« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 566–578

УДК 746.5 : 391 ”38”] (477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.566

КОНЦЕПЦІЯ ЕТНІЧНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ БІСЕРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ УКРАЇНЦІВ (Частина 1)

Федорчук Олена Степанівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; email: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

Анотація. Викладені вступні положення концепції етномистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців. Ключовим є бачення традиції як еволюційної системи, у якій діють закони та відбуваються високо прогнозовані художні процеси. Наукову новизну дослідження становлять авторські логіко­інтуїтивні міркування, оперті на результати польових досліджень 2001—2016 років.

Ключові слова: етнічна мистецька традиція, пасіонарно­креативний потенціал, закони традиції, фази етномистецької традиції, бісерне оздоблення народної ноші українців.

Надійшла 6.04.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 477: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ на Покуття та пограничні райони (Тисменицький, Тлумацький, Коломийський, Городенківський р­ни Івано­Франківської обл.) за 3—10 липня 2001 року: БОНН українців.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 499: Федорчук О. ЗМВ на Гуцульщину (Косівський р­н Івано-­Франківської обл.) за 9—11 серпня 2002 року: БОНН українців.
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 557а: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ на Буковинське Поділля та Бессарабію (Заставнівський, Хотинський, Сокирянський р­ни Чернівецької обл.) за 21 червня — 3 липня 2007 р.: БОНН українців.
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 581 б: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ на Буковинську Гуцульщину (Вижницький, Путильський р­ни Чернівецької обл.) за 10—23 червня 2008 р.: БОНН українців.
 5. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 636: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ до Тернопільської обл. (Бережанський, Козівський, Підгаєцький, Бучацький, Монастириський, Заліщицький, Борщівський р­на) за 3—16 червня 2011 р.: БОНН українців.
 6. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 662: Федорчук О. ЗМВ ІН НАНУ (Сопів, Печеніжин Коломийського р­ну, Тишківці, Торговиця Городенківського р­ну Івано­Франківської обл.) за 13—15 серпня 2012 р.: БОНН українців.
 7. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 706: Федорчук О. ЗКЕ ІН НАНУ на Покуття (Коломийський, Городенківський, Снятинський р­ни Івано­Франківської обл.) за 3—11 липня 2013 р.: БОНН українців.
 8. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 706: Федорчук О. ЗМВ ІН НАНУ на Гуцульщину (Косівський та Верховинський р­ни Івано­-Фран­ківської обл.) за 23—27 серпня 2013 р.: БОНН українців.
 9. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 768: Федорчук О. ЗКЕ ІН НАНУ на Покуття (Тлумацький, Тисменицький та Городенківський р­ни Івано­Франківської обл.) за 2—12 липня 2014 р.: БОНН українців.
 10. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 768: Федорчук О. ЗКЕ ІН НАНУ на Покуття (Снятинський та Городенківський р­ни Івано­Франківської обл., Кіцманський Чернівецької обл.) за 16 липня — 2 серпня 2015 р.: БОНН українців.
 11. Барсегян И.А. О классификации форм культурной традиции / И.А. Барсегян // Советская этно­графия. — 1981. — № 2. — С. 102—103.
 12. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография / Юлиан Владимирович Бромлей. — Москва : Наука, 1973. — 284 с.
 13. Гумилёв Л. Искусство и этнос: Постановка пробле­мы / Л. Гумилёв // Декоративное искусство СССР. — 1972. — № 1 (170). — С. 36—41.
 14. Гумилёв Л.Н. География этноса в исторический период / Лев Николаевич Гумилёв. — Ленинград : Наука, 1990. — 280 с.
 15. Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению / Лев Николаевич Гумилёв. — Москва : АСТ, 2004. — 416 с.
 16. Каменский А.А. Древо традиции / А.А. Каменский // Декоративное искусство СССР. — Москва, 1980. — № 2. — С. 14—17.
 17. Ковальчук Н.Д. Символічні структури етнокультурного процесу в Україні : автореф. дис. докт. філос. наук : 09.00.04 / Наталія Дмитрівна Ковальчук. — Київ, 2007. — 21 с.
 18. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 50 с.
 19. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський. — Київ : Києво­Могилянська академія, 2008. — 367 с.
 20. Маєрчик М. У пошуках соціальної антропології в Україні / Марія Маєрчик, Ігор Марков, Світлана Одинець // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2015. — № 6. — С. 1257—1261.
 21. Макарян Э.С. О значении междисциплинарного обсуждения проблем культурной традиции / Э.С. Макарян // Советская этнография. — 1981. — № 3 (Май­июнь). — С. 59—71.
 22. Макарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции / Э.С. Макарян // Советская этнография. — 1981. — № 2 (Март­апрель). — С. 78—96.
 23. Найден О.С. Орнамент українського народного розпису / Олександр Семенович Найден. — Київ : Наукова думка, 1989. — 136 с.
 24. Некрасова М.А. Народное искусство как часть куль­туры. Теория и практика / Мария Александровна Некрасова. — Москва : Изобразительное искусство, 1983. — 344 с. : ил.
 25. Павлюк С.П. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції / Степан Петрович Павлюк. — Львів : Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2006. — 248 с.
 26. Павлюк С. Суперетнос (супернація) / С. Павлюк // Мала енциклопедія українського народознавства. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 580.
 27. Соколов Э.В. Традиция и культурная преемственность / Э.В. Соколов // Советская этнография. — 1981. — № 3 (Май­июнь). — С. 56—59.
 28. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. До постановки питання / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 171—180.
 29. Станкевич М.Є. Еволюція термінології етномистецтвознавства / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 99—110.
 30. Станкевич М.Є. Мистецтвознавчий аспект теорії традиції / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 65—82.
 31. Станкевич М.Є. Народне мистецтво і дизайн: логіка основних рівнів формотворення / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 111—118.
 32. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. Е. Руднева, Л. Бурмистрова, И. Москвина­Тарханова и др. / Элвин Тоффлер. — Москва : ACT, 2004. — 557 с.
 33. Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) / Олена Федорчук // Наро­до­знавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2012. — № 3 (105). — С. 452—468.
 34. Федорчук О. Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2014. — № 6 (120). — С. 1392—1402.
 35. Федорчук О. Бісерне оздоблення народного одягу гуцулів ХІХ — початку ХХІ ст.: типологічні та художні особливості / Олена Федорчук // Јemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini — historia, wspуіczesnoњж, kultura materialna i duchowa. — Sіupsk, 2016. — Т. VІ. — С. 377—395.
 36. Федорчук О. Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2015. — № 4. — С. 841—849.
 37. Федорчук О. Мистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші Покуття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити, 2017. — № 1. — С. 188—202.
 38. Федорчук О. Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХІХ століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2013. — № 6 (114). — С. 1080—1086.
 39. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / відпов. ред. М. Станкевич / Олена Федорчук. — Львів : ІН НАНУ ; Свічадо, 2007. — 120 с. : іл.
 40. Федорчук О. Українські народні художні вироби з бісеру: ретроспектива та сучасні тенденції / Олена Федорчук // Мистецтвознавство: Науковий збірник. — Львів : СКІМ, 2014. — С. 103—112.
 41. Федорчук О. Універсальні та унікальні риси бісерного декору народного одягу українців / Олена Федорчук // Мистецтвознавство: Науковий збірник. — Львів : СКІМ, 2012. — С. 155—168.
 42. Анохина В.В. Культурная традиция в контексте современной социальной динамики / В.В. Анохина // Гуманітарний вісник ЗДІА. — 2010. — Вип. 42. — С. 89—101 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_42_10.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 43. Бондаренко О.В. Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико­культурний аспект / О.В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА / Філософія. — Запоріжжя, 2008. — Вип. 32. — С. 66—78 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnik_32_66.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 44. Варламов Д.И. Онтология художественных традиций / Д.И. Варламов // Знание. Понимание. Умение. Гуманитарные науки: теория и методология. — 2007 — № 4. — С. 114—119 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zpu­journal.ru/zpu/2007_4/Varlamov/22.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 45. Гумилев Л.Н. Этнические процессы: два подхода к изучению / Л.Н. Гумилев, К.П. Иванов. — С. 50—57 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/666/052/1217/005.GUMILEV.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 46. Пасіонарії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасіонарії (дата звернення: 05.03.2017).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »