Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 696–700

УДК 801.82:[398.8:81’276.3]:091″16/17″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.696

“…МІШАНИНА ПОБОЖНИХ СЬПІВІВ І ФРІВОЛЬНИХ” В РУКОПИСНИХ ЗОШИТАХ БАРОКОВОЇ ДОБИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Маєрчик Марія, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ соціальної антропології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна;
Головна редакторка наукового рецензованого журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”.
Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій”.
Контакти: mayerchykmaria@gmail.com

Анотація. Ця стаття присвячена явищу, на яке звертають увагу історики літератури та культури від XIX століття, а саме наявності в рукописних зошитах барокової доби (XVII—XVIII століть) поряд з побожними текстами «непристойних», «фривольних» пісень. Обґрунтовано необхідність історизувати «непристойне», означити відмінність між модерними (науковими, етними) і немодерним (емними) поглядами на «непристойні» записи XVII—XVIII століть для контекстуальнішого розуміння значення цих записів у середовищі їх функціонування. Такий підхід дасть змогу означити нову перспективу для вивчення модернізаційних процесів у сфері мови та інтимності.

Ключові слова: рукописні зошити XVII—XVIII століть, барокова література, модернізація в сфері інтимності, «фривольні» пісні.

Надійшла 22.03.2018

Список використаних джерел

1. Байдин В. Идентификация Кирши Данилова на Урале: материалы к биографии / В. Байдин // Известия Уральского федерального университета. — 2013. — № 4 (120). — С. 47—70.
2. Вуйцик В. Графіті XVII—XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі / Володимир Вуйцик // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — 1996. — Т. ССХХХІ. — С. 189—194.
3. Грушевська К. Збирання і видання дум в XIX і в початка XX віку / Катерина Грушевська // Українські народні думи. — Т. 1. — Київ : Державне видавництво України, 1927. — С. XIII—CXXXII.
4. Грушевський М. Сьпіванник з початку XVIII в. / Михайло Грушевський // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — 1897. — XV. — С. 3—48.
5. З актових книг XVII—XVIII ст. // Етнографія статевого життя й тілесності / укл., наук. ред. О. Боряк, М. Маєрчик. — Київ : Центр культурно-антропологічних студій, 2013. — С. 281—283.
6. Калайдович К. Предисловие / Константин Калайдович // Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ, и вторично изданныя съ прибавленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ, доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва. — Москва : В типографіи Семена Селивановскаго, 1818. — С. I—XXXVI.
7. Кляус В. Из песенных сборников XVIII века / Владимир Краус // Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки / сост., научн. ред. А. Топорков. — Москва : Ладомир, 1995. — С. 32—50, 543—548 (примітки).
8. Крекотень В. Українська література XVII ст. / Володимир Крекотень // Українська література XVII ст. / упор. і прим. В. Крекотеня. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 5—25.
9. Перетц В. Къ исторіи польскаго и русскаго народнаго театра. (Нѣсколько интермедій XVII—XVIII столѣтій) / Владимир Перетц // Извѣстія Отдѣленія русского языка и словесности Императорской Академіи Наукъ. — Санктпетербургъ : Тип. Имп. Акад. наук, 1905. — Т. Х. — Кн. 1. — С. 51—104.
10. Перетцъ В. Малорусскія вирши и пѣсни въ записяхъ XVI—XVIII вв: I—XIV / Владимир Перетцъ (Отдѣльный оттискъ изъ Извѣстій Отдѣленія русского языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, т. IV (1899 г.), кн. 3-й, с. 869—938). — Санкт-Петербург : Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1899. — С. 1—70.
11. Писаренко Ю. «Запретный» рисунок из Золотых ворот Киева / Юрий Писаренко // Ruthenica. — 2005. — № 4. — С. 22—31.
12. Сборник Кирши Данилова / под ред. П. Шеффера. — Санкт-Петербург : Типография Императорской академии наук, 1901. — 422 с.
13. Camille M. Dr Witkowski’s Anus: French Doctors, German Homosexuals and the Obscene in Medieval Church Art / Michael Camille // Medieval Obscenities / edited by Nicola McDonald. — York : York Medieval Press, 2014. — P. 17—38.
14. Phillips K. Sex Before Sexuality: A Premodern History / Kim M. Phillips, Barry Reay. — Cambridge : Polity, 2011. — 200 p.
15. Uszkałow Ł. Морфологія сексу в дзеркалі української барокової літератури (пролегомени) / Łeonid Uszkałow // Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. — T. 9: Ciało / red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewchenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — S. 509—524.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »