« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 579–595

УДК 730:792.246 (477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.579

ШОПКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ГЕНЕЗА, ІСТОРІЯ, СИМВОЛІКА

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник, завідувач

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Анотація. На основі вивчення наукових джерел, документальних матеріалів та унікальних пам’яток простежено ґенезис та еволюцію шопки в українській християнській традиції, обґрунтовано соціокультурні чинники її розвитку, з’ясовано символіку, розкрито національну специфіку, виявлено мистецьку вартість.

Ключові слова: Різдво Христове, християнство, Україна, шопка, вертеп, презепе, традиція, мистецтво, образ.

Надійшла 18.05.2017

Список використаних джерел

 1. Фонд Державного музею театрального, музичного і кіномистецтва України. — Р. 10831. Архів «Вертеп». Текст Куп’янського вертепу. Писаний рукою Г.С. Панасенка. — 20 с.
 2. Архімович Л.Б. Народний театр / Л.Б. Архімович // Історія української музики : в 6 т. — Київ : Наукова думка, 1989. — Т. 1: Від найдавніших часів до середини ХІХ ст. — С. 121—136.
 3. Баркли У. Толкование евангелия от Матфея / У. Баркли ; перевод с английского оригинала: «The Gospel of Matthew. — Volume 1». — Edinburgh, 1986. — Т. І. — Гл. 1—10. — 446 с.
 4. 4. Білецький О.І. Зародження драматичної літератури на Україні / О.І. Білецький // Давня українська і дав­ня російська літератури. — Київ : Наукова думка, 1965. — Т. 1. — С. 277—353.
 5. Боренько Н. Народний вертеп Володимира Шагали / Н. Боренько // Наукові записки. Музей нар. архітектури і побуту у Львові. — Львів, 2008. — Вип. 2. — С. 118—130.
 6. Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе. Исторические очерки / А.Н. Веселовский. — Москва : Тип. П. Бахметева, 1870. — 410 с.
 7. Возняк М.С. Стара українська драма і новіші досліди над нею / М.С. Возняк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1912. — Т. 112. — Кн. 6. — С. 139—191.
 8. Возняк М.С. Початки української комедії (1619—1819) / М.С. Возняк ; Вид. 2. — Львів : ГОВЕРЛЯ, 1955. — 251 с.
 9. Галаган Г.П. Малорусский «вертеп» или вертепная рождественская драма: Объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Гр.П. Га­лаган // Киевская старина. — 1882. — Т. ІV. — С. 9—38.
 10. Грінченко М.О. Нарис історичного розвитку української народної музики / М.О. Грінченко // Мистецтво. Фольклор. Етнографія. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1947. — Т. 1—2. — С. 81—93.
 11. Грицай М.С. До історії української вертепної драми / М.С. Грицай // Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики. — 1962. — № 5. — Вип. 2. — С. 14—20.
 12. Данченко В.Б. Український вертеп (Роздуми про виникнення та побутування) / В.Б. Данченко // Народна творчість та етнографія. — 1973. — № 1. — С. 64—67.
 13. ЖитецкийП.И. Малорусский вертеп. Предваритель­ные замечания / П.И. Житецкий // Киевская старина. — 1882. — Т. ІV. — С. 1—8.
 14. Казимиров О.А. Український аматорський театр: (Дожовтневий період) / О.А. Казимиров. — Київ : Мистецтво, 1965. — 133 с.
 15. Кисіль О.Г. Український театр. Популярний нарис історії українського театру / О.Г. Кисіль. — Київ : Книгоспілка, 1925. — 178 с.
 16. Кисіль О.Г. Український театр: Дослідження / О.Г. Кисіль. — Київ : Мистецтво, 1968. — 258 с.
 17. Кобальчинська Р. Мистецьке оздоблення Різдвяних свят / Романа Кобальчинська // Народна творчість та етнографія. — 1999. — № 1. — С. 113—118.
 18. Левицький О. Великодні «кукли» / О. Левицкий // Україна. — Кн. 1. — 1914. — С. 64.
 19. Курочкін О. Український вертеп на межі двох епох / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнографія. — 2014. — № 6. — С. 29—41.
 20. Маркевичь Н.А. Обычаи, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ. Извлечено изъ нынѣшняго народнаго быта и составлено Николаемъ Маркевичемъ / Мар­кевичъ Н. ; издалъ И. Давиденко (Съ гравюрою). — Киев : Въ типографіи И. и А. Давиденко, 1860. — [6], 174 с.
 21. Марковський Є.М. Український вертеп: Розвідки й тексти. — Вип. 1. Матеріали з української народної драми / Євген Марковський. — Київ : Друк. ВУАН, 1929. — 201 с. : іл.
 22. Пастушук Г.О. Англійський містерійний цикл як зразок карнавальної рецепції біблійного наративу / Г.О. Пастушук // Наукові праці: науково­методичний журнал. — Т. 217. — Вип. 205. Філологія. Літературознавство. — Миколаїв, 2013. — С. 69—74.
 23. Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси: (Исторический очерк) / В.Н. Перетц // Ежегодник императорских театров. Сезон 1894—1895 гг. (пятый год издания). Приложения. — Санкт­Петебург, 1895. — Кн. 1. — С. 85185.
 24. Перетц В.М. До історії вертепної драми / В.М. Перетц // Записки Наукового товариства імені Шевчен­ка. — 1908. — Т. 85. — Кн. 5. — С. 5—20.
 25. Петров Н.И. Очерки из истории украинской литера­туры ХVІІ и VІІІ вв., преимущественно драматическая / Н.И. Петров. — Киев : Тип. акц. о­во «Петр Барский в Киеве», 1911. — 535 с.
 26. 26. Пилипчук Р. До питання про початок українського вертепу, або ще раз в обороні Еразма Ізопольського / Ростислав Пилипчук // Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школа, сильветки. Київські полоністичні студії. — Т. ХХVІІ. — Київ, 2010. — С. 363—375.
 27. Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских / Н. Покровский. — Санкт­-Петербург, 1892. — С. 496.
 28. Романов Е.Р. Белорусский сборник / Е.Р. Романов. — Вип. 8. Быт белорусса. — Вильно : Тип. А.Г. Сыркина, 1912. — 600 с.
 29. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків (історія літературної теми й форми) / Іларіон Свєнціцький // Збірки Національного музею у Львові. — Львів, 1933. — 3 + 178 + 3 с.
 30. Селиванов А. Вертеп в купянском уезде харьковской губернии / Ал. Селиванов // Киевская старина. — 1884. — № 3. — С. 512—515.
 31. Словник античної мітології / упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. — Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2006. — 312 с.
 32. Тереховський Р. Паломництво до Святої Землі / Роман Тереховський. — Львів : Свічадо, 2013 — 120 с.
 33. Фаррар Ф.В. Жизнь Іисуса / Ф.В. Фаррар. — Киев : Преса України, 2008. — 816 с.
 34. Федас Й.Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ—ХХ ст.) / Й.Ю. Федас. — Київ : Наукова думка, 1987. — 184 с.
 35. Франко І.Я. Русько­український театр. Історичні обриси / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Київ, 1981. — Т. 29. — С. 293—336.
 36. Франко І.Я. До історії українського вертепу XVIII в. / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36. — С. 170— 375.
 37. Франко І.Я. Нові матеріали до українського вертепу / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Київ, 1983. — Т. 38. — С. 378—402.
 38. Чалый М.К. Воспоминания / М.К. Чалый // Киевская старина. — 1889. — Т. ХХІV. — № 1. — С. 1—40.
 39. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо­Западного края. Собранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. — Т. ІІІ / П.В. Шейн // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. — Санкт­Петербург : Тип. Имп. АН, 1902. — Т. LXXII. — № 4. — 535 с.
 40. Щурат В. Вертеп села Кобиловолок у Теребовельщині / Василь Щурат // Неділя. Ілюстрований тижневик. — Львів, 1930. — Рік ІІІ. — Ч. 1 (70). — 6 січня. — С. 6—7.
 41. Isopolski E. Badania podan ludu: Pamiatki Ukrainy / Е. Isopolski // Atheneum. — Wilno, 1843. — Odd III. — T. I — S. 19—30 ; Odd. III. — T. 3. — С. 47—68 (Dramat wertepowy o smierci. — S. 60—64).
 42. Kehrer H. Die heiligen drei Kцnige» in Literatur und Kunst / H. Kehrer. — Lеipzig, 1908—1909. — 327 s.
 43. Kryczyсski Bronisіaw. Szopka w Podhorcach (powiat zіoczowski) / Bronisіaw Kryczyсski // Lud. — Lwуw, 1899. — Rocznik V. — S. 154—164.
 44. Баркли У. Коментарии Баркли на евангелие от Матфея 2 глава. Дары Христу / Уильям Баркли. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.bible.by/barclay­new­testament/.
 45. Гайова Є. Різдвяна атрибутика Володимира Шагала / Євгенія Гайова. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://narodna.pravda.com.ua/culture/54a555533b63f/.
 46. Гах І. З історії святкування; традиції, розвиток / Ірина Гах. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://zbruc.eu/node/45989.
 47. Дрязгунов К.В. Io Saturnalia или о некоторых аспектах Сатурналий / К.В. Дрязгунов. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.roman­glory.com/dryazgunov­saturnalii.
 48. Изображение в аркосолии в катакомбах ап. Петра и св. Марцеллина, 1 пол. III в. (цветная акварель Вильперта, сделанная по его же фотографии в 1903 г.) — Електронний ресурс. Режим доступу: http://expert­mus.livejournal.com/158537.html.
 49. Катакомбы Домициллы, 2 пол. IV в. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://expertmus.livejournal.com/158537.html.
 50. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. І. Образы Божией Матери в живописи римских катакомб и на рельефах саркофагов [I.3. «Поклонение волхвов» в живописи римских катакомб] / Н.П. Кондаков. — Режим доступу: http://www.icon­art.info/book_con­tents.php?lng=ru&book_id=33&chap=27.
 51. Курочкін О.В. СКОМОРОХИ / О.В. Курочкін. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=skomorokhy.
 52. Москвин А. Неаполитанская Ривьера. Неаполь. Капри. Искья. Прочида / Анатолий Москвин — Електронний ресурс. Режим доступу: http://fictionbook.ru/author/sergeyi_buryigin/neapolitanskaya_rivera_neapol_kapri_iskya_prochida/read_online.html? page=5#part_401.
 53. Пастернак О. Бандурист Богдан Жеплинський відроджує ляльковий вертеп / О. Пастернак. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac=arch&atid=53383.
 54. Якубовський В.І. Український народний вертеп: актуальні питання історії дослідження / В.І. Якубовський. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Lite­raturo­znav­chi_studii_2011_31/483_491.pdf.
 55. A Roman Christmas Ritual: Micro­Architecture and the Theatre of the Presepio by Christopher Longhurst, appearing in Volume 16. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.sacredarchitecture.org/artic­les/a_roman_christmas_ritual_micro_architecture_and_the_theatre_of_the_presepio.
 56. Arnolfo di Cambio, Presepio 1290—1292 Cripta della Cappella Sistina o del Sacramento. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://ww1.1b1s.org/en/con­tent/arnolfo­di­cambio­presepio­1290­1292­cripta­della­cappella­sistina­o­del­sacramento.
 57. Saturnalia. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://penelope.uchicago.edu/ grout/encyclopaedia_ro­ma­na/calendar/saturnalia.html.
 58. St. Francis of Assisi // Catholic Encyclopedia. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.webcita­tion.org/67uAUrKeE.
 59. Storia e tradizioni. Il presepe piщ antico del mondo: la Nativitа di Arnolfo di Cambio. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ezrome.it/roma­da­conoscere/storia­e­tradizioni/1478­il­presepe­piu­antico­del­mondo­la­nativita­di­arnolfo­di­cambio.
 60. Use of clay in ancient Rome. History of Ancient Pottery by H.B. Walters (1905). — Електронний ресурс. Режим доступу: http://bennetdictionary.com/use­of­clay­in­ancient­rome/.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »