першої та Другої світових війн. Досліджено семантичне поле концептів «неволя», «доля», «воля», що є продуктивними у фольклорно-мовній картині ХХ—XXI ст. З’ясовано, що концепт «неволя» вступає у зв’язки із онтологічними поняттями «воля», «доля», «горе», «самотність», «страждання», «віра», «смерть», «пам’ять». Наголошено на рисах тожсамості українців, закорінених у материзну незабутнього дому, який є образним антисвітом неволі.

 Ключові слова: Перша світова війна, Друга світова війна, фольклор, фольклорний знак, концепт, мотив, воля, неволя, доля, буття.

Список використаних джерел

 1. Архів Інститут народознавства НАН України (далі ІН НАНУ). — Ф.1. — Оп. 2. — Од. зб. 613. — 201 арк. (Кузьменко О. Народна проза про січових стрільців: науковий збірник. 2009 р.).
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 627. — 323 арк. (Пісні Бережанщини / зібр. та упоряд. Орися Голубець: збірник. 2010р.).
 3. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (далі — НАФРФ ІМФЕ). — Ф. 28—3. — Од. зб. 248. — 24 арк. («У тій Росії…». Пісні (без мелодій), коломийки, історичні на теми Першої світової війни. Записано В. Гериновичем [1915—1917 рр.]).
 4. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 12. — 66 арк. (Гайдай П.П. Пісні з мелодіями і без мелодій, голосіння. Про часи Вітчизняної війни. Пісні про німецьку неволю, сатира на німців, про радянське життя, про кохання, родинні, робітничі. 1937—1946 рр.).
 5. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 12 б. — Арк. 124—178 (Батюк П.П. Пісні, коломийки (з мелодіями). Про часи Вітчизняної війни, пісні німецької неволі; про радянське життя; про кохання, соці­ально-побутові, родинні, рекрутські, історичні, колискові, весільні. Зап. в Київській, Житомирській, Закарпатській обл. та ін. 1944—1949 рр.).
 6. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 21. — 183 арк. (СтельмахМ.П. Пісні без мелодій, частушки, вірші. Часи Вітчизняної війни: героїка боротьби, пісні та вірші неволі, сатира на німців. 1941—1944 рр.).
 7. НАФРФ ІМФЕ. — Ф. 14—3. — Од. зб. 34. — 80 арк. (Шмиговський А.Д. Пісні (з мелод). Старий фольклор. Пісні про кохання, побутові, чумацькі, бурлацькі, козацькі, родинні та ін. Новий фольклор… 1945—1948рр.).
 8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України). — Ф. 166. — Оп. 2. — Спр. 184. — 106 арк. (От смерти к жизни. Сборник песен, стихов и рассказов. 1941—1945 гг. Т. 1: Стоны рабов в фашистской Германии. 1941—1945гг.).
 9. ЦДАГО України. — Ф. 166. — Оп. 3. — Спр. 111. — 25 арк. (Песни сложенные советскими людьми в Германии 1942—1944 гг., записаны в с. Мойсинец Иракливского р-на Полтавской обл. КушниромФ.К.).
 10. Азарх І. «Послухайте, рідні оселі, пісні, які ми складали в чужій стороні»: повертаючись до неопублікованого/ І. Азарх // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. ст. / голова редкол. В.А. Смолій ; відп. ред. О.Є. Лисенко. — Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2010. — Вип. 13. — С. 54—69.
 11. [Б. а.]. Листи з часів війни / [Б. а.] // Календарик для січових стрільців і жовнірів-українців. — Відень, 1917. — С. 103—120.
 12. БартР. Культура и трагедия / Ролан Барт // Новые переводы: хрестоматия в помощь студентам-филоло­гам / состав. и общ. ред. Н.Т. Пахсарьян. — Москва, 2005. — C. 328—330.
 13. Білаш В. Я вижила, а Гітлер і Гесс — ні. Це моя особиста перемога / Вікторія Білаш // Країна. — 2015. — № 5 (258). — С. 41—42.
 14. Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012. — 792 с.
 15. Грінченко Г. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти / Гелінада Грінченко. — Харків : НТМТ, 2012. — 304 с.
 16. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / Віталій Жайворонок.— Київ : Довіра, 2006. — 703 с.
 17. Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Ві­талій Кононенко. — Київ ; Івано-Франківськ : Плай, 2004. — 248 с.
 18. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Володимир Косик ; пер. з фр Р. Осадчука ; передм. О. Романіва. — Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Вид-во НТШ, 1993. — 659 с.
 19. Кримський С. Архетипи української культури / Сергій Кримський ; під сигнатурою Софії. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. — С.301—318.
 20. Кузьменко О. Концепт «туга» у пісенності Другої сві­то­вої війни: смислові домінанти фольклорної традиції  / Оксана Кузьменко // Міфологія і фольклор. — 2016. — № 1—2 (20). — С. 6—26.
 21. Кузьменко О. Перша світова війна в українській фоль­клорній традиції / Оксана Кузьменко // Україна Модерна. — 2016. — Вип. 23. — С. 109—149.
 22. Кузьменко О. Художній простір і час у невольничій пісенності Другої світової війни: структурно-семан­тичний рівень / О.М. Кузьменко // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі : матеріали Міжнарод. наук. конф. (26—27травня 2016 р.) / ред.-упоряд. Н.Ю. Акулова. — Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. — С. 125—128.
 23. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук / О. Кульчицький ; упоряд. і наук. ред. А. Карась. — Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. — 164 с.
 24. Морміль Л. Пісні остарбайтерів — невільників ХХ століття / Л. Морміль // Українська література в загальноосвітній школі. — 2007. — № 4. — С. 15—16.
 25. Народнє слово. Збірник сучасного українського фольклору / упоряд., передмова, вступ. і приміт. Ю. Семенка. — Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Союзу земель соборної України — селянської партії, 1964. — 130 с.
 26. Народні пісні з Хмельниччини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд., вступ. статті М.К. Дмитренка та Л.О. Єфремової ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Риль­ського. — Київ : Наукова думка, 2014. — 720 с.
 27. Новицький Я. Твори : в 5-ти т. — Т. 3 / упоряд. Л. Іван­нікова, І. Павленко. — Запоріжжя : АА Тен­дем, 2009. — 440 с.
 28. Пазяк Н. Поетика народних дум, її джерела і традиції (на матеріалі варіантів «Думи про втечу трьох братів з Азова, з турецької неволі) / Н. Пазяк, М. Пазяк // Народна творчість та етнографія. — 1998. — № 1. — С. 12—18.
 29. Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище 1920—1970 рр. / упоряд. С. Мишанич. — Київ : Наукова думка, 1976. — 522 с.
 30. Пісні села Підлисся / записи О. Ошуркевича ; нотні транскрипції Т. Фокшей, М. Стефанишина. — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. — 175 с.
 31. Пісні УПА / упоряд., ред. і автор передм. З. Лавришин // Літопис Української повстанської армії. — Торонто ; Львів : Спільне українсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1996—1997. — Т. 25. — 555 с.
 32. Преодоление рабства. Фольклор и язык остарбайтеров 1942—1944 гг. / сост. Б.Е. Чистова, К.В. Чистов. — Москва : Мемориал, 1998. — 197 с.
 33. Реєнт О.П. Перша світова війна і Україна / О.П. Реєнт // Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. В.А. Смолій (голова) та ін. ; Ін-т історії України НАНУ. — Київ : Наукова думка, 2011. — Т. 8. — С. 162—168.
 34. Роздольський Р. Невільники і смертники в двох таборах: спогади про Освенцім і Біркенау / Р. Роздольський // Діялог. — Торонто, 1984. — Ч. 10. — С. 84—88.
 35. Співанки-хроніки. Новини / упоряд. О.І. Дей (тексти), С.Й. Грица (мелодії). — Київ : Наукова думка, 1972. — 560 с.
 36. Супрун-Яремко Н. Українці Кубані та їх пісні : монографія / Н. Супрун-Яремко. — Київ : Муз. Україна, 2005. — 771 с.
 37. Україна сниться … (неотримані листи подолян, відправлені з Німеччини у 1942—1943 рр.) / відпов. за випуск В. Олуйко, В. Кубік ; передм. О. Алтухова, М. Слободян. — Хмельницький, 1995. — 141 с.
 38. Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну / упоряд. М. Родіна, М. Стельмах ; приміт. до текстів М.С. Родіна ; передм. М.Т. Рильського. — Київ : Видавництво АН УРСР, 1953. — 335 с.
 39. Українські приказки, прислів’я і таке інше / уклав М. Номис ; упоряд., приміт. та вступ. ст. М.М. Пазяка. — Київ : Либідь, 1993. — 768 с. — («Літературні пам’ятки України»).
 40. ФранкоВ. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; пер. з англ. О. Замойська. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 160 с.
 41. Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов’янських народів / Н.С. Шумада. — Київ : Наукова думка, 1981. — 263 с.
 42. Ярмоленко Н. Український усний героїчний епос: динаміка традиції / Наталія Ярмоленко. — Київ ; Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2010. — 552 с.
 43. Ясир: листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі / зібрав і впорядкував Олекса Воропай. — Лондон : Українська видавнича спілка, 1966. — 68 с.
 44. Grelka Frank M. Folklore as an Integrative Element of a Modern Ukrainian Ethnic national Identity / Grelka Frank M. // Етнічна історія народів Європи. — Вип. 18. — 2005. — С. 3745.
 45. Leksykon aksjologiczny Slowian i ich s№siadуw / red. Jerzy Bartmiсski, Iwona Bieliсska-Gardziel, Beata Їywicka. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skіodowskiej, 2015. — T. 1. Dom. — 504 s.
 46. Polska pieњс i muzyka ludowa џrudіa i materiaіy. — T. 4. Lubelskie. — Czкњж 3. Pieњi i teksty sytuacyjne / red. tomu J. Bartmiсski. — Lublin : In-t sztuki PAN ; Un-t M. Curie-Sklodowskiej ; Wyd-wo POLIHYMNIA, 2011. — 681 s.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »