« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 478–482

УДК 78.087.5

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.478

Надійшла 25.01.2018

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМЕНІ МИХАЙЛА ГЛІНКИ

Климчик Ірина Володимирівна,

завідувач навчальної практики,

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки.

вул. Ливарна 10, 49044, м. Дніпропетровськ, Україна.

Контакти: e-mail I.Klimchik@ukr.net

Анотація. Досліджується вплив навчальної практики на поліпшення професійної підготовки випускників Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки. Відстежується значення її фольклорного компонента. Підіймається проблема популяризації нематеріальної музичної спадщини Дніпропетровщини як важливої складової майбутньої професійної діяльності випускників ВНЗ.

Ключові слова: навчальна практика, концертно-виконав­ська практика, педагогічна практика, практика роботи з хором (ансамблем, оркестром, капелою), архівно-бібліо­графічна практика, музичний фольклор.

Список використаних джерел

 1. АбдуллинЭ.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования: учеб. пособие / Э.Б. Абдуллин. — Москва : Прометей, 1990. — 186 с.
 2. Дец Н.И. Педагогическая практика у студентов исполнительских специальностей вузов искусств (учеб­но-методическое пособие) / Н.И. Дец, Р.Р. Мас­лова. — Волгоград, 2009. — 56 с.
 3. Козацькі пісні Дніпропетровщини / упоряд. Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки ; переднє слово Є.Г. Удода. — Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2015. — 60 с. : іл.
 4. Мартинюк В.М. Українська пісня у поліфонічних тво­рах для бандури: навчальний посібник / В.М. Мартинюк, С.В. Овчарова, С.А. Щітова. — Дніпро : ЛІРА, 2017. — 68 с.
 5. Народні пісні сучасної Дніпролпетровщини. — Випуск 1. Томаківський район / упорядники: Галина Пше­нічкіна, Анастасія Любимова. — Дніпро : ЛІРА, 2016. — 56с.
 6. Овчарова С.В. Інструментавання творів для капели бандуристів та струнного оркестру: навч.-метод. посіб / С.В. Овчарова, В.С. Овчаров. — Дніпро : ЛІРА, 2017. — 36 с.
 7. Овчарова С.В. Інструментування для капели бандуристів з оркестровою групою: навч.-метод. посіб. / С.В. Овчарова, В.С. Овчаров. — Дніпро : ЛІРА, 2017. — 44 с.
 8. Овчарова С.В. Педагогічний репертуар для капели бандуристів з оркестровою групою: навчально-мето­дичний посібник / С.В. Овчарова, В.С. Овчаров. — Дніпро : ЛІРА, 2017. — 40 с.
 9. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч.-метод. Посібник / О.Я. Ростовський. — Київ : ІЗМН, 1997. — 248 с.
 10. Фейгин М.Э. Воспитание и совершенствование музы­кан­та-педагога / М.Э. Фейгин. — Москва : Советский композитор, 1973. — 156 с.
 11. Фурдуй Ю.В. Музичні прописи: для дітей від 4 років / Ю.В. Фурдуй. — Дніпро : ЛІРА, 2017. — 52 с.
 12. Хананаева В.Е. Формирование профессионально-пе­да­го­гической направленности исполнителя в музы­каль­ном вузе : автореф. диссер. канд. искусствов. / В.Е. Ха­нанаева. — Ленинград, 1985. — 20 с.
 13. Хананаева В.Е. Развитие педагогического мышления у студентов музыкальных вузов / В.Е. Хананаева // Про­блемы комплексного творческого воспитания му­зыканта-исполнителя. — Новосибирск, 1984. — 152 с.
 14. Хананаєв С.В. До питання взаємодії творчих практик / С.В. Хананаєв // Зб. наук. статей. Музикознавча думка Дніпропетровщини. — Вип. 11. — Дні­про : ЛІРА, 2016.— 196 с.
 15. ХананаєвС.В. Чинники формування педагогічного досвіду. Практичні рекомендації / С.В. Хананаєв // Зб. наук. статей. Музикознавча думка Дніпро­петров­щини. — Вип. 5. — Дніпропетровськ : Юрій Сердюк, 2010. — 240 с.
 16. Пшенічкіна Г. Криничанський район [Електронний ресурс] / Г.Пшенічкіна, А. Любимова. — Режим доступу до ресурсу : http://www.krinich-rn.dp.gov.ua/OBLADM/krinch_rda.nsf/docs/ 0268F2BD88DACFF2C2257F690059E468?opendocument&PrintForm.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »