« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1106—1123

УДК 27-526.1-035.3-045.44]:27-72-549

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1106

Надійшла 16.07.2018

ФУНКЦІОНАЛЬНА, ТЕКТОНІЧНА, СИМВОЛІЧНА СТРУКТУРИ ДЕРЕВ’ЯНОГО ОБЛАДНАННЯ ЦЕРКВИ У ПРОСТОРІ ТАЇНСТВА ЄВХАРИСТІЇ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Болюк Олег Миколайович, кандидат мистецтвознавства, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. Систему дерев’яного обладнання християнського храму поділяємо на декілька локацій, визначення яких обумовлене літургійною чинопослідовністю, требними молитвами та іншими релігійними практиками, господарськими справами. Особливе місце займає простір Таїнства Євхаристії, який збігається з абрисами святилища і поширюється до солеї перед іконостасом. До цього простору належать такі типологічні групи обладнання: головний жертовник, дарохранильниця, проскомидійник, горне сідалище, запрестольна ікона, напрестольний хрест, благословенний хрест. У статті вибірково розглянуто кожну з типологічних груп обладнання на рівні церковно-ужиткової, столярно-конструктивної та образно-символічної структур.

Ключові слова: церква, літургія, обладнання, функція, тектоніка, символ, структура.

Список використаних джерел

 1. Апологет. Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 23—24 листопада 2009 р.). — Львів. — Ч. 1—4 (16—19). — 2009. — 240 с.
 2. Архітектура: Короткий словник-довідник / А.П. Мардер, Ю.М. Євреїнов, O.A. Пламеницька та ін. ; за заг. ред. А.П. Мардера. — Kиїв : Будівельник, 1995. — 335 с.
 3. Болюк О. Звіт мистецтвознавчої експедиції / Олег Болюк // Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2.— Од. зб. 462. — Арк. 71.
 4. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Центральну Бойківщину та північно-західне Закарпаття (закарпатську Бойківщину) 2005 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно-прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 523.
 5. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно-східну Бойківщину та Підгір’я 2006 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно-прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 536.
 6. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Буковинську Гуцульщину 2008 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно-прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 581а.
 7. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на центральне Закарпаття 2009 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно-прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 596а.
 8. Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого / Г.Н. Бочаров. — Москва : Искусство, 1969. — 128 c.
 9. Булгаковъ С. Евхаристическій догматъ (Окончаніє) / Протоіерей С. Булгаковъ // Путь. — 1930. — № 2. — С. 3—33.
 10. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 16. Матеріали XVI міжнародної наукової конференції, присвяченої 105-й річниці від дня народження Павла Жолтовського, 70-річниці утворення Волинської області та 810-й річниці галицько-Волинського князівства, м. Луцьк, 4—5 листопада 2009 року. — Луцьк, 2009. — 239 с.
 11. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 18. Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27—28 жовтня 2011 року. — Луцьк, 2011. — 236 с.
 12. Герій О. Будівництво та оздоблення храмів в Україні 16 — першої половини 17 ст.: аспекти семантики / Оксана Герій // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття. — Львів : Інституту народознавства НАН України, 2007. — С. 473—486.
 13. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник : у 2 т.: Т. І / Запаско Я.П. (керівник авторського колективу), Голод І.В., Білик В.І., Кравченко Я.О та ін. — Львів : Афіша, 2000. — 364 с.
 14. Дундяк І.М. Процесійні ікони Західної України XVII—ХІХ ст. (походження, іконографічні та художні особливості) : Дис… канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003. — 174 арк.: іл. + дод.
 15. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. В.А. Смолій (голова) та ін. — Київ : Наукова думка, 2008. — Т. 5: Кон — Кю. — C. 96.
 16. Ерминия или наставление в живописном искусстве составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографистом. 1701—1733 год // Труды Кіевской духовной Академіи. — 1868. — 184 с.
 17. Ковачовичова-Пушкарьова Б. Дерев’яні церкви Східного Обряду на Словаччині — Братіслава : Педагогічне товариство ; відділ української літератури в Пряшеві, 1971 / Бланка Ковачовичова-Пушкарьова, Імріх Пушкар // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — № 5—6. — Пряшів, 1972. — 518 c.
 18. Константинович Я.Б. Іконостас: Студії і дослідження : у 2 т. — Т. 1.— Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1939 / Konstantynowicz J.B. // Ikonostasis. Studienund Forschungen. — Lemberg, 1939. — Bd. 1 / переклад М.Д. Дутки і Р.М. Дутки. — (Рукопис).
 19. Любачівський М.І. Літургіка: храм-посуди-ризи, дзво­ни-мощі-образи, книги церковні — церковний спів / Мирослав Іван Любачівський : у 2-х ч. — Ч. І. — Рим, 1990. — 89 c.
 20. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. чл.-кор. НАН України, д. і. н., проф. Степана Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України. 2007. — 832 c.
 21. Овсійчук В.А. Оповідь про ікону / Володимир Антонович Овсійчук, Дмитро Петрович Крвавич. — Львів : Інститут народознавства HAH України, 2000. — 394 c.
 22. Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Галичині ХІХ — першої половини ХХ століть: Історія та художні особливості / Роман Одрехівський. — Львів, 2007. — 287 с.
 23. Олійник О. Українські церковні тканини: типи, походження, символіка / Ольга Олійник // Народознавчі зошити. — 2011. — № 4. — С. 680—690.
 24. Пекар А. Нариси історії Церкви Закарпаття / Атанасій Пекар : у 2 т. — Т. II. Внутрішня історія. — Рим ; Львів : Місіонер, 1997. — 492 c.
 25. Пуряєва H. Словник церковно-обрядової термінології / Наталія Пуряєва. — Львів : Свічадо, 2001. — 160 c.
 26. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / переклад І. Хоменка. — 1989. — 959 c.
 27. Словник українського сакрального мистецтва / за наук. ред. чл.-кор. АМУ М. Станкевича. — Львів : Афіша ; Інститут народознавства НАН України, 2006. — 287 с.
 28. Соловій M.M. Літургіка для українських католицьких шкіл / М.М. Соловій : у 2 ч. — Ч. 1. Святі речі. — Торонто : Видавництво ОО Василіан, 1959. — 87 c.
 29. Станкевич М.Є. Система композиційних закономірностей / Михайло Євстахович Станкевич // Антонович М.Є., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів : Світ, 1993. — С. 243—261.
 30. Станкевич М. Структури художнього тексту хреста / Михайло Станкевич // Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — С. 31—52.
 31. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI—XX ст. / Михайло Євстахійович Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — 479 с.
 32. Таранушенко С. Іконостаси Слобідської України / Стефан Андрійович Таранушенко. — Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2011. — 152 с.
 33. Таранушенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України / Стефан Таранушенко. — Київ : Будівельник, 1976. — 334 с.
 34. Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: Ілюстрований словник-довідник / Ярослав Тарас. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 582 с.
 35. Уваровъ А.С. Церковный диптих V вѣка / А.С. Уваровъ // Древности ; Труды Московскаго Археологическаго Общества. — Том І. — Москва : Типографія Грачева и Ко у Пречистенскихъ ворот г. Миляковой, 1867. — С. 1—16.
 36. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво XIII—XVстоліть): матеріали третьої наукової конференції (Львів, 4—5 травня 1995 року). — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2001. — 119 с.
 37. Федорів Ю. Пояснення церковних богослужінь і Святих Тайн / Юрій Федорів. — Львів : Свічадо, 2004. — 160 c.
 38. Bogdan M. Oіtarz — centrum przestrzeni sakralnej. Wedіug prawa Liturgii Posoborowej / Mirosіaw Bogdan : praca doktorska. — S. I : s. n., 1994. — 148 s.
 39. ForstnerD. Њwiat symboliki Chrzeњcijaсskiej / przekіad i opracowanie Wanda Zakrewska, Paweі Pachciarek, Ryszard Turzyсski ; wybуr ilustracji i komentarz Tamara Јoziсska. — Warszawa : Instutut wydawniczy, 1990. — 554 s.
 40. Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana / Zygmund Gloger. — T. II. — Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958. — 148 s.
 41. Gralewski J. Sztuka zdobnicza / Jan Gralewski // Arkady. — Warszawa, 1939. — Kwiecieс. — S. 176—184.
 42. Montevecchi B., Rocca S.V. Suppellettile ecclesiastica I.4. Dizionari terminologici / A cura di Benedetta Montevecchi, Sandra Vasco Rocca. — Centro Di, 1988. — 493 p.
 43. Narolewski T. Agnus Dei // Arkady. — Rocznik II. — Warszawa : Drukarnia Paсstwa w Warszawie, 1936. — S. 198—200.
 44. Sczaniecki P. Sіuїba Boїa w dawnej Polsce. Studia o mszy њw./ Paweі Sczaniecki. — Poznan ; Warszawa ; Lublin : Ksiiкgarnia њw. Wojciecha, 1962. — 255 s.
 45. SmoliсskiJ. Koњciуі pp. Brygitek, pуzniej Wizytek w Lublinie і odkryte malowidla њcienne z XVwieku / Jуzef Smoliсski // Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt III і IV. — Krakуw : Nakіadem Akademii Umiкtnoњci, 1915. — S. 283.
 46. Szyszko-Bogusz A. Trzy koscioiy hallowe: Olkusz, Krasnik, Kleczkуw / Adolf Szyszko-Bogusz, Marian Sokoіowski // Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce. —T. IX. — Zeszyt І і II. — Krakуw  : Nakіadem Akademii Umiкtnoњci, 1915. — S. 209—222.
 47. Їanowiecki L.Barwy liturgiczne w koњciele rzymsko-katolickim pod wzglкdem historycznym, symbolicznym i estetycznzym z 20-ma rycinami chromolitografowanemi Їanowiecki L. — Petersburg : Nakіadem autora ; Ksiкgarnia K. Grendyszyсskiego, 1901. — 135 s.
 48. Їeliсski C. Sztuka sakralna: Co naleїy wiedzieж o budowie i konserwacji Domu Boїego: podrкcznik opracowany na podztawie prepisуw koњcielnych / Chwalisіaw Їeliсski. — Poznan ; Warszawa ; Lublin : ksiкgarnia sw. Wojciecha, 1960. — 1004 s.
 49. Hagia Sophia. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1% 81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0 %B9_%D1%81%D0% BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD% D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B D%D1%82%D0%B8%D0%BD% D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)#/ media/File:Gaspare_Fossati_Louis_Haghe_Vue_g%C3%A9n%C3%A9rale_ de_la_grande_nef,_en_regardant_l%27occident_(Hagia_Sophia_-_Ayasofya_Mosque_nave).jpg]. (Дата перегляду: 15.05.2018).
 50. Пісцина // Вікіпедія. — Режим доступу: https://en. wi­ki­pedia.org/wiki/Piscina (Дата перегляду: 15.05.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »