« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1503—1510

УДК 94:325.83:[355.1:27­725](477)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1503

Надійшла 20.11.2017

ДУХОВНІ ПОДВИГИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ У ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ХХ СТОЛІТТЯ

Немировська Ніна, старший викладач

кафедри соціально-гуманітарних наук,

науковий редактор Інституту танкових військ

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна

Контакти: (057) 7076634 ; e-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua

Анотація. Висвітлюються питання боротьби за незалежність української держави у добу національно­визвольних змагань ХХ ст. військових, які брали безпосередню участь у творенні, поширенні і відродженні української церкви, культури і мови. Наголошується, що протягом всієї війни у підрозділах дієвої армії УНР постійно перебували священики УАПЦ, які своїми проповідями надавали значну підтримку воїнам у зміцненні їх патріотичних почуттів у нелегкій боротьбі з ворогом.

 Ключові слова: формування патріотизму, українська церква, старшини УНР.

Список використаних джерел

 1. Безбах В. Деякі аспекти історичного досвіду вітчизняного військово­патріотичного виховання / В.Г. Без­бах // Матеріали Всеукраїнської науково­практичної конференції «Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми». — Київ : Просвіта, 2003.
 2. Біографія Святійшого Патріарха Київського і всієї України Мстислава // Наша віра. — 1990. — № 7.
 3. Борець Ю. За Україну, за її волю / Ю. Борець. — Львів : Світ поліграфії, 1998.
 4. Верстюк В. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125­річчя від дня народження) / В.Ф. Верстюк // Укра­їнський історичний журнал. — 2004. — № 3.
 5. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви / І. Власовський. — Вид. II. — Т. IV (XX ст.). — Ч. 1. — Нью Йорк ; Київ ; Баунд Брук, 1990.
 6. Губар А. Закон УНР про автокефалію / А. Губар // Історичний календар’1999. — Київ, 1999.
 7. Губар А. Перший український православний журнал / А. Губар // Історичний календар’1998. — Київ, 1998.
 8. Губар А. Симон Петлюра й український національно­церковний рух у 1917—1926 роках / А. Губар // Пам’ять століть. — 1999. — № 3.
 9. Життя святих. Духовні читання для українського народу на кожен день Божого року. — Т. IV / упо­ряд. о. А.Г. Трух. — Торонто : В­во оо. Василіан, I960.
 10. Зінченко А. Лицар духу святого / А. 3інченко // Історичний календар’1999. — Київ, 1998.
 11. Історичний календар переслідувань православних українців // Наша віра православ’я. — 1989. — № 2.
 12. Крип’якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до XX ст.) / Іван Крип’якевич, Богдан Гнатевич, Зенон Стефанів та ін. — Львів : Світ, 1992.
 13. Левицький С. Спогади до п’ятої річниці з дня спочинку Святійшого Патріарха УАПЦ Димитрія / Славко Левицький // Успенська вежа. — 2005. — № 3.
 14. Лещук Є. Священик, героїчна постать / Євгенія Лещук // Наша віра. — 1994. — № 20—23.
 15. Липківський В. Історія Української Православної Церкви. — Роз. VII. Відродження Української церкви / Василь Липківський. — Вінніпег, 1961.
 16. Літопис // Наша віра православ’я. — 1990. — № 4.
 17. Мартирологія Українських Церков : у 4­х т. — Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. — Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1987.
 18. Немировська Н.Г. Духовна православна спадщина українського війська у сучасному навчально­виховному процесі українських військових / Н.Г. Немировська  // Проблеми та перспективи формування гуманітарно­технічної еліти: Зб. наук. праць. — Вип. 9. — Харків : НТУ «ХПІ», 2006.
 19. Петренко Р. Церква в Українській Повстанській Армії за Україну, за її волю / Р. Петренко // Літопис УПА. — Т. 27. — Торонто ; Львів, 1997.
 20. Петрів В. Військово­історичні праці. Спомини / В. Петрів. — Київ : Поліграфкнига, 2000.
 21. Пилявець Л. Другий Всеукраїнський Собор УАПЦ / Л. Пилявець // Історичний календар’1998. — Київ, 1998.
 22. Полoнська­Василенко Н. Історія України. 1900—1923 pp. / Н. Полянська­Василенко. — Київ : Па­м’ят­ки України, 1991.
 23. Проненко В. Між білими і червоними / В. Проненко // Об’єктив. — 2004. — № 4 (170). — 29 січня.
 24. Проненко В. Український Патріарх та український генерал / В. Проненко // Успенська вежа. — 2003.— № 11.
 25. Пустовіт Т. За волю і віру. Героїчний чин / Т. Пустовіт // Наша віра. — 2000. — № 7.
 26. П’ятдесятиріччя священнослужіння Святійшого Патріарха Димитрія // Успенська вежа. — 1997. — № 8.
 27. Розстріл Великої козацької Ради й козаків // Наша віра. — 2003. — № 10.
 28. Рожко В. Засвічував світло віри Христової / В. Рожко // Наша віра. — 1995. — № 9.
 29. Самокіш Н. Різдвяний спогад / Н. Самокіш // Наша віра. — 1994. — № 1.
 30. Сарма­Соколовський М. Коріння пам’яті. Поезії / М. Сарма­Соколовський. — Київ : Видавництво ім. Оле­ни Теліги, 1997.
 31. Сверстюк Є. УПА — 60 років / Євген Сверстюк // Наша віра. — 2002. — № 10.
 32. Свешников В. Очерки христианской этики: уч. пособие / В. Свешников. — Москва : Паломник, 2001. — (Изд. 2­е).
 33. Слюсаренко М.П. Актуальність військово­патріотич­ного виховання особового складу армії Української Народної Республіки у період російсько­польської війни 1920 року / М.П. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської науково­практичної конференції «Патріотичне і гуманістичне виховання військової інтелігенції: сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми». — Київ : Просвіта, 2003.
 34. Смирнов А.І. Мстислав (Скрипник): громадсько­політичний і церковний діяч, 1930—1944 : монографія / А.І. Смирнов ; передмова Є. Сверстюка. — Ки­їв : Смолоскип, 2008.
 35. Спогади. Патріарх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. — Львів, Святогорець, 2011.
 36. Степовик Д. Пам’яті митрополита Іларіона / Дмитро Степовик // Наша віра. — 1992. — № 1.
 37. Ткачук А. Патріарх Мстислав про Симона Петлюру / А. Ткачук // Пам’ять століть. — 1999. — № 3.
 38. Тюрменко І.І. Іван Огієнко — головуповноважений уряду УНР (листопад 1919 — жовтень 1920 рр.) / І.І. Тюрменко // Український історичний журнал. — 1999. — № 6.
 39. Удовиченко О. Залізна дивізія, 1920 рік. — Т. 2 / О. Удовиченко. — Нью­Йорк : Червона калина, 1982.
 40. Дзябенко Онисим Мойсейович. — Режим доступу: http://www.irekw.internetdsl.pl/gubernie/dg_ua.html.
 41. Петрів Всеволод Миколайович. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
 42. Рогач Іван Андрійович. — Режим доступу: https://www.google.com.ua.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »