« 2019. № 4 (148)

Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 898—905

УДК 398(477/82)”194/196″:393.15

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.898

МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ У ФОЛЬКЛОРНІЙ ПРОЗІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ ПРО ПОДІЇ 40—60 рр. ХХ ст.

ДЕМЕДЮК Марина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4415-002X

кандидат філологічних наук, наукова співробітниця,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: е-mail: mdemedyuk@gmail.com

Анотація. Вивчення характеру контактів панівного етносу з національними меншинами в моноетнічній країні на сьогодні досить актуальне. Метою запропонованої розвідки є з’ясування специфіки міжетнічної взаємодії в період Другої світової війни в парах українці-поляки, українці-євреї, українці-німці. Об’єктом дослідження обрано фольклорні наративи Волинського Полісся, а предметом — відображення у текстах специфіки контактів українців з суміжними етносами в умовах воєнного часу. Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму фольклору. У статті використана методологія українських та зарубіжних дослідників (В. Сергійчука, О. Бріциної та Л. Мушкетик та ін.). Для формування джерельної бази проведено фольклорні експедиції, під час яких здійснено фіксацію матеріалів за допомогою усного опитування респондентів. Відтворення етнічних конфліктів та співдії у наративах Волинського Полісся висвітлений авторами доволі побіжно, без належного аналізу, тому основою роботи є польові матеріали автора.

З’ясовується, що видозміни зазнають стосунки українців з єврейським населенням, варіюючись від пасивного спостереження і співжиття до співчуття і намагання допомогти. Репрезентовано характер і причини польсько-українського протистояння на Волинському Поліссі. Окрема увага звернена на зображення взаємодії місцевого населення краю з німецькими солдатами регулярної армії стосунки із німцями каральних загонів СС.

Ключові слова: міжетнічна взаємодія, етнічні меншини, політична ситуація, фольклорний наратив, усноісторичні свідчення.

Надійшла 13.06.2019

Список використаних джерел

 1. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. Київ: Фенікс, 2003.
 2. Савицька О.В. Етнопсихологія: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ: Каравела, 2011.
 3. Гулай В. Етнополітичні конфлікти та етнічна мобілізація в Західній Україні в роки Другої світової війни. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: (збірник наукових праць). Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. Випуск 18. С. 81—86.
 4. Гулай В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.
 5. Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт як суспільний феномен: стан розробки проблеми. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України: Збірник. Сер. Політологія і етнологія. Київ, 2005. Вип. 27. С. 298—321.
 6. Лиходід Ю. Сутність етноконфлікту та шляхи його подолання. Наукові записки Інститутут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України: Збірник. Сер. Політологія і етнологія. Київ, 2003. Вип. 23. С. 324—333.
 7. Сергійчук В.І. Трагедія Волині: Причини і перебіг польськоукраїнського конфлікту в роки Другої світової війни. Київ: Укр. Вид. Спілка, 2003.
 8. Антонюк Я. Діяльність СБ ОУН на Волині. Луцьк: Волинcька книга, 2007.
 9. Каліщук О. Проблема українсько-польського протистояння на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни в історичній науці: демографічний зріз. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. 2010—2011. Вип. 3—4. С. 292—306
 10. Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938—1944 років. Рожищенський і Маневицький райони. Луцьк, 2009.
 11. Сіліч Л. Маневиччина в часи німецької окупації 1941—1944 рр. Маневиччина крізь віки: наук.-крає­зн. нарис. Луцьк, 2005. С. 42—68.
 12. Сілецький Ю.Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців: автореф. дис … канд. іст. наук. Львів: б. в., 2009.
 13. Ніколаєць Ю. Національні меншини України у роки Другої світової війни у контексті етнополітичних практик воюючих сторін: науковий дискурс. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 5—6. С. 321—368.
 14. Стоколос-Ворончук О. Євреї у рецепції української гумористичної традиції: проблема уснопоетичних джерел. STUDIA METODOLOGIKA. Тернопіль, 2003. № 13. С. 146—150.
 15. Ільюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. Київ: Інститут історії України НАН України, 2001.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »