« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 731–737

УДК 687.016

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.731

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач
Київський національний університет технологій та дизайну кафедра рисунка та живопису,
вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна
Контакти: E-mail: alla_0203@ukr.net

Анотація. Аналізуються окремі перспективні напрями вдосконалення дизайн-проектування одягу в Україні та в світі. Окреслені деякі особливості розвитку сучасного дизайну одягу. Вказані основні напрями у дизайні одягу. Обґрунтований зв’язок дизайну одягу з його проектуванням. Відзначено, що вдосконалення дизайн-проектування одягу пов’язане з мистецько-естетичним стилем і напрямом постмодернізму. Вказано, що важливими напрямами вдосконалення дизайну одягу є використання етнічної, екологічної та футуристичної тематик у його проектуванні. Розглянуті особливості дизайн-проектування одягу, що трансформується. Запропоновані принципи, на які має орієнтуватися освіта фахівців у сфері дизайн-проектування одягу.

Ключові слова: дизайн, дизайн-проектування, одяг, форма, мистецтво, постмодернізм, еко-дизайн, етнічність, моделювання, конструювання, колекції, технології, інновації, трансформації, аксесуари, удосконалення.

Надійшла 23.02.2018

Список використаних джерел

1. Агапова Т.П. Комбінаторні засоби формоутворення одягу / Т.П. Агапова, А.В. Шопіна // Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків : Колегіум, 2013. — 147 с.
2. Гардабхадзе І.А. Дизайн-проектування. Сучасний одяг: науковий підхід до вирішення проблем дизайну / І.А. Гардабхадзе. — Київ : Изд. дом Винниченка, 2013. — 275 с.
3. Єжова О.В. Конструювання одягу / О.В. Єжова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : Лисенко В.Ф. (вид.), 2013. — 171 с.
4. Залкінд В.В. Проектування одягу засобами інформаційних технологій : монографія / В.В. Залкінд ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків : Технологічний центр, 2014. — 149 с.
5. Захаркевич О.В. Практикум з комп’ютерного проектування одягу / О.В. Захаркевич, С.Г. Кулешова, О.М. Домбровська. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — 311 с.
6. Кісіль М.В. Місце концепції формоутворення в процесі проектування одягу / М.В. Кісіль // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.Є. Трєгуб. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 6. — С. 191—193.
7. Кісіль М.В. Об’ємно-просторове моделювання в практиці дизайнера одягу / М.В. Кісіль // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Регіональний дизайн і освіта»: Черкаси, 20—21 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси : ЧДТУ, 2010. — С. 39—42.
8. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов : в 2 ч. — Ч. 1. Конструирование одежды / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. — Москва : Академия, 2007. — 256 с.
9. Король Н.Я. Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX — початку XXI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Король Наталія Ярославівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2016. — 20 с.
10. Кудрявцева Н.В. Системи автоматизованого проектування одягу / Н.В. Кудрявцева, О.А. Дітковська. — Хмельницький : Заколодний М.І. (вид.), 2014. — 203 с.
11. Кулешова С.Г. Колір в художньому проектуванні одягу / С.Г. Кулешова ; за ред. д-ра техн. наук, проф. А.Л. Славінської. — Хмельницький : ХНУ, 2016. — 394 с.
12. Лагода О.М. Дизайн одягу в світлі проблем соціального проектування / О.М. Лагода // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2008. — № 11. — С. 67—72.
13. Малинська А.М. Розробка колекцій одягу / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова та ін. — Київ : Профі, 2014. — 140 с.
14. Мощенко А.В. Дослідження формоутворення колекції жіночого одягу на основі біонічних об’єктів червоного моря / А.В. Мощенко, О.В. Колосніченко, А.І. Баранова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. — 2015. — № 4. — С. 220—224.
15. Остапенко Н.В. Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.18.19 / Остапенко Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 44 с.
16. Пашкевич К.Л. Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.01.03 / Пашкевич Калина Лівіанівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 44 с.
17. Ріпка Г.А. Удосконалення технології виготовлення підсилюючих елементів дитячого одягу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.19 / Ріпка Галина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 23 с.
18. Рэнд П. Дизайн: форма и хаос : монография / П. Рэнд. — Москва, 2013. — 244 с.
19. Саприкіна Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Саприкіна Лілія Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук, 2016. — 20 с.
20. Славінська А.Л. Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу / А.Л. Славінська. — Ч. 1: Проектування та технічне моделювання базових конструкцій одягу. — 2016. — 267 с.
21. Rissanen T. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting / T. Rissanen. — Sydney : University of Technology, 2013. — 313 p.
22. Вишиванка названа трендом літа за версією The New York Times / HROMADSKE. — 11.06.2016. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://hromadske.ua.
23. У Львові відсьогодні триватиме виставка «Переосмислення: вчимося у природи» / DailyLviv.com. Щоденний Львів — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dailylviv.com.
24. Reduce, Reuse, Recycle «Recycling Guide» [Electronic Reverse]. — Access mode: www.recycling-guide.org.uk/rrr.html.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »