« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 531–540

УДК 930­051М.Грушевський:39(=161.2):728(477.46­22)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.531

МАЛОВІДОМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКА ГРУШЕВСЬКОГО

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор

кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Анотація. Йдеться про маловідому етнографічну розвідку Марка Грушевського «З життя селян на Чигиринщині», яка стосується народних звичаїв, обрядів, вірувань, повір’їв та ворожінь, пов’язаних із зведенням нового житла і вселенням до нього. Оцінюється наукове значення та місце цієї праці у загальній системі українського народознавства кінця XIX — початку XX ст., аналізуються наявні у ній рідкісні з дослідницького погляду етнографічні відомості, зокрема і такі, як визначення на основі сновидінь «чистого» місця під новобудову, зведення зусиллями жінок старшого віку традиційної для української хати глинобитної печі тощо.

Ключові слова: етнологія, Марко Грушевський, Середнє Подніпров’я, народне будівництво, звичаї, обряди, вірування, повір’я.

Надійшла 30.03.2017

Список використаних джерел

 1. Центральний державний історичний архів України у м.Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові). — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 33. — 147 арк.
 2. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 371. — 145 арк.
 3. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 372. — 137 арк.
 4. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 374. — 135 арк.
 5. Боряк О. Праця Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народа» в контексті європейських досліджень / Олена Боряк // Постать Мар­ка Грушевського на зламі епох: історико­культуро­логічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С. 179—185.
 6. ГлушкоМ. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2012. — Вип.47. — С. 6—16.
 7. Гребінь І. Домівка в системі звичаїв та уявлень / Іван Гребінь // Українці: Історико­етнографічна монографія : у двох книгах. — Опішне, 1999. — Кн. 2. — С. 57—64.
 8. ГрінченкоБ. Словарь української мови : у 4т. / Борис Грінченко. — Київ, 1997. — Т. 3. — 506 с.
 9. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; вступ, ред., упоряд.Я. Левчук. — Київ, 2001. — 94 с.
 10. Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; упоряд. тексту і автор передмови Я.Левчук. — Київ, 2006. — 253 с.
 11. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; упоряд. тексту і автор передмови Я.Левчук. — Київ, 2011. — 253 с. — (2­гевид., стер.).
 12. Г[рушевський]М. Дытячи забавкы та гры усяки. Зибрани по Чыгырынщыне кыивськои губерни / М. Г. // Кіевская старина. — 1904. — Год. 23. — Т. LXXXVI. — Июль­август. — С.51—105.
 13. Г[рушевський] М. З житя селян на Чигиринщині / Мр. Г. // Український етнографічний збірник. — Київ, 1914. — Т. 1. — С. 29—51.
 14. Грушевський М. З життя селян на Чигиринщині / Марко Грушевський ; прим.М. Кучеренка // Па­м’ятки України: історія і культура. — 2002. — № 2. — С. 127—135.
 15. Гура А.В. Сновидение / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 90—91.
 16. Гура А.В. Сон / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 119—122.
 17. Дещо з біографії Грушевського Марка Федоровича / комент. М. Кучеренка // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­культурологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С.198—206.
 18. КримськийА. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного. Відтворення з авторського макету 1930 р. / Аг. Кримський ; автор передм. А.Ю. Чабан. — Черкаси, 2009. — XVI + 438 + 10 c.
 19. Кузеля З. Від впорядчика / Зенон Кузеля // Матеріяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1906. — Т. VIII. — С. I—VI.
 20. Кукса Н. Культурно­просвітницька діяльність Марка Грушевського на Чигиринщині / Надія Кукса // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­культурологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С. 129—136.
 21. Кукса Н. Творча спадщина українського етнографа і фольклориста Марка Грушевського / Кукса Надія // Матеріали до української етнології: щорічник. Зб. наук. праць. — Київ, 2013. — Вип. 12 (15). — С. 75—80.
 22. Кучеренко М. Марко Грушевський: «Не тут і не всі часи» / Микола Кучеренко // Пам’ятки України: історія і культура. — 2002. — №2. — С. 88—107.
 23. Кучеренк М. Науковець і громадянин / Микола Кучеренко // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­культурологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С.12—72.
 24. Левчук Я. «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу» М.Ф. Грушевського як явище української етнології та фольклористики / Ярослава Левчук // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. — Київ, 2005. — Вип. 14. — С. 138—142.
 25. Левчук Я. Перший український дослідник традиційної дитячої субкультури / Ярослава Левчук // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­куль­турологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С. 158—178.
 26. Левчук Я. Післямова / Ярослава Левчук // Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. — Київ, 2006. — С. 216—231.
 27. Милорадович В.П. Житье­-бытье лубенского крестьянина / В.П. Милорадович // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. — Київ, 1991. — С. 170—341.
 28. Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність / Тамара Пацай. — Львів, 2013. — 251 с.
 29. Подоляка Т. Внесок Зенона Кузелі в підготовку до друку матеріалів Марка Грушевського з етнографії дитинства / Тамара Подоляка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 306—314.
 30. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX — першої половини XX ст. (Житлово­господарський комплекс) / Роман Радович. — Київ, 2015. — 351 с.
 31. Радович Р. Особливості опалювальної системи житла північно­західної частини Східної Галичини та південного заходу Волині (II пол. XIX — поч. XX ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 224—231.
 32. Радович Р. Поліська піч: особливості спорудження топочної камери / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 143—160.
 33. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 270—291.
 34. Свирида Р. Традиційне житло Шевченкової Звенигородщини / Раїса Свирида // На сторожі української народної культури. Матеріали міжнародної наукової конференції. — Київ, 2008. — С. 207—211.
 35. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно­функціональний та світоглядний аспекти) / Роман Сілецький // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2008. — Вип. 43. — С. 134—183.
 36. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно­функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247.
 37. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів, 2011. — 426 с.
 38. Сьомова К. Дослідження Марка Грушевського в царині традиційної української дитячої субкультури / К. Сьомова // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: зб. наук. праць. — Суми, 2014. — Вип. I. — С. 173—177.
 39. ТарнавськийР. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина XIX — перша половина XXст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6. — С. 995—1009.
 40. Узенёва Е.С. Закладка дома / Е.С. Узенёва // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1999. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 254—258.
 41. Файник Т. Житло та довкілля: Будівельні традиції українців Карпат / Тетяна Файник. — Львів, 2007. — 205 с.
 42. ФедакаП.М. Народне житло українців Закарпаття XVIII—XX століть / П.М. Федака. — Ужгород, 2005. — 352 с.
 43. Шевченко Л. Звичаї, звязані з закладинами будівлі / Людмила Шевченко // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — Київ, 1926. — Вип. 1—2. — С. 87—95.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »