« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 466—471.

УДК 784.1

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.466

ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАНЕРИ ОХМАТІВСЬКОГО ХОРУ

Пиж`янова Наталія Володимирівна, викладач

Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини

кафедра музикознавства та вокально-хорових дисциплін,

заступник декана факультету мистецтв з впровадження дистанційної освіти.

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, Україна

Контакти: Тел.: (04744) 3-24-69 – кафедра; E-mail: muzkafedra@gmail.com

Анотація. Досліджується виконавська манера Охматівського хору. Розглянуто специфіку виконання народних пісень Охматівським хором. Охарактеризовано еволюцію становлення виконавського стилю колективу. Розкрито особливості виконавської манери, що грунтувалася на поєднанні народної та академічної манери співу.

Ключові слова: Охматівський хор, П. Демуцький, хоровий спів.

Надійшла 09.03.2017

Список використаної літератури

 1. Дело по рапорту Умаского духовного правления о представлении регистра церквей Уманского уезда // ЦДІАК України. — Ф. 127. — Оп. 368. — Спр. 183. — Арк. 1—4.
 2. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Листування Демуцького з Лисенко. 1888, 1901). — Ф. 1. — Опис № 42107—42108.
 3. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. —Ф. 50. — Опис 502. curiculum vitae.
 4. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Ф. 28. — Опис 1111 (Як я читаю церковний обіход. — 1920).
 5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Ф. 1. — Опис 35932 (Песнопения Божественной литургии приспособленныя для селських хоровъ). — 36 л.
 6. Одеська національна бібліотека ім. М. Горького. Відділ рідкісних видань та рукописів. — Ф. 28/2 (Примітки М. Комарова про діяльність Охматівського хору). — 74—75 арк.
 7. Одеська національна бібліотека ім. М. Горького. Відділ рідкісних видань та рукописів. — Ф. 28/2 (Листування П. Демуцького — М. Комарова). — 69—73 арк.
 8. Бенч О. Творчість Порфирія Демуцького, Василя Вер­ховинця, Ярослава Барнича в контексті народного хорового виконавства / О. Бенч // Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А.В. Не­жда­но­вої. — Одеса : Друкарський дім. — Вип. 10. — С. 9—18.
 9. Бенч О. Професійний народний хоровий спів / О. Бенч // Київське музикознавство. — 2009. — Вип. 30. — С. 1—15.
 10. Булат Т. Камерно­вокальна лірика: становлення пісні­романсу / Т. Булат // Історія української музики : в 6 томах. — Т. І: Від найдавніших часів до сере­дини ХІХ ст. — Київ : Наукова думка, 1989. — С. 231—254.
 11. Вакульчук О. Музично­фольклористична спадщина П. Де­муцького / О. Вакульчук // Рукописна та книжкова спадщина Украïни. — 2000. — № 6. — С. 118.
 12. Демуцький П. Лира й ийи мотивы / збыравъ в Кыйив­щыни П. Демуцькый. — Київ : Гл.складъвъ кн. и ма­га­зинъ Леона Идзиковскаго (Нотопечатня и друкарня И.И. Чоклова), 1903. — 58 с.
 13. Демуцький П. Літургія / П. Демуцький. — Київ : 7­я Гостип., 1922. — 16 с.
 14. Засадна О. Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї загальнонародного співу в церкві / О. Засадна // Студії мистецтвознавчі. — 2013. — № 3—4. — С. 44—50.
 15. Зленко Г. З iсторiï Охматiвського хору П. Демуцького / Г. Зленко // Народна творчiсть i етнографiя. — 1978. — № 1. — С. 18—22.
 16. Історія української музики : в 6­ти томах. Т. 3. Кінець XIX — початок XX ст. / С.Й. Грица, М.П. За­гай­ке­вич, А.П. Калениченко та ін. ; редкол.: М.П. За­гай­кевич (відп. ред.), М.М. Гордійчук та ін. — Київ : Наукова думка, 1990. — 421 с.
 17. Квітка К. Порфирій Демуцький / К. Квітка // Вибрані статті. — Ч. 2. — Київ : Музична Україна, 1986. — 120 с.
 18. Концерты крестьянскаго Охматовскаго хора // Кіевская старина. Ежемесячні исторический журналъ. — 1904. — Томъ LXXXV. — С. 72.
 19. Кузнець Т. Православне духовенство Уманщини ХІХ — початку ХХ століття / Т. Кузнець. — Київ : Київський університет, 2006. — 607 с.
 20. Медведик Ю. Богогласник: источниковедческие во­про­сы истории исследования сборника и его песен­ных текстов / Ю. Медведик // Богогласник: внебого­слу­жебные песнопения на праздники Господские, Богоро­дичные и святых / ред.­сост. А.В. Романычева. — Москва : Издательский Совет РПЦ, 2002. — С. 166—173.
 21. Освящение перестроеной церкви в с. Охматове, Уманского уезда // КЕВ. — 1905. — № 3. — С. 68—69.
 22. Посещение Преосвященным Сергием, Епископом Уманским, сел Охматова и Кутов // КЕВ. — 1901. — № 2. — С. 84—97.
 23. Пиж’янова Н. Окремі аспекти духовної музики Порфирія Демуцького / Н. Пиж’янова // Народознавчі зошити. — Львів, 2016. — № 1. —С. 195—200.
 24. Пиж’янова Н. Охматівський хор під орудою Порфирія Демуцького / Н. Пиж’янова // Збірник наукових праць Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — 2014. — № 3. — С. 52—57.
 25. Пиж’янова Н. Діяльність Порфирія Демуцького в Києві у 1917—1927 роках / Н. Пиж’янова // Народознавчі зошити. — Львів, 2015. — № 1. — С. 1321—1326.
 26. Пиж’янова Н. Заснування Охматівського сільського хору Порфирія Демуцького / Н. Пиж`янова // Народознавчі зошити (серія мистецтвознавча). — Львів, 2014. — № 6. — С. 1581—1585.
 27. Скопцова О. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ — ХХ століття) : автореф. дис. канд. мистецтвознав. 17.00.01 / О.М. Скопцова ; Київ нац. ун­т культури і мистецтв. — Київ, 2005. — 20 с.
 28. Шатова И. Стилевые основы одесской хоровой школы / И. Шатова. — Одеса : Астропринт, 2013. — 184 с.
 29. Ященко Л.П. ДДемуцький: нарис про життя і творчість / Л. Ященко. — Київ : Держ. видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. — 42 с.
 30. Пархоменко Л. Артистична апробація (до 140 річчя дебюту у фольклористиці Порфирія Демуцького) / Л. Пархоменко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://um.etnolog.org.ua/zmist/2015/97.pdf. — Назва з екрану.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »