« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 303—318

УДК 398. 332. 33:631. 55-051 (477. 7/. 8=161. 2)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.303

ХЛІБОРОБСЬКА ТЕМА У РІЗДВЯНО-СТРІТЕНСЬКОМУ ПЕРІОДІ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ УКРАЇНЦІВ (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону)

КОНОПКА Володимир

ORCID ID: https://orcid. org/0000-0003-0872-1833

кандидат історичних наук, науковий співробітник,

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: grafalf@gmail. com

Анотація. Хліборобська тема є однією з основних у народному календарі українців. Тому з’ясування головних мотивів окремих календарних періодів є на сьогодні доволі актуальним. У запропонованій розвідці автор ставить перед собою мету проаналізувати окремі ритуали чи їх елементи, які спрямовані на забезпечення врожаю злакових культур у різдвяно-стрітенському періоді. Об’єктом дослідження є календарна обрядовість, як складова народної культури українців, а предметом–хліборобські мотиви у системі календарних звичаїв та обрядів, зокрема їх предметна, акціональна та вербальна форми. Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму. Для дослідження хліборобських мотивів використана методологія В. Проппа та етнолінгвістичної школи М. Толстого. Для формування джерельної бази проведено кущові та маршрутні етнографічні експедиції, під час яких здійснено фіксацію матеріалів за допомогою усного опитування респондентів згідно з попередньо підготовленим запитальником. Хліборобська тема у різдвяно-стрітенському періоді недостатньо висвітлена у спеціальних наукових дослідженнях. Цей аспект висвітлений авторами доволі побіжно, без належного аналізу, тому основою роботи є польові матеріали автора.

Хліборобство — одне з основних занять українських селян. Його духовний аспект виражений через календарну та оказіональну обрядовість. Джерела хліборобських мотивів у календарній обрядовості українців сягають періоду перед розселенням слов’ян.

Ключові слова: хліборобські мотиви, народний календар, Південно Західний історико-етнографічний регіон України, обряд, звичай, жниварські атрибути, урожай.

Надійшла 8.02.2019

Список використаних джерел

 1. ДучимінськаО. Різдвяні звичаї в селі Тяпчі. Жіноча доля. Коломия, 1937. Р.ХІІІ. Ч. 1—2. С. 3—4.
 2. ДучимінськаО. Святочні звичаї в селі Вовчім, Тучанського повіту. Жіноча доля. Коломия, 1939. Р.ХV. Ч. 1—2. С. 11—12.
 3. Зубрицький М. Народнїй календар, народні звичаї і повірки, прив’язані до днїв в тиждни і до рокових сьвят (Записані у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах). Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1900. Т. ІІІ. С. 33—60.
 4. Турянська М. Бойківські звичаї з Різдвяних Свят, Нового Року й Йордану. Літопис Бойківщини. Сам­бір, 1934. Р. ІV. Ч. 3. С. 23—27.
 5. ГалайчукВ. Традиційні календарні звичаї та обряди Старосамбірщини. Записки Наукового товариства ім.Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX. С. 138—178.
 6. ЗборовськийП. Різдвяний цикл свят за традицією села Верхнє Висоцьке на Турківщині. Народознавчі зошити. 2008. №1—2. С. 49—53.
 7. Конопка В. Хліборобські мотиви в Різдвяно-водохрещенському циклі свят на Бойківщині. Фортеця: Збірник заповідника «Тустань». Львів, 2012. Кн. 2. С. 594—610.
 8. БѣньковскійИ. Повѣря, обычаи, обряды, суевѣрія и примѣті, пріуроченные къ Риздвяным Святамъ». Кі­евская старина. Ежемѣсячный историческій жур­налъ. Киев, 1896. Т.LІІ. Кн. 1. Отд. ІІ. С. 1—9.
 9. БѣньковскійИ. Рождественскія святки на Волыни. Кіевская старина. Ежемѣсячный историческій жур­налъ. Киев, 1889. Т.ХХІV. Кн. 1. С. 236—242.
 10. КондратовичО.П. Народний календар Волинського Полісся від свята до свята. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 200с.
 11. СавкаМ. Сільськогосподарські мотиви в зимовій обрядовості українців Волині (за матеріалами Горо­хівського району Волинської області). Народознавчі зошити. 2012. №5. С. 839—844.
 12. ОнищукА. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до неодиноких днів у році, записав у 1907—10р. в Зеленици, Надвірнянського пов. Мате­рияли до українсько-руської етнольогії. Львів, 1912. Т. XV. С. 1—61.
 13. Шекерик-Доників П. Рік у віруваннях гуцулів. Вибрані твори. Верховина, 2009. 352 с.
 14. ШухевичВ. Гуцульщина. Ч.4. Материяли до укра­їнсь­ко-руської етнольогії. Львів, 1904. Т. VІІ. С. 1—272.
 15. Кутельмах К.М. Календарна обрядовість. Гуцуль­щина: історико-етнографічне дослідження. Київ, 1987. С. 286—302.
 16. ГорбальМ. «Дідух» («дід»), кутя в різдвяній обря­довості Лемківщини. Типологія та семантика. Наро­дознавчі зошити. 2012. №2. С. 218—226.
 17. ГорбальМ. Різдвяні вогні в обрядовості лемків. Народознавчі зошити. 2008. №1—2. С. 40—48.
 18. ГорбальМ. Хліб у різдвяній обрядовості лемків. Народознавчі зошити. 2006. №1—2. С. 126—131.
 19. КрасовськийІ., ВархолЙ. Календарна обрядовість. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. Львів, 2002. Т. 2. С. 113—123.
 20. ПастернакЯ. Звичаї та вірування в с.Зіболках Жов­ківського повіту. Материяли до українсько-руської етнольогії. Львів, 1929. Т. ХХІ—ХХІІ. Ч. 1. С. 321—352.
 21. РоманС. Святвечірня обрядовість українців Жида­чівщини (за матеріалами етнографічних експе­дицій). На­родознавчі зошити. 2012. №1. С. 143—149.
 22. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Wrocіaw; Poznaс, 1962. T. 29: Pokucie: Obraz etnograficzny. Cz. І. 358 s.
 23. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Wrocіaw; Poznaс, 1963. T. 31: Pokucie: Obraz etnograficzny. Cz. ІІІ. 241 s.
 24. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята і обряди). Поділля: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1994. С. 358—385.
 25. Творун С.О. Українські обрядові хліби: на матеріалах Поділля. Вінниця, 2006. 96 с.
 26. Творун С.О. Практична етнологія для ділових людей: навч. посібн. Вінниця, 2009. 288 с.
 27. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці, 2000. 208 с.
 28. Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине. Киев, 1875. 83 c.
 29. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці, 2008. 320 с.
 30. Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці, 2010. 320 с.
 31. Грушевський M.C. Історія української літератури. Київ,1993. Т. l. 391 с.
 32. Петрушевичъ А.С. Общерусскій дневникъ церков­ныхъ, народныхъ, семейныхъ праздниковъ и хозяй­ственныхъ занятій, примѣтъ и гаданій. Львовъ, 1863. 104 с.
 33. Чеховський І.Г. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону. Чернівці, 2001. 303 с.
 34. Онищук А. Матеріали до гуцульської демонології. За­писав у Зеленици Надвірнянського повіта 1907—1908. Материяли до українсько-руської етнольогії. Львів, 1909. Т. ХІ. С. 1—139.
 35. Schnaider J. Lud peczeniїyсski: Szkic etnograficzny. Lud: Kwartalnik etnograficzny. Lwьw, 1907. T. XIII. Z. 1. S. 21—33.
 36. Культура і побут населення України. Київ, 1993. 285 с.
 37. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 250-Е. Польові етнографічні матеріали до теми «Аграрні мотиви в календарній обрядовості українців», зафіксовані Конопкою В.М. у Богородчанському р-ні Івано-Франківської обл. 11—22.07.2008. 110 арк.
 38. Blin-Olbert D. Rok obrzкdowy u іemkуw. Lemkowie w his­to­rii i kulturze Karpat. Sanok, 1994. Cz. II. S. 313—349.
 39. Богатырев П.Г. «Полазник» у южных славян, мадьяров, словаков, поляков и украинцев. Народная культура славян. Москва, 2007. 368 с.
 40. Копержинський К. Календар народної обрядовості новорічного циклу. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ, 1930. Вип. 3. С. 14—98.
 41. Курочкін О.В. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність. Київ, 1978. 191 с.
 42. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Санкт-Петербург, 1995. 176 с.
 43. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 624: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців», зафіксовані Конопкою В.М. у Воловецькому р-ні Закарпатської обл. 22—23.06.2011. 49 арк.
 44. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 674: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців», зафіксовані Конопкою В.М. у Кам’янка-Бузькому та Буському р-нах Львівської обл. 6—8.07.2012. 40 арк.
 45. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 697: Польові етнографічні матеріали до теми «Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців», зафіксовані Конопкою В.М. у Путивльському р-ні Чернівецької обл. 25—27.05.2013. 51 арк.
 46. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 305-Е. Польові етнографічні матеріали до теми »Аграрні мотиви в календарній обрядовості українців», зафіксовані Конопкою В.М. у Теребовлянському, Підволочиському та Тернопільському р-нах Тернопільської обл. 18—20.08.2009. 64 арк.
 47. [Огієнко І.] Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія. Київ, 1992. 424 с.
 48. Громова Н. Святий вечір в сучасному бойківському селі. Етнічна історія народів Європи. Київ, 2006. Вип. 21. С. 89—96.
 49. Курочкін О. Свята й обряди календарного циклу. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. Київ, 1993. С. 182—200.
 50. Кухаронок Т. Традыцыйны народны календар украінца ў Беларусі: Па матэрыялах сучасних палявых даследаванняў. Етнічна історія народів Європи. Київ, 2008. Вип. 26. С. 54—60.
 51. Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногенетичне джерело. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Львів, 2006. Т. 2. С. 473—557.
 52. Курочкін О. Українські новорічні обряди «Коза» і «Маланка». Опішне, 1995. 392 с.
 53. Dymnycz N. Obrzкdy i wierzenia ludowe w czasie жwi№t Boїego Narodzenia (Wieњ Borszezуwka, gm. Borsuki, powiat Krzemicniecki na Wolyniu). Rocznik Woіyсski. Rуwne, 1930. T. 1. S. 94—106.
 54. Галайчук В. Різдвяно-Водохрещенські свята в околицях Кременця. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44. С. 215—240.
 55. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 133-Е. Польові етнографічні матеріали до теми «Зимова календарна обрядовість», зібрані Ярошем Т.М. у Старо­­сам­бір­ському р-ні Львівської обл. 8—19.07.2005. 37 арк.
 56. ЛозинськаІ. Зерно в зимовій обрядовості Українців. Етнічна історія народів Європи. Київ, 2001. Вип.10. С. 70—75.
 57. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1983. С. 232—238.
 58. Скуратівський В.Т. Український народний календар. Київ, 2005. 384 с.
 59. Кміт Ю. Ще про Волосатий. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Р. V. Ч. 6. С. 1—9.
 60. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Do­li­na­mi Prutu, Bystrycy Nadwуrniaсskiej, Bystrycy So­іotwiсskieji Јomnicy. Lwуw, 1937. 170 s.
 61. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Київ, 1991. Т. 1. 455 с.
 62. Кутельмах К. Полісько-карпатські паралелі в загаль­но­українській календарно-обрядовій сфері. Народознавчі зошити. 2006. № 3—4. С. 328—337.
 63. Біляковський П. Різдвяно-стрітенський цикл погодних передбачень в народному календарі українців Кар­пат. Народознавчі зошити. 2012. № 4. С. 634—642.
 64. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Krakow, 1964. Т. 35: Przemyskie. 243 s.
 65. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Wrocіaw; Poznaс, 1976. T. 56: Rus Czerwona: Obraz etnograficzny. Cz. І. 436 s.
 66. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия за­пад­ных и восточных славян. Генезис и типология колядования. Москва, 1982. 256 с.
 67. Глушко М. «Дитячі» колядки і щедрівки Середнього Полісся (із постчорнобильських записів). Міфологія і фольклор. 2011. № 1. С. 51—63.
 68. Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов’ян. Київ, 1973. 211 с.
 69. Мотреску О. Обряди з плугом у новорічній обрядовості молдаван та румун Буковини. Етнічна історія народів Європи. Київ, 1999. Вип. 3. С. 49—51.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »