« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 708–718

УДК 72.01

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.708

ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ І КИТАЙСЬКОЇ ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ДИЗАЙНІ ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ СУЧАСНОГО КИТАЮ

Цяо Шубей, аспірантка
Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
вул. Мистецтв, 8, 61002, м. Харків, Україна
Контакти: elena_olenina@mail.ru

Анотація. Стаття продовжує дослідження дитячих ігрових просторів Китаю, і присвячена проблемі синтезу в сучасному дизайні КНР західноєвропейської і китайської художньо-естетичних традицій, пов’язаного з процесами інтернаціоналізації художньої культури. Автор вивчає дизайнерські рішення деяких відомих розважальних майданчиків Пекіна, Шанхая та інших китайських мегаполісів, і, на основі композиційного аналізу внутрішньорайонних і загальноміських ігрових зон, доходить висновку, що в умовах глобалізації і активного технологічного розвитку для проектування дитячих ігрових просторів Китаю частіше за все використовуються наступний синтез. Він лежить в основі багатьох художніх рішень, і здійснюється за допомогою певних дизайн-прийомів, які виявляються автором. Такий підхід сприяє взаємозбагаченню і взаємопроникненню східної і західної культур засобами дизайну, перетворюючи ігровий простір на більш універсальний і комунікативний.

Ключові слова: Китай, дизайн міського середовища, дитячі ігрові простори, синтез, інтернаціональне, національне, дизайн-підходи, дизайн-прийоми.

Надійшла 27.03.2018

Список використаних джерел

1. Ван Лан. Детская площадка жилых районов — адаптивность, дизайн / Ван Лан // Хуажонге наука и техника. — 2004. — № 5. — С. 41—42. — (С кит.).
2. Лю Ян. Композиция в китайском искусстве как выражение смыслов, образов и формы / Лю Ян // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: сб. ст. по материалам LXI междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск : СибАК, 2011. — № 6. — С. 66—73.
3. Мин Ван Чжу Дан. Звуковой дизайн парков / Мин Ван Чжу Дан, Чжао Ксиумин Ванг Чжу Ши ; Шк. граждан. строительства, Чжэцзян (Ханчжоу, 310058, Китай) ; Ун-т Нац. фонд естеств. наук Китая (50178062) ; Сообщество парк саундскейп исследования. — (С кит.).
4. Философия / под ред. Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. — Москва : Юрайт, 2010. — 622 с. — (3-е изд.).
5. Цяо Шубей. Китайская художественно-эстетическая традиция как проектная основа современного дизайна детских игровых пространств КНР / Цяо Шубей // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. — Харків, 2017. — № 4. — C. 29—39.
6. Цяо Шубей. Тенденции в проектировании детского игрового пространства в Китае / Цяо Шубей // Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», м. Харків, 9—12 жовтня 2017 року. — С. 349—350.
7. Qiao Sh. Modern approaches in designing of children’s playgrounds in the context of development of the recreation industry / Qiao Sh., Olenina O. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. — Харків, 2016. — № 5. — С. 105—110.
8. Го Тинхонг. Сад как средство реабилитации психических расстройств детей в результате дефицита контакта с живой природой [Електронний ресурс] / Го Тинхонг, Донг Лианг // Материалы международной научно-практической конференции в области изучения ландшафтного дизайна (26—29 мая, 2017). — 2017. — Режим доступу: http://www.jchla.com/?Index_News—1255.html. — (С кит.).
9. Композиции в садово-парковом искусстве Китая [Електронний ресурс] // Мудрость Китая. — 2009. — Режим доступу: http://kitaia.ru/sadykitaya/kompoziciiv-sadovoparkovom-iskusstve-kitaya. — (С кит.).
10. Мао Шуян. Философское представление об игре и ее последствия для образования [Електронний ресурс] : реферат / Мао Шуян // Ин-т образования, науки. — Нанкин, 2010. — Режим доступу: http://www.doczj.com/doc/e95049171ed9ad51f01df2dd.html. — ( С кит.).
11. Материалы Международной конференции по образованию в ландшафтной архитектуре (СЕЛА/CLAEC) — 2017 [Електронний ресурс]. — Пекин, 2017. — Режим доступу: http://chinaed.ru/strana/kultura-kitaya.html. — (С кит.).
12. Се Тонг. Традиционные элементы китайского сада [Електронний ресурс] / Се Тонг, Фэн Бин. — 2015 — Режим доступу: http://big.hi138.com/wenxueyishu/yishulilun/201406/437321.asp#.WWW7JojyjIU. — (С кит.).
13. Цзян Ксиао Чэн. Дизайн. Обсуждение безопасности Chongqing City Park. Детская площадка. Електронний ресурс] / Цзян Ксиао Чэн). — 2015. — DOI: TU986.56. — Режим доступу: http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1016703103.htm. — (С кит.).
14. Чжао Хаи. Межпоколенческая эволюция детского отдыха в центральном парке Шанхая. [Електронний ресурс] / Чжао Хаи // Парк современного города — изменения в Шанхае (1949—1978): материалы междунар. науч.-практ. конф. — Режим доступу: http://www.jchla.com/?Index_Tuijian—5035.html. — (С кит.).
15. Юй Цзиньлун. Шанхай Большой Медведицы. Ландшафтный дизайн. [Електронний ресурс] / Юй Цзиньлун // Китайский сад: акад. журн. Пекин. ун-та. — 2017. — № 5. — С. 29—34. — Режим доступу: http://www.xueshu.com/zgyl/201705/29415809.html. — (С кит.).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »