Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1591—1600

УДК 75.03 (520)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1591

Надійшла 12.12.2017

ТЕАТР НО У РИТУАЛЬНИХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОЇ ЯПОНІЇ

Рибалко Світлана Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор,

завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Харківської державної академії культури,

Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна

Контакти: (057) 7311385; e-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua

Анотація. Розглядаються ритуальна та мистецька складові японського театру Но, висвітлюються засоби збереження та передачі цієї унікальної культурної традиції, заходи з популяризації мистецтва Ногаку в Японії та світі. Підкреслюється роль театру Но в діалозі культур, висвітлюються міжнародні програми з вивчення мистецтва Ногаку.

Ключові слова: театр Но, японська культура, традиційний театр, японське мистецтво, ритуал, діалог культур.

Список використаних джерел:

 1. Анарина Н.Г. История японского театра. Древность и средневековье: сквозь века в XXI столетие / Н.Г. Анарина. — Москва : Наталис, 2008. — 336 с.
 2. Анарина Н.Г. Японский театр но / Н.Г. Анарина. — Москва : Наука, 1984. — 216 с.
 3. Анарина Н.Г. Сакральная телесность японской художественной вещи / Н.Г. Анарина // Вещь в японской культуре / сост. Н.Г. Ана­рина, Е.М. Дьяконова. — Москва : Восточная литература, 2003. — С. 185—201.
 4. Дзэами М. Предание о цветке стиля: (Фуси кадэн), или Предание о цветке: (Кадэнсё) / М. Дзэами ; пер. со старояп., исслед. и коммент. Н.Г. Анариной. — Москва : Наука, 1989. — 199 с.
 5. A History of Japanese Theatre / edited by Jonah Salz. — Cambridge : University Press, 2016. — 589 p.
 6. Ernst E. The Influence of Japanese Theatrical Style on Western Theatre / Ernst E.// Educational Theatre Jour­nal. — The Johns Hopkins University Press, 1969. — Vol. 21. — № 2. — S. 127—138.
 7. Cavaye Ronald. A Guide to the Japanese Stage: from Traditional to Cutting Edge / Cavaye Ronald, Griffith Paul, Senda Akihiko and Nomura Mansai. — Kōdansha  ; Tokyo, 2004. — 287 р.
 8. Grossman Eike. «Under the Burden of Nô: Community Life in Kurokawa and the Ritual Nō Performances» / Gros­sman Eike // Scholz­Cionca, Stanca ; Balme, Christopher (Eds.) ; Proceedings of the International Symposium «Nō Theatre Transversal. Crossing Borders between Genres, Cul­tures and Identities». — München : Iudicium, 2008. — S. 49—65.9.
 9. Japanese theatre and the international stage / edited by Stanca Scholz­Cionca, Samuel L. Leiter. — Brill Academic Pub, 2000. — 464 p.
 10. Leiter S.L. Historical Dictionary of Japanese Traditional The­atre / Leiter, Samuel L. // The Scarecrow Press. — Lan­ham ; Maryland ; Toronto ; Oxford, 2006. — 632 p.
 11. Malm W. Nōgaku, the Music of Noh Drama / Malm W. // Traditional Japanese music and musical instruments. — Kodansha USA, 2000. — P. 119—148.
 12. Merrit Helen. Guide to Modern Japanese Prints: 1900—1975 / Merrit Helen, Yamada Nanako // Uneversity of Hawai’i Press. — Honolulu, 1975. — 376 р.
 13. Pate Alan Scott. Japanese dolls: The fascinating world of ningyo. Tuttle publishing / Pate Alan Scott. — Tokyo, 2008. — 272 р.
 14. Shaap Robert. The Beauty of Silence: Japanese No and Nature Prints by Tsukioka Kogyo 1869—1927 / Sha­ap Robert, Rimer Thomas // Hotei Publishing. — Leiden, 2010. — 192 р.
 15. Shinichi Segi. Yoshitoshi: the Splendid Decadent / Shinichi Segi. —Kodansha ; Tokyo, 1985. — 157 р.
 16. Takanori F. Nō and Kyōgen: music from medieval the­atre / Takanori F// The Ashgate research companion to Japanese music / edited by A. Tokita, D.W. Hughes. — Ashgate Publishing, 2008. — P. 127—144.
 17. Tyler R. Buddhism in Noh / Tyler R. // Japanese Journal of Religious Studies. — Nanzan University, 1987. — Vol. 14. — № 1. — S. 19—52.
 18. Yamagata Kurokawa Noh// Режим доступу: http: //www.lifebeyondtourism.org/istituzione/577/Yamagata­Kurokawanoh
 19. Yamaguchi Yasujiro. Epizode 2/ Various chants of Nogaku // Режим доступу: http://www.the­noh.com/en/people/sa­saeru/007_episode2.html

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »