« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 555–565

УДК 343.264:364.633]­055.2(477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.555

ЖІНОЧЕ ТІЛО І СЕКСУАЛЬНІСТЬ У НЕВОЛІ: ДОСВІД УКРАЇНОК­ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ГУЛАГУ

Кісь Оксана Романівна, кандидат історичних наук,

старша наукова співробітниця,

відділ соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksanakis55@gmail.com

Анотація. У середині ХХ ст. десятки тисяч українських жінок було засуджено до довготривалих термінів ув’язнення в таборах ГУЛАГу за політичними звинуваченнями. Специфіка жіночого досвіду неволі значною мірою пов’язана з особливостями жіночого тіла, однак саме ця тема є найбільш замовчуваною у жіночих наративах про ГУЛАГ. У цій статті (на основі аналізу особистих спогадів жінок колишніх політв’язнів) висвітлено, що відбувалося з жіночим тілом у неволі і як жінки намагалися зберегти фізичну форму. Показано, що жіноча сексуальність могла стати для невільниць додатковим ресурсом виживання (у формі вимушеної проституції, квазі­сімейних форм співжиття тощо), а також проаналізовано поширені практики гендерно­обумовленого сексуалізованого і сексуального насильства над невільницями (примусового оголення, порушення недоторканості тіла, згвалтування тощо).

Ключові слова: ГУЛАГ, політв’язні, українські жінки, сексуальне насильство, жіноча тілесність.

Надійшла 21.03.2017

Список використаних джерел

 1. Адамова­-СлиозбергО. Путь / Ольга Адамова­Слиозберг. — Москва : Возвращение, 2002. — 254 c.
 2. Андрусяк Є. Спогади / Євгенія Андрусяк. — Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. — 91 с.
 3. В намисті з колючого дроту. Спогади жінок, в’язнів ГУЛАГу, учасниць норильського повстання 1953 року / упоряд. Кривуцький І. та ін. — Львів : Манускрипт, 2009. — 276 с.
 4. Волович Х.В. О прошлом / Хава Волович // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей современницы / сост. С.С.Виленский. — Москва : Советский писатель, 1989. — С.478—479.
 5. Герлінґ­-ҐрудзінськийҐ. Інший світ. Совєтські записки / Ґустав Герлінґ­Ґрудзінський. — Чернівці : Книги­ХХІ, 2010. — 316c.
 6. Глинка Е.С. Трюм, или Большой «колымский трамвай»: рассказ­свидетельство / Е.С. Глинка // Радуга. — 1990. — № 2. — С. 14—30.
 7. Гранкина Н.В. Записки вашей современницы / Н.В. Гранкина // Доднесь тяготеет. — Вып. 1:Записки вашей современницы / сост. С.С. Виленский ; биогр. справка Э. Силиной. — Москва : Советский писатель, 1989. — С. 149—174.
 8. Епплбом Е. Історія ГУЛАГу / Енн Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. — Київ : Києво­Могилянська Академія, 2006. — 512 с.
 9. Заячківська­Михальчук Ганна. Заручниця імперії (спо­гади політв’язня) / Ганна Заячківська­Михальчук. — Львів : ПП Сорока, 2009. — 204 с.
 10. Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-­социологический аспект) / В.Н. Земсков // Социологические исследования. — 1991. — № 6. — C. 10—27.
 11. Иванова Г.М. История ГУЛАГа 1918—1958: Социально­экономический и политико-­правовой аспекты / Галина Иванова. — Москва : Наука, 2006. — 440 с.
 12. Карванська­Байляк А. Во ім’я Твоє (Мережане життям) / Анна Карванська­Байляк. — Варшава : Укра­їнський Архів, 2000. — 440 c.
 13. Кісь О. Жіночий досвід ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті / Оксана Кісь // Український історичний журнал. — 2016. — № 3. — С. 125—138.
 14. Коханська Г. З Україною в серці: спогади / Галина Коханська // Літопис УПА. — Т. 9. — Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2008. — 402 с.
 15. Мальсагов С.А. Адские острова: Советская тюрьма на Дальнем Севере / С.А. Мальсагов ; пер. с англ. Ш. Яндиева ; предисл. В.Г. Танкиева ; вступ. ст. М. Абсаметова. — Нальчик : Эльфа, 1995. — 125 с.
 16. Мешко Оксана. Не відступлюся!: До 100­річчя Оксани Яківни Мешко // Харківська правозахисна група / упоряд. В.В. Овсієнко, О.Ф. Сергієнко. — Харків : Права людини, 2005. — 344 с.
 17. Непохитні: Зб. спогадів / ред. Б. Гордасевич ; упор. С. Волощак. — Львів : Рідна школа, 2005. — 180 с.
 18. Нескорена Берегиня: Жертви московсько­комуніс­тичного терору ХХ століття / Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) ; упоряд. Б.О. Гордасевич ; ред. Г.Л. Гордасевич, Ю. Зайцев. — Торонто ; Львів : Піраміда, 2002. — 280 с.
 19. Олицкая Е.Л. Мои воспоминания : в 2 кн. / Екатерина Олицкая. — Кн. 2. — Frankfurt : Посев, 1971. — 270 c.
 20. Онишко Л.В. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати…»: Катерина Зарицька в українському на­ціонально­визвольному русі / Леся Онишко. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. — 928 с.
 21. Петкевич Т.В. Жизнь — сапожок непарный: Воспоминания / Т.В. Петкевич ; послесл. Б.Ф. Егорова ; худож. И. Архипов. — Санкт­-Петербург : Астра­Люкс ; АТОКСО, 1993. — 502 с.
 22. Позняк (Скрипюк) Г. Мені було 19: Автобіографічна розповідь / Ганна Позняк (Скрипюк). — Київ : Києво­Могилянська Академія, 2001. — 124 с.
 23. Руженцева Т.Д. [Воспоминания] / Т.Д. Руженцева // Вся наша жизнь: Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы, записанные ею / изд. подгот. О. Блинкина, Е. Великанова ; авт. предисл. Н. Охотин. — Москва : Мемориал, 1996. — С. 64—81.
 24. Савка Б. «А смерть їх безсмертям зустріла». Нариси спогади документи про участь жіноцтва трьох районів Тернопілля… в національно­визвольній боротьбі ОУН­УПА / Богдан Савка. — Тернопіль : Джура, 2003. — 332 с.
 25. Слободян­Ковалюк О. За Україну! За її волю! / Олександра Слободян­Ковалюк. — Коломия : Вік, 2010. — 144 с.
 26. Солженицин А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования / Александр Солженицин. — Ч. 3—4. — Екатеринбург : У­Фа­кто­рия, 2006. — 563 с.
 27. Суровцова Н. Спогади / Надія Суровцова. — Київ : Вид­во ім. Олени Теліги, 1996. — 431 с.
 28. Улановская Н.М. История одной семьи / Майя Улановская, Н. Улановская. — Санкт­Петербург : Инапресс, 2003. — 461 с.
 29. Шаповалова В. Лагерь как образ жизни: женские лагерные мемуары / Вероника Шаповалова // Социальная история. Ежегодник: 2003. Женская и гендерная история / под ред. Н.Л. Пушкаревой. — Москва : РОССПЭН, 2003. — С. 465—487.
 30. Шаповалова В. Сестренки, мамки, дамки: тема насилия в женских лагерных мемуарах / Вероника Шаповалова // Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI—XXIвв.). — Санкт­Петербург : ЕУ Санкт­-Петербурга, 2012. — С. 142—163.
 31. Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада / Б.Н. Ширяев. — Москва : Творчество русских художников, 1991. — 411 с.
 32. Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина большого террора / Энн Эпплбаум. — Москва : Московская школа политических исследований, 2006.
 33. Barnes S.A. Death and Redemption: The Gulag and the Shaping of Soviet Society / Steven A. Barnes. — Princeton University Press, 2011. — 368 р.
 34. Chyz M. Woman and child in the modern system of slavery — U.S.S.R / Martha Chyz. — Toronto : SUZERO ; New York : DOBRUS, 1962. — 176 p.
 35. Cormos G. Gender Policies in the Romanian Gulag / Gratian Cormos // The Scientific Journal of Humanistic Studies. — 2011. — Vol. 3 (5). — Р. 72—73.
 36. Cormos G. Women Humiliated in the Romanian Com­munist Prison / Gratian Cormos // The Scientific Journal of Humanistic Studies. — 2009. — Vol. 1 (1). — Р. 72—75.
 37. Gulag Voices: Oral Histories of Soviet Incarceration and Exile / ed. by Jeanne M. Gheith, Katherine R. Jolluck. — New York : Palgrave MacMillan, 2011. — 256 p.
 38. Lipper E. Eleven Years in Soviet Prison Camps / Elinor Lipper. — Chicago : Regnery, 1951. — 329 р.
 39. Shapovalov V. Remembering the Darkness: Women in Soviet Prisons / Veronica Shapovalov. — New York : Rowman and Littlefield Publishers, 2001. — 377 p.
 40. Бондарук Леся. Кенгірське повстання як вияв кризи системи ГУЛАГ [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/do­60­ti­lit­tya­kengirskogo­povstannya­kengirske­povstannya­yak­viyav­krizi­sistemi­gulag.
 41. Гриценко В. Женское лицо ГУЛАГа: Как на Мертвой дороге росло население СССР / В. Гриценко, В. Калинин // Новая Газета. — 8 квітня 2009 р. — № 36 [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.novayagazeta.ru/data/2009/036/33.html.
 42. Керсновская Е. Сколько стоит человек [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gulag.su/albom.
 43. Кузин В. Женщины ГУЛАГа / В. Кузин // Грани эпохи: этико­философский журнал. — 2007. — № 32 [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ethics.narod.ru/articles7/3210.htm.
 44. Петров Н. История империи ГУЛАГ. Глава 6. [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pseudology.org/GULAG/Glava06.htm.
 45. Applebaum A. «Sex was survival strategy in gulag», says US journalist Anne Applebaum. Interview by Written by Monika Horбkovб [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.expats.cz/prague/article/ weekly­czech­news/Sex%20was%20survival% 20strategy%20in%20gulag,%20says%20US%20journalist/.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »