« 2019. № 4 (148)

Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 811—817

УДК 801.8:398.81(=161.2)]-057.

4(477)”19/20″ Г.Дем’ян

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.811

ПОВСТАНСЬКА ПІСНЯ У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ СТУДІЯХ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА

СОКІЛ Ганна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124

доктор філологічних наук, професор,

кафедра української фольклористики,

Львівський національний університет ім. Івана Франка,

вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: е-mail: gan.sokil@gmail.com

Анотація. У запропонованій розвідці авторка ставить перед собою мету з’ясувати науковий доробок із зазначеної тематики відомого українського фольклориста, історика, активного громадського діяча, краєзнавця та етнографа Григорія Дем’яна. Об’єктом дослідження стали його наукові статті та монографії, предметом — концептуальні положення наукових розвідок. Хронологічні межі дослідження — середина ХХ — початок ХХІ століття, час життя і творчої діяльності ученого.

Одним із перших в Україні Г. Дем’ян відкрито порушив наукові проблеми з історії національно-визвольних змагань ХХ століття, студіюючи їх комплексно з усною історією народу. Відповідні матеріали учений активно публікував у різних періодичних виданнях. Фольклористичні студії народних пісень проводив системно і комплексно, починаючи від записування текстів і мелодій, публікацій зібраних пісень та завершуючи науково-теоретичним осмисленням.

Як фаховий дослідник Г. Дем’ян детально вивчив та проаналізував те, що було зроблено до нього в цій ділянці. Сам фольклорист чітко дотримувався вироблених наукових принципів щодо записування та публікацій народнопоетичних текстів, розробив критерії розмежування термінології на означення повстанських пісень, обґрунтував вживання інших варіантів найменувань, започаткував жанрову класифікацію, виділив головні тематичні цикли та мотиви.

У статті зроблено висновок, що повстанські пісні — важлива сфера фольклористичних студій Г. Дем’яна, в якій він залишився найавторитетнішим дослідником. Наукові розвідки вченого заклали міцний ґрунт для подальших сучасних і майбутніх досліджень.

Ключові слова: народні пісні, фольклор, дослідник, публікації, жанрова класифікація, термінологія.

Надійшла 2.06.2019

Список використаних джерел

 1. Мишанич С. Талановиті носії і творці фольклору. Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. Донецьк: Донецький національний університет, 2003. Т. 2. С. 187—231.
 2. Костик В. Дві повстанські веснянки з Веренчанки. Буковинський журнал. 2003. № 1. С. 173—177.
 3. Луньо Є. Фундаментальне дослідження повстанських пісень. Рецензія на кн.: Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років: історико-фольклористичне дослідження. Львів, 2003. 582 с. Визвольний шлях. 2003. Кн. 6. С. 120—122.
 4. Сокіл Г. Дослідник духовного скарбу нації (до 85-річчя від дня народження Григорія Дем’яна. Міфологія і фольклор. Львів, 2014. № 3—4. С. 79—86.
 5. Дзьобан О. Матеріали до історії ОУН—УПА у фондах відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Визвольний шлях. 1999. Кн. 6. С. 717—734.
 6. Стецько С. «Гарантією безпеки нації є її власна сила»: Доповідь Голови Конгресу Українських націоналістів. Визвольний шлях. 1995. Кн. 10. С. 1155—1161.
 7. Дем’ян Г. Видання українських повстанських пісень. Записки НТШ. Львів, 1995. Т. 230: Праці секції етнографії та фольклористики. С. 578—587.
 8. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000 років (історико-фольклористичне дослідження). Львів, 2003. 584 с.
 9. Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах. Записи та упорядкування Григорія Дем’яна. Львів, 2006. 568 с.
 10. Дем’ян Г. Двадцять п’ять повстанських пісень. Україна в минулому. Київ; Львів, 1992. Вип. 3. С. 10—42.
 11. Дем’ян Г. Рецензія на кн.: Пісні УПА. Зібрав і зредагував Зеновій Лавришин. Передм. англ. мовою. Літопис УПА. 1996; Львів: Спільне українсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 1997. Т. 25. 554 с. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці секції етнографії і фольклористики. Львів, 2001. Т.242. С.634—643.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »