« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 731–737

УДК 687.016

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.731

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач
Київський національний університет технологій та дизайну кафедра рисунка та живопису,
вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна
Контакти: E-mail: alla_0203@ukr.net

Анотація. Аналізуються окремі перспективні напрями вдосконалення дизайн-проектування одягу в Україні та в світі. Окреслені деякі особливості розвитку сучасного дизайну одягу. Вказані основні напрями у дизайні одягу. Обґрунтований зв’язок дизайну одягу з його проектуванням. Відзначено, що вдосконалення дизайн-проектування одягу пов’язане з мистецько-естетичним стилем і напрямом постмодернізму. Вказано, що важливими напрямами вдосконалення дизайну одягу є використання етнічної, екологічної та футуристичної тематик у його проектуванні. Розглянуті особливості дизайн-проектування одягу, що трансформується. Запропоновані принципи, на які має орієнтуватися освіта фахівців у сфері дизайн-проектування одягу.

Ключові слова: дизайн, дизайн-проектування, одяг, форма, мистецтво, постмодернізм, еко-дизайн, етнічність, моделювання, конструювання, колекції, технології, інновації, трансформації, аксесуари, удосконалення.

Надійшла 23.02.2018

Список використаних джерел

1. Агапова Т.П. Комбінаторні засоби формоутворення одягу / Т.П. Агапова, А.В. Шопіна // Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків : Колегіум, 2013. — 147 с.
2. Гардабхадзе І.А. Дизайн-проектування. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну / І.А. Гардабхадзе. — Київ : Изд. дом Винниченка, 2013. — 275 с.
3. Єжова О.В. Конструювання одягу / О.В. Єжова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : Лисенко В.Ф. (вид.), 2013. — 171 с.
4. Залкінд В.В. Проектування одягу засобами інформаційних технологій : монографія / В.В. Залкінд ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків : Технологічний центр, 2014. — 149 с.
5. Захаркевич О.В. Практикум з комп’ютерного проектування одягу / О.В. Захаркевич, С.Г. Кулешова, О.М. Домбровська. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — 311 с.
6. Кісіль М.В. Місце концепції формоутворення в процесі проектування одягу / М.В. Кісіль // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.Є. Трєгуб. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 6. — С. 191—193.
7. Кісіль М.В. Об’ємно-просторове моделювання в практиці дизайнера одягу / М.В. Кісіль // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Регіональний дизайн і освіта»: Черкаси, 20—21 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — С. 39—42.
8. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов : в 2 ч. — Ч. 1. Конструирование одежды / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. — Москва : Академия, 2007. — 256 с.
9. Король Н.Я. Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX — початку XXI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Король Наталія Ярославівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2016. — 20 с.
10. Кудрявцева Н.В. Системи автоматизованого проектування одягу / Н.В. Кудрявцева, О.А. Дітковська. — Хмельницький : Заколодний М.І. (вид.), 2014. — 203 с.
11. Кулешова С.Г. Колір в художньому проектуванні одягу / С.Г. Кулешова ; за ред. д-ра техн. наук, проф. А.Л. Славінської. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — 394 с.
12. Лагода О.М. Дизайн одягу в світлі проблем соціального проектування / О.М. Лагода // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2008. — № 11. — С. 67—72.
13. Малинська А.М. Розробка колекцій одягу / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова та ін. — Київ : Профі, 2014. — 140 с.
14. Мощенко А.В. Дослідження формоутворення колекції жіночого одягу на основі біонічних об’єктів червоного моря / А.В. Мощенко, О.В. Колосніченко, А.І. Баранова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. — 2015. — № 4. — С. 220—224.
15. Остапенко Н.В. Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.18.19 / Остапенко Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 44 с.
16. Пашкевич К.Л. Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.01.03 / Пашкевич Калина Лівіанівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 44 с.
17. Ріпка Г.А. Удосконалення технології виготовлення підсилюючих елементів дитячого одягу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.19 / Ріпка Галина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 23 с.
18. Рэнд П. Дизайн: форма и хаос : монография / П. Рэнд. — Москва, 2013. — 244 с.
19. Саприкіна Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Саприкіна Лілія Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук, 2016. — 20 с.
20. Славінська А.Л. Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу / А.Л. Славінська. — Ч. 1: Проектування та технічне моделювання базових конструкцій одягу. — 2016. — 267 с.
21. Rissanen T. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting / T. Rissanen. — Sydney : University of Technology, 2013. — 313 p.
22. Вишиванка названа трендом літа за версією The New York Times / HROMADSKE. — 11.06.2016. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://hromadske.ua.
23. У Львові відсьогодні триватиме виставка «Переосмислення: вчимося у природи» / DailyLviv.com. Щоденний Львів — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dailylviv.com.
24. Reduce, Reuse, Recycle «Recycling Guide» [Electronic Reverse]. — Access mode: www.recycling-guide.org.uk/rrr.html.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »