« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 555–565

УДК 343.264:364.633]­055.2(477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.555

ЖІНОЧЕ ТІЛО І СЕКСУАЛЬНІСТЬ У НЕВОЛІ: ДОСВІД УКРАЇНОК­ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ГУЛАГУ

Кісь Оксана Романівна, кандидат історичних наук,

старша наукова співробітниця,

відділ соціальної антропології

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksanakis55@gmail.com

Анотація. У середині ХХ ст. десятки тисяч українських жінок було засуджено до довготривалих термінів ув’язнення в таборах ГУЛАГу за політичними звинуваченнями. Специфіка жіночого досвіду неволі значною мірою пов’язана з особливостями жіночого тіла, однак саме ця тема є найбільш замовчуваною у жіночих наративах про ГУЛАГ. У цій статті (на основі аналізу особистих спогадів жінок колишніх політв’язнів) висвітлено, що відбувалося з жіночим тілом у неволі і як жінки намагалися зберегти фізичну форму. Показано, що жіноча сексуальність могла стати для невільниць додатковим ресурсом виживання (у формі вимушеної проституції, квазі­сімейних форм співжиття тощо), а також проаналізовано поширені практики гендерно­обумовленого сексуалізованого і сексуального насильства над невільницями (примусового оголення, порушення недоторканості тіла, згвалтування тощо).

Ключові слова: ГУЛАГ, політв’язні, українські жінки, сексуальне насильство, жіноча тілесність.

Надійшла 21.03.2017

Список використаних джерел

 1. Адамова­-СлиозбергО. Путь / Ольга Адамова­Слиозберг. — Москва : Возвращение, 2002. — 254 c.
 2. Андрусяк Є. Спогади / Євгенія Андрусяк. — Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. — 91 с.
 3. В намисті з колючого дроту. Спогади жінок, в’язнів ГУЛАГу, учасниць норильського повстання 1953 року / упоряд. Кривуцький І. та ін. — Львів : Манускрипт, 2009. — 276 с.
 4. Волович Х.В. О прошлом / Хава Волович // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей современницы / сост. С.С.Виленский. — Москва : Советский писатель, 1989. — С.478—479.
 5. Герлінґ­-ҐрудзінськийҐ. Інший світ. Совєтські записки / Ґустав Герлінґ­Ґрудзінський. — Чернівці : Книги­ХХІ, 2010. — 316c.
 6. Глинка Е.С. Трюм, или Большой «колымский трамвай»: рассказ­свидетельство / Е.С. Глинка // Радуга. — 1990. — № 2. — С. 14—30.
 7. Гранкина Н.В. Записки вашей современницы / Н.В. Гранкина // Доднесь тяготеет. — Вып. 1:Записки вашей современницы / сост. С.С. Виленский ; биогр. справка Э. Силиной. — Москва : Советский писатель, 1989. — С. 149—174.
 8. Епплбом Е. Історія ГУЛАГу / Енн Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. — Київ : Києво­Могилянська Академія, 2006. — 512 с.
 9. Заячківська­Михальчук Ганна. Заручниця імперії (спо­гади політв’язня) / Ганна Заячківська­Михальчук. — Львів : ПП Сорока, 2009. — 204 с.
 10. Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-­социологический аспект) / В.Н. Земсков // Социологические исследования. — 1991. — № 6. — C. 10—27.
 11. Иванова Г.М. История ГУЛАГа 1918—1958: Социально­экономический и политико-­правовой аспекты / Галина Иванова. — Москва : Наука, 2006. — 440 с.
 12. Карванська­Байляк А. Во ім’я Твоє (Мережане життям) / Анна Карванська­Байляк. — Варшава : Укра­їнський Архів, 2000. — 440 c.
 13. Кісь О. Жіночий досвід ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті / Оксана Кісь // Український історичний журнал. — 2016. — № 3. — С. 125—138.
 14. Коханська Г. З Україною в серці: спогади / Галина Коханська // Літопис УПА. — Т. 9. — Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2008. — 402 с.
 15. Мальсагов С.А. Адские острова: Советская тюрьма на Дальнем Севере / С.А. Мальсагов ; пер. с англ. Ш. Яндиева ; предисл. В.Г. Танкиева ; вступ. ст. М. Абсаметова. — Нальчик : Эльфа, 1995. — 125 с.
 16. Мешко Оксана. Не відступлюся!: До 100­річчя Оксани Яківни Мешко // Харківська правозахисна група / упоряд. В.В. Овсієнко, О.Ф. Сергієнко. — Харків : Права людини, 2005. — 344 с.
 17. Непохитні: Зб. спогадів / ред. Б. Гордасевич ; упор. С. Волощак. — Львів : Рідна школа, 2005. — 180 с.
 18. Нескорена Берегиня: Жертви московсько­комуніс­тичного терору ХХ століття / Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) ; упоряд. Б.О. Гордасевич ; ред. Г.Л. Гордасевич, Ю. Зайцев. — Торонто ; Львів : Піраміда, 2002. — 280 с.
 19. Олицкая Е.Л. Мои воспоминания : в 2 кн. / Екатерина Олицкая. — Кн. 2. — Frankfurt : Посев, 1971. — 270 c.
 20. Онишко Л.В. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати…»: Катерина Зарицька в українському на­ціонально­визвольному русі / Леся Онишко. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. — 928 с.
 21. Петкевич Т.В. Жизнь — сапожок непарный: Воспоминания / Т.В. Петкевич ; послесл. Б.Ф. Егорова ; худож. И. Архипов. — Санкт­-Петербург : Астра­Люкс ; АТОКСО, 1993. — 502 с.
 22. Позняк (Скрипюк) Г. Мені було 19: Автобіографічна розповідь / Ганна Позняк (Скрипюк). — Київ : Києво­Могилянська Академія, 2001. — 124 с.
 23. Руженцева Т.Д. [Воспоминания] / Т.Д. Руженцева // Вся наша жизнь: Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы, записанные ею / изд. подгот. О. Блинкина, Е. Великанова ; авт. предисл. Н. Охотин. — Москва : Мемориал, 1996. — С. 64—81.
 24. Савка Б. «А смерть їх безсмертям зустріла». Нариси спогади документи про участь жіноцтва трьох районів Тернопілля… в національно­визвольній боротьбі ОУН­УПА / Богдан Савка. — Тернопіль : Джура, 2003. — 332 с.
 25. Слободян­Ковалюк О. За Україну! За її волю! / Олександра Слободян­Ковалюк. — Коломия : Вік, 2010. — 144 с.
 26. Солженицин А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования / Александр Солженицин. — Ч. 3—4. — Екатеринбург : У­Фа­кто­рия, 2006. — 563 с.
 27. Суровцова Н. Спогади / Надія Суровцова. — Київ : Вид­во ім. Олени Теліги, 1996. — 431 с.
 28. Улановская Н.М. История одной семьи / Майя Улановская, Н. Улановская. — Санкт­Петербург : Инапресс, 2003. — 461 с.
 29. Шаповалова В. Лагерь как образ жизни: женские лагерные мемуары / Вероника Шаповалова // Социальная история. Ежегодник: 2003. Женская и гендерная история / под ред. Н.Л. Пушкаревой. — Москва : РОССПЭН, 2003. — С. 465—487.
 30. Шаповалова В. Сестренки, мамки, дамки: тема насилия в женских лагерных мемуарах / Вероника Шаповалова // Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI—XXIвв.). — Санкт­Петербург : ЕУ Санкт­-Петербурга, 2012. — С. 142—163.
 31. Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада / Б.Н. Ширяев. — Москва : Творчество русских художников, 1991. — 411 с.
 32. Эпплбаум Э. ГУЛАГ. Паутина большого террора / Энн Эпплбаум. — Москва : Московская школа политических исследований, 2006.
 33. Barnes S.A. Death and Redemption: The Gulag and the Shaping of Soviet Society / Steven A. Barnes. — Princeton University Press, 2011. — 368 р.
 34. Chyz M. Woman and child in the modern system of slavery — U.S.S.R / Martha Chyz. — Toronto : SUZERO ; New York : DOBRUS, 1962. — 176 p.
 35. Cormos G. Gender Policies in the Romanian Gulag / Gratian Cormos // The Scientific Journal of Humanistic Studies. — 2011. — Vol. 3 (5). — Р. 72—73.
 36. Cormos G. Women Humiliated in the Romanian Com­munist Prison / Gratian Cormos // The Scientific Journal of Humanistic Studies. — 2009. — Vol. 1 (1). — Р. 72—75.
 37. Gulag Voices: Oral Histories of Soviet Incarceration and Exile / ed. by Jeanne M. Gheith, Katherine R. Jolluck. — New York : Palgrave MacMillan, 2011. — 256 p.
 38. Lipper E. Eleven Years in Soviet Prison Camps / Elinor Lipper. — Chicago : Regnery, 1951. — 329 р.
 39. Shapovalov V. Remembering the Darkness: Women in Soviet Prisons / Veronica Shapovalov. — New York : Rowman and Littlefield Publishers, 2001. — 377 p.
 40. Бондарук Леся. Кенгірське повстання як вияв кризи системи ГУЛАГ [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/do­60­ti­lit­tya­kengirskogo­povstannya­kengirske­povstannya­yak­viyav­krizi­sistemi­gulag.
 41. Гриценко В. Женское лицо ГУЛАГа: Как на Мертвой дороге росло население СССР / В. Гриценко, В. Калинин // Новая Газета. — 8 квітня 2009 р. — № 36 [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.novayagazeta.ru/data/2009/036/33.html.
 42. Керсновская Е. Сколько стоит человек [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gulag.su/albom.
 43. Кузин В. Женщины ГУЛАГа / В. Кузин // Грани эпохи: этико­философский журнал. — 2007. — № 32 [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ethics.narod.ru/articles7/3210.htm.
 44. Петров Н. История империи ГУЛАГ. Глава 6. [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pseudology.org/GULAG/Glava06.htm.
 45. Applebaum A. «Sex was survival strategy in gulag», says US journalist Anne Applebaum. Interview by Written by Monika Horбkovб [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.expats.cz/prague/article/ weekly­czech­news/Sex%20was%20survival% 20strategy%20in%20gulag,%20says%20US%20journalist/.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »