Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 541–554

УДК 398.9:27](477)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.541

«РЕЛІГІЙНІ ВОКАТИВИ» (ОКЛИЧНІ ЗВОРОТИ РЕЛІГІЙНОГО ЗМІСТУ) ЯК ВИЯВ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ

Тарасюк Ірина Петрівна — молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: тел. 067-288-72-54, e-mail: tarasyuk007@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена етнолінгвістичному дослідженню окличних зворотів з релігійною семантикою, що супроводжують різні емоційні стани людини. Розглянуто доволі розвинений комплекс «релігійних вокативів» у паремійному жанрі українського фольклору. Автор доходить висновку, що у порівнянні з іншими європейськими мовами, українська і польська мови значно багатші на вигукові вислови релігійного змісту. Аналізовані апелятивні формули відображують релігійні уявлення народу, особливості його етнопсихологічного укладу та емоційної культури.

Ключові слова: окличний зворот, вигукова формула, «релігійний вокатив», вислів, звертання, апеляція, семантика, народне мовлення, народні уявлення, релігійний світогляд, почуття, емоційна реакція, паремія, приповідка.

Надійшла 11.04.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 211а.— Арк. 1—312. Дей. О.І. Фольклорні матеріали (Пісні з нотами): рукопис. — Т. 2.
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 211б.— Арк. 1—316. Дей. О.І. Фольклорні матеріали (Пісні з нотами): рукопис. — Т. 3.
 3. Абетка християнської науки і обряду / скорочене вид. — Івано­Франківськ : Вид-­во Івано­Франківської теологічної академії, 2002. — 339 c.
 4. Галицько­руські народні приповідки : у 3 т., 6 вип. / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко // Етнографічний збірник. — Львів, 1901. — Т. Х. — 200 с. ; 1905. — Т. XVI. — С. 201—600 ; 1907. — Т. ХХІІІ. — 300 с. ; 1908. — Т. ХХІV. — С. 301—600 ; 1909. — Т. ХХVІІ. — 300 с. ; 1910. — Т. ХХVІІІ. — С. 301—600.
 5. Герилюк­Купчинський П. Вірю в Бога: проповіді / о. Петро Герилюк­Купчинський. — Львів : Місіонер, 1996. — 319 с.
 6. Гринченко Б.Д. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губернияхъ / Б.Д. Гринченко. — Черниговъ : Типографія Губернскаго Земства, 1895—1899. — Вып. 1. Разсказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр. — 1895. — IV. — 308 с.
 7. Гринченко Б.Д. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губернияхъ / Б.Д. Гринченко. — Черниговъ : Типографія Губернскаго Земства, 1895—1899. — Т. 3: Пѣсни. — 1899. — ХХХІІ. — 767 с.
 8. ЖайворонокВ.В. Знаки української етнокультури: словник­довідник / В.В. Жайворонок. — Київ : До­віра, 2006. — 703 с.
 9. Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров. — Ляйпціг : Українська накладня, [б. р.]. — Ч. 183—184.
 10. Лепкий Б. Мазепа: трилогія. Мотря: повість / Богдан Лепкий // Дзвін. — 1991. — № 2, 3.
 11. Матіос М. Містер і місіс Ю­Ко в країні укрів: гомеричний роман­симфонія / Марія Матіос. — Львів : Піраміда, 2006. — 136 с.
 12. Народная Библия: восточнославянские этиологические легенды / сост. и коммент. О.В. Беловой ; отв. ред. В.Я. Петрухин. — Москва : Индрик, 2004. — 576 с.
 13. Прийдіте поклонімся: молитовник. — Рим, 1991. — 992 с.
 14. Самчук У. Волинь. Куди тече та річка / Улас Самчук // Дзвін. — 1991. — № 5, 6.
 15. Самчук У. Марія. Хроніка одного життя: роман / Улас Самчук ; підгот. тексту та післямова С.П. Пінчука. — Київ : Радянський письменник, 1991. — 190 с.
 16. Свєнціцький І. Похоронні голосіня / Іляріон Свєнціцький // Етнографічний збірник. — Львів : З друкарні НТШ, 1912. — Т. ХХХІ—ХХХІІ. — С. 1—129.
 17. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика / О.М.Сліпушко. — Київ : Криниця, 1999. — 507 с.
 18. Словник біблійного богослов’я / за ред. Ксав’є Леон­Дюбуа ; пер. з 2­го фр. вид. ; заг. ред. о. Софрона Мудрого, ЧСВВ. — Львів : Місіонер, 1996. — 934 с.
 19. Словник української мови : в 11­ти т. — Київ : Наукова думка, 1970—1980. — Т. 1: А—В / ред. П.Й. Горецький, А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, Н.І. Швидка. — Київ : Наукова думка, 1970. — 799 с.
 20. Словник української мови : в 11­ти т. — Київ : Наукова думка, 1970—1980. — Т. 2: Г—Ж / ред. П.П. Доценко, Л.А. Юрчук. — Київ : Наукова думка, 1971. — 550 с.
 21. Теологический энциклопедический словарь / под ред.Уолтера Элвела. — Москва : Духовное возрождение, 2003. — 1467 c.
 22. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О.В. Марковича та інших / уклав М. Номис. — Київ: Либідь, 1993. — 768 с.
 23. Фразеологічний словник української мови / уклад. В.М. Білоноженко та ін. — Київ : Наукова думка, 1999. — Кн. 1. — 528 с.
 24. Християнська етика: посібник для учнів 7 кл. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. — 118 с.
 25. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т.Г. Шевченко ; редкол.: Є.П. Кирилюк та ін. — Київ : Наукова думка, 1989. — Т. 1. Поезія, 1837—1847 рр. — 528 с.
 26. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т.Г. Шевченко ; редкол.: Є.П. Кирилюк та ін. — Київ : Наукова думка, 1989. — Т. 2. Поезія, 1847—1861 рр. — 592 с.
 27. ЯремаЯ. Українська духовність в її культурно­історичних виявах / Яким Ярема. — Львів, 1937. — 76 с.
 28. Lewicki R. Chrzeњcijaсstwo: sіownik rosyjsko­polski / Roman Lewicki. — Warszawa : Instytut wydawniczy Pax, 2002. — 367 s.
 29. Wierzbicka A. Miкdzy modlitw№ a przekleсstwem: O Je­zu! i podobne wyraїenia na tle porуwnawczym / Anna Wier­zbicka // Etnolingwistyka. — Lublin, 1996. — № 8. — S. 25—39.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »