« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 586–598

УДК 801.81:398.88(=161.2)”08/11”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.586

ТРАДИЦІЙНІ ЕПІЧНІ ФОРМУЛИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЛІКТІВ ЛИЦАРСТВА В КОЛЯДКАХ ТА ЩЕДРІВКАХ

Галайчук Оксана Володимирівна, старший лаборант
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра загального мовознавства,
вул. Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (067)2541238; halay_czuk@ukr.net

Анотація. Виокремлені і проаналізовані традиційні сталі формули-кліше військового характеру в українських колядках та щедрівках. Доведено, що у князівські часи українці мали лицарсько-дружинну поезію, релікти якої заховались у різних жанрах української усної словесності як loci communes.

Ключові слова: loci communes, формули-кліше, колядки та щедрівки, лицарство.

Надійшла 28.02.2018

Список використаних джерел

1. Буслаев Ф.И. Об эпических выражениях украинской поэзии: (По поводу Сборника украинских песен, изданных М.А. Максимовичем в Киеве в 1849 году) / Ф.И. Буслаев // Москвитянин. — 1850. — Ч. 5. — № 18. — Отд. III. — С. 19—44.
2. Былины : в 2-х т. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. — Т. 1. — 564 с.
3. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования / Виноградова Л.Н. — Москва : Наука, 1982. — 256 с.
4. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. I. — 270 с.
5. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. II. — 380 с.
6. Грінченко Б. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ с ней губерніяхъ / Б.Д. Гринченко. — Т. ІІІ. Пѣсни. — Черниговъ : Типографія Губернскаго Земства, 1899. — 767 с.
7. Грушевський М.C. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; упоряд. О.М. Таланчук ; приміт. C.K. Росовецького. — Київ : Либідь, 1994. — Т. 4. — Кн. 1. — 336 с. — («Літературні пам’ятки України»).
8. Гура А.В. Ворон / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под ред. Н.И. Толстого. — Москва : Междунар. отношения, 1995. — Т. 1: А—Г. — С. 434—438.
9. Денисюк І.О. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) / Іван Денисюк // Слово і Час. — 2003. — № 1. — С. 22—28.
10. Календарно-обрядові пісні / упоряд., передм., приміт. О.Ю. Чебанюк ; іл. худож. В.Є. Перевальського та А.Ф. Павленка. — Київ : Дніпро, 1987. — 392 с. : іл. — (Б-ка укр. усної народної творчості).
11. Колесса Ф. Українська усна словесність / Філярет Колесса. — Львів : НТШ, 1938. — 645 с.
12. Колесса Ф. Українські народні думи: перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів / Філарет Колесса. — Львів : Просвіта, 1920. — 177 с.
13. Колядки та щедрівки в сучасних записах / упоряд. С.А. Китова. — Черкаси : БРАМА, 2003. — 248 с. : іл.
14. Колядки та щедрівки: зимова обрядова поезія трудового року / упоряд., передмова і примітки О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1965. — 804 с.
15. Костомаров М. Слов’янська міфологія / М.І. Костомаров. — Київ : Либідь, 1994. — 384 с.
16. Кулиш П. Записки о Южной Руси : в 2 томах / П. Кулиш. — Санкт-Петербургъ, 1856. — Т. І. — 322 с.
17. [Лукашевич П.А.] Малороссійскія и Червонорусскія народныя думы и пѣсни / [Платон Акімович Лукашевич]. — Санкт-Петербургъ, 1836. — 170 с.
18. Маєрчик М. Орнітоморфні уявлення про душу (проблеми генези та семіозису) / Марія Маєрчик // Студії з інтегральної культурології: THANATOS. — № 1. — С. 92—104.
19. Макаев Э. «Эдда» и устная эпическая традиция / Э. Макаев // Проблемы сравнительной филологии. Сборник статей к 70-летию В.М. Жирмунского. — Москва ; Ленинград, 1964. — С. 408—417.
20. Малинка Ал.Н. Сборникъ матеріаловъ по малорусскому фольклору (Черниг., Волынск., Полтавск., и нѣкот. др. губ.): Колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, народн. медицина, примѣты, разсказы и сказки / Ал.Н. Малинка. — Черниговъ, 1902. — 411 с.
21. Мелетинский Е. «Эдда» и ранние формы эпоса / Мелетинский Е.М. — Москва : Наука, 1968. — 367 с.
22. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу / Михайло Москаленко // Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та пер. Михайла Москаленка. — Київ : Дніпро, 1988. — 296 с.
23. Народні перлини / упоряд. текстів та вступ. слово Михайла Стельмаха. — Київ : Дніпро, 1971. — 391 с.
24. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / упоряд. і примітки О.І. Дея і О.С. Романця. — Київ : Музична Україна, 1968. — 224 с.
25. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / упоряд., вст. ст. і примітки М.Й. Шалати. — Київ : Музична Україна, 1983. — 160 с.
26. Народні пісні в записах Івана Манжури / упоряд., вст. ст. і примітки Л.С. Каширіної. — Київ : Музична Україна, 1974. — 352 с.
27. Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / упоряд., вст. ст. і примітки О.І. Дея. — Київ : Музична Україна, 1985. — 104 с.
28. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / упоряд., вст. ст. і примітки М.Й. Шалати. — Київ : Музична Україна, 1973. — 111 с.
29. Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / упоряд., вст. ст. і примітки О.І. Дея, В.Г. Пінчука. — Київ : Музична Україна, 1974. — 216 с.
30. Пермяков Г. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише) / Г. Пермяков. — Москва : Наука, 1970. — 240 с.
31. Плісецький М. Українські народні думи: сюжети і образи / Марко Плісецький. — Київ : Кобза, 1994. — 364 с.
32. Потебня А. Объясненія малорусских и сродных народных пѣсень / А. Потебня. — Варшава : въ типографіи Михаила Земкевича, 1887. — Т. ІІ: Колядки и щедровки. — 809 с.
33. Пчілка Олена. Українські колядки / Олена Пчілка // Киевская старина. — Київ, 1903. — Т. I [Т. 80]. — Січень. — С. 52—175.
34. Рождественский Ю.В. Что такое «теория клише»? / Ю.В. Рождественский // Пермяков Г. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). — Москва : Наука, 1970. — С. 212—237.
35. Словарь української мови / упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко : в чотирьох томах. — Т. 4. Р—Я / НАН України ; Ін-т української мови. — Київ : Наукова думка, 1997. — 616 с.
36. Слово про Ігорів похід / перекл. М. Рильського. — Київ : Дніпро. — 88 с.
37. Сумцов Н.Ф. Воронъ въ народной словесности (Изъ «Этнографическаго Обозрѣнія», 1890. — Кн. 1) / Н. Сумцов. — Москва, 1890. — 31 с.
38. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / упоряд., передм. і примітки О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1983. — 526 с.
39. Фольклорні матеріали з Отчого краю / зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл ; у ноти завела Л. Лукашенко ; вст. слово С. Павлюка. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1998. — 615 с.
40. Франко І.Я. Теща в полоні у зятя / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1984. — Т. 42. — С. 115—123.
41. Чижевський Д. Лекції з історії української літератури / Дмитро Чижевський // В. Петров, Д. Чижевський, М. Глобенко та ін. Українська література. Історія української культури. — Мюнхен ; Львів, 1994. — С. 67—82.
42. Чубинський П.П. Труды Этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край, снаряженной императорскимъ русскимъ географическимъ обществомъ. Юго-западный отдел / П.П. Чубинскій. — Т. 3: Народный дневникъ. — Санкт-Петербургъ, 1872. — 488 с.
43. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 4 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Т. VІІ. — Львів : НТШ, 1904. — 272 с.
44. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oscar Kolberg // Ruњ Czerwona / z rкkopisуw opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko ; wstкp O. Gajkowa ; red. M. Tarko. — Wrocіaw ; Poznaс : Ludowa spуіdzielnia wydawnicza ; Polskie wydawnictwo muzyczne, 1976. — T. 56. — Cz. 1. — Ss. LXXХI, 445 : il.
45. Moszyсski K. Kultura ludowa sіowian / Kazimierz Moszyсski. — Krakуw : Polska Akademia Umiejкtnoњci, 1939. — Cz. 2: Kultura duchowa. — T. II. — 1642 s.
46. Rawita-Gawroсski Fr. Szczedrуwki z Tarnawy / Fr. Rawita-Gawroсski // Lud: organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. — Lwуw : nakіadem Towarzystwa Ludoznawczego, 1898. — Rocznik 4. — S. 84—93.
47. Мелетинский Е. «Общие места» и другие элементы фольклорного стиля в эддической поэзии / Мелетинский Е.М. // http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky17.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »