« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1503—1510

УДК 94:325.83:[355.1:27­725](477)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1503

Надійшла 20.11.2017

ДУХОВНІ ПОДВИГИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ХХ СТОЛІТТЯ

Немировська Ніна, старший викладач

кафедри соціально-гуманітарних наук,

науковий редактор Інституту танкових військ

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна

Контакти: (057) 7076634 ; e-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua

Анотація. Висвітлюються питання боротьби за незалежність української держави у добу національно­визвольних змагань ХХ ст. військових, які брали безпосередню участь у творенні, поширенні і відродженні української церкви, культури і мови. Наголошується, що протягом всієї війни у підрозділах дієвої армії УНР постійно перебували священики УАПЦ, які своїми проповідями надавали значну підтримку воїнам у зміцненні їх патріотичних почуттів у нелегкій боротьбі з ворогом.

 Ключові слова: формування патріотизму, українська церква, старшини УНР.

Список використаних джерел

 1. Безбах В. Деякі аспекти історичного досвіду вітчизняного військово­патріотичного виховання / В.Г. Без­бах // Матеріали Всеукраїнської науково­практичної конференції «Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми». — Київ : Просвіта, 2003.
 2. Біографія Святійшого Патріарха Київського і всієї України Мстислава // Наша віра. — 1990. — № 7.
 3. Борець Ю. За Україну, за її волю / Ю. Борець. — Львів : Світ поліграфії, 1998.
 4. Верстюк В. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125­річчя від дня народження) / В.Ф. Верстюк // Укра­їнський історичний журнал. — 2004. — № 3.
 5. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви / І. Власовський. — Вид. II. — Т. IV (XX ст.). — Ч. 1. — Нью Йорк ; Київ ; Баунд Брук, 1990.
 6. Губар А. Закон УНР про автокефалію / А. Губар // Історичний календар’1999. — Київ, 1999.
 7. Губар А. Перший український православний журнал / А. Губар // Історичний календар’1998. — Київ, 1998.
 8. Губар А. Симон Петлюра й український національно­церковний рух у 1917—1926 роках / А. Губар // Пам’ять століть. — 1999. — № 3.
 9. Життя святих. Духовні читання для українського народу на кожен день Божого року. — Т. IV / упо­ряд. о. А.Г. Трух. — Торонто : В­во оо. Василіан, I960.
 10. Зінченко А. Лицар духу святого / А. 3інченко // Історичний календар’1999. — Київ, 1998.
 11. Історичний календар переслідувань православних українців // Наша віра православ’я. — 1989. — № 2.
 12. Крип’якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до XX ст.) / Іван Крип’якевич, Богдан Гнатевич, Зенон Стефанів та ін. — Львів : Світ, 1992.
 13. Левицький С. Спогади до п’ятої річниці з дня спочинку Святійшого Патріарха УАПЦ Димитрія / Славко Левицький // Успенська вежа. — 2005. — № 3.
 14. Лещук Є. Священик, героїчна постать / Євгенія Лещук // Наша віра. — 1994. — № 20—23.
 15. Липківський В. Історія Української Православної Церкви. — Роз. VII. Відродження Української церкви / Василь Липківський. — Вінніпег, 1961.
 16. Літопис // Наша віра православ’я. — 1990. — № 4.
 17. Мартирологія Українських Церков : у 4­х т. — Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. — Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1987.
 18. Немировська Н.Г. Духовна православна спадщина українського війська у сучасному навчально­виховному процесі українських військових / Н.Г. Немировська  // Проблеми та перспективи формування гуманітарно­технічної еліти: Зб. наук. праць. — Вип. 9. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006.
 19. Петренко Р. Церква в Українській Повстанській Армії за Україну, за її волю / Р. Петренко // Літопис УПА. — Т. 27. — Торонто ; Львів, 1997.
 20. Петрів В. Військово­історичні праці. Спомини / В. Петрів. — Київ : Поліграфкнига, 2000.
 21. Пилявець Л. Другий Всеукраїнський Собор УАПЦ / Л. Пилявець // Історичний календар’1998. — Київ, 1998.
 22. Полoнська­Василенко Н. Історія України. 1900—1923 pp. / Н. Полянська­Василенко. — Київ : Па­м’ят­ки України, 1991.
 23. Проненко В. Між білими і червоними / В. Проненко // Об’єктив. — 2004. — № 4 (170). — 29 січня.
 24. Проненко В. Український Патріарх та український генерал / В. Проненко // Успенська вежа. — 2003.— № 11.
 25. Пустовіт Т. За волю і віру. Героїчний чин / Т. Пустовіт // Наша віра. — 2000. — № 7.
 26. П’ятдесятиріччя священнослужіння Святійшого Патріарха Димитрія // Успенська вежа. — 1997. — № 8.
 27. Розстріл Великої козацької Ради й козаків // Наша віра. — 2003. — № 10.
 28. Рожко В. Засвічував світло віри Христової / В. Рожко // Наша віра. — 1995. — № 9.
 29. Самокіш Н. Різдвяний спогад / Н. Самокіш // Наша віра. — 1994. — № 1.
 30. Сарма­Соколовський М. Коріння пам’яті. Поезії / М. Сарма­Соколовський. — Київ : Видавництво ім. Оле­ни Теліги, 1997.
 31. Сверстюк Є. УПА — 60 років / Євген Сверстюк // Наша віра. — 2002. — № 10.
 32. Свешников В. Очерки христианской этики: уч. пособие / В. Свешников. — Москва : Паломник, 2001. — (Изд. 2­е).
 33. Слюсаренко М.П. Актуальність військово­патріотич­ного виховання особового складу армії Української Народної Республіки у період російсько­польської війни 1920 року / М.П. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської науково­практичної конференції «Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми». — Київ : Просвіта, 2003.
 34. Смирнов А.І. Мстислав (Скрипник): громадсько­політичний і церковний діяч, 1930—1944 : монографія / А.І. Смирнов ; передмова Є. Сверстюка. — Ки­їв : Смолоскип, 2008.
 35. Спогади. Патріарх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. — Львів, Святогорець, 2011.
 36. Степовик Д. Пам’яті митрополита Іларіона / Дмитро Степовик // Наша віра. — 1992. — № 1.
 37. Ткачук А. Патріарх Мстислав про Симона Петлюру / А. Ткачук // Пам’ять століть. — 1999. — № 3.
 38. Тюрменко І.І. Іван Огієнко — головуповноважений уряду УНР (листопад 1919 — жовтень 1920 рр.) / І.І. Тюрменко // Український історичний журнал. — 1999. — № 6.
 39. Удовиченко О. Залізна дивізія, 1920 рік. — Т. 2 / О. Удовиченко. — Нью­Йорк : Червона калина, 1982.
 40. Дзябенко Онисим Мойсейович. — Режим доступу: http://www.irekw.internetdsl.pl/gubernie/dg_ua.html.
 41. Петрів Всеволод Миколайович. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
 42. Рогач Іван Андрійович. — Режим доступу: https://www.google.com.ua.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »