« 2019. № 4 (148)

Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 906—914

УДК 398.22:

[7.04.046.1:325.8-051](477.83)Р.Шухевич

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.906

НАРОДНИЙ ПЕРЕКАЗ «РОМАН ШУХЕВИЧ ПРИЛІТАЄ У ЛІС ДО ПОВСТАНЦІВ»: ІДЕЙНО-СМИСЛОВИЙ І ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ЛУНЬО Євген

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1543-7008

кандидат філологічних наук, науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: е-mail: lunyoe@gmail.com

Анотація. Постановка проблеми. Однією з важливих сьогоденних проблем держави України є проблема з національною ідентичністю її громадян. Віддавна потужним чинником формування етнічної й національної свідомості широких народних мас є героїчна народно-епічна традиція. Вона ставить питання розкриття суспільної ролі й історичного значення видатних осіб, серед яких — Головний командир УПА Роман Шухевич. Записуванням і аналізом оповідних фольклорних творів про Р. Шухевича раніше займався лише Г. Дем’ян, а також у низці статей автор. Об’єктом дослідження представленої статті є оригінальний народний переказ на мотив: «Роман Шухевич прилітає у ліс до повстанців».

Мета статті — виділити у творі компонент суб’єктивний — привнесений автором художній вимисел, а також компонент об’єктивний як безпосереднє відображення історичної реальності, висвітлити їхню між собою органічну єдність як мистецького явища. Вказати на особливу ідейно-політичну й естетичну роль Р. Шухевича як історичної постаті і як художнього образу у формуванні української масової свідомості. Методологічна основа — метод герменевтики як мистецтво розуміння текстуального дискурсу, а також як коментування та інтерпретацію мистецького твору шляхом розумово-аналітичного й інтуїтивного осягнення його художнього смислу.

Ключові слова: повстанський героїчний епос, народне оповідання, народний переказ, національний герой, Р. Шухевич, С. Бандера, ОУН, УПА, Яворівщина.

Надійшла 14.06.2019

Список використаних джерел

 1. Луньо Є. Повстанська епічна традиція і сучасний процес державотворення. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22. Львів, 2012. С. 254—259.
 2. Луньо Є. Повстанський героїчний епос і питання сучасного державотворення. Народознавчі зошити. 2014. № 3. С. 502—513.
 3. Дем’ян Г. Український народ про генерала Романа Шухевича-«Тараса Чупринку». Визвольний шлях. 1998. Кн. 3 (600). С. 259—271; Кн. 4 (601). С. 391—400.
 4. Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин-«Лицар» Львів: Інститут Народознавства НАН України, 2003. 648 с.
 5. Степан Бандера та його родина в народних піснях, пере­казах та спогадах. Записи та упоряд. Григорія Дем’яна. Львів: Афіша, 2006. 568 с.
 6. Луньо Є. Постать Романа Шухевича в оповідному фольклорі Яворівщини. Український визвольний рух. Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів: Видавничий дім «Мс, 2007. Збірник 10. С. 203—224.
 7. Луньо Є. Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини. Народознавчі зошити. 2011. № 1. С. 43—65.
 8. Луньо Є. Народне оповідання «Роман Шухевич перебуває в секретній повстанській криївці»: ідейно-художній аспект. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт, 2017. Спеціальний випуск ІІ. С. 175—185.
 9. Луньо Є. Народний переказ «Роман Шухевич і Осип Дяків квартирують у селянській хаті»: ідейно-сми­словий аспект. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 30: Український визвольний рух ХХ століття. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 229—235.
 10. Луньо Є. Народний переказ «Юрій Шухевич признається до загиблого батька»: ідейно-художній аспект. Міфологія і фольклор. 2018. № 3—4. С. 5—13.
 11. Енциклопедія постмодернізму. Київ: Основи, 2003. 503 с.
 12. Борев Ю. Эстетика. Изд. 4-е, доп. Москва: Издательство политической литературы, 1988. 496 с.
 13. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000-х років (історико-фольклористичне дослідження). Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. 581 с.
 14. Луньо Є. Степан Бандера в народних піснях з Яворівщини. Воля і Батьківщина. 1999. № 1. С. 114—121.
 15. Луньо Є. Степан Бандера в пісенному фольклорі Яворівщини. Визвольний шлях. 1999. Кн. 10. С. 1201—1210.
 16. Луньо Є. Яворівщина про Степана Бандеру. Провідник ОУН у пісенному фольклорі. Народознавчі зошити. 1999. № 1. С. 32—39.
 17. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи вояків УПА ТВ «Розточчя» 1943—1947. Торонто; Львів: Літопис УПА, 2000. 324 с.
 18. Луньо Є. Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини. Народознавчі зошити. 2012. №5. С.890—907.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »