« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 566–578

УДК 746.5 : 391 ”38”] (477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.566

КОНЦЕПЦІЯ ЕТНІЧНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ БІСЕРНОГО ОЗДОБЛЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ УКРАЇНЦІВ (Частина 1)

Федорчук Олена Степанівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; email: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4724-3566

Анотація. Викладені вступні положення концепції етномистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців. Ключовим є бачення традиції як еволюційної системи, у якій діють закони та відбуваються високо прогнозовані художні процеси. Наукову новизну дослідження становлять авторські логіко­інтуїтивні міркування, оперті на результати польових досліджень 2001—2016 років.

Ключові слова: етнічна мистецька традиція, пасіонарно­креативний потенціал, закони традиції, фази етномистецької традиції, бісерне оздоблення народної ноші українців.

Надійшла 6.04.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 477: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ на Покуття та пограничні райони (Тисменицький, Тлумацький, Коломийський, Городенківський р­ни Івано­Франківської обл.) за 3—10 липня 2001 року: БОНН українців.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 499: Федорчук О. ЗМВ на Гуцульщину (Косівський р­н Івано-­Франківської обл.) за 9—11 серпня 2002 року: БОНН українців.
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 557а: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ на Буковинське Поділля та Бессарабію (Заставнівський, Хотинський, Сокирянський р­ни Чернівецької обл.) за 21 червня — 3 липня 2007 р.: БОНН українців.
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 581 б: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ на Буковинську Гуцульщину (Вижницький, Путильський р­ни Чернівецької обл.) за 10—23 червня 2008 р.: БОНН українців.
 5. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 636: Федорчук О. ЗКМЕ ІН НАНУ до Тернопільської обл. (Бережанський, Козівський, Підгаєцький, Бучацький, Монастириський, Заліщицький, Борщівський р­на) за 3—16 червня 2011 р.: БОНН українців.
 6. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 662: Федорчук О. ЗМВ ІН НАНУ (Сопів, Печеніжин Коломийського р­ну, Тишківці, Торговиця Городенківського р­ну Івано­Франківської обл.) за 13—15 серпня 2012 р.: БОНН українців.
 7. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2 — Од. зб. 706: Федорчук О. ЗКЕ ІН НАНУ на Покуття (Коломийський, Городенківський, Снятинський р­ни Івано­Франківської обл.) за 3—11 липня 2013 р.: БОНН українців.
 8. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 706: Федорчук О. ЗМВ ІН НАНУ на Гуцульщину (Косівський та Верховинський р­ни Івано­-Фран­ківської обл.) за 23—27 серпня 2013 р.: БОНН українців.
 9. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 768: Федорчук О. ЗКЕ ІН НАНУ на Покуття (Тлумацький, Тисменицький та Городенківський р­ни Івано­Франківської обл.) за 2—12 липня 2014 р.: БОНН українців.
 10. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 768: Федорчук О. ЗКЕ ІН НАНУ на Покуття (Снятинський та Городенківський р­ни Івано­Франківської обл., Кіцманський Чернівецької обл.) за 16 липня — 2 серпня 2015 р.: БОНН українців.
 11. Барсегян И.А. О классификации форм культурной традиции / И.А. Барсегян // Советская этно­графия. — 1981. — № 2. — С. 102—103.
 12. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография / Юлиан Владимирович Бромлей. — Москва : Наука, 1973. — 284 с.
 13. Гумилёв Л. Искусство и этнос: Постановка пробле­мы / Л. Гумилёв // Декоративное искусство СССР. — 1972. — № 1 (170). — С. 36—41.
 14. Гумилёв Л.Н. География этноса в исторический период / Лев Николаевич Гумилёв. — Ленинград : Наука, 1990. — 280 с.
 15. Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению / Лев Николаевич Гумилёв. — Москва : АСТ, 2004. — 416 с.
 16. Каменский А.А. Древо традиции / А.А. Каменский // Декоративное искусство СССР. — Москва, 1980. — № 2. — С. 14—17.
 17. Ковальчук Н.Д. Символічні структури етнокультурного процесу в Україні : автореф. дис. докт. філос. наук : 09.00.04 / Наталія Дмитрівна Ковальчук. — Київ, 2007. — 21 с.
 18. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 50 с.
 19. Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський. — Київ : Києво­Могилянська академія, 2008. — 367 с.
 20. Маєрчик М. У пошуках соціальної антропології в Україні / Марія Маєрчик, Ігор Марков, Світлана Одинець // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2015. — № 6. — С. 1257—1261.
 21. Макарян Э.С. О значении междисциплинарного обсуждения проблем культурной традиции / Э.С. Макарян // Советская этнография. — 1981. — № 3 (Май­июнь). — С. 59—71.
 22. Макарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции / Э.С. Макарян // Советская этнография. — 1981. — № 2 (Март­апрель). — С. 78—96.
 23. Найден О.С. Орнамент українського народного розпису / Олександр Семенович Найден. — Київ : Наукова думка, 1989. — 136 с.
 24. Некрасова М.А. Народное искусство как часть куль­туры. Теория и практика / Мария Александровна Некрасова. — Москва : Изобразительное искусство, 1983. — 344 с. : ил.
 25. Павлюк С.П. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції / Степан Петрович Павлюк. — Львів : Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2006. — 248 с.
 26. Павлюк С. Суперетнос (супернація) / С. Павлюк // Мала енциклопедія українського народознавства. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 580.
 27. Соколов Э.В. Традиция и культурная преемственность / Э.В. Соколов // Советская этнография. — 1981. — № 3 (Май­июнь). — С. 56—59.
 28. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. До постановки питання / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 171—180.
 29. Станкевич М.Є. Еволюція термінології етномистецтвознавства / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 99—110.
 30. Станкевич М.Є. Мистецтвознавчий аспект теорії традиції / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 65—82.
 31. Станкевич М.Є. Народне мистецтво і дизайн: логіка основних рівнів формотворення / М.Є. Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв. Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 111—118.
 32. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. Е. Руднева, Л. Бурмистрова, И. Москвина­Тарханова и др. / Элвин Тоффлер. — Москва : ACT, 2004. — 557 с.
 33. Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) / Олена Федорчук // Наро­до­знавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2012. — № 3 (105). — С. 452—468.
 34. Федорчук О. Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2014. — № 6 (120). — С. 1392—1402.
 35. Федорчук О. Бісерне оздоблення народного одягу гуцулів ХІХ — початку ХХІ ст.: типологічні та художні особливості / Олена Федорчук // Јemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini — historia, wspуіczesnoњж, kultura materialna i duchowa. — Sіupsk, 2016. — Т. VІ. — С. 377—395.
 36. Федорчук О. Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2015. — № 4. — С. 841—849.
 37. Федорчук О. Мистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші Покуття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити, 2017. — № 1. — С. 188—202.
 38. Федорчук О. Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХІХ століття / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України, 2013. — № 6 (114). — С. 1080—1086.
 39. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / відпов. ред. М. Станкевич / Олена Федорчук. — Львів : ІН НАНУ ; Свічадо, 2007. — 120 с. : іл.
 40. Федорчук О. Українські народні художні вироби з бісеру: ретроспектива та сучасні тенденції / Олена Федорчук // Мистецтвознавство: Науковий збірник. — Львів : СКІМ, 2014. — С. 103—112.
 41. Федорчук О. Універсальні та унікальні риси бісерного декору народного одягу українців / Олена Федорчук // Мистецтвознавство: Науковий збірник. — Львів : СКІМ, 2012. — С. 155—168.
 42. Анохина В.В. Культурная традиция в контексте современной социальной динамики / В.В. Анохина // Гуманітарний вісник ЗДІА. — 2010. — Вип. 42. — С. 89—101 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_42_10.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 43. Бондаренко О.В. Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико­культурний аспект / О.В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА / Філософія. — Запоріжжя, 2008. — Вип. 32. — С. 66—78 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnik_32_66.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 44. Варламов Д.И. Онтология художественных традиций / Д.И. Варламов // Знание. Понимание. Умение. Гуманитарные науки: теория и методология. — 2007 — № 4. — С. 114—119 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zpu­journal.ru/zpu/2007_4/Varlamov/22.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 45. Гумилев Л.Н. Этнические процессы: два подхода к изучению / Л.Н. Гумилев, К.П. Иванов. — С. 50—57 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/666/052/1217/005.GUMILEV.pdf (дата звернення: 05.03.2017).
 46. Пасіонарії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасіонарії (дата звернення: 05.03.2017).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »