« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 696–700

УДК 801.82:[398.8:81’276.3]:091″16/17″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.696

“…МІШАНИНА ПОБОЖНИХ СЬПІВІВ І ФРІВОЛЬНИХ” В РУКОПИСНИХ ЗОШИТАХ БАРОКОВОЇ ДОБИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Маєрчик Марія, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ соціальної антропології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна;
Головна редакторка наукового рецензованого журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”.
Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій”.
Контакти: mayerchykmaria@gmail.com

Анотація. Ця стаття присвячена явищу, на яке звертають увагу історики літератури та культури від XIX століття, а саме наявності в рукописних зошитах барокової доби (XVII—XVIII століть) поряд з побожними текстами «непристойних», «фривольних» пісень. Обґрунтовано необхідність історизувати «непристойне», означити відмінність між модерними (науковими, етними) і немодерним (емними) поглядами на «непристойні» записи XVII—XVIII століть для контекстуальнішого розуміння значення цих записів у середовищі їх функціонування. Такий підхід дасть змогу означити нову перспективу для вивчення модернізаційних процесів у сфері мови та інтимності.

Ключові слова: рукописні зошити XVII—XVIII століть, барокова література, модернізація в сфері інтимності, «фривольні» пісні.

Надійшла 22.03.2018

Список використаних джерел

1. Байдин В. Идентификация Кирши Данилова на Урале: материалы к биографии / В. Байдин // Известия Уральского федерального университета. — 2013. — № 4 (120). — С. 47—70.
2. Вуйцик В. Графіті XVII—XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі / Володимир Вуйцик // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — 1996. — Т. ССХХХІ. — С. 189—194.
3. Грушевська К. Збирання і видання дум в XIX і в початка XX віку / Катерина Грушевська // Українські народні думи. — Т. 1. — Київ : Державне видавництво України, 1927. — С. XIII—CXXXII.
4. Грушевський М. Сьпіванник з початку XVIII в. / Михайло Грушевський // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — 1897. — XV. — С. 3—48.
5. З актових книг XVII—XVIII ст. // Етнографія статевого життя й тілесності / укл., наук. ред. О. Боряк, М. Маєрчик. — Київ : Центр культурно-антропологічних студій, 2013. — С. 281—283.
6. Калайдович К. Предисловие / Константин Калайдович // Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ, и вторично изданныя съ прибавленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ, доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва. — Москва : В типографіи Семена Селивановскаго, 1818. — С. I—XXXVI.
7. Кляус В. Из песенных сборников XVIII века / Владимир Краус // Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки / сост., научн. ред. А. Топорков. — Москва : Ладомир, 1995. — С. 32—50, 543—548 (примітки).
8. Крекотень В. Українська література XVII ст. / Володимир Крекотень // Українська література XVII ст. / упор. і прим. В. Крекотеня. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 5—25.
9. Перетц В. Къ исторіи польскаго и русскаго народнаго театра. (Нѣсколько интермедій XVII—XVIII столѣтій) / Владимир Перетц // Извѣстія Отдѣленія русского языка и словесности Императорской Академіи Наукъ. — Санктпетербургъ : Тип. Имп. Акад. наук, 1905. — Т. Х. — Кн. 1. — С. 51—104.
10. Перетцъ В. Малорусскія вирши и пѣсни въ записяхъ XVI—XVIII вв: I—XIV / Владимир Перетцъ (Отдѣльный оттискъ изъ Извѣстій Отдѣленія русского языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, т. IV (1899 г.), кн. 3-й, с. 869—938). — Санкт-Петербург : Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1899. — С. 1—70.
11. Писаренко Ю. «Запретный» рисунок из Золотых ворот Киева / Юрий Писаренко // Ruthenica. — 2005. — № 4. — С. 22—31.
12. Сборник Кирши Данилова / под ред. П. Шеффера. — Санкт-Петербург : Типография Императорской академии наук, 1901. — 422 с.
13. Camille M. Dr Witkowski’s Anus: French Doctors, German Homosexuals and the Obscene in Medieval Church Art / Michael Camille // Medieval Obscenities / edited by Nicola McDonald. — York : York Medieval Press, 2014. — P. 17—38.
14. Phillips K. Sex Before Sexuality: A Premodern History / Kim M. Phillips, Barry Reay. — Cambridge : Polity, 2011. — 200 p.
15. Uszkałow Ł. Морфологія сексу в дзеркалі української барокової літератури (пролегомени) / Łeonid Uszkałow // Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. — T. 9: Ciało / red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewchenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — S. 509—524.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »