« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 586–598

УДК 801.81:398.88(=161.2)”08/11”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.586

ТРАДИЦІЙНІ ЕПІЧНІ ФОРМУЛИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЛІКТІВ ЛИЦАРСТВА В КОЛЯДКАХ ТА ЩЕДРІВКАХ

Галайчук Оксана Володимирівна, старший лаборант
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра загального мовознавства,
вул. Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (067)2541238; halay_czuk@ukr.net

Анотація. Виокремлені і проаналізовані традиційні сталі формули-кліше військового характеру в українських колядках та щедрівках. Доведено, що у князівські часи українці мали лицарсько-дружинну поезію, релікти якої заховались у різних жанрах української усної словесності як loci communes.

Ключові слова: loci communes, формули-кліше, колядки та щедрівки, лицарство.

Надійшла 28.02.2018

Список використаних джерел

1. Буслаев Ф.И. Об эпических выражениях украинской поэзии: (По поводу Сборника украинских песен, изданных М.А. Максимовичем в Киеве в 1849 году) / Ф.И. Буслаев // Москвитянин. — 1850. — Ч. 5. — № 18. — Отд. III. — С. 19—44.
2. Былины : в 2-х т. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. — Т. 1. — 564 с.
3. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования / Виноградова Л.Н. — Москва : Наука, 1982. — 256 с.
4. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. I. — 270 с.
5. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. — Львів, 1914. — Т. II. — 380 с.
6. Грінченко Б. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ с ней губерніяхъ / Б.Д. Гринченко. — Т. ІІІ. Пѣсни. — Черниговъ : Типографія Губернскаго Земства, 1899. — 767 с.
7. Грушевський М.C. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; упоряд. О.М. Таланчук ; приміт. C.K. Росовецького. — Київ : Либідь, 1994. — Т. 4. — Кн. 1. — 336 с. — («Літературні пам’ятки України»).
8. Гура А.В. Ворон / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. / под ред. Н.И. Толстого. — Москва : Междунар. отношения, 1995. — Т. 1: А—Г. — С. 434—438.
9. Денисюк І.О. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) / Іван Денисюк // Слово і Час. — 2003. — № 1. — С. 22—28.
10. Календарно-обрядові пісні / упоряд., передм., приміт. О.Ю. Чебанюк ; іл. худож. В.Є. Перевальського та А.Ф. Павленка. — Київ : Дніпро, 1987. — 392 с. : іл. — (Б-ка укр. усної народної творчості).
11. Колесса Ф. Українська усна словесність / Філярет Колесса. — Львів : НТШ, 1938. — 645 с.
12. Колесса Ф. Українські народні думи: перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів / Філарет Колесса. — Львів : Просвіта, 1920. — 177 с.
13. Колядки та щедрівки в сучасних записах / упоряд. С.А. Китова. — Черкаси : БРАМА, 2003. — 248 с. : іл.
14. Колядки та щедрівки: зимова обрядова поезія трудового року / упоряд., передмова і примітки О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1965. — 804 с.
15. Костомаров М. Слов’янська міфологія / М.І. Костомаров. — Київ : Либідь, 1994. — 384 с.
16. Кулиш П. Записки о Южной Руси : в 2 томах / П. Кулиш. — Санкт-Петербургъ, 1856. — Т. І. — 322 с.
17. [Лукашевич П.А.] Малороссійскія и Червонорусскія народныя думы и пѣсни / [Платон Акімович Лукашевич]. — Санкт-Петербургъ, 1836. — 170 с.
18. Маєрчик М. Орнітоморфні уявлення про душу (проблеми генези та семіозису) / Марія Маєрчик // Студії з інтегральної культурології: THANATOS. — № 1. — С. 92—104.
19. Макаев Э. «Эдда» и устная эпическая традиция / Э. Макаев // Проблемы сравнительной филологии. Сборник статей к 70-летию В.М. Жирмунского. — Москва ; Ленинград, 1964. — С. 408—417.
20. Малинка Ал.Н. Сборникъ матеріаловъ по малорусскому фольклору (Черниг., Волынск., Полтавск., и нѣкот. др. губ.): Колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, народн. медицина, примѣты, разсказы и сказки / Ал.Н. Малинка. — Черниговъ, 1902. — 411 с.
21. Мелетинский Е. «Эдда» и ранние формы эпоса / Мелетинский Е.М. — Москва : Наука, 1968. — 367 с.
22. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу / Михайло Москаленко // Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / упоряд., передм. та пер. Михайла Москаленка. — Київ : Дніпро, 1988. — 296 с.
23. Народні перлини / упоряд. текстів та вступ. слово Михайла Стельмаха. — Київ : Дніпро, 1971. — 391 с.
24. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / упоряд. і примітки О.І. Дея і О.С. Романця. — Київ : Музична Україна, 1968. — 224 с.
25. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / упоряд., вст. ст. і примітки М.Й. Шалати. — Київ : Музична Україна, 1983. — 160 с.
26. Народні пісні в записах Івана Манжури / упоряд., вст. ст. і примітки Л.С. Каширіної. — Київ : Музична Україна, 1974. — 352 с.
27. Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / упоряд., вст. ст. і примітки О.І. Дея. — Київ : Музична Україна, 1985. — 104 с.
28. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / упоряд., вст. ст. і примітки М.Й. Шалати. — Київ : Музична Україна, 1973. — 111 с.
29. Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / упоряд., вст. ст. і примітки О.І. Дея, В.Г. Пінчука. — Київ : Музична Україна, 1974. — 216 с.
30. Пермяков Г. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише) / Г. Пермяков. — Москва : Наука, 1970. — 240 с.
31. Плісецький М. Українські народні думи: сюжети і образи / Марко Плісецький. — Київ : Кобза, 1994. — 364 с.
32. Потебня А. Объясненія малорусских и сродных народных пѣсень / А. Потебня. — Варшава : въ типографіи Михаила Земкевича, 1887. — Т. ІІ: Колядки и щедровки. — 809 с.
33. Пчілка Олена. Українські колядки / Олена Пчілка // Киевская старина. — Київ, 1903. — Т. I [Т. 80]. — Січень. — С. 52—175.
34. Рождественский Ю.В. Что такое «теория клише»? / Ю.В. Рождественский // Пермяков Г. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). — Москва : Наука, 1970. — С. 212—237.
35. Словарь української мови / упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко : в чотирьох томах. — Т. 4. Р—Я / НАН України ; Ін-т української мови. — Київ : Наукова думка, 1997. — 616 с.
36. Слово про Ігорів похід / перекл. М. Рильського. — Київ : Дніпро. — 88 с.
37. Сумцов Н.Ф. Воронъ въ народной словесности (Изъ «Этнографическаго Обозрѣнія», 1890. — Кн. 1) / Н. Сумцов. — Москва, 1890. — 31 с.
38. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / упоряд., передм. і примітки О.І. Дея. — Київ : Наукова думка, 1983. — 526 с.
39. Фольклорні матеріали з Отчого краю / зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл ; у ноти завела Л. Лукашенко ; вст. слово С. Павлюка. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1998. — 615 с.
40. Франко І.Я. Теща в полоні у зятя / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1984. — Т. 42. — С. 115—123.
41. Чижевський Д. Лекції з історії української літератури / Дмитро Чижевський // В. Петров, Д. Чижевський, М. Глобенко та ін. Українська література. Історія української культури. — Мюнхен ; Львів, 1994. — С. 67—82.
42. Чубинський П.П. Труды Этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край, снаряженной императорскимъ русскимъ географическимъ обществомъ. Юго-западный отдел / П.П. Чубинскій. — Т. 3: Народный дневникъ. — Санкт-Петербургъ, 1872. — 488 с.
43. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 4 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Т. VІІ. — Львів : НТШ, 1904. — 272 с.
44. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oscar Kolberg // Ruњ Czerwona / z rкkopisуw opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko ; wstкp O. Gajkowa ; red. M. Tarko. — Wrocіaw ; Poznaс : Ludowa spуіdzielnia wydawnicza ; Polskie wydawnictwo muzyczne, 1976. — T. 56. — Cz. 1. — Ss. LXXХI, 445 : il.
45. Moszyсski K. Kultura ludowa sіowian / Kazimierz Moszyсski. — Krakуw : Polska Akademia Umiejкtnoњci, 1939. — Cz. 2: Kultura duchowa. — T. II. — 1642 s.
46. Rawita-Gawroсski Fr. Szczedrуwki z Tarnawy / Fr. Rawita-Gawroсski // Lud: organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. — Lwуw : nakіadem Towarzystwa Ludoznawczego, 1898. — Rocznik 4. — S. 84—93.
47. Мелетинский Е. «Общие места» и другие элементы фольклорного стиля в эддической поэзии / Мелетинский Е.М. // http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky17.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »