« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 738–751

УДК 7.072.2(477) (092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.738

МИКОЛА МОЗДИР — ВИЗНАЧНИЙ ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА (1928—2018)

Колупаєва Агнія Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ народного мистецтва,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: e-mail agnia.kolupayeva@gmail.com, agniakol@ukr.net.

Анотація. Висвітлюється життєвий шлях, наукова спадщина Миколи Моздира, яка є вагомим внеском у методологію українського мистецтвознавства, виявлення, збереження, дослідження, популяризацію пам’яток української культури, народного мистецтва. Аналізуються основні праці вченого. Акцентуються вагомі теоретичні здобутки у дослідженні українського декоративного, церковного мистецтва, народної дерев’яної, кам’яної скульптури, меморіальної пластики, української хрестології.

Ключові слова: Микола Моздир, українське народне мистецтво, скульптура, меморіальна пластика, сакральне мистецтво, народні меблі, різьблення по дереву, кам’яне різьблення, хрест, «фігура», типологія, іконографія, символіка.

Надійшла 07.05.2018

Список використаних джерел

1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 3. — Од. зб. 368. — 135 с. (Моздир М.І.: особова справа).
2. Акуленко В.І. Культурна спадщина людства: збереження та використання: навчальний посібник / В.І. Акуленко, І.П. Магазинщикова, М.І. Моздир, О.О. Тарасенко ; за ред. І.П. Магазинщикової. — Львів, 2002. — 160 с.
3. Борисенко В.: альбом / вст. ст., упоряд. М.І. Моздир — Київ : Мистецтво, 1971. — 14 с. : 10 с. іл.
4. Валентин Борисенко: альбом / упоряд. М.І. Моздир. — Київ : Мистецтво, 1987. — 120 с. : іл.
5. Герус Л. Досвід помножений людяністю / Людмила Герус // Мистецтвознавство’08: науковий збірник. — Львів : СКІМ ; ІН НАН України, 2008. — С. 233—236.
6. Захарчук-Чугай Р. Творчий шлях ученого / Раїса Захарчук-Чугай // Народознавчі зошити. — 1998. — № 1. — С. 27—28.
7. Захарчук-Чугай Р. Микола Моздир — півстоліття на ниві мистецтвознавства / Раїса Захарчук-Чугай // Мистецтвознавство’08: науковий збірник. — Львів : СКІМ ; ІН НАН України, 2008. — С. 225—232.
8. Моздир М.І. Дунаївські колони / М.І. Моздир // Образотворче мистецтво. — 1971. — № 4. — С. 18––19.
9. Моздыр Н.И. Украинская народная деревянная скульптура : автореф. дисс. … канд. искусствоведения / Моздыр Николай Иванович. — Москва, 1977. — 20 с.
10. Микола Іванович Моздир (до 70-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик / уклад. В. Яблонська ; вст. ст. Р. Захарчук-Чугай ; наук. ред. Р. Яців. — Львів : ІН НАН України, 1998. — 21 с.
11. Моздир М.І. Українська народна дерев’яна скульптура / Моздир Микола Іванович. — Київ : Музей етнографії та художнього промислу АН УРСР ; Наукова думка, 1980. — 190 с. : іл.
12. Моздир М. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія мистецтва та архітектура»: для студентів спеціальності «дизайн» / М. Моздир, С. Шлемкевич. — Львів, 1993. — 20 с.
13. Моздир М. З історії меблярства в Україні / М. Моздир, С. Мигаль // Український ліс. — 1993. — № 2. — С. 53—55.
14. Моздир М.І. Художні ремесла / М.І. Моздир // Етнографія України: навчальний посібник / за ред. С.А. Макарчука — Львів : Світ, 1994. — С. 282—301.
15. Моздир М. Павло Жолтовський в експедиціях / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 1995. — № 5. — С. 275—276.
16. Моздир М. Українська народна меморіальна скульптура / Микола Моздир. — Київ : ІН НАН України ; Наукова думка, 1996. — 130 с.
17. Моздир М. До іконографії кам’яних хрестів ХVIII—ХХ ст. на українських землях / Микола Моздир // Політологія. Етнологія. Соціологія: доповіді та повідомлення: Третій міжнародний конгрес україністів 26—29 серпня 1996 р. — Харків, 1996. — С. 83—86.
18. Моздир М. До класифікації та іконографії кам’яних хрестів ХVIII—ХХ ст. на українських землях / Микола Моздир // Українська хрестологія: тези і резюме наукової конференції 24 жовтня 1996 року. — Львів : ІН НАН України, 1996. — С. 3—5.
19. Моздир М. Намогильні хрести / Микола Моздир // Хрест в українському мистецтві: каталог виставки. — Львів, 1997. — С. 6.
20. Моздир М. «Фігури», придорожні та присадибні хрести в Україні / Микола Моздир // Українська хрестологія. — Львів : ІН НАН України, 1997. — С. 21—30.
21. Моздир М. Хрест у селі Зимне біля Володимира (до питання атрибуції) / Микола Моздир // Галич і галицька земля в державотворчих процесах України: матеріали Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ ; Галич : Плай, 1998. — С. 146—149.
22. Моздир М. Ірина Гургула — дослідник народного мистецтва 1920—1930-х рр. / Микола Моздир // Мистецтвознавство’99: науковий збірник. — Львів : СКІМ ; ІН НАН України, 1999. — С. 191—200.
23. Моздир М. Хрести різьбяра В. Турченяка в церкві св. Юра в селі Дуліби біля Стрия / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2003. — № 1—2. — С. 263—266.
24. Моздир М. Візитаційні акти Перемиського деканату як джерело до історії української культури XVII—XVIII ст. (теки фонду М. Подолинського в архіві Національного музею у Львові) / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2003. — № 3—4. — С. 588—621.
25. Моздир М. Він завжди з нами (до 100-річчя від дня народження Павла Жолтовського) / Микола Моздир // Мистецтвознавство’04: науковий збірник. — Львів : СКІМ ; ІН НАН України, 2004. — С. 133—142.
26. Моздир М. Художні ремесла та промисли / М. Моздир // Етнографія України: навчальний посібник. — Львів : Світ, 2004. — С. 306—327. — (Вид. 2-ге, перероб. і доп.).
27. Моздир М. Леопольд Левицький і Національний музей у Львові / Микола Моздир // Леопольд Левицький. Спогади про художника: науковий збірник / авт.-упор. Л. Павлишин. — Львів : СКІМ, 2004. — С. 38—41.
28. Моздир М. Володимир Лупійчук — співець українського козацтва / Микола Моздир. — Львів : ІН НАН України ; Афіша, 2005. — 144 с. : іл.
29. Моздир М. (Гасла) Амвон, ампір, антипедіум, апокриф, Афон, бароко, басма, біблія, божник, вівтар, вітраж, готика, двері церковні, дияконські двері, жезл, іконостас, каплиця, киворій, кивот, Києво-Печерська лавра, кіот, класицизм, клірос, клобук, ковчег, лави церковні, лавра, монастир, намогильник, надгробок, панщизняні хрести, престол, придорожні хрести, присадибні хрести, ренесанс, Розп’яття, рококо, саркофаг, Святогірська Успенська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, солея,
сповідальниця, тетрапод, Унівська Свято-Успенська лавра, «фігура», хрест намогильний, Христос скорботний // Українське сакральне мистецтво: словник / М. Станкевич, С. Боньковська, Р. Василик, Л. Герус та ін. ; за наук. ред. М. Станкевича. — Львів : ІН НАН України, 2006. — С. 11––13, 19, 23, 27––28, 31––35, 44––45, 52––53, 54––55, 66––67, 72––73, 79, 97––98, 111––115, 123, 125––133, 140––141, 151––153, 159––160, 175, 196––198, 201––203, 207––210, 213––214, 216––221, 225––226, 230, 239, 246––247, 250––251, 260––262, 272––273, іл.
30. Моздир М. Олена Кульчицька і Національний музей у Львові / Микола Моздир // Арт-клас: Олена Кульчицька (1877—1967). 130-ти літньому ювілею художниці присвячено. — 2007. — № 3—4. — С. 156—159.
31. Моздир М. Народні меблі в Україні. Генезис. Еволюція форм / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2008. — № 1—2. — С. 160—183.
32. Моздир М. Українська народна меморіальна пластика / Микола Моздир. — Львів : ІН НАН України, 2009. — 287 с. : іл.
33. Моздир М. До питання про стан меблярства кін. ХІХ — поч. ХХ ст. в Галичині / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2010. — № 1—2. — С. 256—261.
34. Моздир М. Експедиційні виїзди з Петром Лінинським / Микола Моздир // Івашків Г. Збірка кераміки Петра Лінинського. — Львів : ІН НАН України, 2010. — С. 34—36.
35. Моздир М. Такою її пам’ятаю (спогади про К. Матейко) / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2011. — № 4 (100). — С. 605—607.
36. Моздир М. Завжди був зразком / Микола Моздир // Мистецтвознавство’11: науковий збірник (до 100-річчя від дня народження Антона Будзана). — Львів : СКІМ ; ІН НАН України, 2011. — С. 319—321.
37. Станкевич М. Микола Моздир — дослідник української народної пластики / Михайло Станкевич // Народознавчі зошити. — 1998. — № 1. — С. 29—31.
38. Mozdyr M.I. La sculpture sur bois en Ukraine / M.I. Mozdyr, A.K. Fedoruk // Le Bois dans l’architècture et la sculpture slaves. — Paris : L’UNESCO, 1981. — P. 213—226.
39. Гах І. Національний музей у Львові: 80-ті / Ірина Гах // Збруч. — https://zbruc.eu/node/34519.
40. Захарчук-Чугай Р. (Рец. на кн.) Микола Моздир. Українська народна меморіальна пластика. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2009. — 270 с. // Вісник НТШ. — Ч. 45. — Весна-літо 2011 р. — С. 73—74. — http://ntsh.org/sites/default/files/visnyk_45.pdf.
41. Кафедра етнології ЛНУ ім. І. Франка. — http://old.clio.lnu.edu.ua/Kafedra_etnologii.html.
42. Кафедра соціології та культурології НЛТУ: навчальні дисципліни кафедри. — http://nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=71.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »