« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 328–332

УДК 7.012:745

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.328

Надійшла 30.01.2018

«НАРОДНИЙ ДИЗАЙН»: ПОНЯТТЯ, ЩО НЕ СТАЛО ТЕРМІНОМ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4583-8195

Лебедєва Альона Ігорівна, аспірант,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, м. Київ, Україна.

Контакти: Тел. (099) 783 9427; e-mail: goshalebedev@gmail.com

Анотація. Досліджується сучасне застосування названого поняття. Воно вперше з’явилося в радянських фахових журналах із мистецтва (1960-ті рр.) на означення неорнаментованих зразків народного мистецтва, де домінувала практична функція. Проте в наші дні це словосполучення у засобах масової інформації змінило своє значення на зовсім протилежне — сучасна стилізація у традиційній манері.

Ключові слова: декор, дизайн, етнонапрями в моді, народне мистецтво, народний дизайн, «роблення», стилізація, традиційні промисли.

Список використаних джерел

  1. Glasson  M. Made in Walsal. Thе town of 100 trades / Michael Glasson. — Stroud : Tempus Publishing limited, 2005. — 128 p.
  2. Grabowski J. Sztuka ludowa. Charakterystyki — porównania — odrębności / Józef Grabowski. — Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. — 332 s.
  3. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Special Edition for the USSR / A.S. Hornby, A.P. Cowie. — Vol. 1. — Moscow ; Oxford, 1982. — 510 p.
  4. Lambert M. English Popular and Traditional Art / Margaret Lambert, Enid Marx. — London, 1946. — 48 p.
  5. Selivachov M. Folk designs of Ukraine / Michail Se­livachov. — Doncaster : Bayda Books, 1995. — 64 p.
  6. Бодрийяр Ж. Система вещей [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/baudrillard-le-systeme-des-objets-8l.pdf.
  7. Матеріали конференції «Мaking» (2012) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://static.websys.no/files/sites/www.nordfo.no/contentfiles/201209/all_papers_in_sessions.pdf.
  8. Research on the design and development strategy of traditional folk culture industry [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/ 5374925/?reload=true.
  9. International Journal of the Construction History Society [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.constructionhistory.co.uk/publications/construc­tion-history-journal.
  10. Tin M.B. Making and the sense it makes. Conceptual manifesto / M.B. Tin // Studies in Material Thinking, Vol. 9 (August 2013), ISSN 1177-6234, AUT Uni­versity [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.materialthinking.org, simultaneously publi­shed in Norwegian «Form Akademisk — Research Jour­nal of Design and Design Education», Vol 6:2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.for­makademisk.org/index.php/formakademisk/index.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »