« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 579–595

УДК 730:792.246 (477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.579

ШОПКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ГЕНЕЗА, ІСТОРІЯ, СИМВОЛІКА

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник, завідувач

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Анотація. На основі вивчення наукових джерел, документальних матеріалів та унікальних пам’яток простежено ґенезис та еволюцію шопки в українській християнській традиції, обґрунтовано соціокультурні чинники її розвитку, з’ясовано символіку, розкрито національну специфіку, виявлено мистецьку вартість.

Ключові слова: Різдво Христове, християнство, Україна, шопка, вертеп, презепе, традиція, мистецтво, образ.

Надійшла 18.05.2017

Список використаних джерел

 1. Фонд Державного музею театрального, музичного і кіномистецтва України. — Р. 10831. Архів «Вертеп». Текст Куп’янського вертепу. Писаний рукою Г.С. Панасенка. — 20 с.
 2. Архімович Л.Б. Народний театр / Л.Б. Архімович // Історія української музики : в 6 т. — Київ : Наукова думка, 1989. — Т. 1: Від найдавніших часів до середини ХІХ ст. — С. 121—136.
 3. Баркли У. Толкование евангелия от Матфея / У. Баркли ; перевод с английского оригинала: «The Gospel of Matthew. — Volume 1». — Edinburgh, 1986. — Т. І. — Гл. 1—10. — 446 с.
 4. 4. Білецький О.І. Зародження драматичної літератури на Україні / О.І. Білецький // Давня українська і дав­ня російська літератури. — Київ : Наукова думка, 1965. — Т. 1. — С. 277—353.
 5. Боренько Н. Народний вертеп Володимира Шагали / Н. Боренько // Наукові записки. Музей нар. архітектури і побуту у Львові. — Львів, 2008. — Вип. 2. — С. 118—130.
 6. Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе. Исторические очерки / А.Н. Веселовский. — Москва : Тип. П. Бахметева, 1870. — 410 с.
 7. Возняк М.С. Стара українська драма і новіші досліди над нею / М.С. Возняк // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1912. — Т. 112. — Кн. 6. — С. 139—191.
 8. Возняк М.С. Початки української комедії (1619—1819) / М.С. Возняк ; Вид. 2. — Львів : ГОВЕРЛЯ, 1955. — 251 с.
 9. Галаган Г.П. Малорусский «вертеп» или вертепная рождественская драма: Объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Гр.П. Га­лаган // Киевская старина. — 1882. — Т. ІV. — С. 9—38.
 10. Грінченко М.О. Нарис історичного розвитку української народної музики / М.О. Грінченко // Мистецтво. Фольклор. Етнографія. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1947. — Т. 1—2. — С. 81—93.
 11. Грицай М.С. До історії української вертепної драми / М.С. Грицай // Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики. — 1962. — № 5. — Вип. 2. — С. 14—20.
 12. Данченко В.Б. Український вертеп (Роздуми про виникнення та побутування) / В.Б. Данченко // Народна творчість та етнографія. — 1973. — № 1. — С. 64—67.
 13. ЖитецкийП.И. Малорусский вертеп. Предваритель­ные замечания / П.И. Житецкий // Киевская старина. — 1882. — Т. ІV. — С. 1—8.
 14. Казимиров О.А. Український аматорський театр: (Дожовтневий період) / О.А. Казимиров. — Київ : Мистецтво, 1965. — 133 с.
 15. Кисіль О.Г. Український театр. Популярний нарис історії українського театру / О.Г. Кисіль. — Київ : Книгоспілка, 1925. — 178 с.
 16. Кисіль О.Г. Український театр: Дослідження / О.Г. Кисіль. — Київ : Мистецтво, 1968. — 258 с.
 17. Кобальчинська Р. Мистецьке оздоблення Різдвяних свят / Романа Кобальчинська // Народна творчість та етнографія. — 1999. — № 1. — С. 113—118.
 18. Левицький О. Великодні «кукли» / О. Левицкий // Україна. — Кн. 1. — 1914. — С. 64.
 19. Курочкін О. Український вертеп на межі двох епох / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнографія. — 2014. — № 6. — С. 29—41.
 20. Маркевичь Н.А. Обычаи, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ. Извлечено изъ нынѣшняго народнаго быта и составлено Николаемъ Маркевичемъ / Мар­кевичъ Н. ; издалъ И. Давиденко (Съ гравюрою). — Киев : Въ типографіи И. и А. Давиденко, 1860. — [6], 174 с.
 21. Марковський Є.М. Український вертеп: Розвідки й тексти. — Вип. 1. Матеріали з української народної драми / Євген Марковський. — Київ : Друк. ВУАН, 1929. — 201 с. : іл.
 22. Пастушук Г.О. Англійський містерійний цикл як зразок карнавальної рецепції біблійного наративу / Г.О. Пастушук // Наукові праці: науково­методичний журнал. — Т. 217. — Вип. 205. Філологія. Літературознавство. — Миколаїв, 2013. — С. 69—74.
 23. Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси: (Исторический очерк) / В.Н. Перетц // Ежегодник императорских театров. Сезон 1894—1895 гг. (пятый год издания). Приложения. — Санкт­Петебург, 1895. — Кн. 1. — С. 85185.
 24. Перетц В.М. До історії вертепної драми / В.М. Перетц // Записки Наукового товариства імені Шевчен­ка. — 1908. — Т. 85. — Кн. 5. — С. 5—20.
 25. Петров Н.И. Очерки из истории украинской литера­туры ХVІІ и VІІІ вв., преимущественно драматическая / Н.И. Петров. — Киев : Тип. акц. о­во «Петр Барский в Киеве», 1911. — 535 с.
 26. 26. Пилипчук Р. До питання про початок українського вертепу, або ще раз в обороні Еразма Ізопольського / Ростислав Пилипчук // Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школа, сильветки. Київські полоністичні студії. — Т. ХХVІІ. — Київ, 2010. — С. 363—375.
 27. Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских / Н. Покровский. — Санкт­-Петербург, 1892. — С. 496.
 28. Романов Е.Р. Белорусский сборник / Е.Р. Романов. — Вип. 8. Быт белорусса. — Вильно : Тип. А.Г. Сыркина, 1912. — 600 с.
 29. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків (історія літературної теми й форми) / Іларіон Свєнціцький // Збірки Національного музею у Львові. — Львів, 1933. — 3 + 178 + 3 с.
 30. Селиванов А. Вертеп в купянском уезде харьковской губернии / Ал. Селиванов // Киевская старина. — 1884. — № 3. — С. 512—515.
 31. Словник античної мітології / упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. — Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2006. — 312 с.
 32. Тереховський Р. Паломництво до Святої Землі / Роман Тереховський. — Львів : Свічадо, 2013 — 120 с.
 33. Фаррар Ф.В. Жизнь Іисуса / Ф.В. Фаррар. — Киев : Преса України, 2008. — 816 с.
 34. Федас Й.Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ—ХХ ст.) / Й.Ю. Федас. — Київ : Наукова думка, 1987. — 184 с.
 35. Франко І.Я. Русько­український театр. Історичні обриси / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Київ, 1981. — Т. 29. — С. 293—336.
 36. Франко І.Я. До історії українського вертепу XVIII в. / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36. — С. 170— 375.
 37. Франко І.Я. Нові матеріали до українського вертепу / Іван Франко // Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. — Київ, 1983. — Т. 38. — С. 378—402.
 38. Чалый М.К. Воспоминания / М.К. Чалый // Киевская старина. — 1889. — Т. ХХІV. — № 1. — С. 1—40.
 39. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо­Западного края. Собранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. — Т. ІІІ / П.В. Шейн // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. — Санкт­Петербург : Тип. Имп. АН, 1902. — Т. LXXII. — № 4. — 535 с.
 40. Щурат В. Вертеп села Кобиловолок у Теребовельщині / Василь Щурат // Неділя. Ілюстрований тижневик. — Львів, 1930. — Рік ІІІ. — Ч. 1 (70). — 6 січня. — С. 6—7.
 41. Isopolski E. Badania podan ludu: Pamiatki Ukrainy / Е. Isopolski // Atheneum. — Wilno, 1843. — Odd III. — T. I — S. 19—30 ; Odd. III. — T. 3. — С. 47—68 (Dramat wertepowy o smierci. — S. 60—64).
 42. Kehrer H. Die heiligen drei Kцnige» in Literatur und Kunst / H. Kehrer. — Lеipzig, 1908—1909. — 327 s.
 43. Kryczyсski Bronisіaw. Szopka w Podhorcach (powiat zіoczowski) / Bronisіaw Kryczyсski // Lud. — Lwуw, 1899. — Rocznik V. — S. 154—164.
 44. Баркли У. Коментарии Баркли на евангелие от Матфея 2 глава. Дары Христу / Уильям Баркли. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.bible.by/barclay­new­testament/.
 45. Гайова Є. Різдвяна атрибутика Володимира Шагала / Євгенія Гайова. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://narodna.pravda.com.ua/culture/54a555533b63f/.
 46. Гах І. З історії святкування; традиції, розвиток / Ірина Гах. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://zbruc.eu/node/45989.
 47. Дрязгунов К.В. Io Saturnalia или о некоторых аспектах Сатурналий / К.В. Дрязгунов. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.roman­glory.com/dryazgunov­saturnalii.
 48. Изображение в аркосолии в катакомбах ап. Петра и св. Марцеллина, 1 пол. III в. (цветная акварель Вильперта, сделанная по его же фотографии в 1903 г.) — Електронний ресурс. Режим доступу: http://expert­mus.livejournal.com/158537.html.
 49. Катакомбы Домициллы, 2 пол. IV в. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://expertmus.livejournal.com/158537.html.
 50. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. І. Образы Божией Матери в живописи римских катакомб и на рельефах саркофагов [I.3. «Поклонение волхвов» в живописи римских катакомб] / Н.П. Кондаков. — Режим доступу: http://www.icon­art.info/book_con­tents.php?lng=ru&book_id=33&chap=27.
 51. Курочкін О.В. СКОМОРОХИ / О.В. Курочкін. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=skomorokhy.
 52. Москвин А. Неаполитанская Ривьера. Неаполь. Капри. Искья. Прочида / Анатолий Москвин — Електронний ресурс. Режим доступу: http://fictionbook.ru/author/sergeyi_buryigin/neapolitanskaya_rivera_neapol_kapri_iskya_prochida/read_online.html? page=5#part_401.
 53. Пастернак О. Бандурист Богдан Жеплинський відроджує ляльковий вертеп / О. Пастернак. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac=arch&atid=53383.
 54. Якубовський В.І. Український народний вертеп: актуальні питання історії дослідження / В.І. Якубовський. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://philology.knu.ua/library/zagal/Lite­raturo­znav­chi_studii_2011_31/483_491.pdf.
 55. A Roman Christmas Ritual: Micro­Architecture and the Theatre of the Presepio by Christopher Longhurst, appearing in Volume 16. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.sacredarchitecture.org/artic­les/a_roman_christmas_ritual_micro_architecture_and_the_theatre_of_the_presepio.
 56. Arnolfo di Cambio, Presepio 1290—1292 Cripta della Cappella Sistina o del Sacramento. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://ww1.1b1s.org/en/con­tent/arnolfo­di­cambio­presepio­1290­1292­cripta­della­cappella­sistina­o­del­sacramento.
 57. Saturnalia. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://penelope.uchicago.edu/ grout/encyclopaedia_ro­ma­na/calendar/saturnalia.html.
 58. St. Francis of Assisi // Catholic Encyclopedia. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.webcita­tion.org/67uAUrKeE.
 59. Storia e tradizioni. Il presepe piщ antico del mondo: la Nativitа di Arnolfo di Cambio. — Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ezrome.it/roma­da­conoscere/storia­e­tradizioni/1478­il­presepe­piu­antico­del­mondo­la­nativita­di­arnolfo­di­cambio.
 60. Use of clay in ancient Rome. History of Ancient Pottery by H.B. Walters (1905). — Електронний ресурс. Режим доступу: http://bennetdictionary.com/use­of­clay­in­ancient­rome/.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »