« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 759–777

УДК 39­051­057.4:378.096](477)”193/201″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.759

ВІДДІЛ ЕТНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

Балагутрак Микола Петрович, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: balahutrak@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

 

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Анотація. Висвітлюється народознавча діяльність учених відділу етнології сучасності НАН України — від часу його заснування як відділу етнографії Львівського відділення Інституту українського фольклору (НТШ, 1939) до 2017 року — масштабної діяльності відділу у структурі Інституту народознавства НАН України. Представлені найважливіші здобутки відомих учених відділу етнографії 1939—2001 рр. та відділу етнології сучасності 2001—2017 років, а також їх основна дослідницька тематика: етногенез українців Карпат, етнопсихологія українців, трансформація традиційної етнічної культури в умовах урбанізованого та глобалізованого суспільства, проблеми ідентичності українців, міжетнічні взаємини, гендерні аспекти, історіографія української народознавчої науки, персоналії тощо.

Ключові слова: етнографія, матеріальна і духовна культура українців, відділ етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, вчені­-етнографи, етнографічні праці.

Надійшла 8.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико­етнологічний аспект / Микола Балагутрак. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 224 с.
 2. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті XIX ст. / Віра Білоус. — Львів : Ахіл ; ІН НАН України, 2000. — 188 с.
 3. Болтарович З. Українська народна медицина: Історія і практика / Зоріана Болтарович. — Київ : Абрис, 1994. — 320 с.
 4. Годованська О. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії / Оксана Годованська. — Львів : ІН НАН України, 2012. — 192 с.
 5. Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1986. — 94 с.
 6. Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (ХІХ — 30­і роки ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1993. — 200 с.
 7. Горинь Г. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Ганна Горинь ; упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. — Львів : ІН НАН України, 2016. — 255 с.
 8. Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини / Леся Горошко. — Київ : Вид. О. Фі­люк, 2014. — 256 с.
 9. Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітологічний аналіз) / Олег Гринів. — Львів : ІН НАН України, 1997. — 384 с.
 10. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 352 с.
 11. Дяків В. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920‑х років / Володимир Дяків. — Львів : ІН НАН України, 2008. — 256 с.
 12. Іванкова­Стецюк О. Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців / Оксана Іванкова­Сте­цюк. — Львів : Артос, 2012. — 259 с.
 13. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАНУ, 2010. — 536 с.
 14. Кирчів Р. Етнографічно­фольклористична діяльність «Руської трійці» / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАН України, 2011. — 424 с. — (2­ге вид.).
 15. Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАН України, 2008. — 268 с.
 16. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: нариси й статті / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАН України, 2002. — 352 с.
 17. Кирчів Р. Історія української етнографії (ХІІ — середина ХІХ ст.) / Роман Кирчів ; співавт. В. Горленко. — Київ, 2005. — 398 с.
 18. Кирчів Р. Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич / Роман Кирчів. — Львів : Вид­во Львівської політехніки, 2012. — 98 с.
 19. Кирчів Р. Студії з українсько­польського етнокультурного пограниччя / Роман Кирчів. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 462 с.
 20. Кирчів Р. Історія української фольклористики / Роман Кирчів. — Львів, 2017. — Т. 1. Преромантична і романтична фольклористика. — 524 с.
 21. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Оксана Кісь. — Львів : ІН НАНУ, 2008. — 272 с. — (2­ге вид. — Львів : ІН НАН України, 2012. — 286 с.).
 22. Кісь Р. Глобальне — національне — локальне (соціяльна антропологія культурного простору) / Роман Кісь ; Львів : Літопис. — 2005. — 300 с.
 23. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Роман Кісь. — Львів : Літопис, 2002. — 304 с.
 24. Кісь Р. Фінал третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть) / Роман Кісь. — Львів : ІН НАН України, 1998. — 744 с.
 25. Кісь Р. Фінал третього Риму. Кн. 2: Осторонь Азіопи / Роман Кісь. — Львів : Літопис, 2007. — 506 с.
 26. Кісь Р. Чи змарновані смислові ресурси Майдану? Сенс сенсоутворення / Роман Кісь. — Дрогобич : Коло, 2007. — 104 с.
 27. Кісь Р. Шкіц до інтегральної етнокультурології: неофункціональне бачення культури / Роман Кісь. — Дрогобич : Коло, 2005. — 122 с.
 28. Кісь Р. Як зупинити розукраїнювання України? / Роман Кісь. — Львів : Афіша, 2012. — 360 с.
 29. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні / Антоніна Колодій. — Львів : Червона Калина, 2002. — 276 c.
 30. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно­семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 326 с.
 31. Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник / Катерина Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 196 с.
 32. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Шевченка (1898—1939 рр.) / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАНУ, 2000. — 208 с.
 33. Сапеляк О. Параґвайці українського походження: цер­ковно­громадське життя / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАН України, 2011. — 160 с.
 34. Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині: істо­рико­етнологічний аспект / Оксана Сапеляк. — Львів : Червона Калина, 2008. — 286 с.
 35. Сапеляк О. Українське Салезіянське Згромадження. Виховати нову людину / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАН України, 2014. — 232 с.
 36. Сапеляк О. Благодать жертовності. Отець Василь Сапеляк / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАН України, 2017. — 114 с.
 37. Сапеляк О. Деякі проблеми молоді у світлі традицій європейської культури / Оксана Сапеляк. — Івано­Фран­ківськ : Обласна державна адміністрація, 2007. — 51 с.
 38. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Галина Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
 39. Тарас Я. Мікрорентгени української пам’яті / Ярослав Тарас. — Львів : Апріорі, 2016. — 113 с.
 40. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно­традиційний аспект / Ярослав Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 640 с.
 41. Тарас Я. Таємниці бабусиної скрині / Ярослав Тарас. — Львів : Апріорі, 2015. — 272 с.
 42. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: ілюстрований словник­довідник / Ярослав Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2006. — 584 с.
 43. Файник Т. Житло та довкілля: будівельні традиції українців Карпат / Тетяна Файник. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 208 с.
 44. Файник Т. Народна будівельна термінологія українців Карпат і Прикарпаття. Етнологічний словник / Тетяна Файник. — Львів : ІН НАН України, 2010. — 416 с.
 45. Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (структура і функції) / Роман Чмелик. — Львів : ІН НАН України, 1999. — 144 с.
 46. Шаповал Ю. «Літературно­Науковий Вісник» (1898—1932 рр.): творення державницької ідеології українства / Юрій Шаповал. — Львів, 2000. — 352 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »