Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1394–1412

УДК 398.4:398.33](477.41/.42+476-12)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1394

Надійшла 16.11.2018

ЗВИЧАЙ ВИПРОВАДЖУВАТИ РУСАЛОК: ЛОКАЛЬНІ ФОРМИ ТА АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1240-8308

Ковальчук Надія Анатоліївна,

кандидат історичних наук, вчений секретар,

Державний науковий центр захисту культурної спадщини

від техногенних катастроф,

вул. Вишгородська, 21, 04074, Київ, Україна.

Контакти: Тел.: 0508151794, email.: kovalchuk69@ukr.netkovalchuk.nadia6@gmail.com

Анотація. Розглядається троїцький звичай випроваджувати русалок з точки зору його локальних форм вияву та ареалів поширення на території Полісся України і Білорусі. За сукупністю обрядових дій виявлено відповідні варіанти звичаю та з’ясовано географію їх розповсюдження на південному сході Білорусі та у північно-східній частині Правобережного Полісся і північно-західній частині Лівобережного Полісся України.

 Ключові слова: календарний звичай, троїцький цикл, випроваджування русалок, Полісся України, Полісся Білорусі.

Список використаних джерел

 1. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Матеріали комплексних і тематичних історико-етнографічних експедицій 1994— 2018 рр.
 2. Виноградова Л. Мифологический аспект полесской «русальной» традиции / Л. Виноградова // Славянский и балканський фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне: Сб. науч. статей. — Москва, 1986. — С. 88—135.
 3. Виноградова Л. Народная демонология и мифо-риту­альная традиция славян / Л. Виноградова // Славянский и балканський фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянско. — Москва, 2000. — 432 с.
 4. Галайчук В.В. Демонологічні уявлення населення Середнього Полісся про русалок / В.В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2008. — Вип. 43. — С. 320—381.
 5. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч. 4: Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / уклад. Ю.І. Бідношия та інші. — Київ, 2005. — 704 с.
 6. Говірки Чорнобильської зони / упоряд. П.Ю. Гриценко та інші. — Київ, 1996. — 358 с.
 7. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / голов. ред. Г. Скрипник // НАН України ; ІМФЕ ім. М. Рильського. — Київ, 2016. — 400 с.
 8. Єфремов Є.В. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі / Є.В. Єфремов // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. I. Київське Полісся. 1994. — Львів, 1997. — С. 245—259.
 9. Єфремов Є.В. Русальні пісні на Київському Поліссі / Є.В. Єфремов // Полісся: мова, культура, історія / редкол. П.Ю. Гриценко та ін. — Київ, 1996. — С. 404—411
 10. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія // ГДУ імя Ф. Скарыны / пад агульнай рэдакцыяй В. Новак. — Гомель, 2008. — С. 148—150.
 11. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки  / Д.К. Зеленин ; вступ. ст. Н.И. Толстого ; подгот. текста, коммент., указат. Е.Е. Левкиевской. — Москва, 1995. — (Традиционная духовная культура славян. Из истории изучения).
 12. Ковальчук Н.А. Обряд «Проводи русалок» на північному сході Правобережного Полісся (терміни, структура, ареалогія) / Н.А. Ковальчук // Археологія і давня історія України. Вип. 3 (20): Дослідження Київського Полісся. — Київ, 2016. — С. 197—202.
 13. Кутельмах К.М. Русалки в повір’ях поліщуків / К.М. Кутельмах // Записки Наукового товариства іме­ні Шевченка. — Львів, 2001. — Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 87—153
 14. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: Сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В. Новак. — Гомель, 2007. — С. 161—164.
 15. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х гг. ХХ века. Т. 2: Демонологизация умерших людей / сост. Л. Виноградова, Е. Левкиевская. — Москва, 2012. — С. 466—700.
 16. Народная духоўная культура Брагіншчыны: фоль­клорна-этнагр. зб. / склад. В. Новак, У. Коваль  / навук. рэцэнзенты: А. Марозаў, А. Ліс. — Гомель, 2007. — С. 92—95.
 17. Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / аўтар-укладальнік В. Новак. — Гомель, 2007. — С. 152—154.
 18. Сівіцкі У.М. Русальная традыцыя беларусаў: міфа­паэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі / У.М. Сівіцкі ; ред. А.С. Фядосік. — Мінск, 2006. — 187 с.
 19. Толстая С.М. Полесский народный календар / С.М. Толстая. — Москва, 2005. — 600 с.
 20. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / Т. Валодзіна ; ідея і агул. рэдагаванне Т. Варфаламеевай. — Мінск, 2012. — Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе : у 2 кн. — Кн. 1. — С. 243—249.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »