« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 531–540

УДК 930­051М.Грушевський:39(=161.2):728(477.46­22)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.531

МАЛОВІДОМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКА ГРУШЕВСЬКОГО

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор

кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Анотація. Йдеться про маловідому етнографічну розвідку Марка Грушевського «З життя селян на Чигиринщині», яка стосується народних звичаїв, обрядів, вірувань, повір’їв та ворожінь, пов’язаних із зведенням нового житла і вселенням до нього. Оцінюється наукове значення та місце цієї праці у загальній системі українського народознавства кінця XIX — початку XX ст., аналізуються наявні у ній рідкісні з дослідницького погляду етнографічні відомості, зокрема і такі, як визначення на основі сновидінь «чистого» місця під новобудову, зведення зусиллями жінок старшого віку традиційної для української хати глинобитної печі тощо.

Ключові слова: етнологія, Марко Грушевський, Середнє Подніпров’я, народне будівництво, звичаї, обряди, вірування, повір’я.

Надійшла 30.03.2017

Список використаних джерел

 1. Центральний державний історичний архів України у м.Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові). — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 33. — 147 арк.
 2. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 371. — 145 арк.
 3. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 372. — 137 арк.
 4. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 374. — 135 арк.
 5. Боряк О. Праця Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народа» в контексті європейських досліджень / Олена Боряк // Постать Мар­ка Грушевського на зламі епох: історико­культуро­логічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С. 179—185.
 6. ГлушкоМ. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2012. — Вип.47. — С. 6—16.
 7. Гребінь І. Домівка в системі звичаїв та уявлень / Іван Гребінь // Українці: Історико­етнографічна монографія : у двох книгах. — Опішне, 1999. — Кн. 2. — С. 57—64.
 8. ГрінченкоБ. Словарь української мови : у 4т. / Борис Грінченко. — Київ, 1997. — Т. 3. — 506 с.
 9. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; вступ, ред., упоряд.Я. Левчук. — Київ, 2001. — 94 с.
 10. Грушевський М. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; упоряд. тексту і автор передмови Я.Левчук. — Київ, 2006. — 253 с.
 11. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; упоряд. тексту і автор передмови Я.Левчук. — Київ, 2011. — 253 с. — (2­гевид., стер.).
 12. Г[рушевський]М. Дытячи забавкы та гры усяки. Зибрани по Чыгырынщыне кыивськои губерни / М. Г. // Кіевская старина. — 1904. — Год. 23. — Т. LXXXVI. — Июль­август. — С.51—105.
 13. Г[рушевський] М. З житя селян на Чигиринщині / Мр. Г. // Український етнографічний збірник. — Київ, 1914. — Т. 1. — С. 29—51.
 14. Грушевський М. З життя селян на Чигиринщині / Марко Грушевський ; прим.М. Кучеренка // Па­м’ятки України: історія і культура. — 2002. — № 2. — С. 127—135.
 15. Гура А.В. Сновидение / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 90—91.
 16. Гура А.В. Сон / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 119—122.
 17. Дещо з біографії Грушевського Марка Федоровича / комент. М. Кучеренка // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­культурологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С.198—206.
 18. КримськийА. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного. Відтворення з авторського макету 1930 р. / Аг. Кримський ; автор передм. А.Ю. Чабан. — Черкаси, 2009. — XVI + 438 + 10 c.
 19. Кузеля З. Від впорядчика / Зенон Кузеля // Матеріяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1906. — Т. VIII. — С. I—VI.
 20. Кукса Н. Культурно­просвітницька діяльність Марка Грушевського на Чигиринщині / Надія Кукса // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­культурологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С. 129—136.
 21. Кукса Н. Творча спадщина українського етнографа і фольклориста Марка Грушевського / Кукса Надія // Матеріали до української етнології: щорічник. Зб. наук. праць. — Київ, 2013. — Вип. 12 (15). — С. 75—80.
 22. Кучеренко М. Марко Грушевський: «Не тут і не всі часи» / Микола Кучеренко // Пам’ятки України: історія і культура. — 2002. — №2. — С. 88—107.
 23. Кучеренк М. Науковець і громадянин / Микола Кучеренко // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­культурологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С.12—72.
 24. Левчук Я. «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу» М.Ф. Грушевського як явище української етнології та фольклористики / Ярослава Левчук // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. — Київ, 2005. — Вип. 14. — С. 138—142.
 25. Левчук Я. Перший український дослідник традиційної дитячої субкультури / Ярослава Левчук // Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико­куль­турологічні візії. Зб. наук. праць. — Київ, 2014. — С. 158—178.
 26. Левчук Я. Післямова / Ярослава Левчук // Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. — Київ, 2006. — С. 216—231.
 27. Милорадович В.П. Житье­-бытье лубенского крестьянина / В.П. Милорадович // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. — Київ, 1991. — С. 170—341.
 28. Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність / Тамара Пацай. — Львів, 2013. — 251 с.
 29. Подоляка Т. Внесок Зенона Кузелі в підготовку до друку матеріалів Марка Грушевського з етнографії дитинства / Тамара Подоляка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 306—314.
 30. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX — першої половини XX ст. (Житлово­господарський комплекс) / Роман Радович. — Київ, 2015. — 351 с.
 31. Радович Р. Особливості опалювальної системи житла північно­західної частини Східної Галичини та південного заходу Волині (II пол. XIX — поч. XX ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 224—231.
 32. Радович Р. Поліська піч: особливості спорудження топочної камери / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 143—160.
 33. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 270—291.
 34. Свирида Р. Традиційне житло Шевченкової Звенигородщини / Раїса Свирида // На сторожі української народної культури. Матеріали міжнародної наукової конференції. — Київ, 2008. — С. 207—211.
 35. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно­функціональний та світоглядний аспекти) / Роман Сілецький // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2008. — Вип. 43. — С. 134—183.
 36. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно­функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247.
 37. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів, 2011. — 426 с.
 38. Сьомова К. Дослідження Марка Грушевського в царині традиційної української дитячої субкультури / К. Сьомова // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: зб. наук. праць. — Суми, 2014. — Вип. I. — С. 173—177.
 39. ТарнавськийР. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина XIX — перша половина XXст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6. — С. 995—1009.
 40. Узенёва Е.С. Закладка дома / Е.С. Узенёва // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва, 1999. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 254—258.
 41. Файник Т. Житло та довкілля: Будівельні традиції українців Карпат / Тетяна Файник. — Львів, 2007. — 205 с.
 42. ФедакаП.М. Народне житло українців Закарпаття XVIII—XX століть / П.М. Федака. — Ужгород, 2005. — 352 с.
 43. Шевченко Л. Звичаї, звязані з закладинами будівлі / Людмила Шевченко // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — Київ, 1926. — Вип. 1—2. — С. 87—95.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »