« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 759–777

УДК 39­051­057.4:378.096](477)”193/201″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.759

ВІДДІЛ ЕТНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

Балагутрак Микола Петрович, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: balahutrak@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

 

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Анотація. Висвітлюється народознавча діяльність учених відділу етнології сучасності НАН України — від часу його заснування як відділу етнографії Львівського відділення Інституту українського фольклору (НТШ, 1939) до 2017 року — масштабної діяльності відділу у структурі Інституту народознавства НАН України. Представлені найважливіші здобутки відомих учених відділу етнографії 1939—2001 рр. та відділу етнології сучасності 2001—2017 років, а також їх основна дослідницька тематика: етногенез українців Карпат, етнопсихологія українців, трансформація традиційної етнічної культури в умовах урбанізованого та глобалізованого суспільства, проблеми ідентичності українців, міжетнічні взаємини, гендерні аспекти, історіографія української народознавчої науки, персоналії тощо.

Ключові слова: етнографія, матеріальна і духовна культура українців, відділ етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, вчені­-етнографи, етнографічні праці.

Надійшла 8.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико­етнологічний аспект / Микола Балагутрак. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 224 с.
 2. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті XIX ст. / Віра Білоус. — Львів : Ахіл ; ІН НАН України, 2000. — 188 с.
 3. Болтарович З. Українська народна медицина: Історія і практика / Зоріана Болтарович. — Київ : Абрис, 1994. — 320 с.
 4. Годованська О. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії / Оксана Годованська. — Львів : ІН НАН України, 2012. — 192 с.
 5. Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1986. — 94 с.
 6. Горинь Г. Громадський побут сільського населення Українських Карпат (ХІХ — 30­і роки ХХ ст.) / Г. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1993. — 200 с.
 7. Горинь Г. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Ганна Горинь ; упоряд. О. Сапеляк, О. Никорак. — Львів : ІН НАН України, 2016. — 255 с.
 8. Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини / Леся Горошко. — Київ : Вид. О. Фі­люк, 2014. — 256 с.
 9. Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітологічний аналіз) / Олег Гринів. — Львів : ІН НАН України, 1997. — 384 с.
 10. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди / Роман Гузій. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 352 с.
 11. Дяків В. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920‑х років / Володимир Дяків. — Львів : ІН НАН України, 2008. — 256 с.
 12. Іванкова­Стецюк О. Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців / Оксана Іванкова­Сте­цюк. — Львів : Артос, 2012. — 259 с.
 13. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАНУ, 2010. — 536 с.
 14. Кирчів Р. Етнографічно­фольклористична діяльність «Руської трійці» / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАН України, 2011. — 424 с. — (2­ге вид.).
 15. Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАН України, 2008. — 268 с.
 16. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: нариси й статті / Роман Кирчів. — Львів : ІН НАН України, 2002. — 352 с.
 17. Кирчів Р. Історія української етнографії (ХІІ — середина ХІХ ст.) / Роман Кирчів ; співавт. В. Горленко. — Київ, 2005. — 398 с.
 18. Кирчів Р. Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич / Роман Кирчів. — Львів : Вид­во Львівської політехніки, 2012. — 98 с.
 19. Кирчів Р. Студії з українсько­польського етнокультурного пограниччя / Роман Кирчів. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 462 с.
 20. Кирчів Р. Історія української фольклористики / Роман Кирчів. — Львів, 2017. — Т. 1. Преромантична і романтична фольклористика. — 524 с.
 21. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Оксана Кісь. — Львів : ІН НАНУ, 2008. — 272 с. — (2­ге вид. — Львів : ІН НАН України, 2012. — 286 с.).
 22. Кісь Р. Глобальне — національне — локальне (соціяльна антропологія культурного простору) / Роман Кісь ; Львів : Літопис. — 2005. — 300 с.
 23. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Роман Кісь. — Львів : Літопис, 2002. — 304 с.
 24. Кісь Р. Фінал третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть) / Роман Кісь. — Львів : ІН НАН України, 1998. — 744 с.
 25. Кісь Р. Фінал третього Риму. Кн. 2: Осторонь Азіопи / Роман Кісь. — Львів : Літопис, 2007. — 506 с.
 26. Кісь Р. Чи змарновані смислові ресурси Майдану? Сенс сенсоутворення / Роман Кісь. — Дрогобич : Коло, 2007. — 104 с.
 27. Кісь Р. Шкіц до інтегральної етнокультурології: неофункціональне бачення культури / Роман Кісь. — Дрогобич : Коло, 2005. — 122 с.
 28. Кісь Р. Як зупинити розукраїнювання України? / Роман Кісь. — Львів : Афіша, 2012. — 360 с.
 29. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні / Антоніна Колодій. — Львів : Червона Калина, 2002. — 276 c.
 30. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно­семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 326 с.
 31. Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник / Катерина Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 196 с.
 32. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Шевченка (1898—1939 рр.) / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАНУ, 2000. — 208 с.
 33. Сапеляк О. Параґвайці українського походження: цер­ковно­громадське життя / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАН України, 2011. — 160 с.
 34. Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині: істо­рико­етнологічний аспект / Оксана Сапеляк. — Львів : Червона Калина, 2008. — 286 с.
 35. Сапеляк О. Українське Салезіянське Згромадження. Виховати нову людину / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАН України, 2014. — 232 с.
 36. Сапеляк О. Благодать жертовності. Отець Василь Сапеляк / Оксана Сапеляк. — Львів : ІН НАН України, 2017. — 114 с.
 37. Сапеляк О. Деякі проблеми молоді у світлі традицій європейської культури / Оксана Сапеляк. — Івано­Фран­ківськ : Обласна державна адміністрація, 2007. — 51 с.
 38. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Галина Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
 39. Тарас Я. Мікрорентгени української пам’яті / Ярослав Тарас. — Львів : Апріорі, 2016. — 113 с.
 40. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно­традиційний аспект / Ярослав Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 640 с.
 41. Тарас Я. Таємниці бабусиної скрині / Ярослав Тарас. — Львів : Апріорі, 2015. — 272 с.
 42. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: ілюстрований словник­довідник / Ярослав Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2006. — 584 с.
 43. Файник Т. Житло та довкілля: будівельні традиції українців Карпат / Тетяна Файник. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 208 с.
 44. Файник Т. Народна будівельна термінологія українців Карпат і Прикарпаття. Етнологічний словник / Тетяна Файник. — Львів : ІН НАН України, 2010. — 416 с.
 45. Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (структура і функції) / Роман Чмелик. — Львів : ІН НАН України, 1999. — 144 с.
 46. Шаповал Ю. «Літературно­Науковий Вісник» (1898—1932 рр.): творення державницької ідеології українства / Юрій Шаповал. — Львів, 2000. — 352 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »